EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Vaicājums: (DTN_ELI=90 AND DTA=2004 AND FM_CODED=DEC OR DEC_DEL OR DEC_IMPL OR DEC_ENTSCHEID OR DEC_FRAMW AND DTC=false) NOT ELI = NULL, Meklēšanas valoda: latviešu

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 90/04/COL ( 2004. gada 23. aprīlis ), ar kuru četrdesmit sesto reizi groza Procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunu 24.C nodaļu – Valsts atbalsta noteikumu piemērošana sabiedriskajai apraidei

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
E2004C0090
Forma:
Lēmums
Autors:
EBTA Uzraudzības iestāde
Dokumenta datums:
23/04/2004

Komisijas Lēmums (2003. gada 23. decembris) par tehniskajām prasībām attiecībā uz 3. panta īstenošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/102/EK, kas attiecas uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (izziņots ar dokumenta Nr. C(2003) 5041)Dokuments attiecas uz EEZ.

Spēkā

CELEX numurs:
32004D0090
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Komisija
Dokumenta datums:
23/12/2003