EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009D0363

2009/363/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 30. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3517) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 110, 1.5.2009., 58./59. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 014 Lpp. 101 - 102

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/363/oj

1.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/58


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 30. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3517)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/363/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 2119/98/EK par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā (1) un it īpaši tā 3. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar I pielikuma 2.1. punktu Komisijas 1999. gada 22. decembra Lēmumā 2000/96/EK par infekcijas slimībām, uz kurām pakāpeniski attiecinās Kopienas tīklu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (2), epidemioloģiskā uzraudzība Kopienas tīklā atbilstoši Lēmumam Nr. 2119/98/EK attiecas uz slimībām, kuras var novērst ar vakcināciju, tai skaitā uz gripu.

(2)

Saskaņā ar 2. pantu Komisijas 2002. gada 19. marta Lēmumā 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (3), minētā lēmuma pielikumā izklāstītās gadījumu definīcijas, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem datiem, jāatjaunina nepieciešamajā apmērā.

(3)

Ziemeļamerikā un nesen vairākās dalībvalstīs ir ziņots par vairākiem jauna gripas vīrusa gadījumiem. Šis vīruss ir viens no daudzajiem Lēmuma 2000/96/EK I pielikumā minētās gripas slimības iespējamiem veidiem. Bet, ņemot vērā to, ka šis jaunais vīruss rada gripas pandēmijas apdraudējumu un saistībā ar to ir nepieciešama tūlītēja sadarbība starp Kopienu un valsts atbildīgajām iestādēm, nepieciešams formulēt īpašu gadījuma definīciju, kas atšķiras no gripas vispārīgā gadījuma definīcijas un kas ļaus valsts atbildīgajām iestādēm paziņot Kopienas tīklā nepieciešamo informāciju saskaņā ar Lēmuma Nr. 2119/98/EK 4. pantu.

(4)

Saskaņā ar 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (4) (ECDC), ECDC pēc Komisijas pieprasījuma ir sagatavojis tehnisku dokumentu par minētās infekcijas slimības gadījuma definīciju, lai dalībvalstīm un Komisijai palīdzētu izstrādāt intervences stratēģijas uzraudzības un reaģēšanas jomā. Lēmuma 2002/253/EK pielikumā minētās definīcijas jāatjaunina, pamatojoties uz minēto informāciju.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma Nr. 2119/98/EK 7. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/253/EK pielikumu papildina ar jaunu gadījuma definīciju, kas iekļauta šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 3.10.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 28, 3.2.2000., 50. lpp.

(3)  OV L 86, 3.4.2002., 44. lpp.

(4)  OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2002/253/EK pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“JAUNAIS GRIPAS VĪRUSS A(H1N1) (TĀ SAUKTĀS CŪKU GRIPAS VĪRUSS A(H1N1) UN MEKSIKAS GRIPAS VĪRUSS) (1)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, uz kuru attiecas viena no šādām trim situācijām:

temperatūra, kas augstāka par 38 °C, UN akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un simptomi,

pneimonija (smaga elpceļu saslimšana),

nāve no neizskaidrojamas akūtas elpceļu saslimšanas.

Laboratoriskie kritēriji

Vismaz viens no šādiem testiem:

RT-PĶR,

vīrusa kultūra (nepieciešams BSL 3),

četras reizes vairotas jaunā gripas vīrusa A(H1N1) īpašās vīrusu neitralizējošās antivielas (nepieciešami divi serumi – akūtas slimības laikā un tad atveseļošanās posmā, kad pagājušas vismaz 10 līdz 14 dienas).

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim situācijām septiņu dienu laikā pirms slimības simptomu parādīšanās:

persona, kas bijusi ciešā kontaktā ar apstiprinātu jaunās gripas A(H1N1) vīrusa infekcijas gadījumu,

persona, kas uzturējusies reģionā, kurā cilvēkiem ir dokumentēta ilgstoša savstarpēja inficēšanās ar jauno gripu A(H1N1),

persona, kas strādā laboratorijā, kurā testēti jaunās gripas A(H1N1) vīrusa paraugi.

Gadījuma klasifikācija

A.   Gadījums, uz ko attiecas izmeklēšana

Jebkura persona, kas atbilst klīniskajiem un epidemioloģiskajiem kritērijiem.

B.   Iespējams gadījums

Jebkura persona, uz kuru attiecas klīniskie UN epidemioloģiskie kritēriji UN laboratorijas rezultāti, kas liecina par pozitīvu reakciju uz neklasificēta veida A gripas infekciju.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kas atbilst apstiprināšanas laboratoriskajiem kritērijiem.


(1)  Nosaukumu mainīs, pielāgojot to Pasaules Veselības organizācijas definīcijai.”.


Augša