EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005D0671

Padomes Lēmums 671/2005/TI (2005. gada 20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem

OV L 253, 29.9.2005., 22./24. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 168M, 21.6.2006., 350./352. lpp. (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 31/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/oj

29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/22


PADOMES LĒMUMS 671/2005/TI

(2005. gada 20. septembris)

par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 29. pantu, 30. panta 1. punktu, 31. pantu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Eiropadome 2001. gada 21. septembra ārkārtas sanāksmē apliecināja, ka terorisms ir nopietna pasaules un Eiropas problēma, un terorisma apkarošanai būtu jābūt prioritāram Eiropas Savienības mērķim.

(2)

Eiropadome 2001. gada 19. oktobrī apliecināja, ka ir apņēmības pilna cīnīties pret terorismu jebkurā tā izpausmē, jebkurā pasaules vietā, un turpinās darīt visu, lai stiprinātu starptautiskās sabiedrības koalīciju, apkarojot terorismu jebkādā izpausmē un formā, piemēram, pastiprinot sadarbību starp operatīvajiem dienestiem, kas ir atbildīgi par terorisma apkarošanu: Eiropolu, Eurojust, izlūkdienestiem, policijas spēkiem un tiesu iestādēm.

(3)

Terorisma apkarošanā ir būtiski, lai attiecīgiem dienestiem to jomās būtu pēc iespējas pilnīgāka un jaunāka informācija. Specializētiem dalībvalstu dienestiem, tiesu iestādēm un attiecīgām Eiropas Savienības struktūrām, piemēram, Eiropolam un Eurojust informācija ir obligāti vajadzīga, lai varētu veikt uzticētos pienākumus.

(4)

Padomes Lēmums 2003/48/TI (2002. gada 19. decembris) par īpašu pasākumu piemērošanu policijas un tiesu iestāžu sadarbībā, lai apkarotu terorismu saskaņā ar Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 4. pantu (2) ir liels solis uz priekšu. Terorisma draudu pastāvēšana, kā arī šīs parādības sarežģītība rada vajadzību pēc aizvien plašākas informācijas apmaiņas. Informācijas apmaiņa jāizmanto visās kriminālprocesa stadijās, arī tiesu spriedumos, un attiecībā pret visām personām un juridiskām personām, grupām vai subjektiem, attiecībā uz kuriem notiek lietas izmeklēšana, tiesvedība vai kas notiesāti saistībā ar teroristu nodarījumiem.

(5)

Tā kā dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi, un tādējādi to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šis lēmums paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

(6)

Informācijas apmaiņā šis lēmums neskar būtiskas valstu drošības intereses un tam nevajadzētu apdraudēt personu drošību vai konkrētas izlūkošanas darbības valsts drošības jomā, vai traucēt konkrētu lietu izmeklēšanu.

(7)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ietverti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“teroristu nodarījumi” ir noziedzīgi nodarījumi, kas uzskaitīti 1., 2. un 3. pantā Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (3);

b)

“Eiropola konvencija”ir 1995. gada 26. jūlija Konvencija par Eiropas Policijas biroja izveidi (4);

c)

Eurojust lēmums” ir Padomes Lēmums 2002/187/TI (2002. gada 28. februāris), ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem (5);

d)

“grupa vai vienība” ir “teroristu grupas” Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI 2. panta nozīmē un Padomes 2001. gada 27. decembra Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (6) pielikumā uzskaitītās grupas un vienības.

2. pants

Ar teroristu nodarījumiem saistītas informācijas sniegšana Eurojust, Eiropolam un dalībvalstīm

1.   Katra dalībvalsts no saviem policijas dienestiem vai citām tiesībaizsardzības iestādēm izraugās specializētu dienestu, kam saskaņā ar tās tiesību aktiem būs piekļuve visai vajadzīgai informācijai par tās tiesībaizsardzības iestāžu veiktu kriminālizmeklēšanu un kas iegūta teroristu nodarījumu izmeklēšanā, un kurš vāks tādu informāciju un saskaņā ar 3. un 4. punktu sūtīs to Eiropolam.

2.   Katra dalībvalsts norīko vienu vai, ja tās tiesību sistēma paredz, vairākas iestādes kā Eurojust korespondentes terorisma jautājumos no attiecīgās valsts – vai attiecīgu tiesu iestādi vai citu kompetentu iestādi –, kam saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir piekļuve visai vajadzīgai informācijai par kriminālvajāšanu saistībā ar teroristu nodarījumiem un ar tiem saistītajās lietās pieņemtiem spriedumiem, un tā var vākt tādu informāciju un saskaņā ar 5. punktu sūtīt to uz Eurojust.

3.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz attiecīgās iestādes savākto 4. punktā minēto informāciju par kriminālizmeklēšanu un 5. punktā minēto informāciju par kriminālvajāšanu sakarā ar teroristu nodarījumiem un lietās pieņemtajiem spriedumiem, kura ietekmē vai var ietekmēt divas vai vairākas dalībvalstis, pārsūta uz:

a)

Eiropolu saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un Eiropola Konvenciju – apstrādei un

b)

Eurojust saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un, ja Eurojust lēmums to ļauj – lai Eurojust varētu veikt tam uzticētos uzdevumus.

4.   Informācija, kas saskaņā ar 3. punktu jāpārsūta uz Eiropolu, ir šāda:

a)

dati, ar ko identificē attiecīgo personu, grupu vai vienību;

b)

kādus nodarījumus izmeklē un kādi ir konkrēti to izdarīšanas apstākļi;

c)

kāds ir attiecīgais likumpārkāpums;

d)

kāda ir saistība ar citām attiecīgām lietām;

e)

sakaru tehnoloģiju izmantojums;

f)

kādus draudus rada to rīcībā esoši masu iznīcināšanas ieroči.

5.   Informācija, kas saskaņā ar 3. punktu jāpārsūta uz Eurojust, ir šāda:

a)

dati, ar ko identificē personu, grupu vai vienību, kas ir kriminālizmeklēšanas vai kriminālvajāšanas objekts;

b)

kāds ir attiecīgais likumpārkāpums, un konkrēti tā izdarīšanas apstākļi;

c)

informācija par tiesas pieņemtiem galīgiem spriedumiem par teroristu nodarījumiem un konkrētiem šo pārkāpumu izdarīšanas apstākļiem;

d)

kāda ir saistība ar citām attiecīgām lietām;

e)

tiesiskās palīdzības lūgumi, arī tiesiskas palīdzības pieprasījumi, kas adresēti citai dalībvalstij vai ko iesniegusi cita dalībvalsts, kā arī atbildes uz tiem.

6.   Visas dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkuru svarīgu informāciju, kas iekļauta dokumentā, lietā, informācijas blokā, priekšmetā vai citā pierādījumā, kurš konfiscēts, izmeklējot krimināllietu vai sakarā ar tiesvedību krimināllietā, kas saistīta ar teroristu nodarījumiem, cik vien iespējams drīz, neapdraudot tajā laikā notiekošu lietu izmeklēšanu, saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem un attiecīgiem starptautiskiem tiesiskiem instrumentiem varētu darīt pieejamu ieinteresētām citu dalībvalstu iestādēm, ja notiek vai var sākties izmeklēšana, vai ja notiek kriminālvajāšana sakarā ar teroristu nodarījumiem.

3. pants

Kopīgas izmeklētāju vienības

Attiecīgos gadījumos dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izveidotu kopīgas izmeklētāju vienības teroristu nodarījumu kriminālizmeklēšanai.

4. pants

Tiesiskās palīdzības lūgumi un tiesas spriedumu izpilde

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ar teroristu nodarījumiem saistītus citu dalībvalstu savstarpējas tiesiskas palīdzības un spriedumu atzīšanas un izpildes lūgumus izskata kā steidzamus jautājumus, un tie ir prioritāri.

5. pants

Pašreizējo noteikumu atcelšana

Ar šo Lēmums 2003/48/IT ir atcelts.

6. pants

Īstenošana

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai, vēlākais, līdz 2006. gada 30. jūnijam nodrošinātu atbilstību šim lēmumam.

7. pants

Teritoriāls piemērojums

Šo lēmumu piemēro attiecībā uz Gibraltāru.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 20. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 7. jūnijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV L 16, 22.1.2003., 68. lpp.

(3)  OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.

(4)  OV C 316, 27.11.1995., 2. lpp. Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 27. novembra Protokolu (OV C 2, 6.1.2004., 3. lpp.).

(5)  OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2003/659/TI (OV L 245, 29.9.2003., 44. lpp.).

(6)  OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2005/220/KĀDP (OV L 69, 16.3.2005., 59. lpp.).


Augša