EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008D0671

2008/671/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 5. augusts) par 5875 – 5905 MHz frekvenču joslas radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu ar drošību saistītiem viedo transporta sistēmu (VTS) lietojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4145) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 220, 15.8.2008., 24./26. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 054 Lpp. 140 - 142

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 08/10/2020; Atcelts ar 32020D1426 Spēkā esības beigu datums ir balstīts uz datumu, kad publicēts atceļošais akts, kurš stājas spēkā tā paziņošanas dienā. Atceļošais akts ir paziņots, bet paziņošanas datums EUR-Lex vietnē nav pieejams; tā vietā izmantots publicēšanas datums.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/671/oj

15.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 220/24


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 5. augusts)

par 5 875–5 905 MHz frekvenču joslas radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu ar drošību saistītiem viedo transporta sistēmu (VTS) lietojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4145)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/671/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padome (2) un Eiropas Parlaments (3) ir uzsvēruši, ka ir būtiski uzlabot ceļu satiksmes drošību Eiropā. Ceļu satiksmes drošības jomā integrētas pieejas centrālais elements ir viedās transporta sistēmas (VTS) (4), kas transporta infrastruktūru un transportlīdzekļus papildina ar informācijas un sakaru tehnoloģijām (IST), lai novērstu iespējamas bīstamas satiksmes situācijas un samazinātu satiksmes negadījumu skaitu.

(2)

Efektīva un saskaņota radiofrekvenču spektra izmantošana ir būtisks faktors, lai Kopienā varētu izstrādāt jaunu bezvadu aprīkojumu (5).

(3)

VTS aptver kooperatīvas sistēmas, kuru pamatā informācijas pārraidei reāllaikā izmanto šāda veida sakarus: transportlīdzeklis–transportlīdzeklis, transportlīdzeklis–infrastruktūra un infrastruktūra–transportlīdzeklis. Minētās sistēmas paver iespēju paaugstināt transporta sistēmas efektivitāti, rūpējoties par ceļa lietotāju drošību un mobilitātes komfortu. Lai sasniegtu minētos mērķus, transportlīdzekļu un ceļa infrastruktūras sakariem ir jābūt uzticamiem un ātriem.

(4)

Ņemot vērā transportlīdzekļu mobilitāti un to, ka ir jāizveido iekšējais tirgus un visā Eiropā jāpaaugstina ceļu satiksmes drošība, VTS kooperatīvo sistēmu izmantotais radiofrekvenču spektrs harmonizēti jādara pieejams visā Eiropas Savienības teritorijā.

(5)

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu Komisija 2006. gada 5. jūlijā pilnvaroja Eiropas Pasta un telesakaru administrācijas konferenci (turpmāk – CEPT) VTS un kooperatīvo sistēmu kontekstā verificēt radiofrekvenču spektra prasības drošībai būtiskiem lietojumiem, kā arī veikt drošībai būtisku VTS lietojumu un iespējami ietekmēto aplūkotā radiofrekvenču diapazona radiopakalpojumu tehniskās savietojamības pētījumus. CEPT saņēma arī uzdevumu izstrādāt optimālus kanālu plānus VTS vajadzīgajām frekvenču joslām.

(6)

Šā lēmuma tehnisko pamatu veido attiecīgie CEPT veikuma rezultāti.

(7)

CEPT2007. gada 21. decembra ziņojumā (CEPT ziņojums Nr. 20) secinājusi, ka 5 GHz frekvenču josla, proti, 5 875–5 905 MHz radiofrekvenču spektra diapazons, ir piemērota ar drošību saistītiem VTS lietojumiem, kas ceļu satiksmes drošību palielina, transportlīdzekļa vadītājam un transportlīdzeklim sniedzot vairāk informācijas par vidi, citiem transportlīdzekļiem un ceļa lietotājiem. Turklāt, kamēr vien tiek nodrošināta atbilsme atsevišķiem CEPT ziņojumā noteiktiem emisijas ierobežojumiem, VTS ir saderīgas ar visiem izpētītajiem minētās frekvenču joslas pakalpojumiem un ar pārējiem pētītajiem pakalpojumiem, kas izmanto par 5 850 MHz zemāku un par 5 925 MHz augstāku radiofrekvenču spektru. Šīs frekvenču joslas izraudzīšanās atbilstu arī radiofrekvenču spektra lietojumam citos pasaules reģionos un tādējādi veicinātu globālu harmonizāciju. Turklāt VTS nevarētu pieprasīt aizsardzību no fiksēto satelītu sakaru (FSS) Zemes stacijām, un VTS aprīkojuma nevēlamās emisijas ir jāsamazina, lai aizsargātu FSS.

(8)

Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvā 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (6), tādējādi panākot to, ka prasībām atbilstīgs VTS aprīkojums nerada kaitīgus traucējumus, Eiropas Telekomunikāciju standarta institūts (ETSI) saskaņā ar CEPT veikto saderības pētījumu rezultātiem pabeidz izstrādāt harmonizēto standartu EN 302 571. Ir iecerēts, ka ar VTS raidītājiem panāks maksimālu radiofrekvenču spektra izmantojumu un, lai neradītu kaitīgus traucējumus, līdz minimumam samazinās pārraidīto jaudu, kas vajadzīga VTS faktiski piešķirtā radiofrekvenču spektra izmantošanai.

(9)

Iepriekš minētā iemesla dēļ standartā paredzēts, ka raidītāja jaudas kontrole (TPC) ir nodrošināta vismaz 30 dB diapazonā, ņemot vērā 33 dBm vidējā EIRP maksimālo kopējo pārraides jaudu. Ja atsevišķi ražotāji izvēlas neizmantot šajā standartā noteiktos paņēmienus, tad jāizmanto jebkurš alternatīvs paņēmiens, ar kuru kaitīgos traucējumus samazina vismaz līdz standartā norādītajai vērtībai.

(10)

Saskaņā ar šo lēmumu veikta harmonizācija nedrīkst dalībvalstij liegt iespēju pamatotos gadījumos piemērot pārejas laiku vai radiofrekvenču spektra koplietošanas [sadalījuma] kārtību.

(11)

Domājams, ka dalībvalstis radiofrekvenču spektru transportlīdzeklis–transportlīdzeklis tipa VTS sakariem darīs pieejamu sešu mēnešu laikā; minētajā periodā dalībvalstīm 5 875–5 905 MHz frekvenču josla atbilstīgi šim lēmumam ir jāparedz VTS. Tomēr infrastruktūra–transportlīdzeklis un transportlīdzeklis–infrastruktūra tipa VTS sakaru jomā atsevišķām dalībvalstīm varētu rasties grūtības norādītajā termiņā pabeigt pienācīgas licencēšanas sistēmas izveidi vai koordinēt vairāku VTS operatoru ceļa infrastruktūras instalācijas mehānismu. Ja frekvenču spektru darīs pieejamu vēlāk nekā norādītajā termiņā, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt plašu ar drošību saistītu VTS lietojumu ieviešanu Eiropas Savienībā, tāpēc tas ir jāierobežo un pienācīgi jāpamato.

(12)

Ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju attīstību, nākotnē, iespējams, būs jāpārskata šā lēmuma darbības joma un piemērošana, jo īpaši pamatojoties uz informāciju par minēto attīstību un dalībvalstu sniegto informāciju.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma nolūks ir harmonizēt 5 875–5 905 MHz radiofrekvenču joslas pieejamības un efektīvas izmantošanas tehniskos nosacījumus, kurus Kopienā piemēro ar drošību saistītiem viedo transporta sistēmu (VTS) lietojumiem.

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“viedās transporta sistēmas” ir sistēmas un pakalpojumi, kuru pamatā ir informācijas un sakaru tehnoloģijas, tostarp ceļu transporta sistēmās izmantota apstrāde, kontrole, pozicionēšana, saziņa un elektronika;

2)

“vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (EIRP)” ir pārraidē izmantotā EIRP, kas, īstenojot jaudas kontroli, atbilst augstākajam jaudas līmenim.

3. pants

1.   Dalībvalstis ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā 5 875–5 905 MHz frekvenču joslu paredz viedajām transporta sistēmām un, tiklīdz tas ir faktiski iespējams, frekvenču joslu dara pieejamu neekskluzīvai izmantošanai.

Frekvenču josla jāparedz atbilstīgi pielikumā norādītajiem parametriem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieprasīt pārejas posmus un/vai radiofrekvenču spektra koplietošanas [sadalījuma] kārtību, ievērojot radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 5. punktu.

4. pants

Dalībvalstis rūpīgi uzrauga 5 875–5 905 MHz frekvenču joslas izmantojumu un ziņo Komisijai par saviem atzinumiem, lai vajadzības gadījumā dotu iespēju pārskatīt šo lēmumu.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 5. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Padomes 2003. gada 5. decembra Secinājumi 15101/03 un Verona 22004. gada 26. oktobra secinājumi.

(3)  OV C 244 E, 18.10.2007., 220. lpp.

(4)  COM(2006) 314.

(5)  Padomes 2004. gada 3. decembra Secinājumi 15530/04 un 15533/04.

(6)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

5 875–5 905 MHz frekvenču joslā darbojošos ar drošību saistīto viedo transporta sistēmu (VTS) lietojumu tehniskie parametri

Parametrs

Vērtība

Maksimālais spektrālais jaudas blīvums (vidējā EIRP)

23 dBm/MHz

Maksimālā kopējā pārraides jauda (vidējā EIRP)

33 dBm

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Lai mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Minētajam nolūkam ir vajadzīgs vismaz 30 dB liels raidītāja jaudas kontroles (TPC) diapazons.


Augša