Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0621

2009/621/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii Północnej do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6394) (Tekst mający znaczenie dla EOG )

OJ L 217, 21.8.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 252 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/621/oj

21.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/5


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii Północnej do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6394)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/621/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG określono przepisy mające zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i trzodą chlewną. W art. 9 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajowych programów zwalczania określonych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszkyego.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) ustalono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu świń między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do tej choroby.

(3)

Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego.

(4)

Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji uzupełniającą dokumentację dotyczącą statusu Irlandii Północnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Od kilku lat wdrażany jest krajowy program zwalczania choroby Aujeszkyego.

(5)

Komisja zbadała dokumentację przedstawioną przez państwo członkowskie i uznała, że krajowy program zwalczania w Irlandii Północnej spełnia kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym Irlandia Północna powinna zostać włączona do wykazu znajdującego się w załączniku II do decyzji 2008/185/WE.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

Wszystkie regiony

ES

Hiszpania

Terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja

Terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León

Terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich

HU

Węgry

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Prowincja Bolzano

UK

Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony w Irlandii Północnej”


Top