Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0271

2010/271/: Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 278 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/271/oj

12.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/63


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 maja 2010 r.

zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/271/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustalono reguły mające zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i trzodą chlewną. W art. 9 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajowych programów kontroli pewnych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszky’ego.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do tej choroby.

(3)

Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone krajowe programy kontroli choroby Aujeszky’ego.

(4)

Irlandia przedstawiła Komisji dokumentację uzupełniającą dotyczącą statusu tego państwa członkowskiego w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego. Krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego realizowany jest w Irlandii od kilku lat.

(5)

Komisja zbadała dokumentację przedstawioną przez Irlandię i ustaliła, że krajowy program kontroli w tym państwie członkowskim spełnia kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym należy włączyć Irlandię do wykazu znajdującego się w załączniku II do decyzji 2008/185/WE.

(6)

Dla zachowania jasności niezbędne jest wprowadzenie w wykazie w załączniku II do decyzji 2008/185/WE niewielkich zmian w pozycji dotyczącej Hiszpanii.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2008/185/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszky’ego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Wszystkie regiony

ES

Hiszpania

Terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja

Terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we Wspólnocie Autonomicznej Kastylia i León

Terytorium prowincji Las Palmas we Wspólnocie Autonomicznej Wysp Kanaryjskich

HU

Węgry

Wszystkie regiony

IE

Irlandia

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Prowincja Bolzano

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Irlandii Północnej”


Top