EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32008D0312

2008/312/Euratom: Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 793)

UL L 107, 17.4.2008, str. 32–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 17/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/312/oj

17.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. marca 2008

o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 793)

(2008/312/Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (1) ter zlasti člena 17(2) Direktive,

po pridobitvi mnenja svetovalnega odbora, ustanovljenega v skladu s postopkom iz člena 21,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora določiti novo standardno listino, ki se bo uporabljala za pošiljke radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v okviru Direktive 2006/117/Euratom.

(2)

Nova standardna listina mora veljati za pošiljke radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva med državami članicami in tudi za uvoz v Skupnost in izvoz iz nje radioaktivnih odpadkov/izrabljenega goriva ter za njihov tranzit prek Skupnosti iz tretje države v drugo tretjo državo.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so skladni z mnenjem svetovalnega odbora, ustanovljenega v skladu s postopkom iz člena 21 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Standardna listina, določena v Prilogi, se uporablja za vse pošiljke radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva med državami članicami ali v Skupnost, iz nje in prek nje v okviru Direktive 2006/117/Euratom.

Člen 2

Standardna listina je na voljo v elektronski obliki, in sicer v formatu, ki ga predloži Komisija.

Člen 3

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za izpolnjevanje te odločbe, najpozneje 25. decembra 2008.

Člen 4

Odločba Komisije 93/552/Euratom (2) se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. marca 2008

Za Komisijo

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  UL L 337, 5.12.2006, str. 21.

(2)  UL L 268, 29.10.1993, str. 83.


PRILOGA

Standardna listina za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

(Direktiva Sveta 2006/117/Euratom)

Splošne opombe

Razdelki A-1 do A-6 se izpolnijo za pošiljke radioaktivnih odpadkov.

Razdelki B-1 do B-6 se izpolnijo za pošiljke izrabljenega goriva (vključno z izrabljenim gorivom, ki je namenjen končnemu odlaganju in kot tak kategoriziran kot odpadek).

Razdelek A-1 ali B-1 (vlogo za pridobitev dovoljenja za pošiljko) izpolni vlagatelj, in sicer (odvisno od vrste pošiljke):

imetnik v primeru pošiljk med državami članicami (vrsta MM) ali izvoza iz Skupnosti v tretjo državo (vrsta ME),

prejemnik v primeru uvoza v Skupnost iz tretje države (vrsta IM),

oseba, odgovorna za pošiljko v državi članici, prek katere radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo vstopi(-jo) v Skupnost v primeru tranzita prek Skupnosti (vrsta TT).

Razdelek A-2 ali B-2 (potrdilo o prejemu vloge) izpolnijo ustrezni pristojni organi, ki so (odvisno od vrste pošiljke) pristojni organi

države članice izvora v primeru pošiljk vrste MM ali ME,

namembne države članice v primeru pošiljk vrste IM,

države članice, v kateri pošiljka prvič vstopi v Skupnost, v primeru pošiljk vrste TT

in vsi pristojni organi morebitnih držav članic tranzita.

Razdelek A-3 ali B-3 (zavrnitev ali soglasje) izpolnijo vsi zadevni pristojni organi.

Razdelek A-4a/A-4b ali B-4a/B-4b (dovoljenje za pošiljko ali zavrnitev slednje) izpolni pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja, ki je (odvisno od vrste pošiljke) pristojni organ

države članice izvora v primeru pošiljk vrste MM in ME,

namembne države članice v primeru pošiljk vrste IM ali

prve države članice tranzita, v kateri pošiljka vstopi v Skupnost, v primeru pošiljk vrste TT.

Razdelek A-5 ali B-5 (opis pošiljke/seznam tovorkov) izpolni vlagatelj, naveden v razdelku A-1 ali B-1.

Razdelek A-6 ali B-6 (potrdilo o prejemu pošiljke) izpolni prejemnik (v primeru pošiljk vrste MM in IM) ali imetnik (v primeru pošiljk vrste ME) ali oseba, odgovorna za pošiljko (v primeru pošiljk vrste TT).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Pojasnjevalne opombe k vsaki točki razdelkov A-1 do A-6 in B-1 do B-6 standardne listine

Opredelitev ustrezno izpolnjene vloge: vloga za pridobitev dovoljenja za pošiljko radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva je ustrezno izpolnjena v skladu z Direktivo 2006/117/Euratom, če (v primeru pošiljk radioaktivnih odpadkov) vsaka točka razdelka A-1 ali (v primeru pošiljk izrabljenega goriva) vsaka točka razdelka B-1 vsebuje potrebne podatke, in sicer bodisi z odkljukanjem ustreznega okenca, prečrtanjem neustrezne možnosti ali vpisom ustreznih podatkov in vrednosti. V primeru vloge za več pošiljk lahko točki 8 in 9 vsebujeta ocenjene vrednosti.

1.

Vlagatelj mora ustrezno izpolniti vse točke od 1 do 14. Pri točki 1 odkljukajte enega od okenc, da opredelite vrsto pošiljke, in, če so pri pošiljki udeležene tretje države, vpišite ustrezne mejne prehode:

(a)

Odkljukajte vrsto MM za pošiljke med državami članicami, ki prečkajo eno ali več drugih držav članic ali tretjih držav.

(b)

Odkljukajte vrsto IM za pošiljke iz tretje države v državo članico (tj. uvoz v Skupnost), pri tem pa upoštevajte, da mora vloga vključevati dokazila, da je prejemnik sklenil dogovor z imetnikom s sedežem v tej tretji državi, ki ga je odobril pristojni organ tretje države in v katerem se ta imetnik zavezuje, da bo vzel nazaj radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, kadar pošiljke ni mogoče ali ni dovoljeno izvesti do konca.

(c)

Odkljukajte vrsto ME za pošiljke iz države članice v tretjo državo (tj. izvoz iz Skupnosti) ali

(d)

odkljukajte vrsto TT za pošiljke iz tretje države v drugo tretjo državo, ki prečkajo eno ali več držav članic, pri tem pa upoštevajte, da mora vloga vključevati dokazila, da je prejemnik s sedežem v tretji državi sklenil dogovor z imetnikom s sedežem v tretji državi, ki ga je odobril pristojni organ te tretje države in v katerem se ta imetnik zavezuje, da bo vzel nazaj radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, kadar pošiljke ni mogoče ali ni dovoljeno izvesti do konca.

2.

Ko vlagatelj odkljuka ustrezno okence, mora tudi nedvoumno navesti, ali vloga zajema eno samo pošiljko v določenem obdobju (npr. 05/2010, 2009 ali 2010–2011) ali zajema več kot eno pošiljko v določenem obdobju, vendar največ v obdobju treh let od datuma izdaje dovoljenja. Ena sama vloga se lahko vloži za več kot eno pošiljko, če so izpolnjeni naslednji pogoji iz člena 6(2) Direktive 2006/117/Euratom:

(a)

radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo, na katere se vloga nanaša, imajo v bistvu enake fizikalne, kemijske in radioaktivne lastnosti in

(b)

pošiljke pošilja isti imetnik istemu prejemniku in pri pošiljkah so vključeni isti pristojni organi ter

(c)

kadar pošiljke vključujejo tranzit prek tretjih držav, ta tranzit poteka čez isti mejni prehod vstopa v Skupnost in/ali izstopa iz Skupnosti in čez isti(-e) mejni(-e) prehod(-e) zadevne tretje države ali držav, razen če se zadevni pristojni organi dogovorijo drugače.

3.

Če je pri pošiljki udeležena ena ali več tretjih držav, mora vlagatelj vpisati ustrezne mejne prehode. Ti mejni prehodi morajo biti isti za vse pošiljke, ki jih vloga zajema, razen če se pristojni organi dogovorijo drugače.

4.

Vlagatelj mora vpisati ime podjetja, naslov in kontaktne podatke. Ime podjetja, poznano tudi kot poslovno ime, je ime, pod katerim podjetje prodaja v tržne namene, čeprav je njegovo registrirano, pravno ime, ki ga uporablja v pogodbah in drugih uradnih situacijah, morda drugačno. Vlagatelj mora odkljukati ustrezno okence in opredeliti svojo funkcijo, in sicer (odvisno od vrste pošiljke):

(a)

imetnik v primeru pošiljke med državami članicami (vrsta MM) ali izvoza iz Skupnosti v tretjo državo (vrsta ME);

(b)

prejemnik v primeru uvoza v Skupnost iz tretje države (vrsta IM);

(c)

oseba, odgovorna za pošiljko v državi članici, prek katere radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo vstopijo v Skupnost v primeru tranzita prek Skupnosti (vrsta TT).

5.

Vlagatelj mora vpisati ime podjetja, naslov in kontaktne podatke lokacije, na kateri se radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo hranijo pred pošiljanjem in ki je lahko drugačna od naslova vlagatelja.

6.

Vlagatelj mora vpisati ime podjetja, naslov in kontaktne podatke prejemnika. V primeru pošiljke vrste IM so ti podatki enaki kot tisti v točki 4.

7.

Vlagatelj mora vpisati ime podjetja, naslov in kontaktne podatke lokacije, na kateri se bodo radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo hranili po pošiljanju in ki je lahko drugačna od naslova prejemnika.

8.

Vlagatelj mora izpolniti vsa polja, in sicer tako, da odkljuka ustrezno okence (možnih je več odgovorov) ali vpiše specifične lastnosti in vrednosti radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva. Če gre za več pošiljk, so te vrednosti lahko ocene.

9.

Vlagatelj mora izpolniti točko 9, vrednosti so lahko ocene.

10.

Vlagatelj mora odkljukati in opredeliti vrsto dejavnosti, ki povzroča radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ter odkljukati ustrezno(-a) okence(-a) ali navesti morebitno drugo dejavnost. Možnih je več odgovorov.

11.

Vlagatelj mora opredeliti namen pošiljanja in odkljukati ustrezno okence (možen je en sam odgovor) ali navesti morebiten drug namen.

12.

Vlagatelj mora navesti, tako kot so načrtovani, različne predvidene načine prevoza za pošiljko (cesta, železnica, morje, zrak, celinska plovna pot) ter skladno s tem pripisati ustrezni kraj odhoda, kraj prihoda in načrtovanega prevoznika (če je že znan). Spremembe tega razporeda so možne pozneje med postopkom za vlogo in jih je treba prijaviti pristojnim organom, vendar nova vloga za odobritev ni potrebna.

13.

Vlagatelj mora navesti vse države, udeležene pri pošiljki, začenši s prvo državo članico ali tretjo državo, v kateri se hranijo radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo, vse do zadnje države članice ali tretje države, v kateri se bodo hranili po končanem pošiljanju. Če vlagatelj želi spremeniti zaporedni seznam držav, je potrebna nova vloga.

14.

Vlagatelj mora napovedati, kdo bo vzel nazaj radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, če pošiljk(-e) ni mogoče poslati ali če pogojev za pošiljanje ni mogoče izpolniti. Kadar je pošiljka vrste IM ali TT, mora vlagatelj vlogi priložiti dokazila, da je prejemnik v namembni državi članici ali tretji državi sklenil dogovor z imetnikom radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v tretji državi, ki so ga odobrili pristojni organi tretje države.

Ko vlagatelj izpolni točke 1 do 14, mora razdelek 1 standardne listine poslati pristojnemu organu, ki je odgovoren za izdajo dovoljenja za pošiljko.

Pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja za pošiljko ali zavrnitev pošiljke, je (odvisno od vrste pošiljke) eden od naslednjih:

pristojni organ države članice izvora v primeru pošiljk med državami članicami (vrsta MM) in izvoza iz Skupnosti (vrsta ME),

pristojni organ namembne države članice v primeru uvoza v Skupnost (vrsta IM),

pristojni organ prve države članice tranzita, v kateri pošiljka vstopi v Skupnost, v primeru tranzita prek Skupnosti (vrsta TT).

Ustrezne kontaktne podatke je mogoče pridobiti prek elektronske komunikacijske platforme, ki jo je vzpostavila in jo vzdržuje Komisija, ali z objavljenega seznama pristojnih organov.

15.

Takoj po prejemu vloge mora pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja za pošiljko:

(a)

vpisati registrsko številko v zgornji del vsakega razdelka standardne listine, začenši z razdelkom 1;

(b)

preveriti, ali je vlagatelj vse točke razdelka 1 ustrezno izpolnil, in

(c)

izpolniti točko 15 razdelka 2 ter narediti dovolj kopij razdelkov 1, 2 in 3 za vsako zadevno državo članico ali državo. S tretjimi državami tranzita se posvetuje le glede podatkov.

16.

Pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja, mora:

(a)

ustrezno izpolniti točko 16 razdelka 2 (in točko 18 razdelka 3) za vsak pristojni organ zadevnih držav članic ali držav, ki je naveden v točki 13 in katerega soglasje je potrebno za izdajo dovoljenja za pošiljko(-e), in

(b)

nemudoma poslati ustrezno izpolnjeno vlogo (razdelek 1) skupaj z razdelkom 2 v odobritev vsakemu zadevnemu pristojnemu organu, imenovanemu v točki 16.

17.

Točko 17 mora izpolniti pristojni organ zadevne(-ih) države (držav) članice (članic). Datum vloge in prejema je treba vpisati takoj po prejemu vloge. V 20 dneh po datumu prejema mora pristojni organ zadevnih držav članic preveriti, ali je vloga ustrezno izpolnjena (vse točke od 1 do 14 morajo biti izpolnjene in manjkati ne sme noben podatek; nekatere vrednosti so lahko ocene). Uporablja se lahko le 17(a) ali 17(b); prosimo vas, da neustrezno prečrtate.

(a)

Če pristojni organ morebitne(-ih) države (držav) članice (članic) tranzita ali namembne(-ih) države (držav) članice (članic) meni, da vloga ni ustrezno izpolnjena, mora izpolniti točko 17(a), prečrtati točko 17(b) in svoj zahtevek po manjkajočih podatkih priglasiti pristojnemu organu, odgovornemu za izdajo dovoljenja (kot je navedeno v točki 15). Nedvoumno mora navesti, kateri podatki manjkajo (izpolniti ali priložiti dokument). Pristojni organ, ki zahteva manjkajoče podatke, mora poslati kopije razdelka 2 vsem drugim pristojnim organom zadevnih držav članic, kot so navedeni v točki 13, v 20 dneh po datumu prejema vloge. Ustrezne kontaktne podatke je mogoče pridobiti prek elektronske komunikacijske platforme, ki jo je vzpostavila in jo vzdržuje Komisija, ali z objavljenega seznama pristojnih organov. Če ena zadevna država članica meni, da vloga ni ustrezno izpolnjena, je postopek ustavljen. Četudi v tem primeru pristojni organ namembne države članice meni, da je vloga ustrezno izpolnjena, ne sme poslati potrdila o prejemu, dokler niso prejeti zahtevani podatki in v 10 dneh po prejemu manjkajočih podatkov ni poslan noben dodaten zahtevek. Ta postopek se lahko ponavlja, dokler niso prejeti vsi manjkajoči podatki in ni poslanih nobenih dodatnih zahtevkov po manjkajočih podatkih.

Če pristojni organ zadevne države članice v 20 dneh ne prejme nobenega zahtevka po manjkajočih podatkih in če meni, da je vloga ustrezno izpolnjena, mora najpozneje 10 dni po izteku 20 dnevnega roka po prejemu vloge poslati razdelek 2 pristojnemu organu, odgovornemu za izdajo dovoljenja, kot je naveden v točki 15, kopije tega razdelka pa vsem drugim pristojnim organom zadevnih držav članic, kot so navedeni v točki 13. Ustrezne kontaktne podatke je mogoče pridobiti prek elektronske komunikacijske platforme, ki jo je vzpostavila in jo vzdržuje Komisija, ali z objavljenega seznama pristojnih organov.

Vsi pristojni organi zadevnih držav članic se lahko dogovorijo o krajših rokih.

(b)

Da bi pristojni organi lahko zahtevali manjkajoče podatke v 20 dneh po prejemu vloge, pristojni organ namembne države članice ne sme izdati potrdila o prejemu pred iztekom 20 dnevnega roka. Če pristojni organi namembnih držav članic po izteku 20 dnevnega roka menijo, da je vloga ustrezno izpolnjena, in če niso vključene nobene druge države članice ali če noben drug zadevni pristojni organ ni zahteval manjkajočih podatkov, morajo (pristojni organi namembnih držav članic) izpolniti točko 17(b).

18.

Takoj po prejemu potrdila o prejemu ustrezno izpolnjene vloge pristojnega organa namembne države članice mora pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja, preveriti, ali so bili roki upoštevani, in izpolniti točko 18 razdelka 3 za vsako zadevno državo članico, kot je navedena v točki 13 in katere soglasje je potrebno za izdajo dovoljenja za pošiljko(-e).

Zadevni pristojni organ mora vpisati tudi potrebne dodatne podatke v točki 18.

19.

Pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja, mora vpisati splošni rok za samodejno odobritev, ki velja za vse zadevne države članice. Ta datum poteka je praviloma dva meseca po datumu potrdila o prejemu namembne države članice, kot je navedeno v točki 17(b). Nato mora pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja, poslati razdelek 3 o soglasju ali zavrnitvi vsem zadevnim državam članicam ali državam.

Takoj po prejemu razdelka 3 se mora kateri koli zadevni pristojni organ odločiti, ali je za odločitev o zavrnitvi pošiljke ali soglasju zanjo potrebno dodatno obdobje. Zaprositi je možno za dodatno obdobje do največ enega meseca, tako da se prečrta splošni rok v točki 19 in vpiše novi ter se o podaljšanem roku obvesti vse zadevne pristojne organe.

20.

Zadevni pristojni organ mora vlogo skrbno preučiti. Zadevni pristojni organ mora najpozneje ob izteku roka za samodejno odobritev izpolniti točko 20 in izvirnik razdelka 3 (skeniran original v primeru pošiljanja po elektronski pošti) vrniti pristojnemu organu, odgovornemu za izdajo dovoljenja (kot je navedeno v točki 15). Če je soglasje zavrnjeno, morajo biti podani razlogi, ki morajo temeljiti (za države članice tranzita) na ustrezni nacionalni zakonodaji, zakonodaji Skupnosti ali mednarodni zakonodaji, ki velja za prevoz radioaktivnega materiala, ali pa (za namembne države članice) na ustrezni zakonodaji, ki velja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, ali na ustrezni nacionalni zakonodaji, zakonodaji Skupnosti ali mednarodni zakonodaji, ki velja za prevoz radioaktivnega materiala. Morebitni postavljeni pogoji ne smejo biti strožji od pogojev, določenih za podobne pošiljke znotraj držav članic. Opustitev izpolnitve in pravočasne vrnitve standardne listine se šteje kot soglasje za vlogo za pošiljko, ob upoštevanju člena 9(2) Direktive 2006/117/Euratom.

21.

Pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja za pošiljko, mora izpolniti točke od 21 do 23, potem ko zadevni pristojni organi izdajo vsa soglasja, potrebna za pošiljko, upoštevaje, da se šteje, da je tiho soglasje dano le, če:

(a)

je bilo potrdilo o prejemu prejeto (vsaj) od pristojnega organa namembne države članice (kot je navedeno v točki 17(b)), in

(b)

noben zahtevek po manjkajočih podatkih ni ostal brez odgovora ter

(c)

v veljavnih rokih, kot so navedeni v točki 19, od zadevnih pristojnih organov ni bilo prejetega nobenega odgovora (niti soglasja niti zavrnitve).

22.

Pristojni organ, naveden v točki 21, mora navesti ali, če na voljo ni dovolj prostora, priložiti vsa morebitna soglasja (vključno s pogoji) in zavrnitve (vključno z razlogi), prejete od vseh zadevnih pristojnih organov.

23.

Pristojni organ, naveden v točki 21, mora:

(a)

izpolniti točko 23, upoštevaje, da je najdaljši rok veljavnosti dovoljenja tri leta in da eno dovoljenje lahko zajema več kot eno pošiljko, kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 6(2) Direktive 2006/117/Euratom;

(b)

poslati izvirnik razdelka 4a vlagatelju skupaj z razdelki 1, 4a, 5 in 6 ter

(c)

poslati kopije razdelka 4a vsem drugim zadevnim pristojnim organom.

24.

Pristojni organ, odgovoren za izdajo dovoljenja za pošiljko, mora izpolniti točki 24 in 25, če vsaj eden od zadevnih pristojnih organov ni izdal soglasja za pošiljko.

25.

Pristojni organ, naveden v točki 24, mora navesti ali priložiti vsa prejeta soglasja in zavrnitve, vključno z vsemi pogoji in razlogi za zavrnitev, ter izvirnik razdelka 4b poslati vlagatelju, kopije tega razdelka pa vsem drugim zadevnim pristojnim organom.

26.

Če je bila (so bile) pošiljka(-e) dovoljena(-e) in je vlagatelj prejel razdelke 4a, 5 in 6, mora ustrezno izpolniti točko 26. Če vloga zajema več pošiljk, mora narediti dovolj kopij razdelka 5 za vsako pošiljko.

27.

Vlagatelj mora odkljukati ustrezno okence, da je jasno, ali dovoljenje zajema enkratno pošiljko ali več pošiljk. Če gre za več pošiljk, je treba vpisati ustrezno zaporedno številko.

28.

Vlagatelj mora pred vsako pošiljko ustrezno izpolniti točke od 28 do 30 (tudi če se dovoljenje nanaša na več pošiljk). V tem razdelku vrednosti ne smejo biti ocene!

29.

Vlagatelj mora ustrezno izpolniti točko 29 (seznam tovorkov) ter na dnu navesti skupno število tovorkov, skupno število posamezne vrste tovorka, skupno neto maso, skupno bruto maso in skupno aktivnost (GBq) vseh tovorkov. Če v listini ni dovolj prostora, vas prosimo, da priložite ločen seznam z zahtevanimi podatki.

30.

Vlagatelj mora izpolniti točko 30 (datum odpošiljanja in izjava) pred posamezno pošiljko radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva (tudi če se dovoljenje nanaša na več pošiljk). Razdelek 5 je skupaj z razdelkoma 1 in 4a priložen radioaktivnim odpadkom ali izrabljenemu gorivu med pošiljanjem. Opis pošiljke in seznam tovorkov (razdelek 5) se nato priloži razdelku 6 (potrdilu o prejemu).

31.

Prejemnik (v primeru pošiljk vrste MM in IM), imetnik (v primeru pošiljk vrste ME) ali oseba, odgovorna za pošiljko (v primeru pošiljk vrste TT), mora ustrezno izpolniti točke od 31 do 35 (36, če je ustrezno); morebitne potrebne dodatne podatke vpiše vlagatelj. Vendar lahko prejemnik zunaj Evropske skupnosti potrdi prejem radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva z izjavo, ločeno od standardne listine.

32.

Prejemnik mora ustrezno izpolniti ime, naslov in kontaktne podatke kraja, kjer se radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo hranijo po pošiljanju.

33.

Prejemnik mora izpolniti točko 33 (kot je navedeno v točki 23) in navesti, ali je prejeta pošiljka zadnja pošiljka, ki jo zajema dovoljenje.

(a)

Kadar dovoljenje zajema enkratno pošiljko vrste MM ali IM, mora prejemnik izpolniti razdelek 6 v 15 dneh po prejemu radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter predložiti razdelka 5 in 6 pristojnemu organu namembne države članice. Pristojni organ namembne države članice nato kopije razdelkov 5 in 6 pošlje ostalim zadevnim pristojnim organom (in, kadar je to ustrezno, izvirnika teh dveh razdelkov pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje). Pri pošiljkah vrste MM mora pristojni organ države članice izvora kopijo potrdila o prejemu poslati imetniku.

(b)

Kadar dovoljenje zajema enkratno pošiljko vrste ME ali TT, mora vlagatelj poskrbeti, da mu prejemnik zunaj Evropske skupnosti pošlje ustrezno izpolnjena razdelka 5 in 6 takoj po prejemu radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva. Razdelek 6 se lahko nadomesti z izjavo prejemnika, ki vsebuje vsaj podatke iz točk 31 do 36. V 15 dneh po prejemu radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva mora vlagatelj posredovati razdelek 5, razdelek 6 (če prejemnik ni uporabil razdelka 6, ga mora izpolniti vlagatelj) in, kadar je ustrezno, izjavo prejemnika pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje. Ta organ mora nato kopije razdelkov 5 in 6 ter, kadar je ustrezno, izjavo prejemnika poslati ostalim zadevnim pristojnim organom.

(c)

Kadar dovoljenje zajema več pošiljk vrste MM ali IM, mora prejemnik po vsaki pošiljki izpolniti razdelek 6 (potem ko je v ta namen naredil več kopij praznega razdelka 6) in ga predložiti neposredno pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje. Prejemnik priloži tudi razdelek 5, ki se nanaša na isto pošiljko.

(d)

Kadar dovoljenje zajema več pošiljk vrste ME ali TT, mora vlagatelj poskrbeti, da prejemnik zunaj Evropskih skupnosti po vsaki pošiljki za posamezno pošiljko izpolni (prazen) razdelek 6 in ga vrne skupaj z ustreznim razdelkom 5.

34.

Prejemnik mora za pošiljke vrste ME ali TT odkljukati „Se ne uporablja“ ali izpolniti točko 34 ali pa priložiti ločeno izjavo in navesti sklic na prilogo.

35.

Prejemnik mora izpolniti točko 35, ko je bila poslana enkratna pošiljka ali so bile poslane vse pošiljke, ki jih zajema dovoljenje. Kadar dovoljenje zajema več pošiljk, se izpolni in predloži končno potrdilo o prejemu, kakor da dovoljenje velja zgolj za enkratno pošiljko, le da:

(a)

se v točki 30 razdelka 6 navede, da je zadevna pošiljka zadnja pošiljka, ki jo zajema dovoljenje;

(b)

mora biti v morebitni izjavi prejemnika zunaj Evropskih skupnosti navedeno, da so vsi radioaktivni odpadki ali vse izrabljeno gorivo, ki jih/ga zajema dovoljenje za pošiljko, zares prispeli/prispelo.

Prejemnik mora razdelek 6 (potrdilo o prejemu) skupaj z razdelkom 5 (odvisno od vrste pošiljke) poslati (v primeru pošiljk vrste MM ali IM) pristojnemu organu namembne države članice ali (v primeru pošiljk vrste ME ali TT) vlagatelju, kot je naveden v točki 5 (razdelka 1). Da je omogočen pregled, mora biti končnemu potrdilu o prejemu priložen razdelek 6, in sicer za vsako od pošiljk, ki jih zajema dovoljenje.

36.

Prejemnik mora odkljukati „Se ne uporablja“ ali izpolniti točko 36 (v primeru pošiljk vrste ME ali TT) ali pa jo nadomestiti z ločeno izjavo in navesti sklic na prilogo. Vlagatelj mora razdelka 5 in 6 posredovati organu, ki je izdal dovoljenje. Da je omogočen pregled, mora biti končnemu potrdilu o prejemu priložen razdelek 6, in sicer za vsako od pošiljk, ki jih zajema dovoljenje.


Na vrh