EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32011D0850

2011/850/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 12. decembris ), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK attiecībā uz savstarpēju informācijas apmaiņu un ziņojumiem par apkārtējā gaisa kvalitāti (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9068)

OV L 335, 17/12/2011., 86./106. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/oj

17.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/86


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 12. decembris),

kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK attiecībā uz savstarpēju informācijas apmaiņu un ziņojumiem par apkārtējā gaisa kvalitāti

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9068)

(2011/850/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā (1) un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (2) un jo īpaši tās 28. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2004/107/EK ir noteiktas mērķvērtības, kas jāsasniedz līdz konkrētam datumam, paredzētas kopīgas metodes un kritēriji uzskaitīto piesārņotājvielu novērtēšanai, norādīta informācija, kas jānosūta Komisijai, kā arī nodrošināts, ka sabiedrība ir pienācīgi informēta par šo piesārņotājvielu koncentrācijas līmeņiem. Tajā ir paredzēta prasība pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par to, kā pārsūtāma informācija par apkārtējā gaisa kvalitāti.

(2)

Ar Direktīvu 2008/50/EK ir izveidota sistēma apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanai un pārvaldībai. Tajā paredzēts – lai iesniegtu ziņojumus par gaisa kvalitāti un veiktu šādas informācijas savstarpēju apmaiņu, ir jānosaka, kas ir informācija par apkārtējā gaisa kvalitāti un kādos termiņos dalībvalstīm jāpublisko šāda informācija. Tajā arī paredzēta prasība noteikt, kādas ir iespējas racionalizēt šādas informācijas paziņošanu un savstarpēju apmaiņu.

(3)

Padomes 1997. gada 27. janvāra Lēmumā 97/101/EK, ar ko ievieš savstarpēju informācijas un datu apmaiņu no tīkliem un individuālām stacijām, kuras veic apkārtējā gaisa piesārņojuma mērījumus dalībvalstīs (3), ir norādīta informācija par gaisa kvalitāti, kura dalībvalstīm jāsniedz saistībā ar savstarpēju informācijas apmaiņu.

(4)

Direktīvā 2008/50/EK noteikts, ka Lēmums 97/101/EK ir jāatceļ no otrā kalendāra gada beigām pēc dienas, kad stājas spēkā saistībā ar informācijas pārsūtīšanu un paziņošanu paredzētie īstenošanas pasākumi. Tāpēc šajā lēmumā atbilstīgi būtu jāņem vērā Lēmuma 97/101/EK noteikumi.

(5)

Šī lēmuma darbības joma attiecas uz kārtību, kādā sniedzami gada ziņojumi par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un informācija par plāniem un programmām attiecībā uz konkrētu apkārtējā gaisā esošu piesārņotājvielu robežlielumiem, uz ko patlaban attiecas Komisijas 2004. gada 20. februāra Lēmums 2004/224/EK, ar ko nosaka kārtību, kādā sniedz informāciju par plāniem vai programmām, kuras ir vajadzīgas saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/62/EK attiecībā uz robežlielumu atsevišķām piesārņojošām vielām apkārtējā gaisā, (4) un Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmums 2004/461/EK, ar ko nosaka, kāda anketa jāizmanto ikgadējā ziņojumā par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu saskaņā ar Padomes Direktīvām 96/62/EK un 1999/30/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2000/69/EK un 2002/3/EK (5). Līdz ar to Savienības tiesību aktu skaidrības un saskaņotības labad minētie lēmumi būtu jāatceļ.

(6)

Komisijai ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību vajadzētu izveidot interneta saskarni, tā saukto Apkārtējā gaisa kvalitātes portālu, kurā dalībvalstīm būtu jāpublisko informācija par gaisa kvalitāti un kurā sabiedrībai būtu pieejama dalībvalstu publiskotā informācija vides jomā.

(7)

Lai racionalizētu dalībvalstu publiskotās informācijas apjomu, maksimāli palielinot šādas informācijas lietderību un samazinot administratīvo slogu, vajadzētu pieprasīt, lai dalībvalstis informāciju publiskotu standartizētā mašīnlasāmā formātā. Komisijai ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību vajadzētu izveidot šādu standartizētu mašīnlasāmu formātu atbilstīgi prasībām, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvā 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (6). Īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.

(8)

Lai samazinātu administratīvo slogu un iespējas kļūdīties, dalībvalstīm, publiskojot informāciju, būtu jāizmanto elektronisks instruments, kas pieejams internetā, proti, Apkārtējā gaisa kvalitātes portālā. Minētais instruments būtu izmantojams, lai pārbaudītu informācijas saskaņotību un datu kvalitāti un apkopotu pirmdatus. Tā kā šajā lēmumā ir noteikta prasība publiskot apkopotu informāciju, tad ar minēto instrumentu būtu jāveic šī apkopošana. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot instrumentu neatkarīgi no tā, vai tās ir paziņojušas Komisijai par apkārtējā gaisa kvalitāti, izpildot pienākumu iesniegt datus par apkārtējā gaisa kvalitāti vai veikt šādas informācijas apmaiņu.

(9)

Eiropas Vides aģentūrai būtu piemērotā veidā jāpalīdz Komisijai saistībā ar Apkārtējā gaisa kvalitātes portāla pārvaldību un tāda instrumenta izveidi, ar ko varētu nodrošināt informācijas saskaņotību, datu kvalitāti un pirmdatu apkopošanu. Eiropas Vides aģentūrai jo īpaši būtu jāpalīdz Komisijai, uzraugot datu repozitāriju, kā arī analizējot dalībvalstu saistību izpildi saskaņā ar Direktīvu 2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK.

(10)

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāvāc aktuāla informācija par gaisa kvalitāti, ar to jāapmainās un tā jāvērtē, lai labāk izprastu gaisa piesārņotājvielu ietekmi un izstrādātu attiecīgu politiku. Lai aktuālo informāciju, kas savākta par gaisa kvalitāti, būtu vieglāk apstrādāt un salīdzināt, tā būtu jānosūta Komisijai saprātīgā termiņā tādā pašā standartizētā formātā, kādā iesniegti validēti dati, turklāt pirms tam par to informējot sabiedrību.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Apkārtējā gaisa kvalitātes komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā ir izklāstīti Direktīvas 2004/107/EK un Direktīvas 2008/50/EK īstenošanas noteikumi par:

a)

dalībvalstu saistībām sniegt ziņojumus par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību;

b)

dalībvalstu savstarpēju informācijas apmaiņu attiecībā uz tīkliem, stacijām un tajās stacijās veiktajiem gaisa kvalitātes mērījumiem, ko dalībvalstis izraudzījušās no esošajām stacijām, lai veiktu savstarpēju informācijas apmaiņu.

2. pants

Definīcijas

Papildus definīcijām, kas minētas Direktīvas 2004/107/EK 2. pantā, Direktīvas 2007/2/EK 3. pantā un Direktīvas 2008/50/EK 2. pantā un VII pielikumā, šajā lēmumā lieto šādas definīcijas:

1)

“stacija” ir vieta, kur veic mērījumus vai ņem paraugus, izmantojot vienu vai vairākas paraugu ņemšanas vietas vienā parauglaukumā aptuveni 100 m2 lielā teritorijā;

2)

“tīkls” ir organizatoriska struktūra, kas novērtē apkārtējā gaisa kvalitāti, veicot mērījumus vienā vai vairākās stacijās;

3)

“mērījuma konfigurācija” ir tehniskais aprīkojums, ko izmanto, lai konkrētā stacijā veiktu piesārņotājvielas vai šās vielas savienojuma mērījumus;

4)

“mērījumu dati” ir mērījumos iegūta informācija par konkrētas piesārņotājvielas koncentrāciju vai nosēdumu līmeni;

5)

“modelēšanas dati” ir tāda informācija par konkrētas piesārņotājvielas koncentrāciju vai nosēdumu līmeni, ko iegūst, veicot fiziskās realitātes ciparsimulēšanu;

6)

“objektīvi aprēķina dati” ir tāda informācija par konkrētas piesārņotājvielas koncentrāciju vai nosēdumu līmeni, ko iegūst, pamatojoties uz ekspertu veiktu analīzi, saistībā ar kuru var būt izmantoti statistikas instrumenti;

7)

“pirmdati” ir informācija par konkrētas piesārņotājvielas nosēdumu līmeni vai koncentrāciju augstākajā laika izšķirtspējā, kas ņemts vērā šajā lēmumā;

8)

“aktuālie novērtējuma pirmdati” ir pirmdati, kas savākti katrai piesārņotājvielas novērtējuma metodei atbilstīgā laika intervālā un nekavējoties publiskoti;

9)

“apkārtējā gaisa kvalitātes portāls” ir tīmekļa vietne, kuru ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību pārvalda Komisija un kurā pieejama informācija par šā lēmuma īstenošanu, tostarp datu repozitārijs;

10)

“datu repozitārijs” ir Eiropas Vides aģentūras pārvaldīta informācijas sistēma, kas saistīta ar apkārtējā gaisa kvalitātes portālu un kas ietver informāciju un datus par gaisa kvalitāti, kuri dalībvalstu vadībā publiskoti, izmantojot valsts datu paziņošanas un apmaiņas struktūras;

11)

“datu veids” ir deskriptors, kam atbilstīgi līdzīgus datus ar dažādiem mērķiem iedala kategorijās, kuras noteiktas šā lēmuma II pielikuma A daļā;

12)

“vides aizsardzības mērķis” ir mērķis, kas attiecas uz apkārtējā gaisa kvalitāti un jāsasniedz noteiktā laikposmā vai, ja iespējams, attiecīgi noteiktā laikposmā vai ilgtermiņā, kā tas noteikts Direktīvā 2004/107/EK un Direktīvā 2008/50/EK.

II   NODAĻA

KOPĒJIE NOTEIKUMI PAR INFORMĀCIJAS PĀRSŪTĪŠANU UN KVALITĀTES KONTROLI

3. pants

Apkārtējā gaisa kvalitātes portāls un datu repozitārijs

1.   Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību izveido datu repozitāriju un nodrošina tā pieejamību apkārtējā gaisa kvalitātes portālā (turpmāk “portāls”).

2.   Dalībvalstis saskaņā ar 5. pantu nodrošina, ka paziņotā un savstarpējā apmaiņā sniegtā informācija ir pieejama datu repozitārijā.

3.   Eiropas Vides aģentūra pārvalda datu repozitāriju.

4.   Sabiedrībai datu repozitārijs ir pieejams bez maksas.

5.   Katra dalībvalsts ieceļ vienu vai vairākas personas, kas atbildīgas par ziņojumos un informācijas apmaiņā sniegtās informācijas iekļaušanu datu repozitārijā attiecīgās valsts vārdā. Informāciju, kas sniedzama ziņojumos vai informācijas apmaiņā, publisko tikai ieceltās personas.

6.   Katra dalībvalsts paziņo Komisijai 5. punktā minētās personas vai personu vārdus.

4. pants

Informācijas kodēšana

Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību portālā dalībvalstīm dara pieejamu standartizētu mašīnlasāmu aprakstu par to, kā kodēt šajā lēmumā paredzēto informāciju.

5. pants

Informācijas publiskošanas procedūra

1.   Datu repozitorijā dalībvalstis publisko informāciju, kas saskaņā ar šo lēmumu jāsniedz atbilstīgi I pielikuma A daļā izklāstītajām datu prasībām. Minēto informāciju apstrādā automātiski, izmantojot elektronisku instrumentu.

2.   Šā panta 1. punktā minēto instrumentu izmanto, lai veiktu šādas funkcijas:

a)

pārbaudīt publiskojamās informācijas saskaņotību;

b)

pārbaudīt pirmdatus saistībā ar konkrētiem datu kvalitātes mērķiem, kuri noteikti Direktīvas 2004/107/EK IV pielikumā un Direktīvas 2008/50/EK I pielikumā;

c)

apkopot pirmdatus saskaņā ar šā lēmuma I pielikumā un Direktīvas 2008/50/EK VII un XI pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

3.   Ja apkopotie dati ir jāpublisko saskaņā ar 6.–14. pantu, tos ģenerē, izmantojot šā panta 1. punktā minēto instrumentu.

4.   Komisija apstiprina, ka informācija ir saņemta.

5.   Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, to publiskojot datu repozitārijā, šī valsts norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.

Komisija apstiprina, ka atjauninātā informācija ir saņemta. Pēc apstiprināšanas atjaunināto informāciju uzskata par oficiālo informāciju.

III   NODAĻA

TĀDAS INFORMĀCIJAS PUBLISKOŠANA, KO DALĪBVALSTIS SNIEGUŠAS PAR APKĀRTĒJĀ GAISA KVALITĀTI

6. pants

Zonas un aglomerācijas

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko šā lēmuma II pielikuma B daļā norādīto informāciju par to zonu un aglomerāciju robežu noteikšanu, kuras izveidotas atbilstīgi Direktīvas 2004/107/EK 3. pantam un Direktīvas 2008/50/EK 4. pantam un kurās nākamajā kalendārajā gadā jāveic gaisa kvalitātes novērtējums un pārvaldība.

Publiskotajā informācijā par tām zonām un aglomerācijām, saistībā ar kurām piemērojams atbrīvojums vai atliekams termiņš atbilstīgi Direktīvas 2008/50/EK 22. pantam, iekļauj attiecīgu norādi.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai 1. punktā minēto informāciju ne vēlāk kā katra kalendārā gada 31. decembrī. Dalībvalstis var norādīt, ka iepriekš publiskotajā informācijā nav veiktas izmaiņas.

3.   Ja attiecībā uz zonu un aglomerāciju robežu noteikšanu un veidu ir veiktas izmaiņas, dalībvalstis par to informē Komisiju ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veiktas izmaiņas.

7. pants

Novērtēšanas režīms

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko II pielikuma C daļā norādīto informāciju par novērtēšanas režīmu, kas nākamajā kalendārajā gadā piemērojams visām piesārņotājvielām atsevišķās zonās un aglomerācijās saskaņā ar Direktīvas 2004/107/EK 4. pantu un Direktīvas 2008/50/EK 5. un 9. pantu.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai 1. punktā minēto informāciju ne vēlāk kā katra kalendārā gada 31. decembrī. Dalībvalstis var norādīt, ka iepriekš publiskotajā informācijā nav veiktas izmaiņas.

8. pants

Metodes tādu pārsniegumu uzrādīšanai un atskaitīšanai, kuri saistīti ar dabiskajiem avotiem vai kurus rada ceļu nokaisīšana ar smiltīm vai sāli ziemā

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko II pielikuma D daļā norādīto informāciju par metodēm, kas atsevišķās zonās un aglomerācijās saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 20. un 21. pantu izmantojamas attiecībā uz tādu pārsniegumu uzrādīšanu un atskaitīšanu, kuri saistīti ar dabiskajiem avotiem vai kurus rada ceļu nokaisīšana ar smiltīm vai sāli ziemā.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai 1. punktā minēto informāciju par pilnu kalendāro gadu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc katra kalendārā gada beigām.

9. pants

Novērtēšanas metodes

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko II pielikuma D daļā norādīto informāciju par izmantoto novērtēšanas metožu kvalitāti un izsekojamību.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai 1. punktā minēto informāciju par pilnu kalendāro gadu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc katra kalendārā gada beigām.

3.   Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā stacionārs mērījums ir obligāti veicams saskaņā ar Direktīvas 2004/107/EK 4. pantu un Direktīvas 2008/50/EK 6. un 9. pantu, un 10. panta 6. punktu, informācijā iekļauj vismaz šādus datus:

a)

mērījuma konfigurācija;

b)

līdzvērtīguma pierādījums, ja izmantota nestandarta metode;

c)

paraugu ņemšanas vieta, tās apraksts un klasifikācija;

d)

dokumentācija par datu kvalitāti.

4.   Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā ir veicams indikatīvs mērījums saskaņā ar Direktīvas 2004/107/EK 4. pantu un Direktīvas 2008/50/EK 6. un 9. pantu, un 10. panta 6. punktu, informācijā iekļauj vismaz šādus datus:

a)

izmantotā mērījumu metode;

b)

paraugu ņemšanas vietas un pārklājuma teritorija;

c)

validācijas metode;

d)

dokumentācija par datu kvalitāti.

5.   Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā ir veikta modelēšana saskaņā ar Direktīvas 2004/107/EK 4. pantu un Direktīvas 2008/50/EK 6. un 9. pantu, informācijā iekļauj vismaz šādus datus:

a)

modelēšanas sistēmas un tajā ievadīto datu apraksts;

b)

modeļa validācija atbilstīgi mērījumiem;

c)

pārklājuma teritorija;

d)

dokumentācija par datu kvalitāti.

6.   Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā ir veicams objektīvs aprēķins saskaņā ar Direktīvas 2004/107/EK 4. pantu un Direktīvas 2008/50/EK 6. un 9. pantu, informācijā iekļauj vismaz šādus datus:

a)

aprēķina metodes apraksts;

b)

dokumentācija par datu kvalitāti.

7.   Dalībvalstis publisko arī II pielikuma D daļā minēto informāciju par izmantoto novērtēšanas metožu kvalitāti un izsekojamību attiecībā uz tiem tīkliem un stacijām, ko dalībvalstis izraudzījušās, lai veiktu 1. panta b) apakšpunktā minēto savstarpējo informācijas apmaiņu par I pielikuma B daļā uzskaitītajām piesārņotājvielām, vajadzības gadījumā – par I pielikuma C daļā uzskaitītajām papildu piesārņotājvielām, kā arī šajā nolūkā portālā uzskaitītajām papildu piesārņotājvielām. Sniegtajai informācijai piemēro šā panta 1.–6. punktu.

10. pants

Validētie novērtējuma pirmdati un aktuālie novērtējuma pirmdati

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko II pielikuma E daļā norādīto informāciju par validētajiem novērtējuma pirmdatiem visās paraugu ņemšanas vietās, kurās mērījumu dati ir savākti, lai atbilstīgi 9. pantam veiktu I pielikuma B un C daļā uzskaitīto piesārņotājvielu novērtējumu, kā to norādījušas dalībvalstis.

Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā ir veikta modelēšana, dalībvalstis publisko II pielikuma E daļā minēto informāciju iespējami augstākajā laika izšķirtspējā.

2.   Validētos novērtējuma pirmdatus par pilnu kalendāro gadu, kuri izteikti pilnīgās laikrindās, Komisijai nosūta ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc katra kalendārā gada beigām.

3.   Ja dalībvalstis izmanto Direktīvas 2008/50/EK 20. panta 2. punktā un 21. panta 3. punktā paredzēto iespēju, tās publisko informāciju par tāda piesārņojuma kvantitatīvo noteikšanu, ko radījuši dabiskie avoti atbilstīgi Direktīvas 2008/50/EK 20. panta 1. punktam vai ceļu nokaisīšana ar smiltīm vai sāli ziemā atbilstīgi Direktīvas 2008/50/EK 21. panta 1. un 2. punktam.

Šajā informācijā iekļauj šādus datus:

a)

atskaitīto pārsniegumu teritoriālā izplatība;

b)

to validēto novērtējuma pirmdatu apjoms, kas publiskoti saskaņā ar šā panta 1. punktu un kas saistīti ar dabiskajiem avotiem vai ceļu nokaisīšanu ar smiltīm vai sāli ziemā;

c)

atbilstīgi 8. pantam paziņoto metožu izmantošanas rezultāti.

4.   Dalībvalstis publisko arī II pielikuma E daļā minēto informāciju par aktuālajiem novērtējuma pirmdatiem attiecībā uz tīkliem un stacijām, ko ar konkrētu mērķi publiskot atjauninātu informāciju dalībvalstis izraudzījušās no tiem tīkliem un stacijām, ko savukārt – atbilstīgi 1. panta b) apakšpunktam – tās izraudzījušās, lai veiktu savstarpēju informācijas apmaiņu par I pielikuma B daļā uzskaitītajām piesārņotājvielām, vajadzības gadījumā – par I pielikuma C daļā uzskaitītajām papildu piesārņotājvielām, kā arī šajā nolūkā portālā uzskaitītajām papildu piesārņotājvielām.

5.   Dalībvalstis publisko arī II pielikuma E daļā minēto informāciju par validētajiem novērtējuma pirmdatiem attiecībā uz tiem tīkliem un stacijām, ko dalībvalstis izraudzījušās, lai veiktu 1. panta b) apakšpunktā minēto savstarpējo informācijas apmaiņu par I pielikuma B daļā uzskaitītajām piesārņotājvielām, vajadzības gadījumā – par I pielikuma C daļā uzskaitītajām papildu piesārņotājvielām, kā arī šajā nolūkā portālā uzskaitītajām papildu piesārņotājvielām. Sniegtajai informācijai piemēro šā panta 2. un 3. punktu.

6.   Attiecībā uz piesārņotājvielām, kas saistībā ar šo mērķi minētas šā lēmuma I pielikuma B daļā, saskaņā ar 4. punktu Komisijai nosūta atjauninātos novērtējuma pirmdatus, sniedzot provizorisku informāciju un ievērojot katrai piesārņotājvielas novērtējuma metodei atbilstīgu laika intervālu un saprātīgu termiņu, un pirms tam par to informējot sabiedrību saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 26. pantu.

Šajā informācijā iekļauj šādus datus:

a)

novērtēti koncentrācijas līmeņi;

b)

norāde par kvalitātes kontroles statusu.

7.   Aktuālie pirmdati, kas publiskoti atbilstīgi 4. punktam, ir saderīgi ar informāciju, kas publiskota atbilstīgi 6., 7. un 9. pantam.

8.   Pirms tam veicot papildu kvalitātes kontroli, dalībvalstis var atjaunināt atbilstīgi 4. punktam publiskotos atjauninātos novērtējuma pirmdatus. Ar atjaunināto informāciju aizstāj sākotnējo informāciju, skaidri norādot tās statusu.

11. pants

Apkopotie validētie novērtējuma dati

1.   Pamatojoties uz informāciju, ko dalībvalstis publiskojušas attiecībā uz validētajiem novērtējuma pirmdatiem atbilstīgi 10. pantam, ar 5. panta 1. punktā minēto instrumentu ģenerē II pielikuma F daļā norādīto informāciju par apkopotajiem validētajiem novērtējuma datiem.

2.   Ar šo instrumentu ģenerētā informācijā par tādām piesārņotājvielām, attiecībā uz ko jāizpilda obligātas novērošanas prasības, ir norādīti apkopotie izmērītie koncentrācijas līmeņi visās paraugu ņemšanas vietās, par kurām dalībvalstis publisko informāciju atbilstīgi 9. panta 3. punkta c) apakšpunktam.

3.   Ar šo instrumentu ģenerētā informācijā par tādām piesārņotājvielām, attiecībā uz ko jāsasniedz vides aizsardzības mērķi, ir norādīti koncentrācijas līmeņi, kas izteikti metriskajā sistēmā un saistīti ar noteiktajiem vides aizsardzības mērķiem, kuri izklāstīti I pielikuma B daļā, un tostarp norādīti šādi dati:

a)

gada vidējā koncentrācija, ja ir noteikta gada vidējā mērķvērtība vai robežlielums;

b)

kopējais pārsnieguma stundu skaits, ja ir noteikts stundas robežlielums;

c)

kopējais pārsnieguma dienu skaits, ja ir noteikts dienas robežlielums, vai 90,4 procentile attiecībā uz PM10 robežlielumu īpašā gadījumā, ja nepārtrauktu mērījumu vietā ir izmantoti izlases mērījumi;

d)

kopējais pārsnieguma dienu skaits, ja ir noteikta dienas astoņu stundu maksimāli pieļaujamā vidējā mērķvērtība vai robežlielums;

e)

AOT40, kā noteikts Direktīvas 2008/50/EK VII pielikuma A daļā, ja runa ir par ozona mērķvērtību veģetācijas aizsardzības jomā;

f)

vidējais eksponējuma rādītājs, ja runa ir par PM2,5 eksponējuma mazināšanas mērķi un saistībām attiecībā uz eksponējuma koncentrāciju.

12. pants

Vides aizsardzības mērķu sasniegšana

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko II pielikuma G daļā norādīto informāciju par Direktīvā 2004/107/EK un Direktīvā 2008/50/EK paredzēto vides aizsardzības mērķu sasniegšanu.

2.   Komisijai 1. punktā minēto informāciju sniedz par pilnu kalendāro gadu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc katra kalendārā gada beigām.

Informācijā iekļauj šādus datus:

a)

paziņojums par to, ka katrā konkrētajā zonā vai aglomerācijā ir sasniegti visi vides aizsardzības mērķi, tostarp informācija par jebkuras piemērojamās pielaides robežas pārsniegšanu;

b)

attiecīgā gadījumā – paziņojums par to, ka zonā pieļautais pārsniegums saistīts ar dabiskajiem avotiem;

c)

attiecīgā gadījumā – paziņojums par to, ka zonā vai aglomerācijā PM10 gaisa kvalitātes mērķa robežlielums ir pārsniegts atkārtotas cieto daļiņu suspensijas dēļ pēc ceļu nokaisīšanas ar smiltīm vai sāli ziemā;

d)

informācija par to, vai ir sasniegtas PM2,5 saistības attiecībā uz iedarbības koncentrāciju.

3.   Ja konstatēts pārsniegums, publiskotajā informācijā iekļauj datus arī par pārsnieguma teritoriju un iedarbībai pakļauto personu skaitu.

4.   Publiskotā informācija ir saderīga ar informāciju par zonu robežu noteikšanu, kura atbilstīgi 6. pantam sniegta par to pašu kalendāro gadu, kā arī apkopotajiem validētajiem novērtējuma datiem, kas publiskoti atbilstīgi 11. pantam.

13. pants

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāni

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko II pielikuma H, I, J un K daļā norādīto informāciju par gaisa kvalitātes uzlabošanas plāniem, kā tas paredzēts Direktīvas 2008/50/EK 23. pantā, tostarp šādus datus:

a)

saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu sniedzamie gaisa kvalitātes uzlabošanas plānos obligāti iekļaujamie dati, kuri uzskaitīti Direktīvas 2008/50/EK XV pielikuma A daļā;

b)

atsauces uz avotiem, kur sabiedrībai būtu pieejama regulāri atjaunināta informācija par gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu īstenošanu.

2.   Šo informāciju Komisijai nosūta nekavējoties un ne vēlāk kā divus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kad konstatēts pirmais pārsniegums.

14. pants

Pasākumi, kurus veic, lai ievērotu Direktīvā 2004/107/EK paredzētās mērķvērtības

1.   Saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā minēto procedūru dalībvalstis publisko II pielikuma K daļā norādīto informāciju par pasākumiem, kuri veikti, lai ievērotu Direktīvā 2004/107/EK paredzētās mērķvērtības, kā noteikts Direktīvas 2004/107/EK 5. panta 2. punktā.

2.   Šo informāciju Komisijai nosūta nekavējoties un ne vēlāk kā divus gadus pēc tā gada beigām, kad konstatēts pirmais pārsniegums, kura dēļ veicams pasākums.

IV   NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Atcelšana

Lēmumu 2004/224/EK un Lēmumu 2004/461/EK atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

16. pants

Piemērojamība

1.   Šo lēmumu piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, informāciju, kas jāsniedz atbilstīgi 6. un 7. pantam, dalībvalstis pirmo reizi publisko ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī.

17. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 23, 26.1.2005., 3. lpp.

(2)  OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 35, 5.6.1997., 14. lpp.

(4)  OV L 68, 6.3.2004., 27. lpp.

(5)  OV L 156, 30.4.2004., 78. lpp.

(6)  OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A)   Datu prasības

1)   Laika ziņošana

Visas norādes uz laiku publisko saskaņā ar ISO standartu 8601:2004(E), izmantojot paplašināto formātu (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), kas ietver informāciju par starpību ar UTC.

Laika zīmogs attiecas uz mērījumu perioda beigām.

2)   Ciparu skaits un noapaļošana

Dati jāpublisko ar tādu pašu ciparu skaitu, ar kādu tos izmanto novērošanas tīklā.

Noapaļošanai ir jābūt pašam pēdējam ikkatru aprēķinu solim, t. i., tieši pirms rezultāta salīdzināšanas ar vides mērķi, un tā ir izdarāma tikai vienreiz. Pēc noklusējuma sistēma vajadzības gadījumā veiks pieejamo datu noapaļošanu, ievērojot komerciālos noapaļošanas noteikumus.

3)   Līdzvērtība

Ja konkrētā vietā izmanto vairāk par vienu novērtēšanas metodi, dati ir jāsniedz, izmantojot to metodi, kura konkrētajā vietā rada vismazāko nenoteiktību.

4)   Standartizācija

Uz informācijas savstarpējo apmaiņu jāattiecina Direktīvas 2004/107/EK IV pielikuma IV daļas un Direktīvas 2008/50/EK VI pielikuma C daļas noteikumi.

5)   Noteikumi par PM2,5

Robežvērtības plus pielaide

Attiecībā uz PM2,5 saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK XIV pielikuma E daļu tālāk minētajos attiecīgajos gados piemēro šādu robežvērtības (LV) un pielaides (MOT) summu:

Gads

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Vidējā ekspozīcijas rādītāja (AEI) aprēķināšana saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK XIV pielikuma A daļu

Aprēķinu izdara par katru atsevišķu gadu, aprēķinot PM2,5 gada vidējo vērtību par katru no atlasītajiem paraugu ņemšanas punktiem. Atlasītajiem paraugu ņemšanas punktiem jābūt skaidri noteiktiem attiecīgajā iesniegtajā informācijā.

Derīgas gada vidējās vērtības, kas atbilst datu kvalitātes mērķiem, iegūst, aprēķinot gada vidējo vērtību no visām apzīmētajām dalībvalsts AEI vietām.

Procedūru atkārto katrā no trim gadiem, un tad aprēķina vidējo vērtību no trīs gadu vidējām vērtībām, iegūstot AEI.

AEI dara zināmu katru gadu kā trīs secīgu gadu vidējo vērtību. Ja ir vajadzīgs atjaunināt kādus no datiem, kas varētu tieši vai netieši skart AEI (paraugu ņemšanas punkta atlases dēļ), ir nepieciešams pilnīgi atjaunināt visu ietekmēto informāciju.

B)   Vides mērķi un ziņojamie lielumi

Formula

Aizsardzības mērķis

Vides mērķa tips (kods (1))

Novērtējumu vidējās vērtības aprēķina laikposms

Vides mērķa ziņojamais lielums

Vides mērķa skaitliskās vērtības

(atļautais pārsniegumu skaits)

Piesārņotājvielas, par kurām jāiesniedz atjaunināti un validēti dati

NO2

Veselības aizsardzība

LV

Viena stunda

Pārsnieguma stundas kalendāra gadā

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā vērtība

40 μg/m3

LVMT

ALT

Viena stunda

Trīs secīgas pārsnieguma stundas (vietās, kas reprezentē gaisa kvalitāti vismaz 100 km2 teritorijā vai visā zonā vai aglomerācijā, izvēloties mazāko no minētajām platībām)

400 μg/m3

NOx

Veģetācija

CL

Viens kalendāra gads

Gada vidējā vērtība

30 μg/m3

PM10

Veselības aizsardzība

LV

Viena diena

Pārsnieguma dienas kalendāra gadā

50 μg/m3 (35)

90,4 procentile

LV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā vērtība

40 μg/m3

WSS (2)

Viena diena

Atskaitītās pārsnieguma dienas kalendāra gadā

nepiemēro

Viens kalendāra gads

Gada vidējās vērtības atskaitījums

nepiemēro

NAT (2)

Viena diena

Atskaitītās pārsnieguma dienas kalendāra gadā

nepiemēro

Viens kalendāra gads

Gada vidējās vērtības atskaitījums

nepiemēro

PM2,5

Veselības aizsardzība

ECO

Trīs secīgi kalendāra gadi

Vidējais ekspozīcijas rādītājs (aprēķinu sk. Direktīvā 2008/50/EK)

20 μg/m3

ERT

saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK XIV pielikuma B daļu

TV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Veselības aizsardzība

LV

Viena stunda

Pārsnieguma stundas kalendāra gadā

350 μg/m3 (24)

Viena diena

Pārsnieguma dienas kalendāra gadā

125 μg/m3 (3)

ALT

Viena stunda

Trīs secīgas pārsnieguma stundas (vietās, kas reprezentē gaisa kvalitāti vismaz 100 km2 teritorijā vai visā zonā vai aglomerācijā, izvēloties mazāko no minētajām platībām)

500 μg/m3

NAT (2)

Viena stunda

Atskaitītās pārsnieguma stundas kalendāra gadā

nepiemēro

Viena diena

Atskaitītās pārsnieguma dienas kalendāra gadā

nepiemēro

Veģetācija

CL

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

20 μg/m3

Ziema

Vidējā vērtība ziemas mēnešos, t. i., no x - 1 gada 1. oktobra līdz x gada 31. martam

20 μg/m3

O3

Veselības aizsardzība

TV

Dienas astoņu stundu maksimālā vidējā vērtība

Dienas, kad dienas astoņu stundu maksimālā vidējā vērtība pārsniegusi triju gadu vidējo mērķvērtību

120 μg/m3 (25)

LTO

Dienas astoņu stundu maksimālā vidējā vērtība

Dienas, kad dienas astoņu stundu maksimālā vidējā vērtība pārsniegusi ilgtermiņa mērķi vienā kalendāra gadā

120 μg/m3

INT

Viena stunda

Pārsnieguma stundas kalendāra gadā

180 μg/m3

ALT

Viena stunda

Pārsnieguma stundas kalendāra gadā

240 μg/m3

Veģetācija

TV

no 1. maija līdz 31. jūlijam

AOT40 (aprēķinu sk. Dir. 2008/50/EK VII pielikumā)

18 000 μg/m3·h

LTO

no 1. maija līdz 31. jūlijam

AOT40 (aprēķinu sk. Dir. 2008/50/EK VII pielikumā)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Veselības aizsardzība

LV

Dienas astoņu stundu maksimālā vidējā vērtība

Dienas, kad dienas astoņu stundu maksimālā vidējā vērtība pārsniegusi robežvērtību

10 mg/m3

Piesārņotājvielas, par kurām jāiesniedz tikai validēti dati

Benzols

Veselības aizsardzība

LV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

5 μg/m3

Svins

Veselības aizsardzība

LV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

0,5 μg/m3

Kadmijs

Veselības aizsardzība

TV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

5 ng/m3

Arsēns

Veselības aizsardzība

TV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

6 ng/m3

Niķelis

Veselības aizsardzība

TV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

10 ng/m3

B(a)P

Veselības aizsardzība

TV

Viens kalendāra gads

Gada vidējā koncentrācija

1 ng/m3

C)   Piesārņotājvielas ar novērošanas prasībām

Sarakstā iekļautas visas piesārņotājvielas ar novērošanas prasībām, uz kurām norādīts Direktīvās 2004/107/EK un 2008/50/EK. Sarakstu, kurā iekļautas citas piesārņotājvielas, par kurām dalībvalstīm ir savstarpēja pieejamo datu apmaiņa, sastāda Eiropas Vides aģentūra, un tas tiek publiskots portālā.

AIRBASE kods

Piesārņotājvielas formula

Piesārņotājvielas nosaukums

Mērvienība

Gāzveida neorganiskās piesārņotājvielas

1

SO2

sēra dioksīds

μg/m3

8

NO2

slāpekļa dioksīds

μg/m3

9

NOx  (3)

slāpekļa oksīdi

μg/m3

7

O3

ozons

μg/m3

10

CO

oglekļa oksīds

mg/m3

Cietās daļiņas (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

PM2,5 speciācija

1047

SO4 2 - daļiņās PM2,5

sulfāts daļiņās PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - daļiņās PM2,5

nitrāts daļiņās PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + daļiņās PM2,5

amonijs daļiņās PM2,5

μg/m3

1771

elem. C daļiņās PM2,5

elementārais ogleklis daļiņās PM2,5

μg/m3

1772

org. C daļiņās PM2,5

organiskais ogleklis daļiņās PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + daļiņās PM2,5

kalcijs daļiņās PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + daļiņās PM2,5

magnijs daļiņās PM2,5

μg/m3

1657

K + daļiņās PM2,5

kālijs daļiņās PM2,5

μg/m3

1668

Na + daļiņās PM2,5

nātrijs daļiņās PM2,5

μg/m3

1631

Cl - daļiņās PM2,5

hlorīds daļiņās PM2,5

μg/m3

Smagie metāli

5012

Pb

svins daļiņās PM10

μg/m3

5014

Cd

kadmijs daļiņās PM10

ng/m3

5018

As

arsēns daļiņās PM10

ng/m3

5015

Ni

niķelis daļiņās PM10

ng/m3

Smago metālu nosēdumi

2012

Pb nosēdumi

mitrie/kopējie Pb nosēdumi

μg/m2·d

2014

Cd nosēdumi

mitrie/kopējie Cd nosēdumi

μg/m2·d

2018

As nosēdumi

mitrie/kopējie As nosēdumi

μg/m2·d

2015

Ni nosēdumi

mitrie/kopējie Ni nosēdumi

μg/m2·d

7013

Hg nosēdumi

mitrie/kopējie Hg nosēdumi

μg/m2·d

Dzīvsudrabs

4013

metālisks gāzveida Hg

elementārs gāzveida dzīvsudrabs

ng/m3

4813

kopējais gāzveida Hg

kopējais gāzveida dzīvsudrabs

ng/m3

653

reaģētspējīgs gāzveida Hg

reaģētspējīgs gāzveida dzīvsudrabs

ng/m3

5013

Hg cietās daļiņās

dzīvsudrabs cietās daļiņās

ng/m3

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

5029

B(a)P

Benz[a]pirēns daļiņās PM10

ng/m3

5610

Benz[a]antracēns

Benz[a]antracēns daļiņās PM10

ng/m3

5617

Benz[b]fluorantēns

Benz[b]fluorantēns daļiņās PM10

ng/m3

5759

Benz[j]fluorantēns

Benz[j]fluorantēns daļiņās PM10

ng/m3

5626

Benz[k]fluorantēns

Benz[k]fluorantēns daļiņās PM10

ng/m3

5655

Indeno[1,2,3-cd]pirols

Indeno[1,2,3-cd]pirols daļiņās PM10

ng/m3

5763

Dibenz[a,h]antracēns

Dibenz[a,h]antracēns daļiņās PM10

ng/m3

Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu nosēdumi

7029

B(a)P

Benz[a]pirēna nosēdumi

μg/m2·d

611

Benz[a]antracēns

Benz[a]antracēna nosēdumi

μg/m2·d

618

Benz[b]fluorantēns

Benz[b]fluorantēna nosēdumi

μg/m2·d

760

Benz[j]fluorantēns

Benz[j]fluorantēna nosēdumi

μg/m2·d

627

Benz[k]fluorantēns

Benz[k]fluorantēna nosēdumi

μg/m2·d

656

Indeno[1,2,3-cd]pirols

Indeno[1,2,3-cd]pirola nosēdumi

μg/m2·d

7419

Dibenz[a,h]antracēns

Dibenz[a,h]antracēna nosēdumi

μg/m2·d

Gaistošie organiskie savienojumi

20

C6H6

benzols

μg/m3

428

C2H6

etāns

μg/m3

430

C2H4

etēns (etilēns)

μg/m3

432

HC≡CH

etīns (acetilēns)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

propāns

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

propēns

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butāns

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metilpropāns (i-butāns)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-butēns

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-butēns

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-butēns

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadiēns

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentāns

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutāns (i-pentāns)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentēns

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentēns

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metil-1,3-butadiēns (izoprēns)

μg/m3

443

C6H14

n-heksāns

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metilpentāns (i-heksāns)

μg/m3

441

C7H16

n-heptāns

μg/m3

475

C8H18

n-oktāns

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimetilpentāns (i-oktāns)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

toluols

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

etilbenzols

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-ksilols

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-ksilols

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetilbenzols

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetilbenzols

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetilbenzols

μg/m3

32

THC(NM)

visi ogļūdeņraži, izņemot metānu

μg/m3

25

HCHO

metanāls (formaldehīds)

μg/m3


(1)  LV – robežvērtība, LVMT – robežvērtība plus pielaide, TV – mērķvērtības, LTO – ilgtermiņa mērķis, INT – informēšanas rādītājs, ALT – trauksmes līmenis, CL – kritiskais līmenis, NAT – dabīgā pienesuma novērtējums, WSS – smilšu un sāls ziemas kaisīšanas novērtējums, ERT – eksponējuma mazināšanas mērķis, ECO – saistības attiecībā uz eksponējuma koncentrāciju

(2)  Nav jādara pieejami atjaunināti dati.

(3)  Var ziņot NOx jeb NO un NO2 mērījumu summu vienā un tajā pašā vietā. Jāziņo kā μg NO2/m3.


II PIELIKUMS

A)   Kopīgie datu tipi

Kad ir jāpublisko konkrēts datu tips atbilstīgi šā pielikuma B–K daļai, ir jāuzrāda visa informācija, kas uzskaitīta pie attiecīgā tālāk noteiktā datu tipa.

1)   Datu tips “Kontaktdati”

1.

Atbildīgās pārvaldes, iestādes vai struktūras nosaukums

2.

Atbildīgās personas vārds

3.

Tīmekļa vietne

4.

Adrese

5.

Tālruņa numurs

6.

E-pasts

2)   Datu tips “Pārsnieguma situācija”

1.

Pārsnieguma situācijas ID

2.

Pārsniegtais vides mērķis

3.

Pārsnieguma situācijas teritorija (datu tips “Telpiskā izplatība”)

4.

Teritorijas klasifikācija

5.

Administratīvas vienības

6.

Aprēķinātā virsmas platība, kur līmenis pārsniedzis vides mērķi

7.

Aprēķinātais ceļa posms, kur līmenis pārsniedzis vides mērķi

8.

Novērošanas stacijas pārsnieguma teritorijā (saite ar D)

9.

Modelētais pārsniegums (saite ar D)

10.

Aprēķinātā kopējā iedzīvotāju populācija pārsnieguma teritorijā

11.

Aprēķinātā ekosistēma/veģetācijas platība, kura eksponēta, pārsniedzot vides mērķi

12.

Pārskata gads

3)   Datu tips “Vides mērķis”

1.

Mērķa tips

2.

Novērtējuma vidējās vērtības aprēķina laikposms

3.

Aizsardzības mērķis

4)   Datu tips “Telpiskā izplatība”

1.

GIS informācija koordinātu veidā

5)   Datu tips “Telpiskā novērošana”

1.

Telpiskie novērtējuma dati

6)   Datu tips “Publikācija”

1.

Publikācija

2.

Nosaukums

3.

Autors(-i)

4.

Publicēšanas datums

5.

Izdevējs

6.

Tīmekļa saite

7)   Datu tips “Pārmaiņu dokumentācija”

1.

Pārmaiņas

2.

Pārmaiņu apraksts

B)   Informācija par zonām un aglomerācijām (6. pants)

1)

Sniedzējs (datu tips “Kontaktdati”)

2)

Pārmaiņu dokumentācija (datu tips “Pārmaiņu dokumentācija”)

3)

Zonas kods

4)

Zonas nosaukums

5)

Zonas tips

6)

Zonas robežas (datu tips “Telpiskā izplatība”)

7)

Zonas vēsture: piemērošanas sākuma un beigu datums

8)

Priekšteči (saite ar B)

9)

Iedzīvotāju skaits

10)

Iedzīvotāju skaita atsauces gads

11)

Apzīmētās piesārņotājvielas kods

12)

Aizsardzības mērķis

13)

Izņēmums vai atlikšana saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 22. pantu

C)   Informācija par novērtēšanas režīmu (7. pants)

1)

Sniedzējs (datu tips “Kontaktdati”)

2)

Pārmaiņu dokumentācija (datu tips “Pārmaiņu dokumentācija”)

3)

Informācija par zonu (saite ar B)

4)

Piesārņotājviela

5)

Vides mērķis (datu tips “Vides mērķis”)

6)

Novērtējuma sliekšņa sasniegšana

7)

Novērtējuma sliekšņa klasifikācijas gads

8)

Klasifikācijas dokumentācija (tīmekļa saite)

9)

Novērtējuma tips

10)

Novērtējuma tips: apraksts

11)

Atsevišķā novērtējuma metadati, ieskaitot stacijas ID, informāciju par novietojumu (saite ar D)

12)

Iestāde, kas atbild par gaisa kvalitātes novērtējumu (datu tips “Kontaktdati”)

13)

Iestāde, kas atbild par mērījumu sistēmu apstiprināšanu (datu tips “Kontaktdati”)

14)

Iestāde, kas atbild par mērījumu pareizību (datu tips “Kontaktdati”)

15)

Iestāde, kas atbild par novērtēšanas metodes analīzi (datu tips “Kontaktdati”)

16)

Iestāde, kas atbild par kvalitātes nodrošināšanu valsts mērogā (datu tips “Kontaktdati”)

17)

Iestāde, kas atbild par sadarbību ar citām dalībvalstīm un Komisiju (datu tips “Kontaktdati”)

D)   Informācija par novērtēšanas metodēm (8. un 9. pants)

i)   Vispārīga informācija: informācija par visām novērtēšanas metodēm

1)

Sniedzējs (datu tips “Kontaktdati”)

2)

Pārmaiņu dokumentācija (datu tips “Pārmaiņu dokumentācija”)

3)

Novērtējuma tips

4)

Informācija par zonu (saite ar B)

5)

Piesārņotājviela

ii)   Informācija par fiksēto mērījumu

1)

Mērījuma konfigurācijas ID

2)

Eiropas stacijas ID

3)

Tīkla ID

4)

Valsts stacijas kods

5)

Novērošanas stacijas nosaukums

6)

Pašvaldības nosaukums

7)

Mērījumu sākuma un beigu datums

8)

Mērījumu tips

9)

Mērīšanas/paraugu ņemšanas/analīzes metode

10)

Mērīšanas/paraugu ņemšanas iekārta (attiecīgā gadījumā)

11)

Konstatēšanas robeža (ja pieejama)

12)

Metodes līdzvērtīguma pierādīšana

13)

Metodes līdzvērtīguma pierādīšana: dokumentācija (tīmekļa saite)

14)

Paraugu ņemšanas laiks

15)

Izlases intervāls

16)

Reprezentatīvās teritorijas telpiskā izplatība (datu tips “Telpiskā izplatība”) (ja pieejama)

17)

Reprezentativitātes novērtējums (ja pieejama)

18)

Reprezentativitātes dokumentācija (tīmekļa saite) (ja pieejama)

19)

Paraugu ņemšanas punkta novietojums: gaisa ieplūdes atveres augstums virs zemes

20)

Paraugu ņemšanas punkta novietojums: gaisa ieplūdes atveres horizontālais attālums no tuvākās ēkas (satiksmes stacijām)

21)

Paraugu ņemšanas punkta novietojums: gaisa ieplūdes atveres attālums no tuvākās brauktuves (satiksmes stacijām)

22)

Stacijas klasifikācija saistībā ar dominējošajiem emisijas avotiem, kam ir nozīme mērījuma konfigurācijā, par katru piesārņotājvielu

23)

Galvenie avoti (satiksme, dzīvojamo telpu apkure, rūpnieciskie avoti vai avotu teritorija utt.) (ja pieejama)

24)

Attālums no dominējošā rūpnieciskā avota vai avotu rajona (rūpniecības stacijām)

25)

Stacijas laika atsauces: sākuma un beigu datums

26)

Ģeogrāfiskās koordinātas: novērošanas stacijas garums, platums un augstums

27)

Stacijas informācijas dokumentācija, ieskaitot kartes un fotoattēlus (tīmekļa saite) (ja pieejama)

28)

Teritorijas klasifikācija

29)

Attālums līdz lielākam krustojumam (satiksmes stacijām)

30)

Aprēķinātais satiksmes apjoms (satiksmes stacijām)

31)

Lielas noslodzes satiksmes posms (satiksmes stacijām, ja pieejama)

32)

Satiksmes ātrums (satiksmes stacijām, ja pieejama)

33)

Ielas kanjons – ielas platums (satiksmes stacijām, ja pieejama)

34)

Ielas kanjons – ēku fasāžu vidējais augstums (satiksmes stacijām, ja pieejama)

35)

Tīkla nosaukums

36)

Tīkls darbības sākuma un beigu datums

37)

Par tīkla pārvaldību atbildīgā struktūra (datu tips “Kontaktdati”)

38)

Smilšu un sāls ziemas kaisīšanas novērtēšanas metode (ja piemērojams Direktīvas 2008/50/EK 21. pants)

39)

Dabīgā pienesuma novērtēšanas metode (ja piemērojams Direktīvas 2008/50/EK 20. pants)

40)

Datu kvalitātes mērķi: laika aptvērums

41)

Datu kvalitātes mērķi: datu ieguve

42)

Datu kvalitātes mērķi: nenoteiktības aprēķins

43)

Datu kvalitātes mērķi: izsekojamības un nenoteiktības aprēķina dokumentācija

44)

Kvalitātes nodrošināšanas/kvalitātes kontroles datu kvalitātes mērķu dokumentācija (tīmekļa saite)

iii)   Informācija par indikatīvo mērījumu

1)

Indikatīvā mērījuma ID

2)

Mērīšanas metodes apraksts

3)

Mērījumu tips

4)

Mērījumu metode

5)

Mērīšanas/paraugu ņemšanas ierīce (ja pieejama)

6)

Konstatēšanas robeža (ja pieejama)

7)

Paraugu ņemšanas laiks

8)

Izlases intervāls

9)

Ģeogrāfiskās koordinātas ģeogrāfiskais garums, platums un augstums

10)

Smilšu un sāls ziemas kaisīšanas novērtēšanas metode (ja piemērojams Direktīvas 2008/50/EK 21. pants)

11)

Dabīgā pienesuma novērtēšanas metode (ja piemērojams Direktīvas 2008/50/EK 20. pants)

12)

Datu kvalitātes mērķi: laika aptvērums

13)

Datu kvalitātes mērķi: datu ieguve

14)

Datu kvalitātes mērķi: nenoteiktības aprēķins

15)

Datu kvalitātes mērķi: izsekojamības un nenoteiktības aprēķina dokumentācija

16)

Datu kvalitātes mērķi: kvalitātes nodrošināšanas/kvalitātes kontroles dokumentācija (tīmekļa saite)

iv)   Informācija par modelēšanu

1)

Modelēšanas ID

2)

Vides mērķa tips (datu tips “Vides mērķis”)

3)

Modelēšanas metode: nosaukums

4)

Modelēšanas metode: apraksts

5)

Modelēšanas metode: dokumentācija (tīmekļa saite)

6)

Modelēšanas metode: validācija ar mērījumu

7)

Modelēšanas metode: validācija ar mērījumu objektos, par kuriem neziņo saskaņā ar AQD

8)

Modelēšanas laikposms

9)

Modelējamā teritorija (datu tips “Telpiskā izplatība”)

10)

Telpiskā izšķirtspēja

11)

Smilšu un sāls ziemas kaisīšanas novērtēšanas metode (ja piemērojams Direktīvas 2008/50/EK 21. pants)

12)

Dabīgā pienesuma novērtēšanas metode (ja piemērojams Direktīvas 2008/50/EK 20. pants)

13)

Datu kvalitātes mērķi: nenoteiktības aprēķins

14)

Datu kvalitātes mērķi: kvalitātes novērtēšanas/kvalitātes kontroles dokumentācija (tīmekļa saite)

v)   Informācija par mērķa aprēķinu

1)

Mērķa aprēķina ID

2)

Apraksts

3)

Mērķa aprēķina teritorija (datu tips “Telpiskā izplatība”)

4)

Datu kvalitātes mērķi: nenoteiktības aprēķins

5)

Datu kvalitātes mērķi: izsekojamības un nenoteiktības aprēķina dokumentācija

6)

Datu kvalitātes mērķi: kvalitātes nodrošināšanas/kvalitātes kontroles dokumentācija (tīmekļa saite)

E)   Informācija par validētajiem novērtējuma pirmdatiem un atjauninātiem novērtējuma pirmdatiem (10. pants)

1)

Sniedzējs (datu tips “Kontaktdati”)

2)

Pārmaiņu dokumentācija (datu tips “Pārmaiņu dokumentācija”)

3)

Versijas numurs

4)

Piesārņotājviela

5)

Piesārņotājvielas vienība

6)

Novērtējuma tips

7)

Novērtēšanas metode (saite ar D)

8)

Paraugu ņemšanas sākuma un beigu datums

9)

Paraugu ņemšanas laika vienības un vienību skaits

10)

Mērījuma vērtība (ieskaitot to piesārņotājvielu koncentrācijas līmeņus, kas attiecināmi uz dabīgiem avotiem un smilšu un sāls ziemas kaisīšanu [ja piemērojami Direktīvas 2008/50/EK 20. un 21. pants])

11)

Modelētā vērtība (datu tips “Telpiskā izplatība”) (ieskaitot to piesārņotājvielu koncentrācijas līmeņus, kas attiecināmi uz dabīgiem avotiem un smilšu un sāls ziemas kaisīšanu [ja piemērojami Direktīvas 2008/50/EK 20. un 21. pants])

12)

Derīgums

13)

Verifikācijas statuss

F)   Informācija par ģenerētajiem apkopotajiem datiem (11. pants)

1)

Novērtējuma ID

2)

Informācija par zonu (saite ar B)

3)

Piesārņotājviela

4)

Piesārņotājvielas vienība

5)

Vides mērķis (datu tips “Vides mērķis”)

6)

Novērtējuma tips

7)

Novērtēšanas metode (saite ar D)

8)

Laika atsauce: apkopošanas perioda sākuma un beigu datums

9)

Apkopotā mērījuma vērtība

10)

Apkopotā modelētā vērtība (datu tips “Telpiskā novērošana”)

11)

Datu kvalitātes mērķis: laika aptvērums

12)

Datu kvalitātes mērķis: datu ieguve

13)

Datu kvalitātes mērķis: nenoteiktības aprēķins

14)

Derīgums

15)

Verifikācijas statuss

G)   Informācija par vides mērķu sasniegšanu (12. pants)

Šai informācijai jāaptver visas zonas un aglomerācijas un jābūt pilnīgi saskanīgai ar informāciju, kas ģenerēta atbilstīgi šā pielikuma F daļai, par apkopotajiem validētajiem novērtēšanas datiem attiecībā uz piesārņotājvielām ar noteiktiem vides mērķiem.

1)

Sniedzējs (datu tips “Kontaktdati”)

2)

Pārskata gads

3)

Pārmaiņu dokumentācija (datu tips “Pārmaiņu dokumentācija”)

4)

Informācija par zonu (saite ar B)

5)

Pārsnieguma situācija (datu tips “Pārsnieguma situācija”)

6)

Piesārņotājviela

7)

Informācija par novērtējumu (saite ar D)

8)

Vides mērķa pārsniegums

9)

Vides mērķa ar pielaidi pārsniegums

10)

Pārsniegums, ņemot vērā dabīgos avotus

11)

Pārsniegums, ņemot vērā smilšu un sāls kaisīšanu ziemā

12)

Pārsnieguma situācija, ierēķinot dabīgo pienesumu un smilšu un sāls kaisīšanu ziemā (datu tips “Pārsnieguma situācija”)

13)

Kopējais pārsniegumu skaits (saskaņā ar 8.–11.)

H)   Informācija par gaisa kvalitātes uzlabošanas plāniem (13. pants)

1)

Sniedzējs (datu tips “Kontaktdati”)

2)

Pārmaiņu dokumentācija (datu tips “Pārmaiņu dokumentācija”)

3)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns: kods

4)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns: nosaukums

5)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns: pirmā pārsnieguma atsauces gads

6)

Kompetentā iestāde (datu tips “Kontaktdati”)

7)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns: statuss

8)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns: aptvertās piesārņotājvielas

9)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns: oficiālās pieņemšanas datums

10)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāns: īstenošanas grafiks

11)

Atsauce uz gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu (tīmekļa saite)

12)

Atsauce uz īstenošanu (tīmekļa saite)

13)

Attiecīgā publikācija (datu tips “Publikācija”)

14)

Attiecīgās(-o) pārsnieguma situācijas(-u) kods (saite ar G)

I)   Informācija par sadali pa avotiem (13. pants)

1)

Pārsnieguma situācijas kods(-i) (saite ar G)

2)

Pārskata gads

3)

Reģionālais fons: kopā

4)

Reģionālais fons: no dalībvalsts iekšienes

5)

Reģionālais fons: pārrobežu

6)

Reģionālais fons: dabīgs

7)

Pilsētas fona palielinājums: kopā

8)

Pilsētas fona palielinājums: satiksme

9)

Pilsētas fona palielinājums: rūpniecība, ieskaitot siltuma un elektroenerģijas ražošanu

10)

Pilsētas fona palielinājums: lauksaimniecība

11)

Pilsētas fona palielinājums: komerciālās un dzīvojamās ēkas

12)

Pilsētas fona palielinājums: kuģniecība

13)

Pilsētas fona palielinājums: visurgājēja tehnika

14)

Pilsētas fona palielinājums: dabīgs

15)

Pilsētas fona palielinājums: pārrobežu

16)

Vietējais palielinājums: kopā

17)

Vietējais palielinājums: satiksme

18)

Vietējais palielinājums: rūpniecība, ieskaitot siltuma un elektroenerģijas ražošanu

19)

Vietējais palielinājums: lauksaimniecība

20)

Vietējais palielinājums: komerciālās un dzīvojamās ēkas

21)

Vietējais palielinājums: kuģniecība

22)

Vietējais palielinājums: visurgājēja tehnika

23)

Vietējais palielinājums: dabīgs

24)

Vietējais palielinājums: pārrobežu

J)   Informācija par scenāriju sasniegšanas gadam (13. pants)

1)

Pārsnieguma situācijas kods (saite ar G)

2)

Scenārija kods

3)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāna kods (saite ar H)

4)

Atsauces gads, kuram tiek izstrādātas prognozes

5)

Atsauces gads, kurā sākas prognozes

6)

Sadalījums pa avotiem (saite ar I)

7)

Attiecīgā publikācija (datu tips “Publikācija”)

8)

Pašreizējais stāvoklis: emisijas scenārija apraksts

9)

Pašreizējais stāvoklis: kopējā emisija attiecīgajā telpas vienībā

10)

Pašreizējais stāvoklis: iekļautie pasākumi (saite ar K)

11)

Pašreizējais stāvoklis: paredzamie koncentrācijas līmeņi prognozes gadā

12)

Pašreizējais stāvoklis: paredzamais pārsniegumu skaits prognozes gadā

13)

Prognoze: emisijas scenārija apraksts

14)

Prognoze: kopējā emisija attiecīgajā telpas vienībā

15)

Prognoze: iekļautie pasākumi (saite ar K)

16)

Prognoze: paredzamie koncentrācijas līmeņi prognozes gadā

17)

Prognoze: paredzamais pārsniegumu skaits prognozes gadā

K)   Informācija par pasākumiem (13. un 14. pants)

1)

Pārsnieguma situācijas kods(-i) (saite ar G)

2)

Gaisa kvalitātes uzlabošanas plāna kods (saite ar H)

3)

Izvērtējuma scenārija kods (saite ar J)

4)

Pasākums: kods

5)

Pasākums: nosaukums

6)

Pasākums: apraksts

7)

Pasākums: klasifikācija

8)

Pasākums: tips

9)

Pasākums: administratīvais līmenis

10)

Pasākums: laika diapazons

11)

Pasākums: skartais avotu sektors

12)

Pasākums: telpas diapazons

13)

Aprēķinātās īstenošanas izmaksas (ja pieejama)

14)

Plānotā īstenošana: sākuma un beigu datums

15)

Datums, kurā pasākumam plānots pilnībā stāties spēkā

16)

Citi galvenie īstenošanas datumi

17)

Novērošanas progresa indikators

18)

Gada emisiju samazinājums piemērotā pasākuma dēļ

19)

Paredzamā ietekme koncentrāciju līmenī prognozes gadā (ja pieejama)

20)

Paredzamā ietekme pārsniegumu skaitā prognozes gadā (ja pieejama)


Augša