EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006D0193

2006/193/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 1. marts ), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 761/2001 nosaka vides vadības un audita sistēmas ( EMAS ) logotipa izmantošanu transporta iepakojumam un terciāram iepakojumam īpašos gadījumos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 306) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 70, 9.3.2006., 63./64. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 118M , 8.5.2007., 363./364. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 015 Lpp. 252 - 253
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 015 Lpp. 252 - 253

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 10/01/2010; Atcelts ar 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/193/oj

9.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/63


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 1. marts),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 761/2001 nosaka vides vadības un audita sistēmas (EMAS) logotipa izmantošanu transporta iepakojumam un terciāram iepakojumam īpašos gadījumos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 306)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/193/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Regulu (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

EMAS logotips sabiedrībai un citām ieinteresētām personām norāda, ka EMAS reģistrēta organizācija ir izveidojusi vides vadības sistēmu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 761/2001 prasībām.

(2)

EMAS logotipu nedrīkst izmantot uz produktiem vai to iesaiņojuma, vai arī kopā ar līdzīgām prasībām par citiem produktiem, darbībām vai pakalpojumiem. Tomēr Komisijai ir jāapsver, kādos īpašos apstākļos ir iespējams izmantot EMAS logotipu kā daļu no vērtējuma, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 761/2001 15. panta 3. punktā.

(3)

Atsevišķas organizācijas ar EMAS reģistrāciju ir izrādījušas ieinteresētību par EMAS logotipa izmantošanu savā transporta iepakojumā vai terciārā iepakojumā, uzskatot to par efektīvu veidu vides informācijas izplatīšanā ieinteresētām personām.

(4)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 761/2001 15. panta 3. punkta prasībām Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm novērtēja logotipa izmantošanu, atzīšanu un interpretāciju, secinot, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (2) noteiktais gadījums par transporta iepakojumu un terciāro iepakojumu ir ārkārtējs apstāklis, ko paredz Regulas (EK) Nr. 761/2001 8. panta 3. punktā, pieņemot, ka šāds iepakojums nav tieši saistīts ar produktiem, un tāpēc EMAS logotipa izmantošana ir pieļaujama.

(5)

Turklāt logotipam jāpievieno papildu informācija, lai nodrošinātu sajaukšanas neiespējamību ar vides produktu etiķetēm un nepārprotami darītu zināmu sabiedrībai un ieinteresētām personām, ka logotipa izmantošana nekādā veidā nav saistīta ar tiem produktiem vai produktu īpašībām, ko ietver transporta iepakojums vai terciārais iepakojums, bet gan ar vides vadības sistēmu, kuru pielieto reģistrēta organizācija.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 761/2001 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EMAS reģistrētās organizācijas var izmantot divas EMAS logotipa versijas, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 761/2001 IV pielikumā par to transporta iepakojumu vai terciāro iepakojumu Direktīvas 94/62/EK 3. panta 1. punkta izpratnē.

Šajos gadījumos EMAS logotips jāpapildina ar šādu tekstu: “[EMAS reģistrētās organizācijas nosaukums] ir organizācija, kas reģistrēta Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS)”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 1. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 114, 24.4.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 196/2006 (OV L 32, 4.2.2006., 4. lpp.).

(2)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/20/EK (OV L 70, 16.3.2005., 17. lpp.).


Augša