EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008D0351

2008/351/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 28. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2000/57/EK attiecībā uz atgadījumiem, par ko jāziņo, izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1574) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 117, 1.5.2008., 40./41. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 053 Lpp. 155 - 156

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 05/03/2017; Iesaist. atcelta ar 32017D0253

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/351/oj

1.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 28. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2000/57/EK attiecībā uz atgadījumiem, par ko jāziņo, izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1574)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/351/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 2119/98/EK par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā (1), un jo īpaši tā 1. un 7. pantu,

tā kā:

(1)

I pielikumā Komisijas 1999. gada 22. decembra Lēmumam 2000/57/EK par agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (2) paredzēti atgadījumi, par kuriem katras dalībvalsts kompetentajām sabiedrības veselības iestādēm jāziņo, izmantojot minēto sistēmu.

(2)

Kopienas tīkla agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēma jāizmanto tikai Lēmuma 2000/96/EK (3) I pielikumā paredzētajiem atgadījumiem vai jebkurām citām infekcijas slimībām saskaņā ar minētā lēmuma 7. pantu, kas pašas par sevi vai kopā ar citiem līdzīgiem atgadījumiem ir vai potenciāli var kļūt par apdraudējumu sabiedrības veselībai.

(3)

Eiropas Savienības Padome 2006. gada 30. novembra un 1. decembra secinājumos uzskatīja, ka Pasaules Veselības organizācija un saskaņā ar Lēmumu 2119/98/EK izveidotais Kopienas tīkls vienlaicīgi jāinformē par iespējamām sabiedrības veselības ārkārtas situācijām starptautiskā mērogā, lai novērstu jebkādu kavēšanos.

(4)

Saskaņā ar jaunajiem starptautiskajiem veselības noteikumiem (2005), kuri stājās spēkā 2007. gada 15. jūnijā, dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāinformē Pasaules Veselības organizācija vai jāapspriežas ar to par dažiem atgadījumiem sabiedrības veselības jomā, it īpaši tiem, kuri var radīt starptautiskas nozīmes neparedzētus sabiedrības veselības apdraudējumus, kā arī par jebkuriem citiem sabiedrības veselības pasākumiem, kuri īstenoti, reaģējot uz minētajiem atgadījumiem.

(5)

Šī informēšana un apspriešanās par Lēmuma 2119/98/EK pielikumā minētajām infekcijas slimībām jāveic, izmantojot ar Lēmumu 2000/57/EK izveidoto agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu, vienlaikus informējot Pasaules Veselības organizāciju, lai nodrošinātu, ka nekavējoties informē Komisiju un dalībvalstis.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmuma 2000/57/EK I pielikums.

(7)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar lēmuma Nr. 2119/98/EK 7. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2000/57/EK I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. maija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 3.10.1998., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/875/EK (OV L 344, 28.12.2007., 48. lpp.).

(2)  OV L 21, 26.1.2000., 32. lpp.

(3)  OV L 28, 3.2.2000., 50. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/875/EK.


PIELIKUMS

Lēmuma 2000/57/EK I pielikumā pievieno šādu 5. punktu:

“5.

Slimības izpausme vai atgadījums, kas rada saslimšanas iespējamību (saskaņā ar starptautisko veselības noteikumu (2005) 1. pantu) ar kādu no infekcijas slimībām atbilstoši Lēmuma 2119/98/EK pielikumam, un saistīti pasākumi, par ko jāinformē Pasaules Veselības organizācija saskaņā ar starptautisko veselības noteikumu (2005) 6. pantu.”


Augša