EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32011D0251

2011/251/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 18. aprīlis ), ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2633) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 106, 27.4.2011., 9./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 039 Lpp. 291 - 292

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 08/02/2022; Iesaist. atcelta ar 32022D0173 Spēkā esības beigu datums ir balstīts uz datumu, kad publicēts atceļošais akts, kurš stājas spēkā tā paziņošanas dienā. Atceļošais akts ir paziņots, bet paziņošanas datums EUR-Lex vietnē nav pieejams; tā vietā izmantots publicēšanas datums.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/251/oj

27.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 18. aprīlis),

ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2633)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/251/ES)


EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmuma 2009/766/EK (2) mērķis ir harmonizēt pieejamības un efektīva izmantojuma tehniskos nosacījumus 900 MHz frekvenču joslai saskaņā ar Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā (3), un 1 800 MHz joslai tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus.

(2)

Dalībvalstis ir pastāvīgi izvērtējušas 900 MHz un 1 800 MHz joslu efektīvu izmantojumu, ņemot vērā iespēju ietvert papildu tehnoloģijas un vienlaikus ar attiecīgiem līdzekļiem nodrošināt tehnisko saderību ar GSM sistēmu un UMTS sistēmu, kā definēts Direktīvā 87/372/EEK.

(3)

Komisija 2009. gada 15. jūnijā saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu pilnvaroja Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferenci (CEPT) noteikt tehniskos nosacījumus, kas ļautu 900 MHz un 1 800 MHz joslās ieviest LTE un, iespējams, citas tehnoloģijas.

(4)

CEPT atbilde uz pilnvarojumu ir izklāstīta CEPT 40. un 41. ziņojumā. Šajos ziņojumos secināts, ka LTE (Long Term Evolution) un WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) sistēmas 900 MHz un 1 800 MHz joslās var ieviest, ja starp attiecīgo nesēju kanālu malām ir nodrošināts pietiekams atdalījums.

(5)

CEPT 41. un 42. ziņojumā sniegta informācija un ieteikumi traucējumu mazināšanai, lai nodrošinātu UMTS, LTE, WiMAX un gaisa kuģniecības sistēmu, kas strādā virs 960 MHz, līdztekus darbību.

(6)

Saskaņā ar CEPT pilnvarojumu veiktā darba rezultāti jāpiemēro Savienībā un jāprasa, lai dalībvalstis tos ieviestu pēc iespējas drīzāk, ņemot vērā tirgū aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc LTE un WiMAX ieviešanas šajās joslās. Turklāt dalībvalstu pienākums ir gādāt par to, ka UMTS, LTE un WiMAX nodrošina pienācīgu aizsardzību sistēmām blakusjoslās.

(7)

Lai varētu izdarīt pieņēmumu par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (4) 3. panta 2. punktam, Eiropas telesakaru standartu institūts (ETSI) pašlaik beidz izstrādāt harmonizētos standartus EN 301 908-21 un EN 301 908-22.

(8)

Tāpēc Lēmuma 2009/766/EK pielikums ir attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/766/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 274, 20.10.2009., 32. lpp.

(3)  OV L 196, 17.7.1987., 85. lpp.

(4)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

ZEMES SISTĒMAS, KAS MINĒTAS 3. PANTĀ UN 4. PANTA 2. PUNKTĀ

Ja starp blakus strādājošiem tīkliem nav noslēgtas ne divpusējas, ne daudzpusējas vienošanās, tad tabulā norādītos tehniskos parametrus piemēro kā blakus strādājošu tīklu līdzāspastāvēšanas būtisku nosacījumu; taču tas neizslēdz, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

Sistēmas

Tehniskie parametri

Īstenošanas termiņš

UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3 un EN 301908-11

1.

Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk.

2.

Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

2010. gada 9. maijs

LTE, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14 un EN 301908-11

1.

Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu.

2.

Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs.

3.

Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

2011. gada 31. decembris

WiMAX, kas atbilst ETSI publicētajiem WiMAX standartiem, jo īpaši EN 301908-1, EN 301908-21 un EN 301908-22

1.

Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu.

2.

Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs.

3.

Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

2011. gada 31. decembris”


Augša