EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007D0090

2007/90/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 12. februāris ), ar ko groza Lēmumu 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu ( WAS/RLAN ) ieviešanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 269) (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 41, 13.2.2007., 10./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OV L 327M , 5.12.2008., 838./839. lpp. (MT)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 140 - 140

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 09/02/2022; Iesaist. atcelta ar 32022D0179 Spēkā esības beigu datums ir balstīts uz datumu, kad publicēts atceļošais akts, kurš stājas spēkā tā paziņošanas dienā. Atceļošais akts ir paziņots, bet paziņošanas datums EUR-Lex vietnē nav pieejams; tā vietā izmantots publicēšanas datums.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/90(1)/oj

13.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/10


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 12. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 269)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/90/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1), un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad pieņemts Komisijas 2005. gada 11. jūlija Lēmums 2005/513/EK (2) par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai, turpmāki minētajā lēmumā definēto tehnisko parametru pētījumi atklāja, ka pretēji 2005. gada 11. jūlija Lēmumā norādītajiem tehniskajiem datiem 5 150–5 250 MHz un 5 250–5 350 MHz joslās maksimālās vidējās EIRP blīvuma limitus var formulēt tā, ka tie būtiski vienkāršotu aprīkojuma testēšanu. Tādējādi tehnisko parametru jaunais formulējums vienkāršotu minēto sistēmu ieviešanu ES.

(2)

Gan ETSI, gan CEPT apstiprinājusi, ka minēto tehnisko parametru grozījumi neietekmē citu pakalpojumu (kas izmanto arī WAS/RLAN izmantoto frekvenču diapazonu) drošību un ka RLAN ekspluatācijas kopējie 5 150–5 350 MHz frekvenču joslā radītie traucējumi tiek saglabāti tik zemā līmenī, ka tie nerada satelītu sakaru traucējumus.

(3)

RLAN aprīkojuma, kas izmanto 5 GHz joslas, saskaņotais standarts, ko ar numuru EN 301 893 pieņēmis Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūts (ETSI), ņem vērā minēto tehnisko parametru vienkāršojumu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/513/EK 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“4. pants

1.   5 150–5 350 MHz frekvenču joslā WAS/RLAN lieto tikai telpās ar vidējo EIRP ne vairāk par 200 mW. Turklāt 5 150–5 350 MHz joslā maksimālās vidējās EIRP blīvumu ierobežo līdz 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Brisele, 2007. gada 12. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 187, 19.7.2005., 22. lpp.


Augša