EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32011D0107

2011/107/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 10. februāris ), ar kuru groza Lēmumu 2007/756/EK, ar ko pieņem valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 665) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 43, 17.2.2011., 33./54. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 220 - 241

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 15/06/2021; Iesaist. atcelta ar 32018D1614

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/107(1)/oj

17.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 43/33


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 10. februāris),

ar kuru groza Lēmumu 2007/756/EK, ar ko pieņem valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 665)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/107/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 33. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmuma 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (2), pielikuma 2.2. iedaļa apraksta Eiropas kopējās valsts ritekļu reģistru (VRR) arhitektūras īstenošanu un paredz atjaunināt lēmumu, ja nepieciešams, pēc izmēģinājuma projekta novērtēšanas, ko veic Eiropas Dzelzceļa aģentūra. Turklāt tajā paredzēts lēmums savienot valsts ritekļu reģistrus ar centrālo ritekļu virtuālo reģistru (RVR). Eiropas Dzelzceļa aģentūra ir īstenojusi un novērtējusi izmēģinājuma projektu. Tā 2010. gada 26. martā iesniedza Komisijai rekomendāciju ERA/REC/01-2010/INT, kurā ierosina atjaunināt Lēmuma 2007/756/EK pielikumu. Tāpēc jāgroza Lēmums 2007/756/EK.

(2)

Direktīvas 2008/57/EK 33. panta 2. punktā paredzēts, ka VRR cita starpā jāietver obligātā informācija ritekļa īpašnieka un par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras identifikācijai.Tāpēc ir vajadzīgs pārejas periods, lai pielāgotu nestandarta VRR tā, lai tajos būtu iekļauta 9.2. aile “Numurs komercreģistrā”, un atjauninātu informāciju par īpašnieku un struktūru, kas atbild par VRR jau reģistrēto ritekļu tehnisko apkopi.

(3)

Pārejas periods Lēmuma 2007/756/EK pielikuma 4.3. iedaļā raksturotajiem esošajiem ritekļiem ir beidzies vai beidzas. Iepriekšējai reģistrācijas struktūrai, kas bija atbildīga par ritekļu reģistrāciju, visa vajadzīgā informācija bija jānodod saskaņā ar līgumu starp sevi un reģistrācijas iestādi, kas nozīmēta saskaņā ar Lēmuma 2007/756/EK 4. pantu. Šī informācija bija jānodod līdz 2008. gada 9. novembrim. Katras dalībvalsts reģistrācijas iestādei līdz 2009. gada 9. novembrim savā VRR bija jāieraksta ritekļi, ko izmanto starptautiskajā satiksmē. Katras dalībvalsts reģistrācijas iestādei līdz 2010. gada 9. novembrim savā VRR bija jāieraksta ritekļi, ko izmanto iekšzemes satiksmē.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/756/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

1.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra līdz 2011. gada 30. jūnijam pielāgo instalācijas failus un dokumentus, ko izmanto standarta valsts ritekļu reģistra (SVRR) izveidošanai, translēšanas programmu un ritekļu virtuālo reģistru, lai pievienotu informāciju par atļaujām nodot ekspluatācijā, kas piešķirtas citās dalībvalstīs (2., 6., 12. un 13. lauks).

2.   Eiropas Dzelzceļa aģentūra līdz 2011. gada 30. jūnijam publicē norādījumus par ES kopējās VRR arhitektūras piemērošanu.

3. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2011. gada 31. decembrim pielāgo savus valsts ritekļu reģistrus, iekļaujot tajos informāciju par atļaujām nodot ekspluatācijā, kas piešķirtas citās dalībvalstīs (2., 6., 12. un 13. lauks, norādīts pielikumā), un, ja tās izmanto nestandarta valsts ritekļu reģistru, iekļaujot 9.2. aili “Numurs komercreģistrā”, kas norādīta pielikumā saskaņā ar instalācijas failiem, kuri minēti 2. pantā.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz ritekļiem, kas reģistrēti, pirms stājas spēkā šis lēmums, par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras numurs komercreģistrā ir reģistrēts valsts ritekļu reģistrā līdz 2011. gada 31. decembrim.

4. pants

Dalībvalstis līdz 2011. gada 31. decembrim nodrošina, ka to valsts ritekļu reģistrs tiek savienots ar ritekļu virtuālo reģistru.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 10. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.


PIELIKUMS

PIELIKUMS

1.   DATI

Valsts ritekļu reģistra (turpmāk tekstā “VRR”) datu formāts ir šāds.

Lauku numerācija atbilst kārtībai, kāda ierosināta reģistrācijas standartveidlapā, kas sniegta 4. papildinājumā.

Papildus tam var pievienot lauku(-us), piemēram, piezīmēm vai izmeklēšanā esošu ritekļu norādīšanai (sk. 3.4. iedaļu) utt.

1.

Ritekļa Eiropas numurs

Obligāts

Saturs

Ciparu identifikācijas kods, kā tas noteikts savstarpējas izmantojamības tehniskajā specifikācijā (SITS) “Satiksmes nodrošināšana un vadība” (turpmāk tekstā – “SNV SITS”), P pielikumā (1)

 

Formāts

1.1.

Numurs

12 cipari

1.2.

Iepriekšējais numurs (attiecībā uz ritekļiem, kuriem mainīts numurs)

 

2.

Dalībvalsts un VDI

Obligāts

Saturs

Atsauce uz dalībvalsti, kur riteklis reģistrēts, un VDI, kas atļāvusi ritekļa nodošanu ekspluatācijā

 

Formāts

2.1.

Dalībvalsts ciparu kods, kā tas noteikts SNV SITS P pielikumā

2 ciparu kods

2.2.

VDI nosaukums

Teksts

3.

Ražošanas gads

Obligāts

Saturs

Gads, kurā riteklis izvests no rūpnīcas

 

Formāts

3.

Ražošanas gads

GGGG

4.

EK atsauce

Obligāts (ja pieejams)

Saturs

Atsauce uz “EK” verificēšanas deklarāciju un izsniedzēju iestādi (pieteikuma iesniedzēju)

 

Formāts

4.1.

Deklarācijas datums

Datums

4.2.

EK atsauce

Teksts

4.3.

Izdevējas iestādes (pieteikuma iesniedzēja) nosaukums

Teksts

4.4.

Numurs komercreģistrā

Teksts

4.5.

Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

4.6.

Pilsēta

Teksts

4.7.

Valsts kods

ISO (sk. 2. papildinājumu)

4.8.

Pasta indekss

Burtciparu kods

5.

Atsauce uz Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistru (ERATV)

Obligāts (2)

Saturs

Atsauce, kas dod iespēju no ERATV  (3) iegūt attiecīgos tehniskos datus. Atsauce ir obligāta, ja tips ir definēts ERATV

 

Formāts

5.

Atsauce, kas dod iespēju no ERATV iegūt attiecīgos tehniskos datus

Burtciparu kods

5.a

Sērija

Neobligāts

Saturs

Sērijas identifikācija, ja riteklis ir daļa no sērijas

 

5.a

Sērija

Teksts

6.

Ierobežojumi

Obligāts

Saturs

Ritekļa izmantošanas ierobežojumi

 

Formāts

6.1.

Kodēti ierobežojumi

(sk. 1. papildinājumu)

Kods

6.2

Nekodēti ierobežojumi

Teksts

7.

Īpašnieks

Obligāts

Saturs

Ritekļa īpašnieka identifikācijas dati

 

Formāts

7.1.

Struktūras nosaukums

Teksts

7.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

7.3.

Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

7.4.

Pilsēta

Teksts

7.5.

Valsts kods

ISO (sk. 2. papildinājumu)

7.6.

Pasta indekss

Burtciparu kods

8.

Turētājs

Obligāts

Saturs

Ritekļa turētāja identifikācijas dati

 

Formāts

8.1.

Struktūras nosaukums

Teksts

8.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

8.3.

Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

8.4.

Pilsēta

Teksts

8.5.

Valsts kods

ISO (sk. 2. papildinājumu)

8.6.

Pasta indekss

Burtciparu kods

8.7.

Ritekļa turētāja marķējums (RTM) (ja ir)

Burtciparu kods

9.

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Obligāts

Saturs

Atsauce uz struktūru, kas atbild par tehnisko apkopi

 

Formāts

9.1.

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Teksts

9.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

9.3.

Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

9.4.

Pilsēta

Teksts

9.5.

Valsts kods

ISO

9.6.

Pasta indekss

Burtciparu kods

9.7.

E-pasta adrese

E-pasts

10.

Izslēgšana no reģistra

Attiecīgā gadījumā obligāts

Saturs

Datums, kad riteklis oficiāli nodots metāllūžņos vai citādi iznīcināts, un attiecīgā ekspluatācijas izbeigšanas veida kods

 

Formāts

10.1.

Iznīcināšanas veids

(sk. 3. papildinājumu)

2 ciparu kods

10.2.

Ekspluatācijas izbeigšanas datums

Datums

11.

Dalībvalstis, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

Obligāts

Saturs

Dalībvalstu saraksts, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

 

Formāts

11.

Dalībvalsts ciparu kods, kāds noteikts SNV SITS P.4. pielikumā

Saraksts

12.

Atļaujas numurs

Obligāts

Saturs

Saskaņotais atļaujas numurs, ko piešķir VDI, nododot ritekli ekspluatācijā

 

Formāts

12.

Atļaujas numurs

Esošajiem ritekļiem: teksts

Jauniem ritekļiem: burtciparu kods, pamatojoties uz EIN, sk. 2. papildinājumu

13.

Ekspluatācijas atļauja

Obligāts

Saturs

Datums, kad ritekli atļauts nodot ekspluatācijā (4), un atļaujas derīgums

 

Formāts

13.1.

Atļaujas piešķiršanas datums

Datums (GGGGMMDD)

13.2.

Atļauja derīga līdz (ja norādīts)

Datums (GGGGMMDD)

13.3.

Atļaujas darbība apturēta

Jā/nē

2.   ARHITEKTŪRA

2.1.   Saites ar citiem reģistriem

Daļēji ES jaunā tiesiskā regulatīvā režīma rezultātā tiek veidoti vairāki reģistri. Turpmāk sniegtajā tabulā apkopoti dati par to, kuriem reģistriem un datubāzēm varētu būt saite ar VRR, kad tie būs izveidoti.

Reģistrs vai datubāze

Atbildīgā struktūra

Citas struktūras, kas var piekļūt datiem

VRR

(savstarpējās izmantojamības direktīva)

Reģistrētāja struktūra (RS) (5)/VDI

Citas VDI/RS/DPU/IP/II/RI/turētājs/īpašnieks/ERA/OTIF

ERATV

(savstarpējās izmantojamības direktīva)

ERA

Publiski pieejams

RSAD

(KPTL SITS un SEIP)

Turētājs

DPU/IP/VDI/ERA/turētājs/remontdarbnīcas

VMVDD

(KPTL SITS un SEIP)

Vēl nav nolemts

DPU/IP/VDI/ERA/turētājs/remontdarbnīcas/izmantotājs

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrs (6) (Keiptaunas konvencija)

Reģistrs

Publiski pieejams

OTIF reģistrs

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Kompetentās iestādes/DPU/IP/II/RI/turētājs/īpašnieks/ERA/OTIF sekr.

Nevar gaidīt, kamēr visi reģistri būs gatavi, lai īstenotu VRR. Tāpēc VRR specifikācijās jāparedz, ka saskarnes ar minētajiem pārējiem reģistriem var veidot vēlāk. Tādējādi jāparedz turpmāk minētais:

ERATV: uz to tiek dota atsauce VRR, norādot atsauci uz ritekļa tipu. Abu reģistru sasaistē galvenais elements ir 5. lauks.

RSAD: tajā ietverti atsevišķi VRR “administratīvie” lauki. Saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas KPTL SITS un SEIP. SEIP ņem vērā VRR specifikācijas.

VMVDD: tajā ietverti dati no RSAD un tehniskās apkopes dati. Nav paredzēta saite ar VRR.

RTMR: to pārvalda, savā starpā sadarbojoties ERA un OTIF (ERA attiecībā uz ES un OTIF attiecībā uz visām tām valstīm, kas neietilpst ES). Turētājus reģistrē VRR. SNV SITS noteikti arī citi vispārēji centrālie reģistri (piemēram, attiecībā uz ritekļa tipa, savstarpējās izmantojamības vai valsts kodiem), kas jāpārvalda “centrālajai iestādei”, sadarbojoties ERA un OTIF.

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrs (Keiptaunas konvencija/Luksemburgas protokols): ar pārvietojamām iekārtām saistītās finanšu informācijas reģistrēšanai. Vēl nav izveidots. Šajā gadījumā iespējams izveidot saikni, jo UNIDROIT reģistram vajadzīga informācija par ritekļa numuru un īpašnieku. Abu reģistru sasaistē galvenais elements būs pirmais REN, kas piešķirts riteklim.

OTIF reģistrs: OTIF reģistru veido, ņemot vērā ES ritekļu reģistrus.

Visas sistēmas arhitektūra, kā arī saites starp VRR un citiem reģistriem tiks noteiktas tā, lai vajadzības gadījumā varētu iegūt prasīto informāciju.

2.2.   ES kopējā VRR arhitektūra

VRR veidos decentralizēti. Mērķis ir izveidot meklētājprogrammu, kura izmantotu dalītos datus un kuras kopējā lietojumprogramma izmantotājiem ļauj iegūt datus no visiem dalībvalstu vietējiem reģistriem (VR).

VRR datus uzglabā valsts mērogā, un tie būs pieejami, izmantojot interneta lietojumprogrammu (ar savu konkrētu tīmekļa adresi).

Eiropas centralizēto ritekļu virtuālo reģistru (EC RVR) veido divas apakšsistēmas:

ritekļu virtuālais reģistrs (RVR), kas ir ERA centrālā meklētājprogramma,

valsts ritekļu reģistrs(-i) (VRR), kas ir VR dalībvalstīs. Dalībvalstis var izmantot standarta VRR (SVRR), ko izstrādājusi aģentūra, vai veidot savas lietojumprogrammas saskaņā ar šo specifikāciju. Pēdējā gadījumā VRR saziņai ar RVR dalībvalstis izmantos translēšanas programmu (TE), ko izstrādājusi aģentūra.

1.   attēls

EC RVR arhitektūra

Image

Šī arhitektūra balstās uz divām savstarpēji papildinošām apakšsistēmām, lai ļautu meklēt visu dalībvalstu vietējos reģistros saglabātos datus. Tā paredz:

izveidot datorizētus valsts mēroga reģistrus un padarīt tos pieejamus savstarpējai meklēšanai,

aizstāt reģistrus papīra formā ar datorizētiem ierakstiem, tādējādi dalībvalstīm dodot iespēju pārvaldīt informāciju un veikt tās apmaiņu ar citām dalībvalstīm,

nodrošināt iespēju, izmantojot vienotus standartus un terminoloģiju, savienot VRR ar RVR.

Šīs arhitektūras galvenie principi ir šādi:

visi VRR kļūst par datorizētas tīkla sistēmas daļu,

izmantojot sistēmu, dalībvalstis piekļūst vienotiem datiem,

līdz ar RVR izveidi tiek novērsta divkārša datu reģistrēšana un ar to saistītās kļūdas,

atjaunināti dati.

Aģentūra dara pieejamus RS šādus instalācijas failus un dokumentus, ko izmanto, lai izveidotu SVRR un TE un savienotu tos ar centrālo RVR.

Instalācijas faili:

sNVR_Installation_Files,

TE_Installation_Files.

Dokumenti:

Administrator_Guide_sNVR,

CSV_export,

CSV_import,

sNVR_Deployment_Guide,

User_Guide_sNVR,

NVR-TE_Deployment_Guide,

NVR-TE_Integration_Guide,

User_Guide_VVR.

3.   DARBĪBAS REŽĪMS

3.1.   VRR izmantošana

VRR izmanto, lai:

reģistrētu atļaujas,

reģistrētu riteklim piešķirto REN,

attiecībā uz konkrētu ritekli meklētu kodolīgu Eiropas mēroga informāciju,

sekotu līdzi tādiem juridiskiem aspektiem kā saistības vai juridiskā informācija,

iegūtu pārbaudēm vajadzīgo informāciju, galvenokārt attiecībā uz drošību un tehnisko apkopi,

varētu sazināties ar īpašnieku un turētāju,

pirms drošības sertifikāta izsniegšanas veiktu noteiktas drošības prasību šķērspārbaudes,

izsekotu konkrētu ritekli.

3.2.   Pieteikuma veidlapas

3.2.1.   Reģistrācijas pieteikums

Pieteikumam jāizmanto 4. papildinājumā sniegtā veidlapa.

Subjekts, kas piesakās uz ritekļa reģistrāciju, veic atzīmi laukā “Jauna reģistrācija”. Pēc tam tas aizpilda veidlapas pirmo daļu, norādot attiecīgo informāciju 2.–9. un 11. laukā, un veidlapu nosūta:

tās dalībvalsts RS, kurā ritekli vēlas reģistrēt,

pirmās dalībvalsts RS, kurā vēlas ekspluatēt ritekli no kādas trešās valsts.

3.2.2.   Ritekļa reģistrēšana un ritekļa Eiropas numura piešķiršana

Ritekli reģistrējot pirmoreiz, attiecīgā RS riteklim piešķir Eiropas numuru.

Atsevišķu reģistrācijas veidlapu var sagatavot gan par vienu konkrētu ritekli, gan par vairākiem vienas sērijas vai pasūtījuma ritekļiem, pievienojot attiecīgo ritekļu numurus.

RS veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu VRR ievadīto datu pareizību. Šajā nolūkā attiecīgā RS var pieprasīt informāciju no citām RS, īpaši tad, ja subjekts, kas kādā dalībvalstī iesniedz reģistrācijas pieteikumu, nav reģistrēts minētajā dalībvalstī.

3.2.3.   Viena vai vairāku reģistrācijas ierakstu mainīšana

Subjekts, kas iesniedz pieteikumu, lai mainītu kādu(-us) ritekļa reģistrācijas ierakstu(-us):

atzīmē lauku “Izmaiņas”,

norāda ritekļa pašreizējo REN (0. lauks),

veic atzīmi laukā pirms mainītā(-ajiem) ieraksta(-iem),

norāda mainītā(-o) ieraksta(-u) jauno saturu un veidlapu nosūta visu dalībvalstu RS, kurās riteklis reģistrēts.

Atsevišķos gadījumos ar standarta veidlapu var nepietikt. Tāpēc, ja vajadzīgs, attiecīgā RS var iesniegt papīra vai elektroniskus papildu dokumentus.

Ja vien reģistrācijas dokumentos nav noteikts citādi, ritekļa turētājs tiek uzskatīts par “reģistrācijas turētāju” Direktīvas 2008/57/EK 33. panta 3. punkta nozīmē.

Ja mainās turētājs, pienākums par to paziņot attiecīgajai RS ir tobrīd reģistrētajam turētājam, un RS attiecīgi jāpaziņo jaunajam turētājam par izmaiņām reģistrācijā. Iepriekšējo turētāju no VRR izslēdz un turētāju no tā pienākumiem atbrīvo tikai tad, kad jaunais turētājs ir apliecinājis, ka piekrīt turētāja statusam. Ja dienā, kad pašlaik reģistrēto turētāju izņem no reģistra, neviens jauns turētājs nav piekritis turētāja statusam, ritekļa reģistrācija tiek apturēta.

Gadījumos, ja saskaņā ar SNV SITS tehnisku izmaiņu dēļ riteklim jāpiešķir jauns REN, reģistrācijas turētājs informē RS dalībvalstī, kurā riteklis ir reģistrēts, par šīm izmaiņām un, attiecīgā gadījumā, par jaunu atļauju nodošanai ekspluatācijā. Šī RS piešķir riteklim jaunu REN.

3.2.4.   Izslēgšana no reģistra

Subjekts, kas piesakās uz ritekļa izslēgšanu no reģistrācijas, veic atzīmi laukā “Izslēgšana no reģistra”. Pēc tam tas aizpilda 10. lauku un veidlapu nosūta visu dalībvalstu RS, kurās riteklis reģistrēts.

RS izslēgšanu no reģistra veic, aizpildot izslēgšanas datumu un attiecīgajam subjektam paziņojot par izslēgšanu.

3.2.5.   Ekspluatācijas atļaušana vairākās dalībvalstīs

1.

Ja vienā dalībvalstī atļautu un reģistrētu ritekli, kas aprīkots ar mašīnista kabīni, atļauj ekspluatēt citā dalībvalstī, tas jāreģistrē šīs citas dalībvalsts VRR. Tomēr šajā gadījumā jāsaglabā tikai tie dati, kas attiecas uz 1., 2., 6., 11., 12. un 13. lauku, un, attiecīgā gadījumā, dati, kas attiecas uz laukiem, ko šī cita dalībvalsts ir pievienojusi VRR, jo tikai šie dati attiecas uz minēto dalībvalsti.

Šis noteikums ir piemērojams, kamēr RVR un saite ar visiem VRR vēl pilnībā nedarbojas, un šajā periodā attiecīgajām RS jāapmainās ar informāciju, lai nodrošinātu, ka saskan visi dati par konkrētu ritekli.

2.

Ritekļus, kas nav aprīkoti ar mašīnista kabīni, piemēram, kravas vagonus, pasažieru vagonus un dažus īpašos ritekļus, reģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā tie pirmoreiz nodoti ekspluatācijā.

3.

Visiem ritekļiem tajā VRR, kurā riteklis ir pirmoreiz reģistrēts, ir dati, kas attiecas uz 2., 6., 12. un 13. lauku attiecībā uz katru dalībvalsti, kurā šim riteklim piešķirta atļauja nodot ekspluatācijā.

3.3.   Piekļuves tiesības

Piekļuves tiesības attiecībā uz dalībvalsts “XX” VRR datiem sniegtas nākamajā tabulā, kurā piekļuves kodi definēti šādi:

Piekļuves kods

Piekļuves veids

0.

Piekļuve liegta

1.

Ierobežota meklēšana (nosacījumi ailē “Datu lasīšanas tiesības”)

2.

Neierobežota meklēšana

3.

Ierobežota meklēšana un atjaunināšana

4.

Neierobežota meklēšana un atjaunināšana


Struktūra

Definīcija

Lasīšanas tiesības

Atjaunināšanas tiesības

7. lauks

Pārējie lauki

RS/VDI “XX”

RS/VDI dalībvalstī “XX”

Visi dati

Visi dati

4

4

Citas VDI/RS

Citas VDI un/vai citas reģistrētājas struktūras

Visi dati

Nav

2

2

ERA

Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Visi dati

Nav

2

2

Turētāji

Ritekļa turētājs

Visi dati par ritekļiem, kuru turētājs tas ir

Nav

1

1

Ritošā sastāva parka pārvaldītāji

Turētāju iecelti ritekļu pārvaldītāji

Dati par ritekļiem, kurus turētājs uzdevis pārvaldīt

Nav

1

1

Īpašnieki

Ritekļa īpašnieks

Visi dati par ritekļiem, kuru īpašnieks tas ir

Nav

1

1

DPU

Vilciena ekspluatētājs

Visi dati, pamatojoties uz ritekļa numuru

Nav

0

1

IP

Infrastruktūras pārvaldītājs

Visi dati, pamatojoties uz ritekļa numuru

Nav

0

1

II un RI

Dalībvalstu paziņotās pārbaužu un revīzijas iestādes

Visi dati par ritekļiem, kuriem veic pārbaudes vai revīziju

Nav

2

2

Citi likumīgi izmantotāji

Visi pagaidu izmantotāji, ko atzinusi VDI vai ERA

Jānosaka atsevišķi, iespējams ierobežots darbības laiks

Nav

0

1

3.4.   Vēsturiski ieraksti

Visi VRR iekļautie dati jāsaglabā 10 gadus no dienas, kad riteklis ir izņemts no reģistra. Vismaz pirmos trīs gadus datiem vēl jābūt pieejamiem tiešsaistē. Kad šie trīs gadi pagājuši, datus var glabāt elektroniski, papīra veidā vai izmantojot jebkādu citu arhivēšanas sistēmu. Ja minētajā 10 gadu periodā tiek sākta izmeklēšana par ritekli (ritekļiem), ja vajadzīgs, attiecīgie dati jāglabā ilgāk par noteiktajiem 10 gadiem.

Pēc ritekļa izņemšanas no reģistra 100 gadus no dienas, kad riteklis tiek izņemts, nevienu no riteklim piešķirtajiem reģistrācijas numuriem nedrīkst piešķirt citam riteklim.

Visas VRR veiktās izmaiņas ir jāreģistrē. Vēsturisko izmaiņu pārvaldībai var izmantot IT risinājumus.

4.   EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠIE RITEKĻI

4.1.   Datu saturs

Turpmāk uzskaitīti 13 saglabātie datu lauki ar norādi, vai tie ir obligāti vai nav.

4.1.1.   1. lauks – Ritekļa Eiropas numurs (obligāts)

a)   Ritekļi, kuriem jau ir 12 ciparu numurs

Valstīs, kurām ir viens vienīgs valsts kods:

Šiem ritekļiem jāsaglabā pašreizējais numurs. Attiecīgais 12 ciparu numurs jāreģistrē nemainīgs.

Valstīs, kurās ir gan valsts galvenais kods, gan iepriekš piešķirts īpašais kods, proti:

Vācijā ar valsts galveno kodu “80” un īpašo kodu “68” attiecībā uz AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Šveicē ar valsts galveno kodu “85” un īpašo kodu “63” attiecībā uz BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

Itālijā ar valsts galveno kodu “83” un īpašo kodu “64” attiecībā uz FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Ungārijā ar valsts galveno kodu “55” un īpašo kodu “43” attiecībā uz GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Šiem ritekļiem jāsaglabā pašreizējais numurs. Attiecīgais 12 ciparu numurs jāreģistrē nemainīgs (7).

IT sistēmai abi kodi (valsts galvenais kods un īpašais kods) jāinterpretē kā vienas valsts kodi.

b)   Ritekļi, kuriem nav 12 ciparu numura

Jāpiemēro divu posmu procedūra:

VRR saskaņā ar ritekļa raksturlielumiem piešķir 12 ciparu numuru (saskaņā ar SNV SITS). IT sistēmai šis reģistrētais numurs jāsasaista ar ritekļa pašreizējo numuru.

Ritekļiem, ko izmanto starptautiskajā satiksmē, izņemot tos, kuri rezervēti tikai vēsturiskam izmantojumam, sešu gadu periodā pēc piešķiršanas VRR ar 12 ciparu numuru fiziski apzīmē pašu ritekli. Ritekļiem, ko izmanto iekšzemes satiksmē, un tiem, kuri rezervēti vēsturiskam izmantojumam, fiziskā apzīmēšana ar 12 ciparu numuru ir brīvprātīga.

4.1.2.   2. lauks – Dalībvalsts un VDI (obligāts)

Laukā “dalībvalsts” vienmēr jānorāda dalībvalsts, kuras ritekļu reģistrā riteklis reģistrēts. Attiecībā uz ritekļiem no trešām valstīm šis lauks attiecas uz pirmo dalībvalsti, kas izsniegusi atļauju ritekli laist ekspluatācijā Eiropas Savienības dzelzceļa tīklā. Laukā “VDI” jānorāda iestāde, kas piešķīrusi atļauju ritekli nodot ekspluatācijā.

4.1.3.   3. lauks – Ražošanas gads

Ja precīzs ražošanas gads nav zināms, jānorāda aptuvenais.

4.1.4.   4. lauks – EK atsauce

Ekspluatācijā esošiem ritekļiem vispārīgā gadījumā šādas atsauces nav, izņemot atsevišķus ĀS RST. Jānorāda, ja ir pieejama.

4.1.5.   5. lauks – ERATV atsauce

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

Līdz ERATV izveidošanai var atsaukties uz ritošā sastāva reģistru (Padomes Direktīvas 96/48/EK (8) 22.a pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/16/EK (9) 24. pants).

4.1.6.   6. lauks – Ierobežojumi

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.7.   7. lauks – Īpašnieks (obligāts)

Obligāts un parasti ir pieejams.

4.1.8.   8. lauks – Turētājs (obligāts)

Obligāts un parasti ir pieejams. RTM (unikāls kods, kā norādīts RTM reģistrā) ir jāieraksta, ja turētājam tas ir.

4.1.9.   9. lauks – Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra (obligāts)

Šis lauks ir obligāts.

4.1.10.   10. lauks – Izņemšana no ekspluatācijas

Piemērojams pēc vajadzības.

4.1.11.   11. lauks – Dalībvalstis, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

Parasti RIV kravas vagonus, RIC pasažieru vagonus un ritekļus, uz ko attiecas divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi, attiecīgi reģistrē. Ja šī informācija ir pieejama, tā ir jānorāda.

4.1.12.   12. lauks – Atļaujas numurs

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.13.   13. lauks – Nodošana ekspluatācijā (obligāts)

Ja precīzs ekspluatācijā nodošanas datums nav zināms, jānorāda aptuvenais gads.

4.2.   Procedūra

Struktūrai, kas iepriekš atbildēja par ritekļu reģistrēšanu, visa informācija jānodod savas valsts VDI vai RS.

Ekspluatācijā esošie preču vagoni un pasažieru vagoni jāreģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā bija to iepriekšējā reģistrētāja struktūra.

Ja ekspluatācijā esošs riteklis ir bijis atļauts vairākās dalībvalstīs, reģistrētājai struktūrai, kas reģistrē šo ritekli, jānosūta dati pārējo attiecīgo dalībvalstu RS.

VDI vai RS informāciju pārņem savā VRR.

Kad informācijas pārņemšana ir pabeigta, VDI vai RS par to informē visas iesaistītās personas. Jāinformē vismaz šādas struktūras:

par ritekļu reģistrēšanu iepriekš atbildīgā struktūra,

turētājs,

ERA.

1. papildinājums

IEROBEŽOJUMU KODĒŠANA

1.   PRINCIPI

Ierobežojumi (tehniskie parametri), kas jau iekļauti citos reģistros, kuri ir pieejami VDI, nav atkārtoti jāiekļauj VRR.

Atzīšana pārrobežu satiksmē balstās uz:

ritekļa numurā iekodēto informāciju,

burtu kodu,

ritekļa marķējumu.

Tāpēc šī informācija nav atkārtoti jāiekļauj VRR.

2.   STRUKTŪRA

Kodi ir strukturēti trīs līmeņos:

1. līmenis: ierobežojuma kategorija,

2. līmenis: ierobežojuma veids,

3. līmenis: vērtība vai specifikācija.

Ierobežojumu kodēšana

Kat.

Tips

Vērtība

Apraksts

1

 

 

Ar uzbūvi saistīti tehniski ierobežojumi

 

1

cipari (3)

Liekuma minimālais rādiuss metros

 

2

Sliežu ceļa ķēdes ierobežojumi

 

3

cipari (3)

Ātruma ierobežojumi, km/h (atzīmēti uz kravas un pasažieru vagoniem, bet ne lokomotīvēm)

2

 

 

Ģeogrāfiski ierobežojumi

 

1

burti un cipari (3)

Gabarīta kontūra (kods saskaņā ar RSKV SITS C pielikumu)

 

2

Kodēts saraksts

Riteņpāra kontūra

 

 

1

Maināms platums 1435/1520

 

 

2

Maināms platums 1435/1668

 

3

Nav aprīkots ar KVS

 

4

Aprīkots ar ERTMS A

 

5

cipari (3)

Aprīkots ar B sistēmu (10)

3

 

 

Vides ierobežojumi

 

1

Kodēts saraksts

Klimatiskā josla EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Atļaujā noteikti ekspluatācijas ierobežojumi

 

1

Attiecībā uz laiku

 

2

Dažādi nosacījumi (nobrauktais attālums, nolietojums utt.)

2. papildinājums

EIN STRUKTŪRA UN SATURS

Saskaņotas numerācijas sistēmas nolūkos izmantotais drošības sertifikātiem un citiem dokumentiem paredzētais kods, ko sauc par Eiropas identifikācijas numuru (EIN)

Piemērs

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Valsts kods

(2 burti)

Dokumenta veids

(2 cipari)

Izdošanas gads

(4 cipari)

Kārtas skaitlis

(4 cipari)

1. aile

2. aile

3. aile

4. aile

1. AILE –   VALSTS KODS (2 BURTI)

Valstu kodi ir kodi, kas ir oficiāli publicēti un atjaunināti Eiropas Savienības Publikāciju biroja tīmekļa vietnē pieejamajā izdevumā Interinstitutional style guide (http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000600.htm).

Valsts

Kods

Austrija

AT

Beļģija

BE

Bulgārija

BG

Kipra

CY

Čehija

CZ

Dānija

DK

Igaunija

EE

Somija

FI

Francija

FR

Vācija

DE

Grieķija

EL

Ungārija

HU

Īslande

IS

Īrija

IE

Itālija

IT

Latvija

LV

Lihtenšteina

LI

Lietuva

LT

Luksemburga

LU

Norvēģija

NO

Malta

MT

Nīderlande

NL

Polija

PL

Portugāle

PT

Rumānija

RO

Slovākija

SK

Slovēnija

SI

Spānija

ES

Zviedrija

SE

Šveice

CH

Apvienotā Karaliste

UK

Daudzvalstu drošības iestāžu kodus veido tāpat. Pašreiz ir tikai viena iestāde: Lamanša tuneļa drošības iestāde. Jāizmanto šāds kods:

Daudzvalstu drošības iestāde

Kods

Lamanša tuneļa starpvaldību komisija

CT

2. AILE –   DOKUMENTA VEIDS (2 CIPARU NUMURS)

Divi cipari ļauj identificēt dokumenta tipu:

pirmais cipars norāda uz dokumenta vispārējo klasifikāciju,

otrais cipars norāda uz dokumenta apakšveidu.

Šo numerācijas sistēmu var paplašināt, ja vajadzīgi citi kodi. Turpmāk sniegts ierosinātais zināmo un iespējamo divciparu kombināciju saraksts, kas papildināts ar kombināciju variantiem attiecībā uz atļauju nodot ritekļus ekspluatācijā:

Ciparu kombinācija 2. ailei

Dokumenta veids

Dokumenta apakšveids

[0 1]

Licences

DPU licences

[0 x]

Licences

Citi

[1 1]

Drošības sertifikāts

A daļa

[1 2]

Drošības sertifikāts

B daļa

[1 x]

Rezervēts

Rezervēts

[2 1]

Drošības atļauja

 

[2 2]

Rezervēts

Rezervēts

[2 x]

Rezervēts

Rezervēts

[3 x]

Rezervēts, piemēram, ritošā sastāva apkopei, infrastruktūrai u. c.

 

[4 x]

Rezervēts paziņotajām institūcijām

Piemēram, dažādi paziņoto institūciju veidi

[5 1] un [5 5] (11)

Ekspluatācijas atļauja

Vilces ritekļi

[5 2] un [5 6] (11)

Ekspluatācijas atļauja

Velkamie pasažieru vagoni

[5 3] un [5 7] (11)

Ekspluatācijas atļauja

Kravas vagoni

[5 4] un [5 8] (11)

Ekspluatācijas atļauja

Īpašie ritekļi

[5 9] (12)

Ritekļa tipa atļauja

 

[6 0]

Ekspluatācijas atļauja

Infrastruktūras, enerģijas apgādes un vadības iekārtu un signalizācijas lauka iekārtu kompleksa apakšsistēmas

[6 1]

Ekspluatācijas atļauja

Infrastruktūras apakšsistēma

[6 2]

Ekspluatācijas atļauja

Enerģijas apgādes apakšsistēma

[6 3]

Ekspluatācijas atļauja

Vadības iekārtu un signalizācijas lauka iekārtu kompleksa apakšsistēma

[7 1]

Vilciena vadītāja apliecība

Kārtas skaitlis līdz un ieskaitot 9 999

[7 2]

Vilciena vadītāja apliecība

Kārtas skaitlis no 10 000 līdz un ieskaitot 19 000

[7 3]

Vilciena vadītāja apliecība

Kārtas skaitlis no 20 000 līdz un ieskaitot 29 000

[8 x] … [9 x]

Rezervēts (2 dokumentu veidi)

Rezervēts (10 apakšveidi katram veidam)

3. AILE –   IZDOŠANAS GADS (4 CIPARU NUMURS)

Šajā ailē norāda gadu (norādītajā formātā “gggg”, t. i., 4 cipari), kurā atļauja tika izdota.

4. AILE –   KĀRTAS SKAITLIS

Kārtas skaitlis ir numurs pēc kārtas, ko palielina par vienu ciparu ik reizi, kad izdod dokumentu, neatkarīgi no tā, vai tā ir jauna, atjaunota vai precizēta/grozīta atļauja. Pat tad, ja sertifikātu anulē vai atļaujas darbību aptur, attiecīgo numuru nevar izmantot atkārtoti.

Katru gadu numurs pēc kārtas sākas no nulles.

3. papildinājums

KODĒŠANA, IZSLĒDZOT NO REĢISTRA

Kods

Izslēgšanas veids

Apraksts

00

Nav

Riteklim ir derīga reģistrācija.

10

Reģistrācija apturēta

Iemesls nav norādīts

Ritekļa reģistrācija ir apturēta pēc īpašnieka vai turētāja pieprasījuma vai ar VDI vai RS lēmumu.

11

Reģistrācija apturēta

Ritekli paredzēts turēt darba kārtībā kā pasīvu vai stratēģisku rezervi.

20

Reģistrācija pārcelta

Zināms, ka riteklis ir pārreģistrēts ar citu numuru vai citā VRR, lai to turpinātu izmantot Eiropas dzelzceļu tīklā (visā tīklā vai tā daļā).

30

Izslēgšana

Iemesls nav norādīts

Ritekļa reģistrācija darbībai Eiropas dzelzceļu tīklā ir beigusies, un nav zināms, ka riteklis būtu pārreģistrēts.

31

Izslēgšana

Ritekli paredzēts turpināt izmantot kā dzelzceļa transportu ārpus Eiropas dzelzceļu tīkla.

32

Izslēgšana

Ritekli paredzēts izmantot, lai no tā iegūtu galvenos savstarpējās izmantojamības komponentus/moduļus/rezerves daļas, vai to paredzēts ievērojami pārbūvēt.

33

Izslēgšana

Ritekli paredzēts nodot metāllūžņos un materiālus (ieskaitot galvenās rezerves daļas) pārstrādāt.

34

Izslēgšana

Ritekli paredzēts izmantot kā “saglabātu vēsturisku ritošo sastāvu” darbībai nodalītā tīklā vai statiskai izstādīšanai ārpus Eiropas dzelzceļu tīkla.

Kodu izmantošana

Ja iemesls izslēgšanai no reģistra nav norādīts, reģistrācijas statusa maiņas apzīmēšanai attiecīgi jāizmanto kodi “10”, “20” un “30”.

Ja ir zināms iemesls izslēgšanai no reģistra, VRR datubāzē iespējamās izvēles ir kodi “11”, “31”, “32”, “33” un “34”. Šie kodi pamatojas tikai uz turētāja vai īpašnieka RS sniegto informāciju.

Reģistrācijas jautājumi

Ritekli, kura reģistrācija ir apturēta vai kurš ir izņemts no reģistra, Eiropas dzelzceļu tīklā nedrīkst ekspluatēt, pamatojoties uz līdzšinējo reģistrāciju.

Lai reģistrāciju atjaunotu pēc apturēšanas, reģistrācijas iestāde pārbauda reģistrācijas apturēšanas apstākļus.

Reģistrācijas pārcelšana saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti ar 1.b pantu Komisijas Lēmumā 2006/920/EK (13) un 1.b pantu Komisijas Lēmumā 2008/231/EK (14), kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2010/640/ES (15), nozīmē ritekļa jaunu reģistrāciju un sekojošu iepriekšējās reģistrācijas atcelšanu.

4. papildinājums

REĢISTRĀCIJAS STANDARTA VEIDLAPA

Image

Image

Image

5. papildinājums

GLOSĀRIJS

Saīsinājums

Definīcija

KVS

Vadības iekārtu apakšsistēma

NVS

Neatkarīgo Valstu Savienība

COTIF

Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu konvencija

CR

Parasto dzelzceļu sistēma

DB

Datubāze

EK

Eiropas Komisija

EC RVR

Eiropas centralizētais ritekļu virtuālais reģistrs

EIN

Eiropas identifikācijas numurs

EN

Eiropas standarts (Euro Norm)

REN

Ritekļa Eiropas numurs

ERA

Eiropas Dzelzceļa aģentūra, tekstā arī “aģentūra”

ERATV

Apstiprināto ritekļu tipu Eiropas reģistrs

ERTMS

Eiropas Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēma

ES

Eiropas Savienība

HS

Ātrgaitas dzelzceļa sistēma

II

Izmeklēšanas iestāde

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

IP

Infrastruktūras pārvaldītājs

INF

Infrastruktūra

IT

Informācijas tehnoloģijas

VR

Vietējais reģistrs

NoBo

Paziņotā struktūra

VDI

Valsts drošības iestāde

VRR

Valsts ritekļu reģistrs

SNV (SITS)

Satiksmes nodrošināšana un vadība (SITS)

OTIF

Starptautiskā Dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija

RS

Reģistrētāja struktūra, t. i., struktūra, kas atbildīga par VRR vešanu un atjaunināšanu

RI

Regulatīvā iestāde

RIC

Noteikumi par pasažieru vagonu un bagāžas vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

RIV

Noteikumi par vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

RS vai RST

Ritošais sastāvs

RSAD (KPTL)

Ritošā sastāva atsauces datubāze (KPTL)

DPU

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums

SEDP (KPTL)

Eiropas stratēģiskais izvēršanas plāns (KPTL)

KPTL (SITS)

Kravu pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammas (SITS)

SITS

Savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija

RTM

Ritekļa turētāja marķējums

RTMR

Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs

RVR

Ritekļu virtuālais reģistrs

RSKV (SITS)

Vagons (SITS)

WIMO (KPTL)

Vagonu un multimodālo vienību ekspluatācijas datubāze (KPTL)


(1)  Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/920/EK un 2008/231/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2009/107/EK, ātrgaitas un parastajiem ritekļiem izmanto vienādu numurēšanas sistēmu.

(2)  Ritekļu tipiem, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 26. pantu.

(3)  Reģistrs, kas paredzēts Direktīvas 2008/57/EK 34. pantā.

(4)  Atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK V nodaļu, vai atļauja piešķirta saskaņā ar atļauju režīmiem, kas bija spēkā pirms Direktīvas 2008/57/EK transponēšanas.

(5)  Reģistrētāja struktūra (RS) ir struktūra, ko katra dalībvalsts nozīmē saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 33. panta 1. punkta b) apakšpunktu, VRR ierakstu veikšanai un atjaunināšanai.

(6)  Kā paredzēts Luksemburgā pieņemtajā protokolā, kas pievienots Konvencijai par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu un ko parakstīja Luksemburgā 2007. gada 23. februārī.

(7)  Tomēr visiem jaunajiem ritekļiem, ko nodod ekspluatācijā AAE, BLS, FNME un GySEV/ROeEE, jāpiešķir valsts standarta kods.

(8)  OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp.

(9)  OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp.

(10)  Ja riteklis ir aprīkots ar vairāk nekā vienu B sistēmu, katrai sistēmai jānorāda atsevišķs kods.

Ciparu kodu veido trīs simboli, un tie var būt šādi:

“1xx” – ar signalizācijas sistēmu aprīkots riteklis,

“2xx” – ar radio aprīkots riteklis.

“Xx” ir ciparu kods atbilstīgi KVS SITS B pielikuma kodiem.

(11)  Ja 4. ailē “Kārtas skaitlis” rezervētie 4 cipari gada laikā tiek pilnībā izmantoti, pirmos divus 2. ailes ciparus attiecīgi maina šādi:

no [5 1] uz [5 5] attiecībā uz vilces ritekļiem,

no [5 2] uz [5 6] attiecībā uz velkamajiem pasažieru vagoniem,

no [5 3] uz [5 7] attiecībā uz kravas vagoniem,

no [5 4] uz [5 8] attiecībā uz īpašajiem ritekļiem.

(12)  4. ailē piešķirtie skaitļi ir šādi:

no 1 000 līdz 1 999 attiecībā uz vilces ritekļiem,

no 2 000 līdz 2 999 attiecībā uz velkamajiem pasažieru vagoniem,

no 3 000 līdz 3 999 attiecībā uz vagoniem,

no 4 000 līdz 4 999 attiecībā uz īpašajiem ritekļiem.

(13)  OV L 359, 18.12.2006., 1. lpp.

(14)  OV L 84, 26.3.2008., 1. lpp.

(15)  OV L 280, 26.10.2010., 29. lpp.


Augša