Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0185

2008/185/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 59, 4.3.2008, p. 19–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 98 - 109

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/oj

4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/19


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 lutego 2008 r.

w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669)

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/185/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 8, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2001/618/WE z dnia 23 lipca 2001 w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości jej tekstu należy go zatem ujednolicić.

(2)

Międzynarodowe Biuro Epizootyczne (OIE) jest międzynarodową organizacją wyznaczoną przez Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych na podstawie GATT 1994, która jest odpowiedzialna za ustanowienie międzynarodowych przepisów sanitarnych dla zwierząt dotyczących handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Przepisy te zostały opublikowane w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowia Zwierząt.

(3)

Rozdział dotyczący choroby Aujeszkyego w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowotnym Zwierząt został w sposób istotny poprawiony.

(4)

Właściwe jest zmodyfikowanie dodatkowych gwarancji wymaganych w handlu wewnątrzwspólnotowym trzodą chlewną w odniesieniu do choroby Aujeszkyego w celu zapewnienia ich spójności z międzynarodowymi zasadami dotyczącymi tej choroby i lepszej kontroli we Wspólnocie.

(5)

Kryteria muszą zostać ustanowione w oparciu o informacje dotyczące choroby Aujeszkyego dostarczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 dyrektywy 64/432/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wysyłka trzody chlewnej przewidzianej do hodowli lub produkcji przeznaczona dla wolnych od choroby Aujeszkyego państw członkowskich lub regionów, wymienionych w załączniku I, a pochodząca z jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym załączniku jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków:

1)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

2)

plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego, spełniający kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG, musi znajdować się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionów pochodzenia trzody chlewnej pod nadzorem właściwego organu. Odpowiednie środki muszą być dostępne przy transporcie lub przemieszczaniu trzody chlewnej zgodne z tym planem w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby między gospodarstwami o różnym statusie;

3)

w odniesieniu do gospodarstwa pochodzenia trzody chlewnej:

a)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danym gospodarstwie nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego;

b)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy w gospodarstwach usytuowanych na obszarze w promieniu 5 km od gospodarstwa pochodzenia trzody chlewnej nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego; jednakże przepis ten nie ma zastosowania, jeśli w tych ostatnich gospodarstwach regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczania choroby zgodnie z planem zwalczania, określonym w pkt 2) i gdy te środki skutecznie zapobiegły jakiemukolwiek rozprzestrzenieniu się choroby na odnośne gospodarstwo;

c)

w ciągu przynajmniej 12 ostatnich miesięcy nie przeprowadzono szczepień przeciwko chorobie Aujeszkyego;

d)

świnie w ciągu przynajmniej czterech ostatnich miesięcy były przynajmniej dwukrotnie poddane badaniom serologicznym na obecność przeciwciał ADV-gE lub ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego. Badanie to musi wykazać brak choroby Aujeszkyego oraz że zaszczepione świnie były wolne od przeciwciał gE;

e)

w ciągu poprzedzających 12 miesięcy nie wprowadzono żadnych świń z gospodarstwa o gorszym stanie zdrowia zwierząt, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, chyba że zostały przebadane na obecność choroby Aujeszkyego, a wynik był negatywny;

4)

świnie, które mają być przeniesione:

a)

nie były szczepione;

b)

były trzymane w odizolowanych pomieszczeniach zatwierdzonych przez właściwy organ, w ciągu 30 dni poprzedzających przeniesienie, i w taki sposób, aby zapobiegł jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego na te świnie;

c)

musiały przebywać od urodzenia w gospodarstwach pochodzenia lub w gospodarstwie o równorzędnym statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przynajmniej:

(i)

przez 30 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do produkcji;

(ii)

przez 90 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do hodowli;

d)

były poddane przynajmniej dwóm badaniom serologicznym, z wynikiem negatywnym, na obecność przeciwciał ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego w odstępie przynajmniej 30 dni między testami. Jednakże w przypadku świń poniżej czwartego miesiąca życia można również przeprowadzić test serologiczny na obecność ADV-gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej przebadanej w odizolowanym pomieszczeniu musi być wystarczające do wykrycia:

(i)

2 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do produkcji;

(ii)

0,1 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do hodowli.

Jednakże pierwszy z dwóch testów nie jest konieczny, jeśli:

(i)

w ramach planu określonego w pkt 2) badanie serologiczne było przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę, wykazując brak przeciwciał choroby Aujeszkyego i że szczepione świnie były wolne od przeciwciał gE;

(ii)

przeznaczone do przeniesienia świnie żyły w gospodarstwie pochodzenia od chwili urodzenia;

(iii)

żadne świnie nie były przeniesione do gospodarstwa pochodzenia, podczas gdy świnie przeznaczone do przeniesienia były trzymane w odizolowaniu.

Artykuł 2

Wysyłka trzody chlewnej przeznaczonej do uboju kierowanej do wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów wolnych od choroby Aujeszkyego i pochodzącej z jakiegokolwiek państwa członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym załączniku jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków:

1)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

2)

plan nadzoru i zwalczania choroby Aujeszkyego znajduje się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionów pochodzenia trzody chlewnej i spełnia kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);

3)

wszystkie dane świnie muszą być przetransportowane bezpośrednio do ubojni przeznaczenia i muszą:

a)

pochodzić z gospodarstwa spełniającego warunki ustanowione w art. 1 pkt 3); lub

b)

być zaszczepione przeciwko chorobie Aujeszkyego co najmniej na 15 dni przed ich wysyłką i pochodzić z gospodarstwa pochodzenia, gdzie:

(i)

w ramach planu określonego w pkt 2) regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnich miesięcy;

(ii)

pozostawały przez co najmniej 30 dni przed wysyłką, a w chwili wystawiania świadectwa zdrowia określonego w art. 7 nie wykryto żadnych klinicznych lub patologicznych dowodów tej choroby; lub

c)

nie być szczepione i pochodzić z gospodarstwa, gdzie:

(i)

w ramach planu określonego w pkt 2) regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnich miesięcy i nie wykryto żadnych klinicznych patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego w okresie ostatnich 6 miesięcy;

(ii)

szczepienie przeciwko chorobie Aujeszkyego i wprowadzanie zaszczepionych świń było zabronione przez właściwy organ, odkąd gospodarstwo jest w trakcie uzyskiwania najwyższego statusu w zakresie choroby Aujeszkyego zgodnie z planem określonym w pkt 2);

(iii)

przebywały przez co najmniej 90 dni przed wysyłką.

Artykuł 3

Trzoda chlewna przeznaczona do hodowli kierowana do wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów, gdzie jest dostępny zatwierdzony program zwalczania choroby Aujeszkyego, musi:

1)

pochodzić z wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów; lub

2)

pochodzić z:

a)

wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów; oraz

b)

gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 pkt 3); lub

3)

spełniać następujące warunki:

a)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

b)

plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionu pochodzenia trzody chlewnej, który spełnia kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);

c)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego;

d)

świnie musiały być odizolowane w pomieszczeniu zatwierdzonym przez właściwy organ przez 30 dni bezpośrednio przed przeniesieniem i trzymane w izolacji w taki sposób, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego;

e)

świnie musiały być poddane, z wynikiem ujemnym, testom serologicznym na obecność przeciwciał gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej musi być wystarczające, aby wykryć w trzodzie chlewnej 2 % seroprewalencji z 95-procentową wiarygodnością;

f)

trzoda chlewna musiała przebywać od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia lub gospodarstwie o równorzędnym statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przez co najmniej 90 dni.

Artykuł 4

Trzoda chlewna przeznaczona do produkcji kierowana do wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów, gdzie jest dostępny zatwierdzony programy zwalczania choroby Aujeszkyego, musi:

1)

pochodzić z wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów; lub

2)

pochodzić z:

a)

wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów; oraz

b)

gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 pkt 3); lub

3)

spełniać następujące warunki:

a)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

b)

plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji państw członkowskich lub regionów pochodzenia trzody chlewnej, które spełniają kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);

c)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów występowania choroby Aujeszkyego;

d)

badanie serologiczne na chorobę Aujeszkyego wykazujące jej brak oraz że zaszczepiona trzoda chlewna była wolna od przeciwciał gE zostało przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia oraz między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę;

e)

świnie musiały przebywać od urodzenia w gospodarstwach pochodzenia albo pozostawać w takich gospodarstwach przez co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem z gospodarstwa o równorzędnym statusie, gdzie zostały przeprowadzone badania serologiczne równorzędne do tych określonych w lit. d).

Artykuł 5

Testy serologiczne przeprowadzone w celu monitorowania lub wykrycia choroby Aujeszkyego muszą, zgodnie z niniejszą decyzją, spełniać normy ustanowione w załączniku III.

Artykuł 6

Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 3 dyrektywy 64/432/EWG informacje o występowaniu choroby Aujeszkyego, włącznie z danymi szczegółowymi działających programów monitorowania i zwalczania w państwach członkowskich wymienionych w załączniku II oraz w innych państwach członkowskich lub regionach niewymienionych w tym załączniku, gdzie dostępne są inne programy monitorowania i zwalczania, muszą być przewidziane co najmniej raz w roku przez każde państwo członkowskie zgodnie z jednolitymi kryteriami ustanowionymi w załączniku IV.

Artykuł 7

1.   Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa wspólnotowego dotyczących świadectw zdrowia, przed wypełnieniem sekcji C świadectwa zdrowia wymaganego przez dyrektywę 64/432/EWG dla zwierząt z gatunku świń kierowanych do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów, urzędowy lekarz weterynarii ustala:

a)

status gospodarstwa oraz państwa członkowskiego lub regionu pochodzenia danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

b)

w przypadku trzody chlewnej niepochodzącej z państwa członkowskiego lub regionu wolnego od tej choroby, status gospodarstwa oraz państwa członkowskiego lub regionu przeznaczenia dla danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

c)

zgodność danej trzody chlewnej z warunkami ustanowionymi w niniejszej decyzji.

2.   Dla zwierząt z gatunku świń kierowanych do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów certyfikacja na podstawie sekcji C pkt 4 świadectwa zdrowia określonego w ust. 1 jest wypełniana i uzupełniana w następujący sposób:

a)

w tiret pierwszym po wyrazie „choroba:” należy dodać wyraz „Aujeszkyego”;

b)

w tiret drugim należy dokonać odesłania do niniejszej decyzji. W tej samej linijce podaje się w nawiasach numer artykułu niniejszej decyzji, który odnosi się do danej trzody chlewnej.

Artykuł 8

Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby transportowana trzoda chlewna kierowana do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów nie miała kontaktu z trzodą chlewną o innym lub nieznanym statusie, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, podczas transportu lub tranzytu.

Artykuł 9

Decyzja 2001/618/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Pzewodniczący


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(2)  Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

(3)  Zob. załącznik V.


ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony, wolne od choroby Aujeszkyego i gdzie szczepienie jest zabronione

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

CZ

Republika Czeska

wszystkie regiony

DK

Dania

wszystkie regiony

DE

Niemcy

wszystkie regiony

FR

Francja

departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cypr

całe terytorium

LU

Luksemburg

wszystkie regiony

AT

Austria

całe terytorium

SK

Słowacja

wszystkie regiony

FI

Finlandia

wszystkie regiony

SE

Szwecja

wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii


ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

całe terytorium

ES

Hiszpania

terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja

terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León

terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich

FR

Francja

departamenty Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord

IT

Włochy

prowincja Bolzano

NL

Niderlandy

całe terytorium


ZAŁĄCZNIK III

Normy dla testów serologicznych choroby Aujeszkyego – Protokół dla enzymatycznego testu immunoadsorpcyjnego (ELISA) w celu wykrycia przeciwciał wirusa choroby Aujeszkyego (całego wirusa), glikoprotein B (ADV-gB), glikoprotein D (ADV-gD) lub glikoprotein E (ADV-gE)

1.

Instytuty wymienione w pkt 2 lit. d) oceniają testy oraz zestawy Elisa ADV-gE w stosunku do kryteriów w pkt 2 lit. a), b) oraz c). Właściwy organ w każdym Państwie członkowskim zapewnia, aby tylko zestawy Elisa ADV-gE, które spełniają te normy, były rejestrowane. Badania wymienione w pkt 2 lit. a) i b) muszą być przeprowadzone przynajmniej przed zatwierdzeniem testu, a badania z pkt 2 lit. c), co najmniej, muszą następnie być przeprowadzone na każdej serii.

2.

Standaryzacja, czułość i swoistość testu.

a)

Czułość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik dodatni:

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 w rozcieńczeniu 1:8,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE A,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE B,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE C,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE D,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE E,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE F.

b)

Swoistość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik ujemny:

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE G,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE H,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE J,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE K,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE L,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE M,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE N,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE O,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE P,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE Q.

c)

Dla partii kontrolnej wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:8 oraz jedna z wspólnotowych surowic referencyjnych od ADV-gE G do ADV-gE Q wymienionych w lit. b) musi dać wynik ujemny.

Dla partii kontrolnej zestawów ADV-gB i ADV-gD wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:2, a wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko Q, określona w lit. b), powinna dać wynik ujemny.

d)

Instytuty wymienione poniżej będą dodatkowo odpowiedzialne za sprawdzanie jakości metody Elisa w każdym państwie członkowskim, w szczególności za produkcję i standaryzację krajowych surowic referencyjnych zgodnie ze wspólnotową surowicą referencyjną.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

tel.: +43 (0) 505 55-38112

faks: +43 (0) 505 55-38108

e-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

tel.: + 49 33979 80-0

faks: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

tel.: + 372 7 386 100

faks: + 372 7 386 102

e-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

tel.: +34 916 290 300

faks: +34 916 290 598

e-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

e-mail: info@evira.fi

tel.: +358 20 772 003 (exchange)

faks: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

tel.: (44-1932) 341111

faks: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

tel.: +36 1 460-6300

faks: +36 1 252-5177

e-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

tel.: +371 7620526

faks: +371 7620434

e-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

tel.: +48 81 889 30 00

faks: +48 81 886 25 95

e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

tel.: (46-18) 67 40 00

faks: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


ZAŁĄCZNIK IV

Kryteria dotyczące informacji, jaka ma być dostarczona w przypadku pojawienia się choroby Aujeszkyego (AD), i planów dotyczących monitorowania i zwalczania tej choroby, jakie mają być przewidziane zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 64/432/EWG

1.

Państwo członkowskie: …

2.

Data: …

3.

Okres sprawozdawczy: …

4.

Liczba gospodarstw, gdzie wykryto AD drogą badań klinicznych, serologicznych lub wirusologicznych: …

5.

Informacja o szczepieniach na AD, badaniach serologicznych i kategoryzacja gospodarstw (proszę wypełnić załączoną tabelą:

Region

Liczba gospodarstw trzodowych

Liczba gospodarstw trzodowych w ramach programu AD (1)

Liczba gospodarstw trzodowych niezakażonych wirusem AD

(ze szczepieniem) (2)

Liczba gospodarstw trzodowych wolnych od wirusa AD

(bez szczepienia) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

6.

Dalsze informacje na temat monitoringu serologicznego w ośrodkach sztucznego zapładniania, do celów wywozu, w ramach innego systemu nadzoru itp.: …


(1)  Program pod kontrolą właściwego organu.

(2)  Gospodarstwa trzodowe, w których testy serologiczne na AD zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym, zgodnie z oficjalnym programem AD, i gdzie szczepienia były stosowane w ciagu ostatnich 12 miesiec.

(3)  Gospodarstwa trzodowe, które spełniają warunki art. 1 ust. 3.


ZAŁĄCZNIK V

UCHYLONA DECYZJA I JEJ KOLEJNE ZMIANY

Decyzja Komisji 2001/618/WE

(Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 48)

 

Decyzja Komisji 2001/746/WE

(Dz.U. L 278 z 23.10.2001, s. 41)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1

Decyzja Komisji 2001/905/WE

(Dz.U. L 335 z 19.12.2001, s. 22)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 2

Decyzja Komisji 2002/270/WE

(Dz.U. L 93 z 10.4.2002, s. 7)

wyłącznie art. 3

Decyzja Komisji 2003/130/WE

(Dz.U. L 52 z 27.2.2003, s. 9)

 

Decyzja Komisji 2003/575/WE

(Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 41)

 

Decyzja Komisji 2004/320/WE

(Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 75)

wyłącznie art. 2 i załącznik II

Decyzja Komisji 2005/768/WE

(Dz.U. L 290 z 4.11.2005, s. 27)

 

Decyzja Komisji 2006/911/WE

(Dz.U. L 346 z 9.12.2006, s. 41)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1 i pkt 12 załącznika

Decyzja Komisji 2007/603/WE

(Dz.U. L 236 z 8.9.2007, s. 7)

 

Decyzja Komisji 2007/729/WE

(Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1 i pkt 10 załącznika


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Decyzja 2001/618/WE

Niniejsza decyzja

Artykuł 1 lit. a) i b)

Artykuł 1 pkt 1 i 2

Artykuł 1 lit. c) tiret pierwsze do piąte

Artykuł 1 pkt 3 lit. a)–e)

Artykuł 1 lit. d) tiret pierwsze do czwarte

Artykuł 1 pkt 4 lit. a)–d)

Artykuł 2 lit. a) i b)

Artykuł 2 pkt 1 i 2

Artykuł 2 lit. c) tiret pierwsze do trzecie

Artykuł 2 pkt 3 lit. a)–c)

Artykuł 3 lit. a)

Artykuł 3 pkt 1

Artykuł 3 lit. b) tiret pierwsze i drugie

Artykuł 3 pkt 2 lit. a) i b)

Artykuł 3 lit. c) tiret pierwsze do szóste

Artykuł 3 pkt 3 lit. a)–f)

Artykuł 4 lit. a)

Artykuł 4 pkt 1

Artykuł 4 lit. b) tiret pierwsze i drugie

Artykuł 4 pkt 2 lit. a) i b)

Artykuł 4 lit. c) tiret pierwsze do piąte

Artykuł 4 pkt 3 lit. a)–e)

Artykuły 5–8

Artykuły 5–8

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 9

Artykuł 11

Artykuł 10

Załączniki I–IV

Załączniki I–IV

Załącznik V

Załącznik VI


Top