EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008D0294

2008/294/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 7. aprīlis) par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos ( MCA pakalpojumiem) Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1256) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 98, 10.4.2008., 19./23. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 185 - 189

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 20/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/oj

10.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 98/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 7. aprīlis)

par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1256)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/294/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

i2010 – Eiropas informācijas sabiedrības stratēģiskais satvars (2) – sekmē atvērtu un konkurētspējīgu digitālo ekonomiku Eiropas Savienībā un akcentē informācijas un sakaru tehnoloģijas kā iekļautības un dzīves kvalitātes virzītājspēku. Papildu saziņas līdzekļu izstrāde varētu labvēlīgi iespaidot darba ražīgumu un mobilās telefonijas tirgus izaugsmi.

(2)

Pieslēguma lietotnēm gaisakuģos ir nozīme visas Eiropas mērogā, jo tās galvenokārt izmantos pārrobežu lidojumos Kopienā un ārpus tās. Koordinēta pieeja gaisakuģos nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumu (MCA pakalpojumu) regulējumam veicinās vienotā tirgus mērķu sasniegšanu.

(3)

Radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumu harmonizācija visā Kopienā atvieglinās MCA pakalpojumu savlaicīgu izveidi un ieviešanu Kopienā.

(4)

MCA pakalpojumu komerciāla darbība patlaban tiek apsvērta tikai GSM sistēmām, kas darbojas 1 710–1 785 MHz frekvenču joslā augšupsaitei (raidīšana no galiekārtas un uztveršana bāzes stacijā) un 1 805–1 880 MHz frekvenču joslā lejupsaitei (raidīšana no bāzes stacijas un uztveršana ar galiekārtu), saskaņā ar ETSI standartiem EN 301 502 un EN 301 511. Taču nākotnē to var attiecināt arī uz citām zemes publisko mobilo sakaru sistēmām, kas darbojas pēc citiem standartiem un citās frekvenču joslās.

(5)

Atbilstīgi Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktam Komisija ir pilnvarojusi (3) Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferenci (turpmāk – “CEPT”) uzsākt vajadzīgās darbības specifisku jautājumu izvērtēšanai saistībā ar tehnisko savietojamību starp gaisakuģu GSM 1800 sistēmām un vairākiem radiosakaru dienestiem, kas varētu tikt ietekmēti. Šā lēmuma pamatā ir atbilstīgi EK pilnvarojumam CEPT veiktā tehniskā izpēte, kas izklāstīta CEPT ziņojumā 016 (4).

(6)

CEPT ziņojumā izskatītā MCA sistēma sastāv no tīkla vadības bloka (NCU) un gaisakuģa bāzes raiduztvērēja stacijas (gaisakuģa BTS). Sistēma projektēta tā, lai nodrošinātu, ka uz zemes izvietotas mobilās sistēmas raidītie signāli nav uztverami gaisakuģa salonā un ka lietotāju galiekārtas gaisakuģī raida tikai minimālā līmenī. NCU un gaisakuģa BTS tehniskie parametri tika iegūti no teorētiskiem modeļiem.

(7)

Frekvenču spektra izmantošana zemes mobilo elektronisko sakaru tīkliem neietilpst šā lēmuma darbības jomā. To cita starpā izskatīs Komisijas Lēmumā par 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju zemes sistēmām, kas spēj sniegt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus.

(8)

Šā lēmuma darbības jomā neietilpst arī MCA pakalpojumu atļaušanas noteikumi un nosacījumi. MCA pakalpojumu valsts atļauju piešķiršanas nosacījumu koordinācija izskatīta Komisijas Ieteikumā 2008/295/EK (5) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvai 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīvai) (6).

(9)

Šajā lēmumā aplūkoto MCA pakalpojumu iekārtas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (7) darbības jomā. Pieņēmumu par atbilstību Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām attiecībā uz iekārtām, ko izmanto MCA pakalpojumiem Eiropas Savienībā, var pierādīt ar atbilstību ETSI harmonizētajam standartam EN 302 480 vai ar pārējām Direktīvā 1999/5/EK noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

(10)

Jautājumi, kas saistīti ar gaisa satiksmes drošību, ir sevišķi svarīgi, un šā lēmuma noteikumi nedrīkst būt pretrunā maksimālas lidojumu drošības saglabāšanas nosacījumiem.

(11)

MCA pakalpojumus drīkst sniegt tikai ar nosacījumu, ka tie atbilst lidojumu drošības prasībām, un šo atbilstību nodrošina ar piemērotu lidojumderīguma sertifikāciju un citiem attiecīgiem aeronavigācijas noteikumiem, kā arī tiem jāatbilst elektronisko sakaru prasībām. Visā Kopienā derīgus lidojumderīguma sertifikātus piešķir Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) atbilstīgi Komisijas 2003. gada 24. septembra Regulai (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisakuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (8).

(12)

Šajā lēmumā netiek aplūkoti frekvenču spektra jautājumi, kas attiecas uz sakariem starp gaisakuģi, satelītsakaru staciju izplatījumā un zemi, kuri arī vajadzīgi MCA pakalpojumu sniegšanai.

(13)

Lai nodrošinātu, ka šajā lēmumā izklāstītie nosacījumi joprojām ir lietderīgi, un ņemot vērā straujās pārmaiņas radiofrekvenču spektra vidē, valstu iestādēm pēc iespējas būtu jāuzrauga radiofrekvenču spektra izmantošana MCA pakalpojumu iekārtām nolūkā pastāvīgi aktīvi pārskatīt šo lēmumu. Pārskatīšanā jāņem vērā tehnoloģiju attīstība un jāpārbauda, vai sākotnējie pieņēmumi par MCA pakalpojumu darbību joprojām atbilst īstenībai.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt frekvenču spektra pieejamības un efektīvas izmantošanas tehniskos nosacījumus mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos Kopienā.

Šo lēmums piemēro, neskarot citus attiecīgos Kopienas noteikumus, jo īpaši Regulu (EK) Nr. 1702/2003 un Ieteikumu 2008/295/EK.

2. pants

Šajā lēmumā:

1)

“mobilo sakaru pakalpojumi gaisakuģos (MCA pakalpojumi)” ir Direktīvas 2002/21/EK 2. panta c) apakšpunktā definētie elektronisko sakaru pakalpojumi, ko sniedz uzņēmums, lai aviosabiedrību pasažieriem dotu iespēju lidojuma laikā izmantot publisko sakaru tīklus, neveidojot tiešu savienojumu ar zemes mobilajiem tīkliem;

2)

“uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata” nozīmē to, ka nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus jebkuram radiosakaru dienestam un nedrīkst pieprasīt šo iekārtu aizsardzību no kaitīgiem traucējumiem, ko rada radiosakaru dienesti;

3)

“gaisakuģa bāzes raiduztvērēja stacija (gaisakuģa BTS)” ir viena vai vairākas mobilo sakaru stacijas, kas atrodas gaisakuģī un darbojas pielikuma 1. tabulā dotajās frekvenču joslās un sistēmās;

4)

“tīkla vadības bloks (NCU)” ir iekārta, kas uzstādāma gaisakuģī un kas, paaugstinot trokšņu minimālo līmeni salonā mobilo sakaru uztveršanas frekvenču joslās, nodrošina, ka salonā nav uztverami pielikuma 2. tabulā minēto uz zemes izvietoto mobilo elektronisko sakaru sistēmu raidītie signāli.

3. pants

Tiklīdz iespējams un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā dalībvalstis pielikuma 1. tabulā minētās frekvenču joslas dara pieejamas MCA pakalpojumiem uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata, ja šie pakalpojumi atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

4. pants

Dalībvalstis nosaka minimālo augstumu virs zemes raidīšanai no ekspluatācijā esošas MCA sistēmas saskaņā ar pielikuma 3. iedaļu.

Dalībvalstis var noteikt lielāku minimālo augstumu MCA ekspluatācijai, ja tas pamatojams ar valsts topogrāfiskajiem un zemes tīklu izvietojuma apstākļiem. Šo informāciju kopā ar attiecīgu pamatojumu paziņo Komisijai četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Dalībvalstis pastāvīgi uzrauga frekvenču spektra izmantošanu MCA pakalpojumiem, it sevišķi attiecībā uz faktiskiem vai iespējamiem kaitīgiem traucējumiem un uz visu 3. pantā minēto nosacījumu nepārtrauktu atbilstību, un par konstatēto ziņo Komisijai, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams šo lēmumu savlaicīgi pārskatīt.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  COM(2005) 229, galīgā redakcija, 1.6.2005.

(3)  Pilnvarojums CEPT par mobilo sakaru pakalpojumiem gaisakuģos, 12.10.2006.

(4)  CEPT ziņojums Eiropas Komisijai par EK pilnvarojuma par mobilo sakaru pakalpojumiem gaisakuģos (MCA) izpildi, 30.3.2007.

(5)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 24. lpp.

(6)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 (OV L 171, 29.6.2007., 32. lpp.).

(7)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(8)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 287/2008 (OV L 87, 29.3.2008., 3. lpp.).


PIELIKUMS

1.   MCA PAKALPOJUMOS ATĻAUTĀS FREKVENČU JOSLAS UN SISTĒMAS

1.   tabula

Veids

Frekvences

Sistēma

GSM 1800

1 710–1 785 MHz un 1 805–1 880 MHz (“1 800 MHz frekvenču josla”)

Atbilstīga ETSI publicētajiem GSM standartiem, jo īpaši EN 301 502, EN 301 511 un EN 302 480 vai līdzvērtīgām specifikācijām

2.   MOBILO GALIEKĀRTU UN ZEMES TĪKLU SAVIENOJUMA NOVĒRŠANA

Laikā, kad gaisakuģī ir atļauta MCA pakalpojumu darbība, ir jānovērš mobilo galiekārtu, kas uztver 2. tabulā minētajās frekvenču joslās, mēģinājumi reģistrēties mobilajos tīklos uz zemes.

2.   tabula

Frekvenču josla

(MHz)

Sistēmas uz zemes

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

921–960

GSM, WCDMA

1 805–1 880

GSM, WCDMA

2 110–2 170

WCDMA

3.   TEHNISKIE PARAMETRI

3.1.   GSM 1800 MCA sistēmas

a)   Ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.) no NCU/gaisakuģa BTS ārpus gaisakuģa

Kopējā e.i.r.p. no NCU/gaisakuģa BTS ārpus gaisakuģa nedrīkst pārsniegt:

3.   tabula

Augstums virs zemes

(m)

Maksimālais e.i.r.p. blīvums no NCU/gaisakuģa BTS ārpus gaisakuģa

460–470 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

3 000

–17,0

–19,0

–13,0

1,0

4 000

–14,5

–16,5

–10,5

3,5

5 000

–12,6

–14,5

–8,5

5,4

6 000

–11,0

–12,9

–6,9

7,0

7 000

–9,6

–11,6

–5,6

8,3

8 000

–8,5

–10,5

–4,4

9,5

b)   Ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.) no gaisakuģī esošas galiekārtas ārpus gaisakuģa

e.i.r.p. no GSM mobilās galiekārtas, kas raida ar jaudu 0 dBm, ārpus gaisakuģa nedrīkst pārsniegt:

4.   tabula

Augstums virs zemes

(m)

Maksimālā e.i.r.p. no GSM mobilās galiekārtas ārpus gaisakuģa, dBm/kanāls

1 800 MHz

3 000

–3,3

4 000

–1,1

5 000

0,5

6 000

1,8

7 000

2,9

8 000

3,8

c)   Ekspluatācijas prasības

I.

Minimālajam augstumam virs zemes raidīšanai no ekspluatācijā esošas GSM 1800 MCA sistēmas jābūt 3 000 metru.

II.

Kad darbojas gaisakuģa BTS, ar tās palīdzību visu GSM mobilo galiekārtu, kas raida 1 800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda ir jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 0 dBm visos sakaru posmos, ieskaitot sākotnējo piekļuvi.


Augša