EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32004D0842

2004/842/ES: Odločba Komisije z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4493)Besedilo velja za EGP.

UL L 362, 9.12.2004, str. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 269M , 14.10.2005, str. 80–86 (MT)
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 061 str. 30 - 36
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 061 str. 30 - 36
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 058 str. 144 - 150

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 18/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/842/oj

9.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 362/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. decembra 2004

o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4493)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/842/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin (1) in zlasti člena 4a(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (2) in zlasti člena 4a(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (3) in zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (4) in zlasti člena 23(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (5) in zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (6) in zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES lahko države članice proizvajalcem semen kmetijskih rastlin dovolijo dajanje v promet semen sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v katalog zadevne države članice, kakor je določeno v Direktivi Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (7).

(2)

Poleg tega lahko države članice v skladu z Direktivo 2002/55/ES dovolijo žlahtniteljem semen zelenjadnic ali njihovim zastopnikom dajanje na trg semen sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog v vsaj eni državi članici, kakor je predvideno v navedeni direktivi.

(3)

Da bi državam članicam omogočili izdajo takih dovoljenj je treba za navedene direktive določiti pravila za izvajanje, ki bodo določila zlasti namene, za katere se lahko izdajo navedena dovoljenja, ter pogoje za izdajo dovoljenj, označevanje embalaže in v primeru semen kmetijskih rastlin tudi količine. Primerno je tudi, da se za sorte, pridobljene iz gensko spremenjenih organizmov, zahteva dovoljenje za dajanje takega gensko spremenjenega organizma v promet v skladu z zakonodajo Skupnosti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE I

Splošna določba

Člen 1

Predmet

Namen te odločbe je določiti pravila, po katerih lahko države članice izdajo dovoljenje za dajanje v promet:

(a)

semen sort poljščin, za katere je zadevna država članica prejela prošnjo za vpis v nacionalni katalog, predviden v členu 1(2) Direktive 2002/53/ES, ob upoštevanju skladnosti s Poglavjem II te odločbe, ali

(b)

semen sort zelenjadnic, za katere je bila prošnja za vpis v nacionalni katalog, predviden v členu 3(3) Direktive 2002/55/ES, vložena v vsaj eni državni članici in za katere so bili predloženi natančni tehnični podatki, ob upoštevanju skladnosti s Poglavjem III te odločbe.

POGLAVJE II

Poljščine

Člen 2

Dovoljenje

1.   Za poljščine iz direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES lahko države članice proizvajalcem, registriranim na njihovem ozemlju, dovolijo dajanje v promet semen sort, za katere je bila zadevni državi članici predložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin („nacionalni katalog“), v skladu s členi 3 do 18 te odločbe.

2.   Države članice zagotovijo, da v primeru, da je dovoljenje izdano v skladu s to odločbo, imetnik dovoljenja izpolnjuje pogoje ali omejitve, ki se uporabljajo za tako dovoljenje.

Člen 3

Prošnja

1.   Dovoljenje lahko zahteva oseba, ki je pravilno vložila prošnjo za vpis zadevnih sort v katalog zadevne države članice (v nadaljnjem besedilu imenovana „prosilec“, vključuje pa tudi zastopnika take osebe pod pogojem, da je bil zastopnik uradno imenovan).

2.   Prosilec predloži naslednje podatke:

(a)

predvidene poskuse in testiranja,

(b)

ime (imena) države članice (držav članic), v kateri (katerih) naj bi se opravljali navedeni poskusi in testiranja,

(c)

opis sorte,

(d)

vzdrževanje sorte.

Člen 4

Namen

Dovoljenja se izdajo samo za poskuse ali testiranja, opravljene v kmetijskih podjetjih za zbiranje podatkov o gojenju ali uporabi sorte.

Člen 5

Tehnični pogoji

1.   Seme krmnih rastlin izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II k Direktivi 66/401/EGS za:

(a)

certificirano seme (vse sorte razen Pisum sativum in Vicia faba), ali

(b)

„certificirano seme druge generacije“ (Pisum sativum, Vicia faba).

2.   Seme žit izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II k Direktivi 66/402/EGS za:

(a)

certificirano seme (Phalaris canariensis razen hibridov, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays in hibridi Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta ter x Triticosecale razen samooprašnih vrst), ali

(b)

„certificirano seme druge generacije“ (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta in samooprašne vrste x Triticosecale, v vseh primerih razen hibridov).

3.   Seme pese izpolnjuje pogoje iz Priloge I k Direktivi 2002/54/ES za certificirano seme.

4.   Semenski krompir izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II k Direktivi 2002/56/EGS za certificiran semenski krompir.

5.   Seme oljnic in predivnic izpolnjuje pogoje iz Prilog I in II k Direktivi 2002/57/ES za:

(a)

certificirano seme (vse vrste razen Linum usitatissimum),

(b)

„certificirano seme druge ali tretje generacije“ (Linum usitatissimum).

Člen 6

Pregledovanje

1.   Skladnost s pogoji iz člena 5 se ugotavlja:

(a)

z uradnim pregledom v primeru semenskega krompirja,

(b)

v drugih primerih pa z uradnim pregledom ali pregledom pod uradnim nadzorom.

2.   Za ugotavljanje skladnosti s pogoji glede sortne pristnosti in čistosti se uporablja opis sorte, ki ga je podal prosilec, ali začasen opis sorte na podlagi rezultatov uradnega pregleda razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti sorte, kakor je predvideno v členu 7 Direktive 2002/53/ES, če je primerno.

3.   Pregled se izvede v skladu z veljavnimi mednarodnimi metodami, če obstajajo.

4.   Vzorci za pregled se odvzamejo uradno ali pod uradnim nadzorom ali, v primeru semenskega krompirja, uradno v skladu z ustreznimi metodami.

5.   Vzorci se odvzamejo iz homogenih partij.

6.   Največja masa partije in najmanjša masa vzorca sta navedeni:

(a)

krmne rastline: v Prilogi III k Direktivi 66/401/EGS,

(b)

žita: v Prilogi III k Direktivi 66/402/EGS,

(c)

pesa: v Prilogi II k Direktivi 2002/54/ES,

(d)

oljnice in predivnice: v Prilogi III k Direktivi 2002/57/ES.

Člen 7

Količine

Dovoljene količine za vsako sorto ne presegajo naslednjih odstotkov semena iste vrste, ki se letno porabi v državi članici, za katero je seme namenjeno:

(a)

za pšenico durum 0,05 %,

(b)

za krmni grah, krmni bob, oves, ječmen in pšenico 0,3 %,

(c)

v vseh drugih primerih 0,1 %.

Če pa take količine ne zadostujejo za 10 ha posevka na državo članico, za katero je seme namenjeno, se lahko dovoli količina, potrebna za tako površino.

Člen 8

Pakiranje in zapiranje

Seme se lahko trži le v zaprtih pakiranjih ali embalaži s sredstvom za zapiranje. Pakiranja in embalaža se zapirajo uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe sistema zapiranja ali vidnih dokazov nedovoljenega spreminjanja uradne etikete iz člena 9 ali pakiranja. Da se zagotovi zapiranje, sistem zapiranja sestavlja vsaj uradna etiketa ali pritrditev uradne plombe.

Za semenski krompir je pakiranje novo, embalaža pa je čista.

Člen 9

Označevanje

1.   Pakiranje semen je označeno z uradno etiketo v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti.

2.   Etiketa iz odstavka 1 vsebuje naslednje podatke:

(a)

organ za potrjevanje in državo članico ali njuno razpoznavno kratico,

(b)

referenčno številko partije,

(c)

mesec in leto zapiranja,

(d)

vrsto,

(e)

ime sorte, pod katerim se bo seme tržilo (navedba žlahtnitelja, predlagano ime ali odobreno ime), in morebitno uradno številko vloge za uvrstitev sorte na seznam,

(f)

navedbo „sorta še ni na uradnem seznamu“,

(g)

navedbo „samo za poskuse in testiranje“,

(h)

če je primerno, besedilo „gensko spremenjena sorta“,

(i)

velikost (samo semenski krompir),

(j)

deklarirano neto ali bruto maso ali deklarirano število čistih semen ali, če je primerno, semenskih klobčičev,

(k)

če je navedena masa in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsto dodatka in tudi približno razmerje med maso čistih semen ali, če je primerno, semenskih klobčičev in skupno maso.

3.   Etiketa iz odstavka 1 je oranžne barve.

Člen 10

Kemično tretiranje

Morebitno kemično tretiranje se označi na uradni etiketi iz člena 9 ali na etiketi dobavitelja in na pakiranju ali znotraj njega ali na embalaži.

Člen 11

Rok

Brez poseganja v člene 13 in 14 so dovoljenja, izdana v skladu z določbami iz te odločbe, veljavna največ eno leto in se lahko podaljšujejo v skladu s členom 12.

Člen 12

Podaljševanje dovoljenj

1.   Brez poseganja v člene 13 in 14 se dovoljenja iz člena 2 lahko podaljšujejo po največ eno leto.

2.   Vlogi se priložijo naslednje listine:

(a)

sklic na prvotno dovoljenje,

(b)

vsi razpoložljivi podatki, ki dopolnjujejo tiste, ki so že navedeni v zvezi z opisom, vzdrževanjem in/ali gojenjem ali uporabo sorte, za katero je izdano prvotno dovoljenje,

(c)

dokazilo, da ocenjevanje za vpis zadevne sorte v katalog še poteka, če drugače niso na voljo državi članici.

Člen 13

Prenehanje veljavnosti

Dovoljenja prenehajo veljati, če se prošnja za vpis v nacionalni katalog sort umakne ali zavrne, ali če se sorta vpiše v katalog.

Člen 14

Zaščitna klavzula

Ne glede na dovoljenje, izdano na podlagi člena 2, lahko država članica prepove uporabo sorte na svojem ozemlju ali na delu ozemlja, ali določi primerne pogoje za njeno gojenje v skladu s pogoji za uporabo proizvodov, ki nastanejo pri takem gojenju, v primerih iz pododstavka (c):

(a)

če se ugotovi, da bi lahko gojenje sorte z vidika zdravja rastlin škodovalo gojenju drugih sort ali vrst, ali

(b)

če uradni pridelovalni poskusi, opravljeni v državi članici prosilki, pokažejo, da sorta na nobenem delu ozemlja ne ustvarja rezultatov, ki bi ustrezali tistim, pridobljenim s primerljivo sorto, sprejeto na ozemlju navedene države članice ali če je znano, da sorta ni primerna za gojenje na nobenem delu ozemlja zaradi njenega zrelostnega razreda, ali

(c)

če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da sorta predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali za okolje.

Člen 15

Obveznost poročanja

1.   Po izdaji dovoljenja lahko država članica, ki ga je izdala, od osebe, kateri je dovoljenje izdala, zahteva, da ji poroča o:

(a)

rezultatih poskusov ali testiranj, opravljenih v kmetijskih podjetjih za zbiranje podatkov o gojenju ali uporabi sorte,

(b)

količinah semena, ki je bilo dano v promet v roku veljavnosti dovoljenja in o državi članici, kateri je bilo seme namenjeno.

2.   Podatki iz točke (b) odstavka 1 se obravnavajo kot zaupni.

Člen 16

Kontrole vzdrževanja

Država članica, ki izdaja dovoljenje, lahko preverja vzdrževanje sorte.

Če vzdrževanje poteka v državi članici, ki ni država izdajateljica, si države članice pomagajo med seboj v upravnih zadevah v zvezi s potrebnimi kontrolami.

Država članica lahko dopusti vzdrževanje v tretji državi, če je bilo na podlagi člena 22(1)(b) Direktive 2002/53/ES sklenjeno, da kontrole postopkov za vzdrževanje dajejo enaka zagotovila kakor tiste, ki jih izvajajo države članice.

Člen 17

Obveščanje

Države članice za vsako kategorijo proizvodov obvestijo druge države članice in Komisijo o:

(a)

vlogi, takoj ko jo prejmejo, ali o zavrnitvi vloge za dovoljenje in

(b)

dodelitvi, podaljšanju, razveljavitvi ali odvzemu dovoljenja.

Člen 18

Izmenjava podatkov

Države članice uporabljajo obstoječe sisteme računalniške izmenjave podatkov, da bi olajšale izmenjavo podatkov v zvezi z vlogo za vpis sort v nacionalne kataloge in dovoljenjem za semena sort, ki še niso vpisane.

Člen 19

Objava seznama sort

Komisija lahko na podlagi podatkov, ki so jih poslale države članice, objavi seznam sort, ki so pridobile dovoljenje.

POGLAVJE III

Zelenjadnice

Člen 20

Dovoljenje

1.   Za zelenjadnice iz Direktive 2002/55/ES lahko države članice žlahtniteljem, registriranim na njihovem ozemlju, dovolijo dajanje v promet semen sort, za katere je bila v vsaj eni državi članici vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort zelenjadnic („nacionalni katalog“) in za katere so bili v zadevni državi članici predloženi natančni tehnični podatki, ob upoštevanju skladnosti s členi 21 do 37 te odločbe.

2.   Države članice zagotovijo, da v primeru, da je dovoljenje izdano v skladu s to odločbo, imetnik dovoljenja izpolnjuje pogoje ali omejitve, ki se uporabljajo za tako dovoljenje.

Člen 21

Prošnja

1.   Dovoljenje lahko zahteva oseba, ki je pravilno vložila prošnjo za vpis zadevnih sort v katalog vsaj ene države članice (v nadaljnjem besedilu imenovana „prosilec“, vključuje pa tudi zastopnika take osebe pod pogojem, da je bil zastopnik uradno imenovan).

2.   Prosilec predloži naslednje podatke:

(a)

opis sorte,

(b)

vzdrževanje sorte.

Člen 22

Namen

Dovoljenje se izda samo za namen pridobivanja znanja iz praktičnih izkušenj med gojenjem.

Člen 23

Tehnični pogoji

Seme zelenjadnic izpolnjuje pogoje iz Priloge II k Direktivi 2002/55/ES.

Člen 24

Pregledovanje

1.   Seme zelenjadnic je predmet uradne naknadne kontrole z naključnim nadzorom, ki potrdi sortno pristnost in sortno čistost na podlagi opisa sorte, ki ga je podal prosilec, ali začasnega opisa sorte na podlagi rezultatov uradnega pregleda razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti sorte, kakor je predvideno v členu 7 Direktive 2002/55/ES, če je na voljo.

2.   Vzorci se odvzamejo iz homogenih partij.

3.   Največja masa partije in najmanjša masa vzorca sta navedeni v Prilogi III k Direktivi 2002/55/ES.

Člen 25

Gensko spremenjene sorte

Pri gensko spremenjeni sorti se dovoljenje lahko dodeli le, če so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi za preprečevanje škodljivih posledic za zdravje ljudi in okolje. Gensko spremenjeni material mora biti dovoljen na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/18/ES (8) ali na podlagi Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 26

Dobavitelj

Osebe, pristojne za pritrjevanje etikete ali tiskanje ali žigosanje obvestila na pakiranja:

(a)

obvestijo države članice o datumu začetka in konca svojih dejavnosti,

(b)

vodijo evidenco partij semen in jo najmanj tri leta dajejo na razpolago državam članicam,

(c)

jemljejo vzorce iz vsake partije, namenjene za trženje, in jih najmanj dve leti dajejo na razpolago državam članicam.

Dejavnosti iz točk (b) in (c) so predmet uradnih pregledov, ki se opravljajo naključno.

Člen 27

Pakiranje in zapiranje

Seme se lahko trži le v zaprtih pakiranjih s sredstvom za zapiranje. Pakiranja se zapirajo tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe sistema zapiranja ali vidnih dokazov nedovoljenega spreminjanja etikete iz člena 28 ali pakiranja.

Člen 28

Označevanje

1.   Pakiranje semen je označeno z etiketo dobavitelja ali s tiskanim ali žigosanim obvestilom v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti.

2.   Etiketa iz odstavka 1 vsebuje naslednje podatke:

(a)

referenčno številko partije,

(b)

mesec in leto zapiranja,

(c)

vrsto,

(d)

ime sorte, pod katerim se bo seme tržilo (navedba žlahtnitelja, predlagano ime ali odobreno ime), in morebitno uradno številko vloge za uvrstitev sorte na seznam,

(e)

navedbo „sorta še ni na uradnem seznamu“,

(f)

če je primerno, besedilo „gensko spremenjena sorta“,

(g)

deklarirano neto ali bruto maso ali deklarirano število čistih semen ali, če je primerno, semenskih klobčičev,

(h)

če je navedena masa in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsto dodatka in tudi približno razmerje med maso čistih semen ali, če je primerno, semenskih klobčičev in skupno maso.

3.   Etiketa iz odstavka 1 je oranžne barve.

Člen 29

Kemično tretiranje

Morebitno kemično tretiranje se označi na etiketi iz člena 28 in na pakiranju ali znotraj njega.

Člen 30

Rok

Brez poseganja v člena 32 in 33 so dovoljenja, izdana v skladu z določbami iz te odločbe, veljavna največ eno leto in se lahko podaljšujejo v skladu s členom 31.

Člen 31

Podaljševanje dovoljenj

1.   Brez poseganja v člena 32 in 33 se lahko dovoljenja iz člena 20 podaljšajo največ dvakrat za največ eno leto.

2.   Vlogi se priložijo naslednje listine:

(a)

sklic na prvotno dovoljenje,

(b)

vsi razpoložljivi podatki, ki dopolnjujejo tiste, ki so že navedeni v zvezi z opisom, vzdrževanjem in/ali znanjem iz praktičnih izkušenj pri gojenju sorte na podlagi prvotnega dovoljenja,

(c)

dokazilo, da ocenjevanje za vpis zadevne sorte v katalog še poteka, če ni drugače na voljo državi članici.

Člen 32

Prenehanje veljavnosti

Dovoljenja prenehajo veljati, če se prošnja za vpis v nacionalni katalog sort umakne ali zavrne, ali če se sorta vpiše v katalog.

Člen 33

Zaščitna klavzula

Ne glede na dovoljenje, izdano na podlagi člena 20, lahko država članica prepove uporabo sorte na svojem ozemlju ali na delu ozemlja, ali določi primerne pogoje za njeno gojenje v primerih iz odstavka (b) v skladu s pogoji za uporabo proizvodov, ki nastanejo pri takem gojenju:

(a)

če se ugotovi, da bi gojenje sorte z vidika zdravja rastlin lahko škodovalo gojenju drugih sort ali vrst, ali

(b)

če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da sorta predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali za okolje.

Člen 34

Obveznost poročanja

1.   Po izdaji dovoljenja lahko država članica, ki ga je izdala, od osebe, kateri je dovoljenje izdala, zahteva, da ji poroča o:

(a)

znanju, pridobljenem iz praktičnih izkušenj med gojenjem,

(b)

količinah semena, ki je bilo dano v promet v roku veljavnosti dovoljenja in o državi članici, kateri je bilo seme namenjeno.

2.   Podatki iz točke (b) odstavka 1 se obravnavajo kot zaupni.

Člen 35

Kontrole vzdrževanja

Država članica, ki izdaja dovoljenje, lahko preverja vzdrževanje sorte.

Če vzdrževanje poteka v državi članici, ki ni država izdajateljica, si države članice pomagajo med seboj v upravnih zadevah v zvezi s potrebnimi kontrolami.

Država članica lahko dopusti vzdrževanje v tretji državi, če je bilo na podlagi člena 37(1)(b) Direktive 2002/55/ES sklenjeno, da kontrole postopkov za vzdrževanje dajejo enaka zagotovila kot tiste, ki jih izvajajo države članice.

Člen 36

Obveščanje

Države članice za vsako kategorijo proizvodov obvestijo druge države članice in Komisijo o:

(a)

vlogi, takoj ko jo prejmejo, ali o zavrnitvi vloge za dovoljenje in

(b)

dodelitvi, podaljšanju, razveljavitvi ali odvzemu dovoljenja.

Člen 37

Izmenjava podatkov

Države članice uporabljajo obstoječe sisteme računalniške izmenjave podatkov, da bi olajšale izmenjavo podatkov v zvezi z vlogo za vpis sort v nacionalne kataloge in dovoljenjem za semena sort, ki še niso vpisane.

Člen 38

Objava seznama sort

Komisija lahko na podlagi podatkov, ki so jih poslale države članice, objavi seznam sort, ki so pridobile dovoljenje.

POGLAVJE IV

Člen 39

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/55/ES (UL L 114, 21.4.2004, str. 18).

(2)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES (UL L 165, 3.7.2003, str. 23).

(3)  UL L 193, 20.7.2002, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 60. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

(6)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bil nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES.

(7)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003.

(8)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).


Na vrh