EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32010D0166

2010/166/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 19. marts ) par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos ( MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1644) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 72, 20.3.2010., 38./41. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 056 Lpp. 148 - 151

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 03/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/166/oj

20.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 19. marts)

par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1644)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/166/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmumu) (1), un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

i2010 politika, kas ir Eiropas informācijas sabiedrības stratēģiskais satvars (2), veicina atvērtu un konkurējošu digitālo ekonomiku Eiropas Savienībā un uzsver informācijas un sakaru tehnoloģiju kā iekļautības un dzīves kvalitātes virzītājspēku. Papildinošu sakaru līdzekļu izstrāde varētu sekmēt darba ražīgumu un izaugsmi mobilās telefonijas tirgū.

(2)

Savienojamības lietojumus jūras satiksmē izmanto kravas un pasažieru kuģos, kas peld teritoriālajās jūrās un starptautiskajos ūdeņos Eiropas Savienībā, un pēc mēroga tie bieži ir raksturīgi visas Eiropas vai valstu savstarpējai satiksmei. Sistēmas, kas sniedz mobilo sakaru pakalpojumus kuģos (“MCV pakalpojumi”), cenšas papildināt esošo mobilo savienojamību, darbojoties tajos Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriālo jūru – kas definētas ANO Jūras tiesību konvencijā – apgabalos, kurus neaptver sauszemes mobilie tīkli, uz ko attiecas Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus (3). Koordinētai pieejai šādu MCV pakalpojumu reglamentēšanai būtu jāatbalsta vienotā tirgus mērķi un jāspēj uzlabot GSM pakalpojumu pieejamību Eiropas Savienībā.

(3)

Radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumu harmonizēšanai visā Eiropas Savienībā jāveicina MCV pakalpojumu izvēršana un uzsākšana Eiropas Savienībā ar galveno mērķi izvairīties no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajos tīklos un novērst pieslēgšanos sistēmām, kas sniedz MCV pakalpojumus, ja ir iespējams pieslēgties sauszemes mobilajiem tīkliem.

(4)

Atbilstīgi Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktam Eiropas Komisija ir pilnvarojusi (4) Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferenci (turpmāk “CEPT”) identificēt tehniskos un ekspluatācijas nosacījumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu izvairīšanos no kaitīgiem traucējumiem, ko GSM sistēmas, kuras 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslās lieto kuģos dalībvalstu teritoriālajās jūrās, rada esošajiem sauszemes mobilajiem tīkliem, arī šo teritoriālo jūru apgabalos, kur pakalpojumus sniedz šie tīkli, un lai nodrošinātu, ka sauszemes mobilās galiekārtas netiek pieslēgtas tādai sistēmai, kad to ekspluatē teritoriālajās jūrās, un lai netiktu traucēta mobilo galiekārtu pieslēgšanās sauszemes tīkliem. Šā lēmuma pamatā ir ar Eiropas Komisijas pilnvarojumu veiktie CEPT tehniskie pētījumi, kas aprakstīti CEPT 28. ziņojumā (5).

(5)

CEPT ziņojumā aplūkotā sistēma, kas sniedz MCV pakalpojumus, sastāv no vienas vai vairākām pikošūnu bāzes stacijām (kuģu BS) kuģī un ļauj piekļūt GSM pamattīklam ar atvilces maršrutēšanas līniju, piemēram, caur pavadoni, izmantojot citas spektra daļas, nevis 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslas. Šādā sistēmā kuģa BS apkalpo GSM viesabonēšanas mobilos termināļus, kas ir kuģa pasažieru vai komandas rīcībā, sniedzot savienojamību GSM-900 un/vai GSM-1 800 frekvenču joslās, kad kuģis ir starptautiskajos ūdeņos vai teritoriālo jūru apgabalos, kur nav sauszemes mobilā tīkla pārklājuma vai tas nav pietiekams.

(6)

CEPT ziņojumā secināts, ka sistēmas, kas sniedz MCV pakalpojumus, nav izmantojamas tuvāk kā divas jūras jūdzes no piekrastes valsts bāzes līnijas. Tajā uzskaitīti vairāki tehniski un ekspluatācijas nosacījumi šādu sistēmu izmantošanai teritoriālajās jūrās divu līdz divpadsmit jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas.

(7)

MCV iekārtas, uz kurām attiecas šis lēmums, ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpēju atzīšanu (6) darbības jomā. Atbilstība attiecīgajiem minētajā direktīvā norādītajiem harmonizētajiem standartiem GSM-900 un/vai GSM-1 800 ļauj uzskatīt, ka ir izpildītas tās prasības, un tādējādi ir atļauts šādas iekārtas laist tirgū.

(8)

Lai gan ir Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta izdotie harmonizētie standarti, kas nosaka tehniskās prasības, lai varētu atļaut laist tirgū šīm prasībām atbilstošas GSM iekārtas, un šādas GSM iekārtas var lietot sistēmās, kas sniedz MCV pakalpojumus, tomēr ir jānosaka konkrētas ekspluatācijas vērtības, kuras ir jāievēro sistēmās, kas sniedz MCV pakalpojumus teritoriālajās jūrās, – lai novērstu kaitīgus traucējumus sauszemes tīkliem.

(9)

Tādēļ šā lēmuma pielikumā ir iekļautas visas CEPT ziņojumā uzskaitītās tehniskās un ekspluatācijas prasības. Ir paredzams, ka šīs prasības, kas ir GSM standartu adaptējamo parametru robežās, nodrošinās, ka varēs pastāvēt līdzās sistēmas, kas nodrošina MCV pakalpojumus, sauszemes GSM/UMTS tīkli 900 un 1 800 MHz frekvenču joslās un īsa darbības rādiusa aeronavigācijas radiosistēmas (RSBN sistēmas), kas darbojas 862–960 MHz frekvenču joslā. Šajās prasībās ietilpst kaitīgo traucējumu mazināšanas paņēmieni, kas balstās uz konkrētiem GSM sistēmas ekspluatācijas parametriem, taču var tikt izmantoti arī citi līdzekļi un kaitīgo traucējumu mazināšanas paņēmieni, ja tie dod tāda paša līmeņa aizsardzību.

(10)

Nevar uzskatīt, ka šis lēmums uzliek pienākumus dalībvalstīm, kurām nav teritoriālo jūru. Tas neskar MCV pakalpojumu atļaušanu, kas neietilpst šā lēmuma darbības jomā, bet kam var būt vajadzīga dalībvalstu rīcība, kas atbilst ES tiesību aktiem attiecībā uz tām piederīgajiem kuģiem.

(11)

Dalībvalstīm jācenšas iespējami drīz 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslas pilnībā atvēlēt sistēmām, kas nodrošina MCV pakalpojumus bez traucējumiem un bez aizsardzības to teritoriālajās jūrās, lai, piemēram, izvairītos no tiesību turētāju diskriminācijas šajās frekvenču joslās. Tomēr, ja apstākļi valstī neļauj joslas atvēlēt pilnībā, dalībvalstis var atvēlēt mazāku frekvenču spektra daļu, bet tām jāatvēl vismaz 2 MHz no frekvenču spektra augšupsaitei un 2 MHz no frekvenču spektra lejupsaitei, jo šāds frekvenču spektra apjoms tiek uzskatīts par minimāli nepieciešamu MCV pakalpojumu darbībai.

(12)

Lai nodrošinātu šajā lēmumā paredzēto nosacījumu ilgstošu atbilstību, ņemot vērā straujās izmaiņas radiofrekvenču spektra vidē, valstu pārvaldes iestādēm, ja iespējams, jāuzrauga, kā MCV pakalpojumu iekārtas izmanto radiofrekvenču spektru, – lai varētu aktīvi pārskatīt šo lēmumu. Šādā pārskatīšanā ņem vērā tehnoloģijas attīstību un pārbauda, vai sākotnējie pieņēmumi par MCV pakalpojumu darbību joprojām uzskatāmi par atbilstošiem.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt tehniskos nosacījumus 900 MHz un 1 800 Hz frekvenču joslu pieejamībai un efektīvai izmantošanai sistēmām, kas nodrošina mobilo sakaru pakalpojumus kuģos Eiropas Savienības teritoriālajās jūrās.

2. pants

Šajā lēmumā:

1)

“mobilo sakaru pakalpojumi kuģos (MCV pakalpojumi)” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/21/EK (7) 2. panta c) punktā definētie elektronisko sakaru pakalpojumi, ko sniedz uzņēmums, lai dotu iespēju cilvēkiem kuģī sazināties publiskajos sakaru tīklos, izmantojot GSM sistēmu, bez tieša savienojuma ar sauszemes mobilajiem tīkliem;

2)

“900 MHz frekvenču josla” nozīmē 880–915 MHz frekvenču joslu augšupsaitei (galiekārtas raida, bāzes stacijas uztver) un 925–960 MHz frekvenču joslu lejupsaitei (bāzes stacijas raida, galiekārtas uztver);

3)

“1 800 MHz frekvenču josla” nozīmē 1 710–1 785 MHz frekvenču joslu augšupsaitei (galiekārtas raida, bāzes stacijas uztver) un 1 805–1 880 MHz frekvenču joslu lejupsaitei (bāzes stacijas raida, galiekārtas uztver);

4)

“GSM sistēma” ir elektronisko sakaru tīkls, kas atbilst Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta publicētajiem GSM standartiem, jo īpaši EN 301 502 un EN 301 511;

5)

“bez traucējumiem un bez aizsardzības” nozīmē, ka nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus nevienam radiosakaru dienestam un nedrīkst prasīt šo pakalpojumu aizsardzību no kaitīgiem traucējumiem, ko rada citi radiosakaru dienesti;

6)

“teritoriālā jūra” ir jāsaprot ANO Jūras tiesību konvencijā noteiktajā nozīmē;

7)

“kuģa bāzes raiduztvērēja stacija (kuģa BS)” ir mobilā pikošūna, kas atrodas kuģī un balsta GSM pakalpojumus 900 MHz un/vai 1 800 MHz frekvenču joslā.

3. pants

Ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā dalībvalstis atvēl vismaz 2 MHz frekvenču spektra augšupsaitei un 2 MHz attiecīgā sapārotā frekvenču spektra lejupsaitei 900 MHz un/vai 1 800 MHz frekvenču joslās sistēmām, kas sniedz MCV pakalpojumus bez traucējumiem un bez aizsardzības to teritoriālajās jūrās, un nodrošina šo sistēmu atbilstību šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

4. pants

Dalībvalstis pastāvīgi uzrauga, kā to teritoriālajās jūrās MCV pakalpojumu sniedzējas sistēmas izmanto 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslas, jo sevišķi attiecībā uz visu šā lēmuma 3. pantā noteikto nosacījumu nozīmības nepārtrauktību un kaitīgu traucējumu gadījumiem.

5. pants

Dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par konstatēto sakarā ar šā lēmuma 4. pantā minēto uzraudzību. Attiecīgos gadījumos Eiropas Komisija pārskata šo lēmumu.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 19. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  COM(2005) 229 galīgā redakcija, 2005. gada 1. jūnijs.

(3)  OV L 274, 20.10.2009., 32. lpp.

(4)  Mandate to the CEPT on Mobile Communication services on vessels (Mandāts CEPT par mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos), 2008. gada 8. jūlijs.

(5)  Final report from CEPT to the European Commission in response to the EC Mandate on mobile communication services on-board vessels (MCV) (CEPT galīgais ziņojums Eiropas Komisijai sakarā ar mandātu CEPT par mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos), 2009. gada 1. jūlijs.

(6)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.

(7)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.


PIELIKUMS

Nosacījumi, kas jāievēro sistēmā, kura sniedz MCV pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriālajās jūrās, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Jāievēro šādi nosacījumi:

1)

sistēmu, kas sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk kā divas jūras jūdzes (1) no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

2)

divu līdz divpadsmit jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģu BS izmanto tikai iekštelpu antenas;

3)

mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmie ierobežojumi:

Parametrs

Apraksts

Pārraides jauda/jaudas blīvums

Mobilajām galiekārtām 900 MHz frekvenču joslā, kuras izmanto kuģos un kuras vada kuģu BS, maksimālā izstarotā izejas jauda:

5 dBm

Mobilajām galiekārtām 1 800 MHz frekvenču joslā, kuras izmanto kuģos un kuras vada kuģu BS, maksimālā izstarotā izejas jauda:

0 dBm

Bāzes stacijām kuģos maksimālais jaudas blīvums, kas izmērīts kuģa ārpusē un attiecināts uz mērantenu ar pastiprinājumu 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi

Izmanto traucējumu mazināšanas metodes, kas sniedz rezultātus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi šādiem traucējumu mazināšanas faktoriem, balstoties uz GSM standartiem:

divu līdz trīs jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģī izmantojamā mobilās galiekārtas uztvērēja jutīgums un pārtrauces slieksnis (ACCMIN  (2) un RXLEV  (3) minimālais līmenis) ir vienāds vai lielāks par – 70 dBm/200 kHz, un triju līdz divpadsmit jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas tas ir vienāds vai lielāks par – 75 dBm/200 kHz,

MCV sistēmas augšupsaites virzienā ir aktivēta pārraide ar pārtrauci (4),

kuģa BS ir iestatīta minimālā sinhronizācijas apsteidzes (5) vērtība.


(1)  Viena jūras jūdze ir 1 852 m.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); aprakstīts GSM standartā ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); aprakstīts GSM standartā ETSI TS 148 008.

(4)  Pārraide ar pārtrauci jeb DTX; aprakstīta GSM standartā ETSI TS 148 008.

(5)  Sinhronizācijas apsteidze; aprakstīta GSM standartā ETSI TS 144 018.


Augša