EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009D0603

2009/603/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 5. augusts), ar ko nosaka prasības bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 6054) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 206, 8.8.2009., 13./15. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 054 Lpp. 211 - 213

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/06/2015; Atcelts ar 32013L0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/603/oj

8.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/13


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 5. augusts),

ar ko nosaka prasības bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 6054)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/603/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EK (1) un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2006/66/EK paredz bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrāciju. Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu šiem ražotājiem, ir jānosaka procedūras prasības, kas ir piemērojamas visā Kopienā.

(2)

Ir lietderīgi norādīt informāciju, kuru bateriju un akumulatoru ražotāji sniedz, piesakoties reģistrācijai, lai novērstu prasību pārklāšanos saistībā ar citām reģistrācijas procedūrām.

(3)

Reģistrācijas maksai jābūt samērīgai, un tā jānosaka, pamatojoties uz izmaksām, lai novērstu nevajadzīgas administratīvās izmaksas attiecīgajiem ražotājiem.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģistrācijas prasības

Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācija notiek valsts iestādēs vai dalībvalsts pilnvarotās ražotāju atbildības organizācijās, turpmāk tekstā – “reģistrācijas iestādes”, rakstiskā vai elektroniskā veidā.

Reģistrācijas procedūra var būt citas ražotāju reģistrācijas procedūras daļa.

Bateriju un akumulatoru ražotājiem ir jāreģistrējas tikai vienreiz tajā dalībvalstī, kurā tie profesionālās darbības ietvaros pirmo reizi laiž tirgū baterijas un akumulatorus, un reģistrējoties tiem piešķir reģistrācijas numuru.

2. pants

Informācija, kuru sniedz ražotāji

Bateriju un akumulatoru ražotāji reģistrācijas iestādēm sniedz informāciju, kas ir norādīta pielikumā.

Lēmuma 1. panta otrajā daļā minētās reģistrācijas procedūras nolūkā bateriju un akumulatoru ražotājiem nav jāsniedz nekāda cita informācija kā tikai tā, kas norādīta pielikumā.

3. pants

Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas iestādes var piemērot reģistrācijas maksu, ievērojot nosacījumu, ka tā ir noteikta, pamatojoties uz attiecīgajām izmaksām, un ir samērīga.

Reģistrācijas iestādes, kuras piemēro reģistrācijas maksu, informē kompetentās valsts iestādes par metodēm, kas izmantotas reģistrācijas maksas aprēķināšanā.

4. pants

Izmaiņas reģistrācijas datos

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja dati, ko ražotāji iesniedz saskaņā ar šā lēmuma pielikumu, tiek mainīti, ražotāji par to informē attiecīgo reģistrācijas iestādi ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc datu maiņas.

5. pants

Reģistrācijas anulēšana

Ja ražotāji pārstāj būt ražotāji dalībvalstī, tie anulē reģistrāciju, informējot par to attiecīgo reģistrācijas iestādi.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 5. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.


PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJĀ SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

1.

Ražotāja nosaukums un zīmola nosaukums (ja ir), ar kādu tas darbojas dalībvalstī.

2.

Ražotāja adrese(-es): pasta indekss un atrašanās vieta, ielas nosaukums un numurs, valsts, URL, tālruņa numurs, kā arī ražotāja kontaktpersona, faksa numurs un e-pasta adrese.

3.

Norādes par bateriju un akumulatoru veidiem, ko ražotājs laiž tirgū: pārnēsājamas baterijas un akumulatori, rūpniecībā izmantojamas baterijas un akumulatori vai automobiļu baterijas un akumulatori.

4.

Informācija par to, kā ražotājs pilda savus pienākumus: individuāli vai izmantojot kopsistēmu.

5.

Reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datums.

6.

Ražotāja valsts identifikācijas kods, tostarp Eiropas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai attiecīgās valsts nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (pēc izvēles).

7.

Deklarācija, kurā ir norādīts, ka sniegtā informācija ir patiesa.


Augša