Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0248

2009/248/WE: Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w handlu trzodą chlewną pomiędzy państwami członkowskimi lub ich regionami wolnymi od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1687) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 157 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/248/oj

19.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/22


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 marca 2009 r.

zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w handlu trzodą chlewną pomiędzy państwami członkowskimi lub ich regionami wolnymi od choroby Aujeszkyego

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1687)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/248/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 64/432/EWG określa kryteria uznania państw członkowskich lub ich regionów za wolne od określonych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszkyego. W tej samej dyrektywie wymaga się również określenia, zgodnie z procedurą zawartą w dyrektywie, dodatkowych gwarancji, ogólnych lub szczegółowych, które mogą być wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym w odniesieniu do tych państw członkowskich i regionów.

(2)

Załącznik I do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie.

(3)

Decyzja 2008/185/WE określa również dodatkowe gwarancje odnoszące się do tej choroby, wymagane przy przemieszczaniu świń między państwami członkowskimi. Te dodatkowe gwarancje związane są ze statusem danych państw członkowskich lub ich regionów w odniesieniu do tej choroby.

(4)

Doświadczenie w stosowaniu tych gwarancji wykazało, że konieczne jest wyjaśnienie, że przemieszczanie świń między państwami członkowskimi lub ich regionami wolnymi od choroby Aujeszkyego, w których zabronione jest szczepienie i które są wymienione w załączniku I do decyzji 2008/185/WE, nie wymaga żadnych dodatkowych gwarancji.

(5)

W związku z powyższym decyzja 2008/185/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2008/185/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Trzoda chlewna przeznaczona do hodowli lub produkcji, wysyłana do państw członkowskich lub ich regionów wolnych od choroby Aujeszkyego i wymienionych w załączniku I, musi pochodzić z państwa członkowskiego lub jego regionu wymienionego w załączniku lub musi spełniać następujące dodatkowe warunki:”;

2)

w art. 2 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Trzoda chlewna przeznaczona do uboju, wysyłana do państw członkowskich lub ich regionów wolnych od choroby Aujeszkyego i wymienionych w załączniku I, musi pochodzić z państwa członkowskiego lub jego regionu wymienionego w powyższym załączniku lub musi spełniać następujące dodatkowe warunki:”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.


Top