EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007D0116

2007/116/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 15. februāris ) par valsts numuru sērijas, kas sākas ar 116 , rezervēšanu saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 249) (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 49, 17.2.2007., 30./33. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OV L 338M , 17.12.2008., 913./917. lpp. (MT)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 144 - 147

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 03/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116(1)/oj

17.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 15. februāris)

par valsts numuru sērijas, kas sākas ar “116”, rezervēšanu saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 249)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/116/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (Pamatdirektīva) (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ir vēlams, lai dalībvalstu iedzīvotājiem, tostarp ceļotājiem un invalīdiem, būtu iespējams piekļūt noteiktiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību, visās dalībvalstīs izmantojot vienotus atpazīstamus numurus. Šobrīd dalībvalstīs izmanto dažādas numerācijas un numuru ievadīšanas shēmas, un Kopienā nedarbojas vienota numerācijas shēma vienu un to pašu šādiem pakalpojumiem paredzētu tālruņa numuru rezervēšanai. Tāpēc ir nepieciešama Kopienas rīcība.

(2)

Ir jāsaskaņo numerācijas resursi, lai gala lietotāji šiem dažādās dalībvalstīs sniegtajiem pakalpojumiem varētu piekļūt, izmantojot vienu un to pašu numuru. Kombinācija “vienāds numurs – vienāds pakalpojums” nodrošinās to, ka jebkurā Kopienas dalībvalstī sniegts konkrēts pakalpojums vienmēr tiks saistīts ar konkrētu numuru. Tādējādi pakalpojums iegūst viseiropas identitāti – tas ir noderīgi Eiropas iedzīvotājam, kurš zina, ka, dažādās dalībvalstīs zvanot pa vienu un to pašu numuru, viņš saņems piekļuvi viena un tā paša veida pakalpojumam. Šis pasākums veicinās viseiropas pakalpojumu attīstību.

(3)

Lai atspoguļotu attiecīgo pakalpojumu sociālo funkciju, zvaniem uz saskaņotajiem numuriem jābūt bezmaksas pakalpojumam, kas gan nenozīmē, ka operatoru pienākums būtu veikt zvanus uz “116” sērijas numuriem par saviem līdzekļiem. Tas, ka zvans uz šiem numuriem ir bezmaksas pakalpojums, ir būtisks saskaņošanas komponents.

(4)

Ir jāparedz nosacījumi, kas ir cieši saistīti ar uzraudzību attiecībā uz sniegtā pakalpojuma raksturu, lai nodrošinātu saskaņoto numuru izmantošanu konkrēta veida pakalpojumiem, uz ko attiecas šis lēmums.

(5)

Ar tiesībām izmantot konkrētu saskaņoto numuru var būt nepieciešams saistīt īpašus nosacījumus – piemēram, ka saistītais pakalpojums jāsniedz 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

(6)

Saskaņā ar Pamatdirektīvu valsts regulatori ir atbildīgi par valsts numuru piešķiršanas plānu pārvaldību un uzraudzību attiecībā uz valsts numerācijas resursu piešķiršanu konkrētiem uzņēmumiem. Saskaņā ar 6. pantu un 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (“Atļauju izsniegšanas direktīva”) (2) ar numuru izmantošanu var saistīt nosacījumus, kuru neizpildes gadījumā var piemērot sankcijas.

(7)

Sērijas, kas sākas ar “116”, konkrēto numuru saraksts ir regulāri jāatjaunina atbilstīgi Pamatdirektīvas 22. panta 3. punktā noteiktajai procedūrai. Dalībvalstīm šādu numuru esība jādara zināma visām ieinteresētajām personām pieejamā veidā, piemēram, ar to tīmekļa vietņu starpniecību.

(8)

Komisija apsvērs šā lēmuma pārskatīšanu vai turpmāku pielāgošanu, ņemot vērā gūto pieredzi un pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem ziņojumiem Komisijai, jo īpaši par to, vai konkrēts pakalpojums, kuram rezervēts numurs, ir Eiropas mēroga pakalpojums.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Komunikāciju komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Numuru sēriju, kas sākas ar “116”, valsts numuru piešķiršanas plānos rezervē saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību.

Konkrēti šīs sērijas numuri un pakalpojumi, kuriem tie rezervēti, ir norādīti pielikumā.

2. pants

Saskaņotais pakalpojums ar sociālo vērtību

“Saskaņotais pakalpojums ar sociālo vērtību” ir pakalpojums, kas atbilst kopīgam aprakstam, ir pieejams fiziskām personām ar bezmaksas tālruņa numura starpniecību, var būt noderīgs apmeklētājiem no citām valstīm un atbilst konkrētai sociālai nepieciešamībai, jo īpaši, ja tās mērķis ir veicināt personu vai noteiktu personu grupu labklājību un drošību vai palīdzēt grūtībās nonākušām personām.

3. pants

Konkrētu “116” sērijas numuru rezervēšana

Dalībvalstis nodrošina, lai:

a)

pielikumā norādītos numurus izmantotu tikai tiem pakalpojumiem, kuriem tie rezervēti;

b)

netiktu izmantoti “116” sērijas numuri, kas nav norādīti pielikumā;

c)

numuru 116112 nepiešķirtu un neizmantotu nevienam pakalpojumam.

4. pants

Nosacījumi, kas saistīti ar tiesībām izmantot saskaņotos numurus

Ar tiesībām izmantot saskaņotos numurus, lai sniegtu saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību, dalībvalstis saista šādus nosacījumus:

a)

pakalpojums nodrošina personām informāciju, palīdzību, ziņojuma nosūtīšanas iespēju vai arī minēto elementu jebkādu kombināciju;

b)

pakalpojums ir pieejams visām personām, un ar to nav saistīta prasība par iepriekšēju reģistrāciju;

c)

pakalpojumam nav noteikts laika ierobežojums;

d)

ar šo pakalpojumu netiek saistīts priekšnosacījums par maksu vai maksājuma saistībām;

e)

tālruņa sarunas laikā nav atļautas šādas darbības: reklāma, izklaides pakalpojumi, mārketings un tirdzniecība, zvana izmantošana turpmākiem tirdzniecības vai komercpakalpojumiem.

Turklāt ar tiesībām izmantot saskaņotos numurus dalībvalstis saista konkrētus nosacījumus, kas norādīti pielikumā.

5. pants

Saskaņoto numuru piešķiršana

1.   Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka no 2007. gada 31. augusta kompetentais valsts regulators var piešķirt pielikumā norādītos numurus.

2.   Konkrēta numura un saistītā saskaņotā pakalpojuma ar sociālo vērtību iekļaušana sarakstā neuzliek dalībvalstīm pienākumu nodrošināt attiecīgā pakalpojuma sniegšanu savā teritorijā.

3.   Tiklīdz numurs ir iekļauts pielikumā, dalībvalsts tās mērogā informē par konkrētā numura pieejamību saistītā saskaņotā pakalpojuma sniegšanai un par iespēju iesniegt pieteikumus, lai saņemtu tiesības izmantot šo konkrēto numuru.

4.   Dalībvalstis nodrošina to, ka tiek uzturēts reģistrs, kurā norādīti saskaņotie numuri un attiecīgo dalībvalstu teritorijā pieejamie ar tiem saistītie saskaņotie pakalpojumi ar sociālo vērtību. Reģistram jābūt viegli pieejamam sabiedrībai.

6. pants

Uzraudzība

Dalībvalstis regulāri ziņo Komisijai par pielikumā norādīto numuru faktisko izmantojumu attiecīgo pakalpojumu sniegšanai to teritorijā.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 15. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.


PIELIKUMS

Saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību rezervētie numuri

Numurs

Pakalpojumi, kuriem numurs ir rezervēts

Ar tiesībām izmantot šo numuru saistītie konkrētie nosacījumi

116000

palīdzības dienesta numurs pazudušiem bērniem

 


Augša