EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008D0426

2008/426/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 28. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 1589) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 159, 18.6.2008., 46./90. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/07/2018; Iesaist. atcelta ar 32018D0945

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/426/oj

18.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 159/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 28. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 1589)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/426/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 2119/98/EK par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā (1) un jo īpaši tā 3. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2002/253/EK (2) 2. pantu gadījumu definīcijas, kas izklāstītas minētā lēmuma pielikumā, jāatjaunina tiktāl, cik tas nepieciešams, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem datiem.

(2)

Saskaņā ar 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) (3), ECDC pēc Komisijas pieprasījuma un, sadarbojoties ar konsultatīvo padomi, sniedza tehnisku dokumentu par gadījumu definīcijām, kas Komisijai palīdzēja izstrādāt intervences stratēģijas uzraudzības un reaģēšanas jomā. Šo tehnisko dokumentu arī ievietoja ECDC tīmekļa vietnē. Lēmuma 2002/253/EK pielikumā sniegtās gadījumu definīcijas jāatjaunina, ņemot vērā šo informāciju.

(3)

Minēto gadījumu definīciju nolūks ir atvieglot ziņošanu par slimībām un noteiktām veselības problēmām, kuras minētas I pielikumā Komisijas 1999. gada 22. decembra Lēmumam 2000/96/EK par infekcijas slimībām, uz kurām pakāpeniski attiecinās Kopienas tīklu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (4). Tomēr Lēmums 2002/253/EK neuzliek ziņošanas pienākumu.

(4)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Lēmumu Nr. 2119/98/EK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/253/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 3.10.1998., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/875/EK (OV L 344, 28.12.2007., 48. lpp.).

(2)  OV L 86, 3.4.2002., 44. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/534/EK (OV L 184, 23.7.2003., 35. lpp.).

(3)  OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 28, 3.2.2000., 50. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/875/EK.


PIELIKUMS

PASKAIDROJUMS PAR IEDAĻĀM, KURAS IZMANTO GADĪJUMU DEFINĒŠANAI UN KLASIFICĒŠANAI

Klīniskie kritēriji

Ar klīniskiem kritērijiem būtu jāaptver slimības kopīgie un ar slimību saistītie simptomi un pazīmes, kas atsevišķi vai kopā veido skaidru vai zīmīgu slimības klīnisko ainu. Klīniskie kritēriji iezīmē slimības vispārējo ainu, tomēr tas nenozīmē, ka tie norāda uz visām iezīmēm, kas vajadzīgas klīniskai diagnozei.

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritērijiem būtu jābūt to laboratorijas metožu sarakstam, kuras izmanto gadījuma apstiprināšanai. Parasti gadījuma apstiprināšanai pietiek tikai ar vienu no norādītajiem laboratorijas testiem. Ir norādīts, ja laboratoriskai apstiprināšanai ir vajadzīgas kombinētas metodes. Laboratorijas testiem ievācamā parauga veids ir norādīts tikai tad, ja tikai daži paraugu veidi ir uzskatāmi par atbilstošiem diagnozes apstiprināšanai. Dažu saskaņotu izņēmumu gadījumā ir iekļauti aizdomīgo gadījumu laboratorijas kritēriji. Šo laboratorijas metožu sarakstu var izmantot, lai diagnozi atbalstītu, nevis to apstiprinātu.

Epidemioloģiskie kritēriji un epidemioloģiskā saikne

Epidemioloģiskos kritērijus uzskata par atbilstošiem, ja var noskaidrot kādu epidemioloģisko saikni.

Epidemioloģiska saikne inkubācijas perioda laikā ir definēta ar vienu no šādām sešām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku. Jebkura persona, kurai bijis kontakts ar laboratorijā apstiprinātu cilvēka saslimšanas gadījumu tā, lai personai būtu bijusi iespēja inficēties,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku. Jebkura persona, kurai ir bijis kontakts ar dzīvnieku, kuram ir laboratorijā apstiprināta infekcija/mikrobu koloniju veidošanās tā, lai personai būtu bijusi iespēja inficēties,

kopēja avota iedarbība. Jebkura persona, uz kuru ir iedarbojies tas pats kopējais infekcijas avots vai nēsātājs, kas iedarbojies apstiprinātā cilvēka saslimšanas gadījumā,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība. Jebkura persona, kura ir lietojusi inficētu pārtiku vai inficētu dzeramo ūdeni, kuru inficēšanās ir laboratorijā apstiprināta, vai persona, kura ir lietojusi potenciāli inficētus produktus, kas gūti no inficēta dzīvnieka ar laboratorijā apstiprinātu infekciju/mikrobu koloniju veidošanos,

vides iedarbība. Jebkura persona, kura ir peldējusies piesārņotā ūdenī vai kurai ir bijis kontakts ar piesārņotu vides avotu, kura inficēšanās ir laboratorijā apstiprināta,

laboratoriskā iedarbība. Jebkura persona, kura strādā laboratorijā, kurā pastāv potenciāla iedarbība.

Personu var uzskatīt par epidemioloģiski saistītu ar apstiprinātu gadījumu, ja pārnešanas ķēdē vismaz viens gadījums ir laboratorijā apstiprināts. Lai gadījumu uzskatītu par epidemioloģiski saistītu, fekāli-orālā vai gaisa pilienu ceļā pārnēsātu infekciju uzliesmojumu gadījumos pārnešanas ķēde nav obligāti jānosaka.

Pārnešana var notikt vienā vai vairākos šādos ceļos:

gaisa pilienu ceļā – kad infekcija aerosolu veidā, inficētai personai klepojot, spļaujot, dziedot vai runājot, nonāk uz gļotādām, vai ja citi cilvēki ieelpo gaisu, kas satur mikrobu aerosolus,

kontakta ceļā – tiešā kontaktā ar inficēto personu (fekāli-orālā, pilienu, ādas kontakta ceļā vai dzimumceļā) vai ar inficēto dzīvnieku (piemēram, dzīvnieka koduma dēļ vai tam pieskaroties), vai netiešā kontaktā ar inficētiem materiāliem vai priekšmetiem (infekcijas nēsātājiem, ķermeņa izdalījumiem, asinīm),

vertikālās pārnešanas ceļā – no mātes bērnam, bieži jau dzemdē, vai, kad notikusi nejauša apmaiņa ar ķermeņa izdalījumiem, parasti perinatālā periodā,

vektoriālās pārnešanas ceļā – netiešā pārnešana, kad slimības ar kodumiem uz cilvēkiem pārnes inficēti odi, ērces, blusas un citi insekti,

ar pārtiku vai ūdeni – lietojot potenciāli inficētu pārtiku vai dzeramo ūdeni.

Gadījumu klasifikācija

Gadījumus klasificēs kā “varbūtējus”, “aizdomīgus” un “apstiprinātus”. Slimību inkubācijas periodi ir sniegti papildu informācijā, lai atvieglotu epidemioloģiskās saiknes novērtēšanu.

Varbūtējs gadījums

Definēts kā gadījums, kas ziņošanas nolūkā ir klasificēts kā varbūtējs. Parasti tas ir gadījums ar klīniskiem kritērijiem, kas gadījuma definīcijā aprakstīti bez attiecīgās slimības epidemioloģiskiem vai Laboratorijasm pierādījumiem. Varbūtēja gadījuma definīcija ir ar augstu jutīguma un zemu specifiskumu līmeni. Šajā kategorijā tā ļaus noteikt vairākumu gadījumu, bet starp tiem būs daži kļūdaini pozitīvi gadījumi.

Aizdomīgs gadījums

Definēts kā gadījums, kas ziņošanas nolūkā ir klasificēts kā aizdomīgs. Parasti tas ir gadījums ar klīniskiem kritērijiem un epidemioloģisko saikni, kā aprakstīts gadījuma definīcijā. Laboratorijas testi aizdomīgiem gadījumiem ir norādīti tikai dažām slimībām.

Apstiprināts gadījums

Definēts kā gadījums, kas ziņošanas nolūkā ir klasificēts kā apstiprināts. Apstiprināti gadījumi jāapstiprina laboratoriski, un tie var atbilst vai neatbilst klīniskiem kritērijiem, kā aprakstīts gadījuma definīcijā. Apstiprināta gadījuma definīcija ir ar augstu specifiskuma un zemu jutīguma līmeni, tāpēc vairākums savākto gadījumu būs nekļūdaini, lai gan daži gadījumi netiks apzināti.

Dažu slimību klīniskie kritēriji neņem vērā faktu, ka daudzi akūti gadījumi ir bez simptomiem (piemēram, A, B un C hepatīts, kampilobakterioze, salmoneloze), lai gan šie gadījumi var būt svarīgi no sabiedrības veselības viedokļa valsts līmenī.

Apstiprināti gadījumi iedalāmi vienā no trim turpmāk norādītajām apakškategorijām. Minētās apakškategorijas tiks izveidotas datu analīzes laikā, izmantojot mainīgos lielumus, kas savākti līdz ar informāciju par gadījumu.

Laboratoriski apstiprināts gadījums ar klīniskiem kritērijiem

Gadījums atbilst gadījuma apstiprināšanas laboratorijas kritērijiem un klīniskiem kritērijiem, kas nosaukti gadījuma definīcijā.

Laboratoriski apstiprināts gadījums ar nezināmiem klīniskiem kritērijiem

Gadījums atbilst gadījuma apstiprināšanas laboratorijas kritērijiem, bet nav pieejama informācija par klīniskiem kritērijiem (piemēram, pieejams tikai laboratorijas ziņojums).

Laboratoriski apstiprināts gadījums bez klīniskiem kritērijiem

Gadījums atbilst gadījuma apstiprināšanas laboratorijas kritērijiem, bet neatbilst gadījuma definīcijas klīniskiem kritērijiem vai ir bez simptomiem.

IEGŪTAIS IMŪNDEFICĪTA SINDROMS (AIDS) un CILVĒKA IMŪNDEFICĪTA VĪRUSA (HIV) INFEKCIJA

Klīniskie kritēriji (AIDS)

Jebkura persona, kurai ir kāds no klīniskiem stāvokļiem, kas definēti Eiropas AIDS gadījumu definīcijā attiecībā uz:

pieaugušajiem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma (1),

bērniem līdz 13 gadu vecumam (2).

Laboratorijas kritēriji (HIV)

Pieaugušie, pusaudži un bērni no 18 mēnešu vecuma

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

pozitīvs HIV izmeklēšanas antivielu tests vai kombinētas izmeklēšanas tests (HIV antivielu un HIV p24 antigēna), kas apstiprināts ar specifiskāku antivielu testu (piemēram, Western blot),

pozitīvs 2 EIA antivielu tests, ko apstiprina turpmākais EIA tests, kas ir pozitīvs,

pozitīvi rezultāti ar diviem atsevišķiem paraugiem vismaz vienā no šādiem trim testiem:

HIV nukleīnskābju noteikšana (HIV-RNS, HIV-DNS),

HIV noteikšana ar HIV p24 antigēna testu, tostarp neitralizācijas reakciju,

HIV izolācija.

Bērni vecumā līdz 18 mēnešiem

Pozitīvi rezultāti ar diviem atsevišķiem paraugiem (izņemot nabassaites asinis) vismaz vienā no šādiem trim testiem:

HIV izolācija,

HIV nukleīnskābju noteikšana (HIV-RNS, HIV-DNS),

HIV atklāšana ar HIV p24 antigēna testu, tostarp neitralizācijas reakciju, bērniem vecumā no 1 mēneša.

Epidemioloģiskie kritēriji

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

N. P.

C.   Apstiprināts gadījums

HIV infekcija

Jebkura persona, kuras pārbaužu rezultāti atbilst HIV infekcijas laboratorijas kritērijiem.

AIDS

Jebkura persona, kura atbilst AIDS klīniskiem kritērijiem un HIV infekcijas laboratorijas kritērijiem.

SIBĪRIJAS MĒRIS

(Bacillus anthracis)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādām klīniskām formām

Sibīrijas mēra ādas forma

Vismaz viena no šādām divām formām:

makulopapulāri vai vezikulāri izsitumi,

melna krevele ar tūsku ap to.

Sibīrijas mēra zarnu forma

drudzis vai savārgums

UN vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

stipras vēdersāpes,

caureja.

Sibīrijas mēra plaušu forma

drudzis vai savārgums

UN vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

akūti respiratorie traucējumi,

mediastināls paplašinājums radioloģiskos izmeklējumos.

Sibīrijas mēra meningeālā/meningoencefalīta forma (meningeal/meningoencephalitic anthrax)

drudzis

UN vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

krampji,

bezsamaņa,

meningīta pazīmes.

Septiskais Sibīrijas mēris

Laboratorijas kritēriji

Bacillus anthracis izolēšana no klīniskā parauga

Bacillus anthracis nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā

Pozitīva iztriepe no deguna bez klīniskiem simptomiem neapstiprina gadījuma diagnozi.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

PUTNU GRIPA A/H5 vai A/H5N1 cilvēkiem

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vienu no šādiem diviem simptomiem:

drudzis UN akūtas respiratorās infekcijas pazīmes un simptomi,

nāve neizskaidrojamas akūtas respiratorās saslimšanas dēļ.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

gripas A/H5N1 izolēšana no klīniskā parauga,

gripas A/H5 nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

gripas A/H5 specifisko antivielu atbilde (četrkārtīgs vai lielāks titru pieaugums vai vienreizēji augsti titri).

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku. Ciešs kontakts (viena metra robežās) ar personu, par kuru ziņots kā par aizdomīgu vai apstiprinātu gadījumu,

laboratoriskā iedarbība. Ja ir potenciāla gripas A/H5N1 iedarbība,

ciešs kontakts (viena metra robežās) ar dzīvnieku (piemēram, kaķis vai cūka), kuram ir apstiprināta A/H5N1 infekcija, izņemot mājputnus vai savvaļas putnus,

uzturēšanās apgabalā vai ir apmeklēts apgabals, kurā pašlaik ir aizdomas par gripu A/H5N1 vai aizdomas ir apstiprinātas (3), UN vismaz ir viens no šādiem diviem nosacījumiem:

ciešs kontakts (viena metra robežās) ar slimiem vai mirušiem mājputniem vai savvaļas putniem (4) skartajā rajonā,

persona ir bijusi skartajā rajonā mājā vai lauku saimniecībā, par kuru iepriekšējā mēnesī ziņots, ka tajā ir bijuši slimi vai miruši mājputni.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un epidemioloģiskajiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona ar pozitīvu gripas A/H5 vai A/H5N1 testu, ko ir veikusi laboratorija, kas nav valsts references laboratorija, kura piedalās Cilvēku gripas ES Kopienas references laboratoriju tīklā (CNRL).

C.   Valsts apstiprināts gadījums

Jebkura persona ar pozitīvu gripas A/H5 vai A/H5N1 testu, ko ir veikusi valsts references laboratorija, kura piedalās Cilvēku gripas ES Kopienas references laboratoriju tīklā (CNRL).

D.   PVO apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kam ir PVO sadarbības centra laboratoriskais apstiprinājums par H5.

BOTULISMS

(Clostridium botulinum)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viena no šādām klīniskajām formām:

Pārtikas izraisīts botulisms un brūču botulisms

Vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

abpusēji kraniālo nervu darbības traucējumi (piemēram, diplopija, neskaidra redze, disfāgija, acs ābola paralīze),

simetriska perifērā paralīze.

Zīdaiņu botulisms

Jebkurš zīdainis, kuram ir vismaz viens no šādiem sešiem simptomiem:

aizcietējums,

letarģija,

apgrūtināta zīdīšana,

ptoze,

disfāgija,

vispārējs muskuļu vājums.

Zīdaiņu botulisms, kas parasti skar zīdaiņus (līdz 12 mēnešu vecumam), var skart arī bērnus, kas vecāki par 12 mēnešiem, un dažkārt pieaugušos, kuriem ir mainīta kuņģa un zarnu trakta anatomija un mikroflora.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

C. botulinum izolācija zīdaiņu botulisma gadījumā (izkārnījumos) vai brūču botulisma gadījumā (brūcēs) (C. botulinum izolēšana pieaugušo izkārnījumos nav nozīmīga pārtikas izraisīta botulisma diagnozei),

botulīna toksīna noteikšana klīniskā paraugā.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām divām epidemioloģiskām saiknēm:

kopēja avota iedarbība (piemēram, pārtika, kopējas adatas vai citas ierīces),

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

BRUCELOZE

(Brucella spp.)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir drudzis

UN vismaz viens no šādiem septiņiem simptomiem:

svīšana (ļoti stipra, ar sliktu smaku, īpaši svīšana naktī),

drebuļi,

locītavu sāpes,

nespēks,

depresija,

galvas sāpes,

apetītes zudums.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Brucella spp. izolēšana no klīniskā parauga,

Brucella specifisko antivielu atbilde (standarta aglutinācijas tests, komplementa saistīšana, ELISA).

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām četrām epidemioloģiskām saiknēm:

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

inficēta dzīvnieka izcelsmes produktu (piena vai piena produktu) iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku (inficēti sekrēti vai orgāni, piemēram, vagīnas izdalījumi, placenta),

kopēja avota iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

KAMPILOBAKTERIOZE

(Campylobacter spp.)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kam ir vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

caureja,

vēdersāpes,

drudzis.

Laboratorijas kritēriji

Campylobacter spp. izolēšana no izkārnījumiem vai asinīm

Ja iespējams, jāveic Campylobacter spp. diferenciācija.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām piecām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

HLAMĪDIJU INFEKCIJA

(Chlamydia trachomatis)

TOSTARP VENERISKĀ LIMFOGRANULOMA (LGV)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viena no šādām klīniskajām formām:

Hlamīdiju infekcija, kas nav LGV

Vismaz viens no šādiem sešiem simptomiem:

uretrīts,

epididimīts,

akūts salpingīts,

akūts endometrīts,

cervicīts,

proktīts.

Jaundzimušiem bērniem ir novērojams vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

konjunktivīts,

pneimonija.

LGV

Vismaz viens no šādiem pieciem simptomiem:

uretrīts,

ģenitāliju čūla,

cirkšņu limfadenopātija,

cervicīts,

proktīts.

Laboratorijas kritēriji

Hlamīdiju infekcija, kas nav LGV

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Chlamydia trachomatis izolēšana no anoģenitālā trakta vai konjunktīvas parauga,

Chlamydia trachomatis noteikšana ar TFA testu klīniskajā paraugā,

Chlamydia trachomatis nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā.

LGV

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Chlamydia trachomatis izolēšana no anoģenitālā trakta vai konjunktīvas parauga,

Chlamydia trachomatis nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

UN

L1, L2 vai L3 serovarianta (genovarianta) identificēšana.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne, pārnesot no cilvēka uz cilvēku (seksuāls kontakts vai vertikālā pārnešana)

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem

HOLERA

(Vibrio cholerae)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

caureja,

vemšana.

Laboratorijas kritēriji

Vibrio cholerae izolēšana no klīniskā parauga,

UN

O1 vai O139 antigēna noteikšana izolātā,

UN

holeras enterotoksīna vai holeras enterotoksīna gēna noteikšana izolātā.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām četrām epidemioloģiskām saiknēm:

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kuras pārbaužu rezultāti atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kuras pārbaužu rezultāti atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

KREICFELDA-JAKOBA SLIMĪBAS jaunais variants (KJSv)

Priekšnosacījumi

Jebkura persona ar progresējošiem neiropsihiskiem traucējumiem ar vismaz 6 mēnešus ilgu saslimšanu,

rutīnas izmeklējumi neliecina par alternatīvu diagnozi,

anamnēzē nav minēta cilvēka hipofīzes hormonu pielietošana vai cilvēka dura mater transplantācija,

nav pārnēsājamās sūkļveida encefalopātijas ģenētiskas formas pazīmju.

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz četri no šādiem pieciem simptomiem:

agrīni psihiatriski simptomi (5),

pastāvīgi sāpju simptomi (6),

ataksija,

mioklonuss, horeja vai distonija,

demence.

Diagnostiskie kritēriji

Diagnostiskie kritēriji gadījuma apstiprināšanai

neiropatoloģisks apstiprinājums: sūkļveida izmaiņas un intensīva prionu proteīna nogulsnēšanās ar ziedveida plankumiem visā galvas smadzeņu priekšējā daļā un smadzenītēs.

Diagnostiskie kritēriji aizdomīgam vai varbūtējam gadījumam:

slimības sākumstadijā EEG neuzrāda tipisku (7) sporādiskas KJS (8) ainu,

smadzeņu MRI skenēšanā augsts abpusējs spilvena signāls,

pozitīva mandeļu biopsija (9).

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku (piemēram, asiņu pārliešana)

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst priekšnosacījumiem

UN

atbilst klīniskiem kritērijiem,

UN

ir negatīva elektroencefalogrāfija attiecībā uz sporādisko KJS (8).

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst priekšnosacījumiem

UN

atbilst klīniskiem kritērijiem,

UN

ir negatīva elektroencefalogrāfija attiecībā uz sporādisko KJS (8),

UN

pozitīvs smadzeņu MRI,

VAI

jebkura persona, kura atbilst priekšnosacījumiem

UN

pozitīva mandeļu biopsija.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst priekšnosacījumiem

UN

atbilst gadījuma apstiprināšanas diagnostiskajiem kritērijiem.

KRIPTOSPORIDOZE

(Cryptosporidium spp)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem diviem simptomiem:

caureja,

vēdersāpes.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

Cryptosporidium oocistu noteikšana izkārnījumos,

Cryptosporidium noteikšana zarnu šķidruma vai tievo zarnu biopsijas paraugos,

Cryptosporidium nukleīnskābju noteikšana izkārnījumos,

Cryptosporidium antigēna noteikšana izkārnījumos.

Epidemioloģiskie kritēriji

Viena no piecām šādām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

DIFTERIJA

(Corynebacterium diphtheriae un Corynebacterium ulcerans)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viena no šādām klīniskajām formām.

Elpceļu difterija

Augšējo elpceļu slimība ar drudzi UN vienu no šādiem diviem simptomiem:

krups

VAI

plēvjains aplikums uz vismaz vienas no šādām trim vietām:

uz mandelēm,

rīklē,

degunā.

Deguna difterija

Vienpusēji vai abpusēji deguna izdalījumi, sākumā dzidri, pēc tam asiņaini

Ādas difterija

Ādas bojājumi

Cita difterija

Konjunktīvas vai gļotādu bojājums

Laboratorijas kritēriji

C. diphtheriae vai C. ulcerans producēta toksīna izolēšana no klīniskā parauga

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst elpceļu difterijas klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem difterijas kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

EHINOKOKOZE

(Echinococcus spp)

Klīniskie kritēriji

Uzraudzības nolūkam nav piemēroti

Diagnostiskie kritēriji

Vismaz viens no šādiem pieciem testiem:

histopatoloģija vai parazitoloģija, kas saderīga ar Echinococcus multilocularis vai granulosus (piemēram, protoskoleksa tieša vizualizācija cistas šķidrumā),

morfoloģiski patognomisko Echinoccocus granulosus cistu mikroskopiskā noteikšana ķirurģiskos audu paraugos,

noteikti ar attēldiagnostiku (piemēram, datortomogrāfiju, sonogrāfiju, MRI) UN ar seroloģisko testu apstiprināti raksturīgi orgānu bojājumi,

Echinococcus spp. specifiskās seruma antivielas, kuras noteiktas ar augstas jutības seroloģisko testu UN apstiprinātas ar augsti specifisku seroloģisko testu,

Echinococcus multilocularis vai granulosus nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā.

Epidemioloģiskie kritēriji

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

N. P.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst diagnostiskajiem kritērijiem

ŠIGA TOKSĪNU/VEROTOKSĪNU PRODUCĒJOŠO ESCHERICHIA COLI INFEKCIJA (STEC/VTEC)

Klīniskie kritēriji

STEC/VTEC diareja

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem diviem simptomiem:

caureja,

vēdersāpes.

Hemolītiski urēmiskais sindroms (HUS)

Jebkura persona ar akūtu nieru mazspēju un vismaz vienu no šādiem diviem simptomiem:

mikroangiopātiskā hemolītiskā anēmija,

trombocitopēnija.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Šiga toksīnu/verotoksīnu (STEC/VTEC) producējošo E. coli izolēšana,

gēna(-u) stx1 vai stx2 nukleīnskābju noteikšana,

brīvu Šiga toksīnu noteikšana.

Hemolītiski urēmiskajam sindromam kā laboratorijas kritēriju STEC/VTEC apstiprināšanai var izmantot:

E. coli serogrupām specifisko antivielu atbildes

Ja iespējams, jāveic izolēšana un papildus serotipa, fāgotipa, eae gēnu un stx1 /stx2 apakštipu raksturošana.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām piecām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs ar HUS saistīts STEC gadījums

Jebkura persona, kura atbilst HUS klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs STEC/VTEC gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne, vai laboratorijā apstiprināts gadījums bez klīniskiem kritērijiem

C.   Apstiprināts STEC/VTEC gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

ŽIARDIĀZE

(Giardia lamblia)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem četriem simptomiem:

caureja,

vēdersāpes,

vēdera uzpūšanās,

malabsorbcijas pazīmes (piemēram, steatoreja, svara zudums).

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Giardia lamblia cistu vai trofozoītu noteikšana izkārnījumos, duodenālā šķidrumā vai tievo zarnu biopsijā,

Giardia lamblia antigēna noteikšana izkārnījumos.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām četrām epidemioloģiskām saiknēm:

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

GONOREJA

(Neisseria gonorrhoeae)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem astoņiem simptomiem:

uretrīts,

akūts salpingīts,

iegurņa iekaisums,

cervicīts,

epididimīts,

proktīts,

faringīts,

artrīts,

VAI

jebkurš jaundzimušais bērns ar konjunktivītu.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

Neisseria gonorrhoeae izolēšana no klīniskā parauga,

Neisseria gonorrhoeae nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

Neisseria gonorrhoeae noteikšana ar nukleīnskābes zondi bez amplificēšanas klīniskajā paraugā,

gramnegatīvu intracelulāru diplokoku noteikšana uztriepē no vīrieša uretras.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku (seksuāls kontakts vai vertikālā pārnešana)

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem

INVAZĪVA HAEMOPHILUS MENINGITIS SLIMĪBA

Haemophilus influenzae

Klīniskie kritēriji

Uzraudzības nolūkam nav piemēroti

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritēriji gadījuma definēšanai

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Haemophilus influenzae izolācija no parasti steriliem paraugiem,

Haemophilus influenzae nukleīnskābju noteikšana no parasti steriliem paraugiem.

Ja iespējams, jāveic izolātu tipa noteikšana.

Epidemioloģiska saikne

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

N. P.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas laboratorijas kritērijiem

A HEPATĪTS

(Hepatitis A Virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai pakāpeniski parādās šādi simptomi (piemēram, nogurums, vēdersāpes, apetītes zudums, intermitējoša caureja un vemšana)

UN

ir vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

drudzis,

dzelte,

paaugstināti seruma aminotransferāžu līmeņi.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

A hepatīta vīrusa nukleīnskābju noteikšana serumā vai izkārnījumos,

A hepatīta vīrusa specifisko antivielu atbilde,

A hepatīta vīrusa antigēna noteikšana izkārnījumos.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām četrām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

AKŪTS B HEPATĪTS

(Hepatitis B virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai pakāpeniski parādās šādi simptomi (piemēram, nogurums, vēdersāpes, apetītes zudums, intermitējoša caureja un vemšana)

UN

ir vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

drudzis,

dzelte,

paaugstināti seruma aminotransferāžu līmeņi.

Laboratorijas kritēriji

Specifisko IgM antivielu atbilde pret B hepatīta vīrusa serdes antigēnu

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku (piemēram, seksuāls kontakts, vertikālā pārnešana vai asiņu pārliešana)

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

C HEPATĪTS

(Hepatitis C virus)

Klīniskie kritēriji

Uzraudzības nolūkam nav piemēroti

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

C hepatīta vīrusa nukleīnskābju noteikšana serumā,

C hepatīta vīrusa specifisko antivielu atbilde, kas apstiprināta ar atšķirīgu antivielu testu.

Epidemioloģiskie kritēriji

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

N. P.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem

GRIPA

(influenza virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādām klīniskajām formām:

Gripai līdzīga saslimšana (ILI)

Pēkšņa simptomu parādīšanās

UN

vismaz viens no šādiem sistēmiskiem simptomiem:

drudzis vai savārgums,

nespēks,

galvassāpes,

muskuļu sāpes,

UN

vismaz viens no šādiem trim elpceļu simptomiem:

klepus,

rīkles iekaisums,

apgrūtināta elpošana.

Akūta elpceļu infekcija (ARI)

Pēkšņa simptomu parādīšanās

UN

vismaz viens no šādiem četriem elpceļu simptomiem:

klepus,

rīkles iekaisums,

apgrūtināta elpošana,

iesnas,

UN

klīniķa atzinums, ka saslimšanu izraisījusi infekcija.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

gripas vīrusa izolēšana no klīniskā parauga,

gripas vīrusa nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

gripas vīrusa antigēna noteikšana ar TFA testu klīniskajā paraugā,

gripai specifisko antivielu atbilde.

Ja iespējams, jāveic gripas izolāta apakštipa noteikšana.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem (ILI vai ARI)

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem (ILI vai ARI) un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem (ILI vai ARI) un laboratorijas kritērijiem

LEĢIONĀRU SLIMĪBA

(Legionella spp.)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar pneimoniju

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritēriji gadījuma apstiprināšanai

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Legionella spp. izolēšana no elpceļu sekrēta vai cita parasti sterila materiāla,

Legionella pneumophila antigēna noteikšana urīnā,

specifisko antivielu atbilde pret 1. serogrupas Legionella pneumophila.

Laboratorijas kritēriji aizdomīgam gadījumam

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

Legionella pneumophila antigēna noteikšana elpceļu sekrētā vai plaušu audos, piemēram, ar tiešās fluorescences metodi (TFA), izmantojot monoklonālās antivielas saturošus reaģentus,

Legionella spp. nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

specifisko antivielu atbilde pret Legionella pneumophila, kas nav 1. serogrupā, vai citu Legionella spp.,

1. serogrupas L. pneumophila, citām serogrupām vai citām Legionella sugām: vienreizēji augsti specifisko seruma antivielu titri.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām divām epidemioloģiskām saiknēm:

vides iedarbība,

kopēja avota iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem UN ar vismaz vienu pozitīvu varbūtēja gadījuma laboratorijas testu VAI epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

LEPTOSPIROZE

(Leptospira interrogans)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir:

drudzis

VAI

vismaz divi no šādiem vienpadsmit simptomiem:

drebuļi,

galvassāpes,

muskuļu sāpes,

konjunktīvas hiperēmija,

asinsizplūdumi zem ādas un gļotādas,

izsitumi,

dzelte,

miokardīts,

meningīts,

nieru mazspēja,

elpceļu simptomi, piemēram, hemoptīze.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

Leptospira interrogans izolēšana no klīniskā parauga,

Leptospira interrogans nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

Leptospira interrogans noteikšana klīniskajā paraugā ar imunofluorescences metodi,

Leptospira interrogans specifisko antivielu atbilde.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

vides iedarbība,

kopēja avota iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

LISTERIOZE

(Listeria monocytogenes)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem trim simptomiem:

jaundzimušo listerioze definēta kā

nedzīvs piedzimis bērns

VAI

vismaz viens no šādiem pieciem simptomiem pirmajā dzīves mēnesī:

Granulomatosis infantiseptica,

meningīts vai meningoencifalīts,

septicēmija,

dispnoja,

ādas, gļotādu vai konjunktīvas bojājumi.

Listerioze grūtniecības laikā definēta ar vismaz vienu no šādiem trim atzinumiem:

aborts, spontāns aborts, nedzīvs piedzimis bērns vai priekšlaicīgas dzemdības,

drudzis,

gripai līdzīgi simptomi.

Citas listeriozes formas definētas ar vismaz vienu no šādiem četriem simptomiem:

drudzis,

meningīts vai meningoencifalīts,

septicēmija,

lokalizētas infekcijas, tādas kā artrīts, endokardīts un abscesi.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Listeria monocytogenes izolēšana no parasti sterila parauga,

Listeria monocytogenes izolēšana no parasti nesterila materiāla, kas ņemts no augļa, nedzīva dzimušā bērna, jaundzimušā bērna vai mātes dzemdību laikā vai 24 stundu laikā pēc tām.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm:

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no cilvēka uz cilvēku (vertikālā pārnešana),

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība.

Papildinformācija

Inkubācijas periods 3–70 dienas, visbiežāk 21 diena

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums:

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem

VAI

jebkura māte ar laboratoriski apstiprinātu viņas augļa, nedzīva dzimušā bērna vai jaundzimušā listeriozes infekciju.

MALĀRIJA

(Plasmodium spp.)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kam ir drudzis VAI kuras anamnēzē bijis drudzis

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

malārijas parazītu noteikšana asins uztriepē, izmantojot gaismas mikroskopu,

Plasmodium nukleīnskābju noteikšana asinīs,

Plasmodium antigēna noteikšana.

Ja iespējams, jāveic Plasmodium spp. diferencēšana.

Epidemioloģiskie kritēriji

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

N. P.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

MASALAS

(Measles virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir drudzis

UN

makulopapulāri izsitumi,

UN vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

klepus,

iesnas,

konjunktivīts.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

masalu vīrusa izolēšana no klīniskā parauga,

masalu vīrusa nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

masalu vīrusa specifisko antivielu atbilde, kas raksturīga akūtai infekcijai, serumā vai siekalās,

masalu vīrusa antigēna noteikšana ar TFA testu klīniskajā paraugā, izmantojot masalām specifiskas monoklonālās antivielas.

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu. Nesenas vakcinācijas gadījumā jāpēta attiecībā uz savvaļas vīrusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kas atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kas nav nesen vakcinēta un atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

INVAZĪVA MENINGOKOKU IEROSINĀTA SLIMĪBA

(Neisseria meningitidis)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viens no šādiem pieciem simptomiem:

drudzis,

meningīta pazīmes,

petehijas,

septisks šoks,

septiskais artrīts.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

Neisseria meningitidis izolēšana no parasti sterila materiāla, tostarp no purpuras ādas bojājumiem,

Neisseria meningitidis nukleīnskābju noteikšana no parasti sterila materiāla, tostarp no purpuras ādas bojājumiem,

Neisseria meningitidis antigēna noteikšana cerebrospinālajā šķidrumā (CSF),

krāsotu gramnegatīvu diplokoku noteikšana CSF.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem

EPIDĒMISKAIS PAROTĪTS

(Mumps virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir:

drudzis

UN

vismaz divi no šādiem trim simptomiem:

pēkšņs pieauss vai citu siekalu dziedzeru jūtīgs uztūkums,

orhīts,

meningīts.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

epidēmiskā parotīta vīrusa izolēšana no klīniskā parauga,

epidēmiskā parotīta vīrusa nukleīnskābju noteikšana,

epidēmiskā parotīta vīrusa specifisko antivielu atbilde, kas raksturīga akūtai infekcijai, serumā vai siekalās.

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kas nav nesen vakcinēta un atbilst laboratorijas kritērijiem

Nesenas vakcinācijas gadījumā:

jebkura persona, kurai noteikts epidēmiskā parotīta savvaļas vīrusa celms.

GARAIS KLEPUS

(Bordetella pertussis)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir klepus, kas turpinājies vismaz divas nedēļas,

UN

vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

klepus lēkmes,

šņācoša elpošana,

pēcklepus vemšana,

VAI

jebkura persona, kurai ārsts uzstādījis garā klepus diagnozi,

VAI

epizodiska elpošanas kustību apstāšanās zīdaiņiem.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Bordetella pertussis izolēšana no klīniskā parauga,

Bordetella pertussis nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

Bordetella pertussis specifisko antivielu atbilde.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

MĒRIS

(Yersinia pestis)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viena no šādām klīniskajām formām.

Buboņu mēris:

drudzis

UN

pēkšņs sāpīga limfadenīta sākums.

Septiskais mēris:

drudzis

Plaušu mēris:

drudzis

UN

vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

klepus,

sāpes krūtīs,

asins spļaušana.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Yersinia pestis izolēšana no klīniskā parauga,

Yersinia pestis nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā (F1 antigēns),

Yersinia pestis anti F1 antigēna specifisko antivielu atbilde.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām četrām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

laboratorijas iedarbība (ja pastāv potenciāla pakļaušana mēra iedarbībai),

kopēja avota iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem

INVAZĪVA(-AS) PNEIMOKOKU IZRAISĪTA(-AS) SLIMĪBA(-AS)

(Streptococcus pneumoniae)

Klīniskie kritēriji

Uzraudzības nolūkam nav piemēroti

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

S. pneumoniae izolēšana no parasti sterila materiāla,

S. pneumoniae nukleīnskābju noteikšana parasti sterilā materiālā,

S. pneumoniae antigēna noteikšana parasti sterilā materiālā.

Epidemioloģiskie kritēriji

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

N. P.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem

POLIOMIELĪTS

(Polio virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona līdz 15 gadu vecumam ar akūtu šļaugano paralīzi (AFP)

VAI

jebkura persona, attiecībā uz kuru ārstam ir aizdomas par poliomielītu.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

poliomielīta vīrusa izolēšana un noteikts vīrusa tips – savvaļas poliovīruss (WPV),

no vakcīnas atvasināts poliomielīta vīruss (VDPV) (attiecībā uz VDPV vismaz 85 % līdzības ar vakcīnas vīrusu nukleotīdu sekvences VP1. daļā),

sebina poliomielīta vīrusam līdzīgs poliomielīta vīruss: vīrusa tipu noteikusi PVO akreditēta poliomielīta laboratorija (attiecībā uz VDPV – no > 1 % līdz 15 % VP1 sekvences atšķirība, salīdzinot ar tā paša serotipa vakcīnas vīrusu).

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām divām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

došanās uz poliomielīta endēmisku apgabalu vai apgabalu, kurā ir aizdomas par poliomielīta vīrusa izplatību vai izplatība ir apstiprināta.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

Q DRUDZIS

(Coxiella burnetii)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

drudzis,

pneimonija,

hepatīts.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Coxiella burnetii izolēšana no klīniskā parauga,

Coxiella burnetii nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

Coxiella burnetii specifisko antivielu atbilde (IgG vai IgM II fāze).

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām divām epidemioloģiskām saiknēm:

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

TRAKUMSĒRGA

(Lyssa virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir akūts encefalomielīts

UN

vismaz divi no šādiem septiņiem simptomiem:

jutīguma izmaiņas vietā, kur iepriekš iekodis dzīvnieks,

parēze vai paralīze,

rīšanas muskuļu spazmas,

hidrofobija,

delīrijs,

krampji,

uzbudinājums.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

Lyssa virus izolēšana no klīniskā parauga

Lyssa virus nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā (piemēram, siekalās vai smadzeņu audos),

vīrusa antigēnu noteikšana ar TFA testu klīniskajā paraugā,

Lyssa virus specifisko antivielu atbilde, izdarot vīrusa neitralizācijas testu serumā vai cerebrospinālajā šķidrumā.

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas vai imunizācijas statusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku (dzīvnieks ar aizdomām par infekciju vai ar apstiprinātu infekciju),

kopēja avota iedarbība (tas pats dzīvnieks),

pārnešana no cilvēka uz cilvēku (piemēram, orgānu transplantācija).

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

MASALIŅAS

(Rubella virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir pēkšņi vispārēji makulopapulāri izsitumi

UN

vismaz viens no šādiem pieciem simptomiem:

cervikālā adenopātija,

zempakauša adenopātija,

aizauss adenopātija,

locītavu sāpes,

artrīts.

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritēriji gadījuma apstiprināšanai

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Rubella virus izolēšana no klīniskā parauga,

Rubella virus nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

Rubella virus specifiska antivielu atbilde (IgG) serumā vai siekalās.

Laboratorijas kritēriji aizdomīgam gadījumam

Rubella virus specifisko antivielu atbilde (IgM (10)

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un vismaz vienam no šādiem diviem kritērijiem:

epidemioloģiskā saikne,

atbilstība aizdomīga gadījuma laboratorijas kritērijiem.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kas nav nesen vakcinēta un atbilst laboratorijas kritērijiem gadījuma apstiprināšanai

Nesenas vakcinācijas gadījumā persona, kurai noteikts savvaļas rubella virus celms

IEDZIMTĀS MASALIŅAS

(RUBELLA, CONGENITAL)

(Iekļaujot iedzimto masaliņu sindromu)

Klīniskie kritēriji

Iedzimtā masaliņu infekcija (CRI)

Klīniskie kritēriji attiecībā uz CRI nav definēti

Iedzimtais masaliņu sindroms (CRS)

Jebkurš zīdainis līdz 1 gada vecumam vai jebkurš nedzīvs dzimušais bērns, kuram ir:

vismaz divi no (A) kategorijā uzskaitītajiem stāvokļiem

VAI

viens no (A) kategorijas un viens no (B) kategorijas.

(A)

katarakta(-as),

iedzimta glaukoma,

iedzimta sirds slimība,

dzirdes zudums,

pigmentārā retinopātija,

(B)

purpura,

splenomegālija

mikrocefālija

kavēta attīstība,

meningoencifalīts,

kaulu atrofija, kas laiž cauri rentgenstarojumu,

dzelte, kas sākas 24 stundu laikā pēc dzimšanas.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

Rubella virus izolēšana no klīniskā parauga,

Rubella virus nukleīnskābju noteikšana,

Rubella virus specifisko antivielu atbilde (IgM),

Rubella IgG noturība no 6 līdz 12 mēnesim (vismaz divi paraugi ar līdzīgu Rubella IgG koncentrāciju).

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Jebkurš zīdainis vai nedzīvs dzimušais bērns, kas piedzimis sievietei ar grūtniecības laikā laboratoriski apstiprinātu masaliņu infekciju ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku (vertikālā pārnešana)

Gadījumu klasifikācija iedzimtajām masaliņām

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkurš nedzīvs dzimušais bērns vai zīdainis, kurš nav pārbaudīts VAI kam ir negatīvi Laboratorijas rezultāti, un kuram ir vismaz viens no diviem šādiem priekšnosacījumiem:

epidemioloģiskā saikne UN vismaz viens no (A) kategorijas CRS klīniskiem kritērijiem,

atbilstība CRS klīniskiem kritērijiem.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkurš nedzīvs dzimušais bērns, kas atbilst laboratorijas kritērijiem

VAI

jebkurš zīdainis, kas atbilst laboratorijas kritērijiem UN kam ir vismaz viens no šādiem priekšnosacījumiem:

epidemioloģiskā saikne,

vismaz viens no (A) kategorijas CRS klīniskiem kritērijiem.

Kā masaliņu saslimšanas gadījums tiek ziņots jebkurš zīdainis, kurš atbilst laboratorijas kritērijiem un kura māte grūtniecības laikā nav slimojusi ar masaliņām, un kurš neatbilst (A) kategorijas klīniskajiem kritērijiem.

SALMONELOZE

(Salmonella spp., kas nav S. Typhi vai S. Paratyphi)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem četriem simptomiem:

caureja,

drudzis,

vēdersāpes,

vemšana.

Laboratorijas kritēriji

Salmonella (kas nav S. Typhi vai S. Paratyphi) izolēšana no izkārnījumiem vai asinīm

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām piecām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

SMAGS AKŪTS RESPIRATORAIS SINDROMS (SARS)

(SARS-coronavirus, SARS-CoV)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir drudzis vai drudzis anamnēzē

UN

vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

klepus,

apgrūtināta elpošana,

elpas trūkums,

UN

vismaz viens no šādiem četriem simptomiem:

rentgenogrāfiski pneimonijas pierādījumi,

rentgenogrāfiski pierādīts akūts respiratorā distresa sindroms,

autopsijā konstatēta pneimonija,

autopsijā konstatēts akūts respiratorā distresa sindroms,

UN

Nav alternatīvas diagnozes, ar ko varētu pilnībā izskaidrot slimību.

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritēriji gadījuma apstiprināšanai

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

vīrusa izolēšana šūnu kultūrā no jebkura klīniskā parauga un SARS-CoV identifikācija, izmantojot tādu metodi kā RT-PCR,

SARS-CoV nukleīnskābju noteikšana vismaz vienā no šādiem trijiem gadījumiem:

vismaz divos dažādos klīniskajos paraugos (piemēram, nazofarengiāla iztriepe un izkārnījumi),

vienā un tajā pašā klīniskajā paraugā, kas savākts divās vai vairākās reizēs slimības laikā (piemēram, secīgi nazofarengiāli aspirāti),

divos dažādos testos vai atkārtotā RT-PCR, katrā testā izmantojot jaunu RNS ekstraktu no sākotnējā klīniskā parauga,

SARS-CoV specifisko antivielu atbilde, izmantojot vienu no šādiem diviem veidiem:

serokonversija ar ELISA vai IFA ar akūtā vai atveseļošanās perioda serumu, kas testēts paralēli,

četrkārtīgs vai lielāks antivielu titrs starp akūtā un atveseļošanās periodā paralēli testētiem serumiem.

Laboratorijas kritēriji aizdomīgam gadījumam

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

viens pozitīvs antivielu tests uz SARS-CoV,

pozitīvs PCR rezultāts uz SARS-CoV ar vienu paraugu un testu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm.

Jebkura persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem trim kritērijiem:

nodarbināta jomā, kas saistīta ar lielāku SARS-CoV iedarbības risku (piemēram, laboratorijas personāls, kas strādā ar dzīviem SARS-CoV/SARS-CoV līdzīgiem vīrusiem vai glabā ar SARS-CoV inficētus paraugus; personas, kas saskaras ar savvaļas vai citiem dzīvniekiem, kurus uzskata par SARS-CoV pārnēsātājiem, kā arī ar šādu dzīvnieku ekskrementiem vai sekrētiem utt.),

ciešs kontakts (11) ar vienu vai vairākām personām, kurām apstiprināts SARS vai kuras tiek izmeklētas uz SARS,

došanās uz apgabalu vai uzturēšanās apgabalā, kurā bijis SARS uzliesmojums.

Divi vai vairāki veselības aprūpes darbinieki (12) ar klīniskām SARS infekcijas pazīmēm vienā un tajā pašā veselības aprūpes vienībā un ar slimības sākumu vienā un tajā pašā 10 dienu periodā.

Trīs vai vairākas tādas personas (veselības aprūpes darbinieki un/vai pacienti, un/vai apmeklētāji) ar klīniskām SARS infekcijas pazīmēm un ar slimības sākumu vienā un tajā pašā 10 dienu periodā, kurām ir epidemioloģiskā saikne ar veselības aprūpes iestādi.

Gadījumu klasifikācija starp epidēmiju periodam

Pielietojama arī uzliesmojuma laikā neskartā valstī vai apgabalā

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem UN kurai ir epidemioloģiskā saikne, UN atbilstība laboratorijas kritērijiem attiecībā uz aizdomīgu gadījumu

C.   Valsts apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas klīniskiem un laboratorijas kritērijiem, ja testēšana veikta valsts references laboratorijā

D.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas klīniskiem un laboratorijas kritērijiem, ja testēšana veikta PVO SARS verificēšanas un references laboratorijā

Gadījumu klasifikācija uzliesmojuma laikā

Piemērojama uzliesmojuma laikā valstī/apgabalā, kurā vismaz vienas personas saslimšanu ir apstiprinājusi PVO SARS verificēšanas un references laboratorija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne ar valsts apstiprinātu vai apstiprinātu gadījumu

C.   Valsts apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas klīniskiem un laboratorijas kritērijiem, ja testēšana veikta valsts references laboratorijā

D.   Apstiprināts gadījums

Viens no šādiem trim priekšnosacījumiem:

jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas klīniskiem un laboratorijas kritērijiem, ja testēšana izdarīta PVO SARS verificēšanas un references laboratorijā,

jebkurš valsts apstiprināts gadījums, kad ir epidemioloģiskā saikne ar pārnešanas ķēdi, ja vismaz vienu gadījumu ir neatkarīgi apstiprinājusi PVO SARS verificēšanas un references laboratorija,

jebkura persona, kura atbilst aizdomīga gadījuma klīniskiem kritērijiem un laboratorijas kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne ar pārnešanas ķēdi, ja vismaz vienu gadījumu ir neatkarīgi apstiprinājusi PVO SARS verificēšanas un references laboratorija.

ŠIGELOZE

(Shigella spp.)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem četriem simptomiem:

caureja,

drudzis,

vemšana,

vēdersāpes.

Laboratorijas kritēriji

Shigella spp. izolēšana no klīniskā parauga

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām piecām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

vides iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

BAKAS

(Variola virus)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem diviem simptomiem:

drudzis

UN

vezīkulas un cietas pustulas, kuru attīstības stadijas norit vienlaicīgi un parādās centrifugāli.

Atipiskas izpausmes definētas kā vismaz viens no šādiem četriem simptomiem:

hemorāģiski bojājumi,

plakani, samtaini bojājumi, kas neattīstās līdz vezikulām,

Variola sine eruptione,

vieglāks tips.

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritēriji gadījuma apstiprināšanai

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

baku vīrusa (Variola virus) izolēšana no klīniskā parauga ar turpmāku sekvences noteikšanu (tikai pilnvarotās P4 laboratorijās),

baku vīrusa nukleīnskābju noteikšana paraugā ar turpmāku sekvences noteikšanu.

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu.

Laboratorijas kritēriji aizdomīgam gadījumam

Orthopox virus daļiņu identificēšana ar elektronu mikroskopiju (EM)

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām divām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

laboratoriskā iedarbība (ja pastāv potenciāla Variola virus iedarbība).

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem, un vismaz ar vienu no šādiem diviem priekšnosacījumiem:

epidemioloģiskā saikne ar apstiprinātu cilvēka saslimšanas gadījumu ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku,

atbilstība aizdomīga gadījuma laboratorijas kritērijiem.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas laboratorijas kritērijiem

Uzliesmojuma laikā: jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

SIFILISS

(Treponema pallidum)

Klīniskie kritēriji

Primārais sifiliss

Jebkura persona ar vienu vai vairākiem (parasti nesāpīgiem) šankriem ģenitāliju, starpenes, anālajā rajonā vai mutē, vai uz rīkles gļotādas vai citur ārpus ģenitālijām

Sekundārais sifiliss

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem trim simptomiem:

difūzi makulopapulāri izsitumi, kas bieži ir uz plaukstām un pēdām,

vispārēja limfadenopātija,

plakanā kondiloma,

enantēma,

difūzā matu izkrišana.

Agrīnais latentais sifiliss (< 1 gads)

Anamnēzē aprakstīti iepriekšējo 12 mēnešu laikā simptomi, kas sakrīt ar sifilisa sākuma stadiju simptomiem

Vēlīnais latentais sifiliss (> 1 gads)

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem (specifiskie seroloģiskie testi)

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem laboratorijas testiem:

Treponema pallidum noteikšana ar tumšā lauka mikroskopiju bojājumu eksudātos vai audos,

Treponema pallidum noteikšana ar TFA testu bojājumu eksudātos vai audos,

Treponema noteikšana ar PCR bojājumu eksudātos vai audos,

Treponema pallidum antivielu noteikšana ar izmeklēšanas testu (TPHA, TPPA vai EIA) UN papildus Tp-IgM antivielu noteikšanu (ar IgM-ELISA, imunoblots IgM vai 19S-IgM-FTA-abs), apstiprināts ar otru IgM analīzi.

Epidemioloģiskie kritēriji

Primārais/sekundārais sifiliss

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku (seksuāls kontakts)

Agrīnais latentais sifiliss (< 1 gads)

Epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku (seksuāls kontakts) iepriekšējo 12 mēnešu laikā

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījumu apstiprināšanas laboratorijas kritērijiem

IEDZIMTAIS UN JAUNDZIMUŠO SIFILISS

(Treponema pallidum)

Klīniskie kritēriji

Bērni vecumā līdz 2 gadiem, kuriem ir vismaz viens no šādiem desmit simptomiem:

hepatospenomegālija,

gļotādu un ādas bojājumi,

plakanā kondiloma,

pastāvīgs rinīts,

dzelte,

pseidoparalīze (periostīta un osteohondrīta dēļ),

centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi,

mazasinība,

nefrotiskais sindroms,

nepietiekams barojums.

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritēriji gadījuma apstiprināšanai

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Treponema pallidum noteikšana ar tumšā lauka mikroskopiju nabassaitē, placentā, deguna izdalījumos vai ādas bojājumu materiālā,

Treponema pallidum noteikšana ar TFA-TP nabassaitē, placentā, deguna izdalījumos vai ādas bojājumu materiālā,

Treponema pallidum – specifiskā IgM (FTA-abs, EIA) noteikšana,

UN reaktīvs netreponēmu tests (VDRL, RPR) bērna serumā,

Laboratorijas kritēriji aizdomīgam gadījumam

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

reaktīvs VDRL-CSF testa rezultāts,

reaktīvi netreponēmu un treponēmu seroloģiskie testi mātes serumā,

zīdaiņa antivielu netreponēmu titri ir četrkārtīgi vai augstāki par antivielu titriem mātes serumā.

Epidemioloģiskie kritēriji

Jebkurš zīdainis, kuram ir epidemioloģiskā saikne ar pārnešanu no cilvēka uz cilvēku (vertikālā pārnešana)

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkurš zīdainis vai bērns, kas atbilst klīniskiem kritērijiem, un vismaz ar vienu no šādiem diviem priekšnosacījumiem:

epidemioloģiskā saikne,

atbilstība aizdomīga gadījuma laboratorijas kritērijiem.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkurš zīdainis, kurš atbilst gadījuma apstiprināšanas laboratorijas kritērijiem

STINGUMKRAMPJI

(Clostridium tetani)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz divi no šādiem trim simptomiem:

sākotnēji košanas un kakla muskuļu sāpīgas savilkšanās, kas izraisa sejas spazmas, kuras pazīstamas kā trisms un sardoniski smiekli (risus sardonicus),

sāpīgas rumpja muskuļu savilkšanās,

vispārējas spazmas, bieži opistotonusa stāvoklis.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Clostridium tetani izolēšana no infekcijas materiāla,

stingumkrampju toksīna noteikšana seruma paraugā.

Epidemioloģiskie kritēriji

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

IEDZIMTĀ TOKSOPLAZMOZE

(Toxoplasma gondii)

Klīniskie kritēriji

Uzraudzības nolūkam nav piemēroti

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem četriem testiem:

T. gondii noteikšana ķermeņa audos vai šķidrumos,

T. gondii nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

T. gondii specifisko antivielu atbilde (IgM, IgG, IgA) jaundzimušajam,

pastāvīgi stabili IgG T.gondii titri zīdainim (līdz 12 mēnešu vecumam).

Epidemioloģiskie kritēriji

nav pielietojami

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

N. P.

C.   Apstiprināts gadījums

Zīdainis, kas atbilst laboratorijas kritērijiem

TRIHINELOZE

(Trichinella spp.)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz trīs no šādiem sešiem simptomiem:

drudzis,

muskuļu sāpes un sāpes,

caureja,

sejas pietūkums,

eozinofīlija,

asinsizplūdumi zem konjunktīvas, zem nagiem un tīklenē.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Trichinella kūniņu noteikšana muskuļu biopsijā iegūtos audos,

Trichinella specifisko antivielu atbilde (IFA tests, ELISA vai Western Blot).

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām divām epidemioloģiskām saiknēm:

inficētas pārtikas iedarbība (gaļa),

kopēja avota iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un laboratorijas kritērijiem

TUBERKULOZE

(Mycobacterium tuberculosis komplekss)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar šādiem diviem simptomiem:

pazīmes, simptomi un/vai rentgenoloģiski konstatējumi, kuri atbilst aktīvai tuberkulozei visos materiālos,

UN

klīniķa lēmums ārstēt personu ar pilnu tuberkulozes ārstēšanas kursu,

VAI

pēcnāves atklāts gadījums ar patoloģijas konstatējumu, kas liecina par aktīvu tuberkulozi un kā dēļ būtu bijusi noteikta tuberkulozes ārstēšana ar antibiotikām, ja pacients būtu diagnosticēts pirms nāves.

Laboratorijas kritēriji

Laboratorijas kritēriji gadījuma apstiprināšanai

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

Mycobacterium tuberculosis kompleksa (izņemot Mycobacterium bovis-BCG) izolēšana no klīniskā parauga,

M. tuberculosis kompleksa nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā UN pozitīvs mikroskopiskais izmeklējums uz skābes izturīgām nūjiņām vai līdzvērtīgām fluorescējoši iekrāsotām nūjiņām, izmantojot fluorescences mikroskopiju.

Laboratorijas kritēriji aizdomīgam gadījumam

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

mikroskopiskais izmeklējums uz skābes izturīgām nūjiņām vai līdzvērtīgām fluorescējoši iekrāsotām nūjiņām, izmantojot gaismas mikroskopiju,

M. tuberculosis kompleksa nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā,

granulomu histoloģiska parādīšanās.

Epidemioloģiskie kritēriji

N. P.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst varbūtēja gadījuma klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst gadījuma apstiprināšanas klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

TULARAĒMIJA

(Francisella tularensis)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viena no šādām klīniskajām formām:

Ulceroglandulārā tularēmija

ādas čūlas

UN

vietēja limfadenopātija

Glandulārā tularēmija

palielināti un sāpīgi limfmezgli bez redzamām čūlām

Okuloglandulārā tularēmija

konjunktivīts

UN

vietēja limfadenopātija

Orofaringālā tularēmija

kakla limfadenopātija

UN

ir novērojams vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

stomatīts,

faringīts,

tonzilīts.

Zarnu tularēmija

Vismaz viens no šādiem trim simptomiem:

vēdersāpes,

vemšana,

caureja,

Plaušu tularēmija

Pneimonija

Tīfoidālā tularēmija

Vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

drudzis bez agrīnas pazīmju un simptomu lokalizācijas,

septicēmija.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem trim testiem:

Francisella tularensis izolēšana no klīniskā parauga,

Francisella tularensis nukleīnskābes noteikšana klīniskajā paraugā,

Francisella tularensis specifisko antivielu atbilde.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm:

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

TĪFS/PARATĪFS

(Salmonella Typhi/Paratyphi)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

ilgstošs drudzis,

vismaz divi no šādiem četriem simptomiem:

galvas sāpes,

relatīva bradikardija,

klepus bez krēpām,

caureja, aizcietējums, vārgums vai vēdersāpes.

Paratīfam ir tie paši simptomi kā tīfam, tomēr tie ir vieglāki.

Laboratorijas kritēriji

Salmonella Typhi vai Paratyphi izolēšana no klīniskā parauga

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām trim epidemioloģiskām saiknēm:

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

inficētas pārtikas/dzeramā ūdens iedarbība,

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

VĪRUSU HEMORĀĢISKIE DRUDŽI (VHD)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona ar vismaz vienu no šādiem diviem simptomiem:

drudzis,

dažādu veidu hemorāģiskas izpausmes, kas var izraisīt vairāku orgānu mazspēju.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem diviem testiem:

specifiska vīrusa izolēšana no klīniskā parauga,

specifiska vīrusa nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā un genotipa noteikšana.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām epidemioloģiskām saiknēm:

pēdējās 21 dienas laikā došanās uz apgabalu, kur ir zināmi VHD gadījumi vai tādi bija iespējami,

pēdējās 21 dienas laikā bijusi saskare ar aizdomīgu vai apstiprinātu vīrusa hemorāģiskā drudža gadījumu, kura slimības sākums bija pēdējo 6 mēnešu laikā.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

RIETUMNĪLAS DRUDZIS

(Rietumnīlas vīrusu infekcija, WNV)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir drudzis

VAI

vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

encefalīts,

meningīts.

Laboratorijas kritēriji

Laboratoriskais tests gadījuma apstiprināšanai

vismaz viens no šādiem četriem testiem:

WNV izolēšana no asinīm vai cerebrospinālā šķidruma (CSF),

WNV nukleīnskābju noteikšana asinīs vai CSF,

WNV specifisko antivielu atbilde (IgM) cerebrospinālajā šķidrumā,

WNV IgM augstu titru UN WNV IgG noteikšana, UN apstiprināšana ar neitralizāciju.

Laboratorijas tests varbūtējam gadījumam

WNV specifisko antivielu atbilde serumā

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām divām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku (uzturēšanās vietā, došanās uz vietu vai bijusi iespējamība inficēties moskītu kodumu dēļ vietās, kur WNV ir endēmiska zirgu vai putnu slimība),

pārnešana no cilvēka uz cilvēku (vertikālā pārnešana, asiņu pārliešana, transplanti).

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem UN kurai ir vismaz viens no diviem šādiem:

epidemioloģiskā saikne,

varbūtēja gadījuma laboratorijas tests.

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst laboratorijas kritērijiem gadījuma apstiprināšanai

DZELTENAIS DRUDZIS

(Dzeltenā drudža vīruss)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir drudzis

UN

vismaz viens no šādiem diviem simptomiem:

dzelte,

vispārēja hemorāģija.

Laboratorijas kritēriji

Vismaz viens no šādiem pieciem testiem:

dzeltenā drudža vīrusa izolēšana no klīniskā parauga,

dzeltenā drudža vīrusa nukleīnskābju noteikšana,

dzeltenā drudža antigēna noteikšana,

dzeltenajam drudzim specifisko antivielu atbilde,

tipisku bojājumu parādīšana aknu pēcnāves histopatoloģijā.

Laboratorijas rezultāti ir jāinterpretē saskaņā ar vakcinācijas statusu attiecībā uz flavivīrusu.

Epidemioloģiskie kritēriji

Pēdējās vienas nedēļas laikā došanās uz apgabalu, kurā ir zināmi vai iespējami dzeltenā drudža gadījumi

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kas nav nesen vakcinēta un atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem

Nesenas vakcinācijas gadījumā persona, kam noteikts dzeltenā drudža savvaļas vīrusa celms

JERSINIOZE

(Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis)

Klīniskie kritēriji

Jebkura persona, kurai ir vismaz viens no šādiem pieciem simptomiem:

drudzis,

caureja,

vemšana,

vēdersāpes (pseidoapendicīts),

tenesms.

Laboratorijas kritēriji

Cilvēkam patogēnās Yersinia enterocolitica vai Yersinia pseudotuberculosis izolēšana no klīniskā parauga

Epidemioloģiskie kritēriji

Vismaz viena no šādām četrām epidemioloģiskām saiknēm:

pārnešana no cilvēka uz cilvēku,

kopēja avota iedarbība,

pārnešana no dzīvnieka uz cilvēku,

inficētas pārtikas iedarbība.

Gadījumu klasifikācija

A.   Varbūtējs gadījums

N. P.

B.   Aizdomīgs gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem kritērijiem un kurai ir epidemioloģiskā saikne

C.   Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kura atbilst klīniskiem un laboratorijas kritērijiem


(1)  Eiropas AIDS epidemioloģiskā monitoringa centrs. 1993. gada Eiropas AIDS uzraudzības gadījumu definīciju pārskatītā redakcija. AIDS uzraudzība Eiropā, 1993. g. ceturkšņa pārskats Nr. 37, 23.–28. lpp.

(2)  Eiropas AIDS epidemioloģiskā monitoringa centrs. 1995. gada Eiropas AIDS uzraudzības gadījumu definīciju bērniem pārskatītā redakcija. HIV/AIDS uzraudzība Eiropā, 1995. g. ceturkšņa pārskats Nr. 48, 46.–53. lpp.

(3)  SKK. Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) un Eiropas Komisijas (SANCO) Dzīvnieku slimību paziņošanas sistēmas (ADNS) tīmekļa vietnes: http://www.oie.int/eng/en_index.htm un http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#).

(4)  Te nav iekļauti šķietami veseli putni, kas nogalināti, piemēram, medībās.

(5)  Depresija, uzbudinājums, apātija, noslēgšanās, halucinācijas.

(6)  Tas iekļauj izteiktas sāpes un/vai dizestēziju.

(7)  EEG uzrādītā tipiskā sporādiskās KJS aina ir vispārēji periodiski kompleksi, kuru frekvence ir aptuveni viens komplekss sekundē. Tos dažkārt var redzēt vēlākajās KJSv stadijās.

(8)  Skatīt 7. zemsvītras piezīmi.

(9)  Mandeļu biopsija nav ieteicama ne kā rutīnas metode, ne arī EEG uzrādītu tipisku sporādisko KJS gadījumos, bet tā ir lietderīga aizdomu gadījumos, kuros klīniskā aina ir saderīga ar KJSv un nav augsta spilvena signāla MRI.

(10)  Ja grūtniecības laikā ir aizdomas par masaliņām, papildus nepieciešams apstiprinājums par pozitīviem masaliņu IgM rezultātiem (piemēram, piemēram, specifisko masaliņu IgG antivielu aviditātes tests, kas uzrāda zemu aviditāti). Dažos gadījumos, piemēram, apstiprināta masaliņu uzliesmojuma gadījumā, masaliņu vīrusa IgM noteikšanu var uzskatīt par apstiprinošu gadījumos, kad nav grūtniecības.

(11)  Ciešs kontakts ir personai, kura ir kopusi, dzīvojusi kopā ar SARS slimnieku vai kurai ir bijis tiešs kontakts ar elpceļu sekrētiem, ķermeņa šķidrumiem un/vai izdalījumiem (piemēram, izkārnījumiem) SARS gadījumos.

(12)  Šajā kontekstā termins “veselības aprūpes darbinieks” nozīmē visu slimnīcas personālu. Tas, kā definē veselības aprūpes vienību, kurā notiek uzliesmojums, ir atkarīgs no vietējā stāvokļa. Vienības lielums var būt veselības aprūpes iestāde pilnībā, ja tā ir maza, vai lielas terciāra līmeņa slimnīcas atsevišķa nodaļa vai stacionārs.


Augša