Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010D0695

2010/695/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 17. novembris ), ar ko groza Lēmuma 93/52/EEK pielikumus attiecībā uz Igaunijas, Latvijas un Baleāru salu autonomā apgabala Spānijā atzīšanu par oficiāli brīvu no brucelozes ( B. melitensis ) un ar ko groza Lēmuma 2003/467/EK I un II pielikumu attiecībā uz Igaunijas atzīšanu par oficiāli brīvu no tuberkulozes un brucelozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7856) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 303, 19.11.2010., 14./17. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Nezināms spēkā stāšanās datums (vēl nav paziņojuma) vai arī vēl nav spēkā., Spēkā stāšanās datums: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/695/oj

19.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 17. novembris),

ar ko groza Lēmuma 93/52/EEK pielikumus attiecībā uz Igaunijas, Latvijas un Baleāru salu autonomā apgabala Spānijā atzīšanu par oficiāli brīvu no brucelozes (B. melitensis) un ar ko groza Lēmuma 2003/467/EK I un II pielikumu attiecībā uz Igaunijas atzīšanu par oficiāli brīvu no tuberkulozes un brucelozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7856)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/695/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās A pielikuma I daļas 4. punktu un A pielikuma II daļas 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (2), un jo īpaši tās A pielikuma 1. nodaļas II daļu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 91/68/EEK ir noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi, kuri reglamentē aitu un kazu tirdzniecību Savienībā. Tajā ir paredzēti nosacījumi, ar kādiem dalībvalstis vai to reģionus var atzīt par oficiāli brīviem no brucelozes.

(2)

Pielikumos Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmumam 93/52/EEK, ar ko nosaka dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi (B. melitensis) un saskaņā ar šīm prasībām piešķir tām tādas dalībvalsts vai reģiona statusu, kas ir oficiāli brīvi no šīs slimības (3), minētas dalībvalstis un to reģioni, kas saskaņā ar Direktīvu 91/68/EEK ir atzīti par oficiāli brīviem no brucelozes (B. melitensis).

(3)

Igaunija un Latvija ir iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina atbilstību Direktīvā 91/68/EEK paredzētajiem nosacījumiem, lai visu attiecīgās dalībvalsts teritoriju atzītu par oficiāli brīvu no brucelozes (B. melitensis).

(4)

Pēc Igaunijas un Latvijas iesniegto dokumentu novērtēšanas abas dalībvalstis jāatzīst par oficiāli brīvām no šīs slimības. Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmuma 93/52/EEK I pielikums.

(5)

Spānija ir iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina Baleāru salu autonomā apgabala atbilstību Direktīvā 91/68/EEK paredzētajiem nosacījumiem, lai šo reģionu Spānijā varētu atzīt par oficiāli brīvu no brucelozes (B. melitensis).

(6)

Pēc Spānijas iesniegto dokumentu novērtēšanas Baleāru salu autonomais reģions jāatzīst par oficiāli brīvu no šīs slimības. Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmuma 93/52/EEK II pielikums.

(7)

Direktīva 64/432/EEK attiecas uz liellopu un cūku tirdzniecību Savienībā. Tajā paredzēti nosacījumi, ar kuriem dalībvalsti var atzīt par oficiāli brīvu no tuberkulozes un brucelozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

(8)

Komisijas 2003. gada 23. jūnija Lēmuma 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (4), I un II pielikumā norādītas dalībvalstis, kas ir atzītas par oficiāli brīvām attiecīgi no tuberkulozes un brucelozes.

(9)

Igaunija ir iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina atbilstību Direktīvā 64/432/EEK paredzētajiem nosacījumiem, lai visai šīs dalībvalsts teritorijai noteiktu no tuberkulozes un brucelozes oficiāli brīvu statusu.

(10)

Pēc Igaunijas iesniegto dokumentu novērtēšanas šī dalībvalsts jāatzīst par oficiāli brīvu no tuberkulozes un brucelozes. Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmuma 2003/467/EK I un II pielikums.

(11)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 93/52/EEK un Lēmums 2003/467/EK.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 93/52/EEK pielikumus groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Lēmuma 2003/467/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp.

(3)  OV L 13, 21.1.1993., 14. lpp.

(4)  OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 93/52/EEK pielikumus groza šādi.

1.

Lēmuma I pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“I PIELIKUMS

No brucelozes (B. melitensis) oficiāli brīvas dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

EE

Igaunija

IE

Īrija

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Luksemburga

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

AT

Austrija

PL

Polija

RO

Rumānija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija

UK

Apvienotā Karaliste”

2.

Lēmuma II pielikumu groza šādi:

a)

iekļauj šādu virsrakstu:

b)

ierakstu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar šādu ierakstu:

“Spānijā:

Baleāru salu autonomais apgabals,

Kanāriju salu autonomais apgabals: Santakrusas de Tenerifes un Laspalmasas province.”


II PIELIKUMS

Lēmuma 2003/467/EK I un II pielikumu groza šādi.

1.

Lēmuma I pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu nodaļu:

“1.   NODAĻA

No tuberkulozes oficiāli brīvas dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

EE

Igaunija

FR

Francija

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

PL

Polija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija”

2.

Lēmuma II pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu nodaļu:

“1.   NODAĻA

No brucelozes oficiāli brīvas dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

EE

Igaunija

IE

Īrija

FR

Francija

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

PL

Polija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija”


Augša