EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32005D0834

2005/834/ES: Odločba Sveta z dne 8. novembra 2005 o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES

UL L 312, 29.11.2005, str. 51–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 175M , 29.6.2006, str. 90–93 (MT)
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 067 str. 146 - 149
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 067 str. 146 - 149
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 058 str. 199 - 202

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj

29.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/51


ODLOČBA SVETA

z dne 8. novembra 2005

o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES

(2005/834/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (1), in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (2), in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (3), in zlasti člena 22(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (4), in zlasti člena 23(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (5), in zlasti člena 37(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (6), in zlasti člena 20(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 97/788/ES (7) je Svet določil, da naj bi uradni nadzori nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, dajali enaka jamstva kakor tisti, ki jih izvajajo v državah članicah.

(2)

Kot kaže, dajejo ti nadzori še naprej enaka jamstva kot tisti, ki se izvajajo v državah članicah. Navedeni nadzori ostanejo zato še naprej enakovredni.

(3)

Odločba 97/788/ES je prenehala veljati 30. junija 2005. Ta odločba mora začeti učinkovati 1. julija 2005, zato da se prepreči oviranje trgovine s temi tretjimi državami.

(4)

Ta odločba naj ne preprečuje Skupnosti, da prekliče odločitev o enakovrednosti ali da zavrne podaljšanje obdobja njene veljavnosti, kadar pogoji, na katerih temelji, niso ali niso več izpolnjeni.

(5)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (8).

(6)

Z Direktivo 2004/117/ES (9) se je področje uporabe ureditve Skupnosti za enakovrednost semen razširilo na vse kategorije semen, vključno s semenom generacij pred osnovnim semenom. Zato je primerno, da se spremeni Odločba 2003/17/ES (10), da se določbe omenjene odločbe uskladijo s spremenjenimi določbami direktiv o trženju semen –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uradni nadzor nad postopki vzdrževanja sort, ki ga v tretjih državah iz Priloge izvajajo organi, navedeni v isti prilogi, za vrste, ki jih urejajo posebej za vsako od teh držav navedene direktive, daje enaka jamstva kakor tisti, ki ga izvajajo države članice.

Člen 2

Spremembe Priloge, razen sprememb, ki se nanašajo na prvi stolpec preglednice, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 3(2).

Člen 3

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ustanovljen s členom 1 Sklepa 66/399/EGS (11), v nadaljnjem besedilu „Odbor“.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

V Odločbi 2003/17/ES se člena 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

Poljski pregledi pri semenskih posevkih vrst, navedenih v Prilogi I, opravljeni v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, se štejejo za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES, pod pogojem, da:

(a)

jih uradno opravijo organi, našteti v Prilogi I, ali se opravijo pod uradnim nadzorom teh organov;

(b)

izpolnjujejo pogoje, predpisane v točki A Priloge II.

Člen 2

Seme vrst, navedenih v Prilogi I, pridelano v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, ki ga uradno potrdijo organi, našteti v tej prilogi, se šteje za enakovredno semenu, skladnemu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES, če izpolnjuje pogoje, predpisane v točki B Priloge II.“

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 1. julija 2005.

Vendar se člen 4 uporablja od 1. oktobra 2005.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).

(2)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(3)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(6)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(7)  UL L 322, 25.11.1997, str. 39. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/120/ES (UL L 36, 7.2.2004, str. 57).

(8)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(9)  UL L 14, 18.1.2005, str. 18.

(10)  UL L 8, 14.1.2003, str. 10. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 885/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 1).

(11)  UL 125, 11.7.1966, str. 2289/66.


PRILOGA

Država (1)

Organ, ki je odgovoren za izvajanje nadzora

Direktive

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EGS

2002/55/ES

2002/57/ES

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich

Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/ES

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/ES

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/ES

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/55/ES

2002/57/ES

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EGS

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bucharest

2002/57/ES

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/ES

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/54/ES

2002/57/ES

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES


(1)  AR – Argentina, AU – Avstralija, BG – Bolgarija, CA – Kanada, CH – Švica, CL – Čile, CS – Srbija in Črna Gora, HR – Hrvaška, IL – Izrael, JP – Japonska, KR – Republika Koreja, MA – Maroko, NZ – Nova Zelandija, RO – Romunija, TW – Tajvan, US – Združene države Amerike, UY – Urugvaj, ZA – Južna Afrika.


Na vrh