EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009D0884

2009/884/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 30. novembris), ar ko groza Lēmumu 2007/116/EK, izveidojot papildu rezervētos numurus, kas sākas ar 116 (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9425) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 317, 3.12.2009., 46./47. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 054 Lpp. 232 - 233

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/884/oj

3.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2007/116/EK, izveidojot papildu rezervētos numurus, kas sākas ar “116”

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9425)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/884/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (1) un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2007/116/EK (2) tās valsts numuru sērijas, kas sākas ar “116”, ir rezervētas saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību. Minētā lēmuma pielikumā ir saraksts ar konkrētiem šīs sērijas numuriem un pakalpojumiem, kam katrs no šiem numuriem ir rezervēts. Izmaiņas minētajā sarakstā var veikt saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 22. panta 3. punktā minēto procedūru.

(2)

Divi pakalpojumi – palīdzības līnija noziegumu upuriem un nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienests – ir pakalpojumi ar sociālo vērtību, kuriem var piešķirt saskaņotos numurus. Šo iemeslu dēļ jāatjaunina Lēmums 2007/116/EK un jāpievieno papildu rezervētie numuri. Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienesta numurs nav paredzēts tam, lai aizstātu numuru 112 vai valsts neatliekamās palīdzības dienestu numurus.

(3)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Lēmums 2007/116/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Komunikāciju komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/116/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka no 2010. gada 15. aprīļa kompetentais nacionālais regulators var piešķirt numurus, kas sarakstā iekļauti ar šo lēmumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Brisele, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 49, 17.2.2007., 30. lpp.


PIELIKUMS

Numuri, kas rezervēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību

Numurs

Pakalpojums, kuram numurs ir rezervēts

Ar tiesībām izmantot šo numuru saistītie konkrētie nosacījumi

116 000

Pakalpojuma nosaukums

Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai

Apraksts

Šis dienests: a) pieņem zvanus par pazudušiem bērniem un nodod šo informāciju policijai; b) sniedz padomu un atbalstu personām, kas ir atbildīgas par pazudušo bērnu; c) sniedz atbalstu izmeklēšanā.

Pakalpojums pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā).

116 006

Pakalpojuma nosaukums

Palīdzības līnija noziegumu upuriem

Apraksts

Šis dienests sniedz emocionālu atbalstu noziegumu upuriem, kā arī informāciju par tiesībām un iespējām tās izmantot un vērsties attiecīgajās organizācijās. Jo īpaši tas sniedz informāciju: a) par vietējo policiju un kriminālprocesiem; b) par iespējām saņemt kompensāciju un apdrošināšanas jautājumiem. Tas arī sniedz atbalstu noziegumu upuriem atbilstošu citu palīdzības avotu meklēšanā.

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.

116 111

Pakalpojuma nosaukums

Bērnu uzticības tālrunis

Apraksts

Šis dienests sniedz palīdzību bērniem, kam vajadzīga aprūpe un aizsardzība, un informē viņus par palīdzības organizācijām un pieejamiem resursiem; tas dod iespēju bērniem izteikt savas rūpes, runāt par jautājumiem, kas tos tieši skar, un sazināties ar kādu krīzes situācijā.

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.

116 117

Pakalpojuma nosaukums

Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienests

Apraksts

Šis dienests steidzamos, bet ne dzīvību apdraudošos gadījumos (it īpaši, bet ne tikai ārpus ierastā darba laika, nedēļas nogalē un svētku dienās) zvanītāju novirza uz attiecīgo medicīnas dienestu. Tas savieno zvanītāju ar kvalificētu un apmācītu zvanu operatoru vai zvanītāju tieši savieno ar praktizējošu ārstu vai klīnicistu.

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.

116 123

Pakalpojuma nosaukums

Emocionālā atbalsta dienests

Apraksts

Šis dienests sniedz zvanītājam iespēju baudīt patiesas cilvēcīgas attiecības un zvanītāju bez nosodījuma uzklausa. Tas sniedz emocionālu atbalstu zvanītājiem, kuri jūtas vientuļi, kuriem ir psiholoģiska krīze vai kuri domā par pašnāvību.

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.


Augša