EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007D0436

2007/436/EK,Euratom: Padomes Lēmums ( 2007. gada 7. jūnijs ) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

OV L 163, 23.6.2007., 17./21. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 01 Sējums 015 Lpp. 141 - 145

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/436/oj

23.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/17


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 7. jūnijs)

par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

(2007/436/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 269. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 173. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (2),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (3),

tā kā:

(1)

Eiropadome, tiekoties Briselē 2005. gada 15. un 16. decembrī, cita starpā secināja, ka noteikumu par pašu resursiem pamatā jābūt vispārējam vienlīdzības mērķim. Ar šiem noteikumiem tādējādi būtu jānodrošina, ka saskaņā ar attiecīgajiem 1984. gada Fontenblo Eiropadomes secinājumiem nevienai dalībvalstij nav jāuztur budžeta slogs, kas būtu pārmērīgs salīdzinājumā ar valsts labklājības līmeni. Tādēļ būtu jāievieš attiecīgi noteikumi, kas attiektos uz konkrētām dalībvalstīm.

(2)

Kopienu pašu resursu sistēmai ir jānodrošina pietiekami resursi Kopienu politikas sakārtotai izstrādei, ņemot vērā to, ka vajadzētu ievērot stingru budžeta disciplīnu.

(3)

Šajā lēmumā nacionālais kopienākums (NKI) būtu jādefinē kā gada NKI tirgus cenās, ko noteikusi Komisija, piemērojot Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (tālāk tekstā – “EKS 95”) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 (4).

(4)

Ņemot vērā pāreju no EKS 79 uz EKS 95 attiecībā uz budžetu un pašu resursiem un nolūkā Kopienām piešķirto finanšu līdzekļu summu saglabāt nemainīgu, Komisija saskaņā ar Padomes Lēmuma 2000/597/EK, Euratom (2000. gada 29. septembris) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (5) 3. panta 1. un 2. punktu, izmantojot minētajā pantā doto formulu, pārrēķināja pašu resursu maksimumu un saistību apropriējumu maksimumu, to izsakot līdz divām zīmēm aiz komata. Komisija jaunās maksimālās robežas Padomei un Eiropas Parlamentam paziņoja 2001. gada 28. decembrī. Pašu resursu maksimālā robeža tika noteikta 1,24 % apmērā no dalībvalstu kopējā NKI tirgus cenās un saistību apropriējumu maksimālā robeža – 1,31 % apmērā no dalībvalstu kopējā NKI. Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē secināja, ka šīm maksimālajām robežām būtu jāpaliek pašreizējā līmenī.

(5)

Lai Kopienām piešķirto finanšu līdzekļu summa saglabātos nemainīga, šīs maksimālās robežas, kas izteiktas procentuāli no NKI, ir jākoriģē, ja EKS 95 izmaiņas būtiski maina NKI.

(6)

Eiropas Savienības tiesību aktos iestrādājot nolīgumus, kurus noslēdza daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā, vairs nav nekādas būtiskas atšķirības starp lauksaimniecības un muitas nodokļiem. Tādēļ Eiropas Savienības vispārējā budžetā šīs atšķirības būtu jālikvidē.

(7)

Lai nodrošinātu pārskatāmību un vienkāršību, Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē vienojās, ka vienotā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) resursu piesaistīšanas likmi nosaka 0,30 % apmērā.

(8)

Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē vienojās, ka Austrijai, Vācijai, Nīderlandei un Zviedrijai laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam piemēro samazinātas PVN piesaistīšanas likmes un ka Nīderlandei un Zviedrijai tajā pašā laika posmā to NKI resursu iemaksām piemēro ikgadēju bruto samazinājumu.

(9)

Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē vienojās, ka Apvienotajai Karalistei piemērojamo korekciju mehānismu saglabā un ka Vācijai, Austrijai, Zviedrijai un Nīderlandei nosaka mazāku daļu korekcijas finansēšanā. Tomēr, beidzoties pakāpeniskas pārejas periodam no 2009. līdz 2011. gadam, Apvienotā Karaliste pilnībā piedalās paplašināšanās izdevumu segšanā, izņemot lauksaimniecības tiešos maksājumus un ar tirgu saistītos izdevumus, kā arī tos lauku attīstības izdevumus, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa. Tādējādi Apvienotās Karalistes korekcijas aprēķinu pielāgo, pakāpeniski izslēdzot uz tām dalībvalstīm attiecinātos izdevumus, kuras ES pievienojušās pēc 2004. gada 30. aprīļa, izņemot minētos lauksaimniecības un lauku attīstības izdevumus. Laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam šo attiecināto izdevumu samazinājuma rezultātā papildu iemaksas no Apvienotās Karalistes nepārsniedz EUR 10,5 miljardus 2004. gada cenās. Ja laikā līdz 2013. gadam notiks jauna paplašināšanās, izņemot Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos, minēto summu attiecīgi koriģēs.

(10)

Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē vienojās, ka Lēmuma 2000/597/EK, Euratom 4. panta otrās daļas f) punkta noteikumus par gada pirmspievienošanās izdevumu kandidātvalstīs izslēgšanu no Apvienotās Karalistes korekcijas aprēķina beidz piemērot 2013. gada beigās.

(11)

Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembrī aicināja Komisiju sākt pilnīgu, plašu pārskatīšanu, kas attiektos uz visiem ES izdevumu, tostarp kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), un resursu, tostarp Apvienotās Karalistes atlaides, aspektiem, lai sniegtu ziņojumu 2008./2009. gadā.

(12)

Būtu jāparedz noteikumi, ko piemēro pārejas posmā starp sistēmu, kas paredzēta ar Lēmumu 2000/596/EK, Euratom, un to, ko ievieš ar šo lēmumu.

(13)

Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē vienojās, ka šis lēmums stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI TURPMĀK IZKLĀSTĪTOS NOTEIKUMUS, KO IESAKA PIEŅEMT DALĪBVALSTĪM.

1. pants

Kopienām pašu resursus piešķir atbilstīgi noteikumiem, kas izklāstīti turpmākajos pantos, lai saskaņā ar 269. pantu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā (turpmāk “EK līgums”) un 173. pantu Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumā (turpmāk “Euratom līgums”) nodrošinātu Eiropas Savienības vispārējā budžeta finansējumu.

Eiropas Savienības vispārējo budžetu, neskarot citus ieņēmumus, pilnībā finansē no Kopienu pašu resursiem.

2. pants

1.   Pašu resursus, ko iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžetā, veido šādi ieņēmumi:

a)

maksājumi, prēmijas, papildu vai kompensācijas summas, papildu summas vai faktori, kopējā muitas tarifa nodokļi un citi nodokļi, kurus noteikušas vai noteiks Kopienu iestādes attiecībā uz tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm, muitas nodokļi par izstrādājumiem saskaņā ar spēku zaudējušo Eiropas Ogļu un tērauda kopienas līgumu, kā arī iemaksas un citi nodokļi, kas ir paredzēti saskaņā ar cukura tirgus kopīgo organizāciju;

b)

neskarot 4. punkta otro daļu, piemērot visām dalībvalstīm vienotu likmi saskaņotajai PVN aprēķina bāzei, kas noteikta saskaņā ar Kopienas noteikumiem. Izmantotā aprēķina bāze nedrīkst pārsniegt 50 % no katras dalībvalsts NKI, kā tas noteikts 7. punktā;

c)

neskarot 5. punkta otro daļu, vienotās likmes – ko nosaka saskaņā ar budžeta procedūru, ņemot vērā kopējos citus ieņēmumus, – piemērošana visu dalībvalstu NKI summai.

2.   Pašu resursus, ko iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžetā, veido arī ieņēmumi, kas ir saņemti no jauniem maksājumiem, kuri ieviesti saskaņā ar kopējo politiku, saskaņā ar EK līgumu vai Euratom līgumu, ja ir ievērota EK līguma 269. pantā vai Euratom līguma 173. pantā noteiktā procedūra.

3.   Dalībvalstis kā iekasēšanas izmaksas patur 25 % no summām, kas minētas 1. punkta a) apakšpunktā.

4.   Vienoto likmi, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā, nosaka 0,30 % apjomā.

Laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam PVN resursu piesaistīšanas likmi Austrijai nosaka 0,225 % apjomā, Vācijai – 0,15 % apjomā un Nīderlandei un Zviedrijai – 0,10 % apjomā.

5.   Vienoto likmi, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā, piemēro katras dalībvalsts NKI.

Tomēr tikai laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam Nīderlandei piemēro EUR 605 miljonu ikgadēju bruto samazinājumu tās NKI iemaksām un Zviedrijai – EUR 150 miljonu ikgadēju bruto samazinājumu tās NKI iemaksām, 2004. gada cenās. Šīs summas koriģē atbilstīgi kārtējām cenām, piemērojot jaunāko Komisijas noteikto ES IKP deflatoru, izteiktu euro, kas pieejams provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā. Bruto samazinājumus piemēro pēc tam, kad aprēķināta un finansēta Apvienotās Karalistes korekcija, kā izklāstīts šā lēmuma 4. un 5. pantā, un tie nekādi neiespaido korekciju.

6.   Ja finanšu gada sākumā budžets nav pieņemts, piemēro esošās PVN un NKI piesaistīšanas likmes, līdz stājas spēkā jaunas likmes.

7.   Šā lēmuma vajadzībām NKP ir gada NKI tirgus cenās, ko noteikusi Komisija, piemērojot EKS 95, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2223/96.

Ja EKS 95 grozījumi radītu būtiskas izmaiņas attiecībā uz Komisijas noteikto NKI, tad Padome, pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, vienprātīgi pieņem lēmumu par to, vai šādi grozījumi attiecas uz šā lēmuma piemērošanu.

3. pants

1.   Kopējā pašu resursu summa, kas Kopienām piešķirta gada maksājumu apropriējumu segšanai, nepārsniedz 1,24 % no visu dalībvalstu NKI summas.

2.   Eiropas Savienības vispārējā budžetā iekļauto saistību apropriējumu kopsumma nepārsniedz 1,31 % no visu dalībvalstu NKI summas.

Tiek saglabāta pastāvīga attiecība starp saistību asignējumiem un maksājumu asignējumiem, lai nodrošinātu to savstarpēju atbilstību un ļautu turpmākajos gados ievērot 1. punktā minētos maksimālos apjomus.

3.   Ja EKS 95 izmaiņas būtiski maina NKI, ko izmanto šā lēmuma vajadzībām, Komisija 1. un 2. punktā minētās maksājumu un saistību apropriējumu robežas pārrēķina pēc šādas formulas:

Formula

kur t ir pēdējais pilnais gads, par kuru ir pieejami dati saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 (2003. gada 15. jūlijs) par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (6).

4. pants

1.   Apvienotajai Karalistei piešķir korekciju budžeta līdzsvarošanai.

Korekciju nosaka:

a)

aprēķinot starpību iepriekšējā finanšu gadā starp:

Apvienotās Karalistes procentuālo daļu no neierobežotās PVN aprēķina bāzes summas un

Apvienotās Karalistes procentuālo daļu attiecināto izdevumu kopsummā;

b)

šādi iegūto starpību reizinot ar paredzēto izdevumu kopsummu;

c)

reizinot saskaņā ar b) apakšpunktu iegūto rezultātu ar 0,66;

d)

no saskaņā ar c) apakšpunktu iegūtā rezultāta atņemot summu, par kādu Apvienoto Karalisti ietekmē pāreja uz nepārsniedzamo PVN bāzi, un 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos maksājumus, tas ir, starpību starp:

summu, kas Apvienotajai Karalistei būtu jāmaksā par summām, kuras finansētas no 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem resursiem, ja vienoto likmi piemērotu neierobežotajai PVN bāzei, un

Apvienotās Karalistes maksājumiem saskaņā ar 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu;

e)

no saskaņā ar d) apakšpunktu iegūtā rezultāta atņemot Apvienotās Karalistes neto ieguvumu, kas radies, palielinot 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto resursu procentuālo daļu, ko dalībvalstis patur ar resursu iekasēšanu saistīto izmaksu segšanai;

f)

katras ES paplašināšanās gadījumā koriģējot saskaņā ar e) apakšpunktu iegūto rezultātu, kompensāciju samazinot tā, lai izdevumi, kuriem pirms paplašināšanās netika piemērots samazinājums, arī pēc paplašināšanās netiktu samazināti. Koriģēšanu veic, no kopējiem attiecinātajiem izdevumiem atņemot summu, kas atbilst gada pirmspievienošanās izdevumiem kandidātvalstīs. Šādi aprēķinātās summas pārnes uz nākamajiem gadiem un koriģē ik gadu, piemērojot jaunāko pieejamo ES IKP deflatoru euro, ko nosaka Komisija. Šo apakšpunktu beidz piemērot, sākot no korekcijas, kuru budžetā pirmoreiz ņem vērā 2014. gadā;

g)

aprēķinu pielāgojot tādējādi, ka no kopējiem attiecinātajiem izdevumiem atņem kopējos izdevumus, kas attiecināmi uz dalībvalstīm, kuras ES pievienojušās pēc 2004. gada 30. aprīļa, izņemot lauksaimniecības tiešos maksājumus un ar tirgu saistītos izdevumus, kā arī tos lauku attīstības izdevumus, ko finansē ELVGF Garantiju nodaļa.

Šis samazinājums tiks ieviests pakāpeniski saskaņā ar tālāk redzamo grafiku:

Gads, kad budžetā pirmoreiz ņem vērā Apvienotās Karalistes korekciju

No Apvienotās Karalistes korekcijas aprēķina izslēdzamo, ar paplašināšanos saistīto izdevumu (kā tie definēti iepriekš) īpatsvars procentos

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam 1. punkta g) apakšpunktā minētā attiecināto izdevumu samazinājuma rezultātā Apvienotās Karalistes korekcijas pielāgojuma kopsumma nepārsniedz EUR 10,5 miljardus, 2004. gada cenās. Komisijas dienesti ik gadu pārbauda, vai korekcijas pielāgojuma kopsumma nepārsniedz minēto summu. Šā aprēķina nolūkos summas, kas izteiktas pašreizējās cenās, pārvērš 2004. gada cenās, piemērojot jaunāko pieejamo ES IKP deflatoru euro, ko noteikusi Komisija. Ja maksimālā EUR 10,5 miljardu summa ir pārsniegta, attiecīgi samazina Apvienotās Karalistes iemaksu budžetā.

Ja laikā līdz 2013. gadam notiek jauna paplašināšanās, EUR 10,5 miljardu maksimālo summu koriģē, to attiecīgi palielinot.

5. pants

1.   Pārējās dalībvalstis korekcijas izmaksas sedz šādi:

a)

izmaksu sadali vispirms aprēķina pēc katras dalībvalsts daļas 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos maksājumos, no aprēķina izslēdzot Apvienoto Karalisti un neņemot vērā 2. panta 5. punktā minētos Nīderlandes un Zviedrijas NKI resursu iemaksu bruto samazinājumus;

b)

pēc tam to pielāgo tā, lai Austrijas, Vācijas, Nīderlandes un Zviedrijas finansējuma daļa būtu viena ceturtā daļa no to parastās finansējuma daļas, kas iegūta šā aprēķina rezultātā.

2.   Precizējumu piešķir Apvienotajai Karalistei, samazinot tās maksājumus, kas izriet no 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas. Izmaksas, ko sedz pārējās dalībvalstis, pieskaita maksājumiem, ko katra no tām veic saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

3.   Komisija veic 2. panta 5. punkta, 4. panta un šā panta piemērošanai nepieciešamos aprēķinus.

4.   Ja finanšu gada sākumā budžets nav pieņemts, turpina piemērot to Apvienotajai Karalistei piešķirto korekciju un citām dalībvalstīm sedzamās izmaksas, kas iekļautas pēdējā galīgi pieņemtajā budžetā.

6. pants

Šā lēmuma 2. pantā minētos ieņēmumus bez izšķirības izmanto visu Eiropas Savienības vispārējā budžetā iekļauto izdevumu finansēšanai.

7. pants

Kopienu ieņēmumu pārpalikumu, kas pārsniedz finanšu gada faktisko izdevumu kopsummu, pārnes uz nākamo finanšu gadu.

8. pants

1.   Kopienu pašu resursus, kas minēti 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstis iekasē saskaņā ar valsts normatīvo un administratīvo aktu noteikumiem, kurus attiecīgā gadījumā pielāgo, lai panāktu atbilstību Kopienas noteikumu prasībām.

Komisija regulāri izskata dalībvalstu paziņotos valstu noteikumus, iesniedz dalībvalstīm labojumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu valsts noteikumu atbilstību Kopienas noteikumiem, un iesniedz ziņojumus budžeta lēmējinstitūcijai.

Dalībvalstis 2. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā paredzētos resursus nodod Komisijas rīcībā.

2.   Padome saskaņā ar EK līguma 279. panta 2. punktā un Euratom līguma 183. pantā izklāstīto procedūru pieņem noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu šo lēmumu un lai dotu iespēju pārbaudīt 2. un 5. pantā minēto ieņēmumu iekasēšanu, nodošanu Komisijas rīcībā un izmaksāšanu.

9. pants

Lai veiktu pilnīgu, visaptverošu pārskatīšanu, kas attiektos uz visiem ES izdevumu, tostarp KLP, un resursu, tostarp Apvienotās Karalistes atlaides, aspektiem, un par to sniegtu ziņojumu 2008./2009. gadā, Komisija veic vispārēju pašu resursu sistēmas pārskatīšanu.

10. pants

1.   Ievērojot 2) apakšpunktu, no 2007. gada 1. janvāra atceļ Lēmumu 2000/597/EK, Euratom. Visas atsauces uz Padomes Lēmumu 70/243/EOTK, EEK, Euratom (1970. gada 21. aprīlis) par dalībvalstu finanšu iemaksu aizstāšanu ar Kopienu pašu resursiem (7), Padomes Lēmumu 85/257/EEK, Euratom (1985. gada 7. maijs) par Kopienu pašu resursu sistēmu (8), Padomes Lēmumu 88/376/EEK, Euratom (1988. gada 24. jūnijs) par Kopienu pašu resursu sistēmu (9), Padomes Lēmumu 94/728/EK, Euratom (1994. gada 31. oktobris) par Kopienu pašu resursu sistēmu (10) vai Lēmumu 2000/597/EK, Euratom uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

2.   Lēmumu 88/376/EEK, Euratom, 94/728/EK, Euratom un 2000/597/EK, Euratom 2., 4. un 5. pantu turpina piemērot, lai aprēķinātu un koriģētu ieņēmumus, kuri noteikti, piemērojot visām dalībvalstīm vienotu likmi PVN bāzei, kas noteikta saskaņotā veidā un ierobežota starp 50 % un 55 % no katras dalībvalsts NKP vai NKI, atkarībā no attiecīgā gada, un lai aprēķinātu budžeta nelīdzsvarotības korekciju, kas Apvienotajai Karalistei piešķirta no 1988. līdz 2006. gadam.

3.   Dalībvalstis kā iekasēšanas izmaksas patur 10 % no summām, kuras minētas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kuras dalībvalstīm saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas noteikumiem bija jāiemaksā līdz 2001. gada 28. februārim.

11. pants

Padomes ģenerālsekretārs šo lēmumu dara zināmu dalībvalstīm.

Dalībvalstis nekavējoties ziņo Padomes ģenerālsekretāram par to procedūru izpildi, kas saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām vajadzīgas šā lēmuma pieņemšanai.

Šis lēmums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais otrajā daļā minētais paziņojums.

Lēmumu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

12. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 7. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. GLOS


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 4. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 203, 25.8.2006., 50. lpp.

(3)  OV C 309, 16.12.2006., 103. lpp.

(4)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

(5)  OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.

(6)  OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.

(7)  OV L 94, 28.4.1970., 19. lpp.

(8)  OV L 128, 14.5.1985., 15. lpp.

(9)  OV L 185, 15.7.1988., 24. lpp.

(10)  OV L 293, 12.11.1994., 9. lpp.


Augša