EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011D0180

2011/180/EU: Sklep Komisije z dne 23. marca 2011 o izvajanju Direktive Sveta 2002/55/ES glede pogojev, pod katerimi se lahko dovoli dajanje na trg majhnih pakiranj mešanic standardnega semena različnih sort zelenjadnic iste vrste (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1760) Besedilo velja za EGP

UL L 78, 24.3.2011, str. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 060 str. 231 - 232

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/180/oj

24.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/55


SKLEP KOMISIJE

z dne 23. marca 2011

o izvajanju Direktive Sveta 2002/55/ES glede pogojev, pod katerimi se lahko dovoli dajanje na trg majhnih pakiranj mešanic standardnega semena različnih sort zelenjadnic iste vrste

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1760)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/180/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (1) in zlasti člena 26(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere države članice so Komisijo obvestile, da je na trgu povpraševanje po majhnih pakiranjih mešanic sort zelenjadnic iste vrste. Zato je treba določiti podrobne zahteve za takšna majhna pakiranja.

(2)

Ob upoštevanju povpraševanja v zadevnih državah članicah mora ta sklep zajeti vse vrste, ki sodijo v področje uporabe Direktive 2002/55/ES. Največjo velikost takšnih majhnih pakiranj je treba izraziti kot največjo neto težo vsebovanega semena v skladu s členom 2(1)(g) Direktive 2002/55/ES.

(3)

Treba je določiti podrobna pravila za označevanje takšnih majhnih pakiranj, da se zagotovijo sledljivost in ustrezne informacije za uporabnike.

(4)

Države članice morajo o uporabi tega sklepa poročati Komisiji do konca leta 2012, da bo Komisija lahko ocenila učinkovitost tega sklepa ter opredelila možna vprašanja za morebitno dodatno obravnavo.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice lahko svojim proizvajalcem dovolijo, da dajejo na trg majhna pakiranja mešanic standardnega semena vrst iz člena 2(1)(b) Direktive 2002/55/ES. Taka majhna pakiranja lahko vsebujejo samo različne sorte iste vrste.

Člen 2

Majhna pakiranja iz člena 1 lahko vsebujejo seme do neto teže v skladu s členom 2(1)(g) Direktive 2002/55/ES.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da so majhna pakiranja iz člena 1 opremljena z etiketo dobavitelja ali s tiskanim ali odtisnjenim zapisom.

Takšna etiketa ali zapis zajema naslednje informacije:

(a)

navedbo „Pravila in standardi EU“;

(b)

ime in naslov ali identifikacijsko oznako osebe, odgovorne za pritrditev etikete;

(c)

leto pečatenja, izraženo kot: „zapečateno … [leto]“, ali leto zadnjega vzorčenja za namene zadnje analize kalivosti, izraženo kot: „vzorčeno … [leto]“; lahko se doda navedba „uporabiti pred … [datum]“;

(d)

navedbo „mešanica sort … [ime vrste]“;

(e)

poimenovanje sort;

(f)

delež sort, izražen kot neto teža ali število semen;

(g)

referenčno številko partije, ki jo je dodelila oseba, odgovorna za pritrjevanje etiket;

(h)

neto ali bruto težo ali število semen;

(i)

kadar je navedena teža in se uporabijo granulirani pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsto kemične obdelave ali dodatka ter približno razmerje med težo klobčičev ali čistih semen in skupno težo.

Člen 4

Države članice Komisiji poročajo o uporabi tega sklepa do 31. decembra 2012.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 23. marca 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.


Na vrh