EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0804

Decision No 804/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (Hercule programme)

OJ L 143, 30.4.2004, p. 9–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 95 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 25 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 25 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 118 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Repealed by 32014R0250 . Latest consolidated version: 26/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/804(2)/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

02/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

25


32004D0804


L 143/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 804/2004/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 април 2004 година

относно създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма Херкулес)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 280, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Общността и държавите-членки са си поставили за цел борбата с измамите и всички други незаконни действия, които влияят на финансовите интереси на Общността. Всички възможни средства трябва да бъдат разгърнати за постигане на тази цел, докато отстояват настоящото разпределение и баланс на отговорностите между национално и общностно равнище.

(2)

Действия с цел осигуряване на по-добра информация, провеждане на изследвания и осигуряване на подготовка, техническа или научна субсидия в борбата срещу измамите, помагат значително за защита на финансовите интереси на Общността.

(3)

Действия в тази област се насърчават и образуванията, които са ангажирани с тази дейност, се подпомагат чрез предоставяне на безвъзмездни средства. Опитът показва значението на оказване на подкрепа на общностно равнище във връзка с национални действия за насърчаване.

(4)

Подкрепа за образувания и дейности е давана до 2003 г. чрез кредити, включени в линии А03600 и А03010 (Конференции, конгреси и срещи във връзка с дейностите на асоциации на европейски юристи за защита на финансовите интереси на Общността) и в линия В5-910 (Общи мерки за борба с измамите) на общия бюджет на Европейския съюз.

(5)

Член 112 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. за финансов регламент, който се прилага за общия бюджет на Европейските общности (3), определя точните условия за безвъзмездни средства за мерки, определени в основен акт, които вече са влезли в ход.

(6)

Затова е необходимо да се приеме основен акт, такъв,че чрез приемане на настоящото решение, което създава структурирана, специфична и мултидисциплинарна програма за действие на Общността за значителен период, всички съществуващи мерки за подкрепа се усъвършенстват и допълват.

(7)

Програмата е отворена за всички държави-членки и съседни страни с оглед на важността от осигуряване на ефикасна и равностойна защита на финансовите интереси на Общността извън самите държави-членки.

(8)

Европейският парламент, Съветът и Комисията, когато приемат Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приемат да постигнат целта да осигурят влизането в сила на този основен акт от финансовата 2004 година.

(9)

Мерките за подкрепа следва да вземат предвид специфичните характеристики на властите, които участват при защитата на финансовите интереси на Общността.

(10)

Настоящото решение предвижда за цялата продължителност на програмата финансова рамка, която определя първичната препоръка по смисъла на точка 33 от Институционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и подобряване на бюджетната процедура (4), за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура.

(11)

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета вътрешен доклад от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за приложението на тази програма и окончателен доклад за постигането целите на програмата.

(12)

Настоящото решение е в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност.

(13)

Настоящото решение не засяга безвъзмездните средства, предоставени в областта на защитата на финансовите интереси на Общността, на базата на програми, свързани с изпълнението на закона.

РЕШИХА:

Член 1

Цел на програмата

1.   Настоящото решение създава програма за действие в Общността за провеждане на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността. Тази програма е известна като „Програма Херкулес“.

2.   Целта на програмата е да подпомага защитата на финансовите интереси на Общността чрез насърчаване на действия и оказване на подкрепа на образувания в съответствие с общия критерий, заложен в приложението и описан подробно във всяка годишна програма за безвъзмездни средства. Тя взема предвид преходните и мултидисциплинарни аспекти. Тя се фокусира върху съгласуване на същността на действията така че да гарантира ефикасна и равностойна защита, на основата на взаимно договорени най-добри практики, като също се съобразяват с различните традиции на всяка държава-членка.

Член 2

Достъп до програмата

1.   За да кандидатства за безвъзмездни средства от Общността за дейност, която цели защита на финансовите интереси на Общността, получилите безвъзмездни средства трябва да се съобразят с разпоредбите, предвидени в приложението. Дейността трябва да се съобрази с принципите в дейността за защита на финансовите интереси на Общността и да вземе предвид специфичните критерии, заложени в съответните искания за предложения, в съответствие с приоритетите, определени в програмата за годишните безвъзмездни средства, която излага в детайли общите критерии, определени в приложението.

2.   За получаване на открити безвъзмездни средства на Общността по линия на работеща програма на образувание, което преследва цел от общ европейски интерес в областта на защита финансовите интереси на Общността, заинтересованото образувание трябва да отговори на общите критерии, предвидени в приложението.

3.   Заявленията за открити безвъзмездни средства трябва да съдържат цялата необходима информация, която дава възможност на Общността да избира бенефициери чрез:

вида на образуванието,

мерките за защита на финансовите интереси на Общността,

вероятни разходи по прилагане на мерките,

всички критерии, описани в точка 4 от приложението.

Член 3

Участие на страни извън Общността

В допълнение към бенефициерите и образуванията, които се намират в държавите-членки, за участие в програмата за действие на Общността се допускат такива, намиращи се в:

а)

присъединяващи се страни, които са подписали Договора за присъединяване от 16 април 2004 г.;

б)

страните от ЕАСТ/ЕИП в съответствие с условията, предвидени в Споразумението за ЕИП;

в)

България и Румъния, в съответствие с условията, предвидени в Европейските споразумения, в техните допълнителни протоколи и решенията на съответните съвети по асоцииране;

г)

Турция, в съответствие с Решение 2002/179/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г., свързано с определяне на Рамково споразумение между Европейската общност и Република Турция за общите принципи за участие на Република Турция в програмите на Общността (5).

Член 4

Избор на бенефициери

1.   Програмата включва един вид процедура на отпускане чрез покани за предложения до всички бенефициери.

2.   Образуванията, които получават безвъзмездни средства за дейности, се избират след покана за предложения, в съответствие с приоритетите, определени в годишната програма за безвъзмездни средства, която изброява общите критерии, посочени в приложението. Безвъзмездни средства, предоставени за действия, обхванати от програмата, отговарят на общите критерии, определен в приложението.

3.   Образуванията, които получават безвъзмездни средства, се избират след покана за предложения. Отпускането на действащи безвъзмездни средства на базата на работна програма на бенефициера отговаря на общите критерии, предвидени в приложението. На основата на покана за предложения Комисията съставя списък на бенефициерите и одобрените размери в съответствие с член 116 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Член 5

Отпускане на безвъзмездните средства

1.   Безвъзмездните средства, отпускани за дейности, могат да не покриват всички допустими разходи. Размерът на безвъзмездните средства за дейност, одобрена по програмата, не може да надвишава следните равнища:

а)

50 % от разходите за техническа помощ;

б)

80 % от разходите за обучение, насърчаване обмена на квалифицирани кадри и провеждането на семинари и конференции, при условие че бенефициерите са тези, посочени в точка 2, първо тире от приложението;

в)

90 % от разходите за провеждане на семинари и конференции и други, при условие че бенефициерите са тези, посочени в точка 2, второ и трето тире от приложението.

2.   Размерът на действащи безвъзмездни средства, предоставени по тази програма не може да надвишава 70 % от необходимите разходи на образуванието за календарната година, за която са предоставени безвъзмездните средства.

По силата на член 113, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, където такива действащи безвъзмездни средства се подновяват, те намаляват постепенно. Ако са предоставени безвъзмездни средства на образувание, което е получило действащи безвъзмездни средства предходната година, процентът на съфинансиране от Общността, каквото представляват новите безвъзмездни средства, е най-малко 10 процентни пункта по-малък, отколкото процентът на съфинансиране чрез безвъзмездните средства от предходната година.

Член 6

Финансови разпоредби

1.   Настоящата програма стартира на 1 януари 2004 г. и приключва на 31 декември 2006 г.

2.   Финансовата рамка за изпълнение на програмата за периода 2004—2006 г. е 11 775 000 EUR.

3.   Годишните отпускани суми се одобряват от бюджетния орган в рамките на лимитите на финансовата перспектива.

Член 7

Наблюдение и оценка

Комисията представя на Европейския парламент и Съвета:

а)

най-късно до 30 юни 2006 г. доклад на OLAF за изпълнението на програмата и удобството от нейното продължаване;

б)

най-късно до 31 декември 2007 г. доклад на OLAF за постигането на целите на програмата. Докладът, основан на резултатите, получени от бенефициерите включва главно тяхната ефикасност при постигане на целите, определени в член 1 и в приложението.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 21 април 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

D. ROCHE


(1)  ОВ С 318, 30.12.2003 г., стр. 5.

(2)  Становище на Европейския парламент от 9 май 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 5 април 2004 г.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Поправка в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 43.

(4)  ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр. 1. Споразумение, изменено с Решение 2003/429/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 25).

(5)  ОВ L 61, 2.3.2002 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ

Общата цел, определена в член 1, е за подсилване дейността на Общността за предотвратяване на измама, която засяга финансовите интереси на Общността и за борба с такава измама чрез поощряване на дейности в тази област, както и на функционирането на образуванията, ангажирани с нея.

Дейности на образувания, които могат да помогнат за засилването и увеличаването на ефикасността на дейността на Общността в съответствие с член 2, включват следното:

организиране на семинари и конференции,

насърчаване на научни изследвания и дискусии по политиката на Общността в областта на защита на финансовите интереси на Общността,

координация на дейности, свързани със защита на финансовите интереси на Общността,

обучение и осведоменост,

насърчаване обмена на специализиран персонал,

разпространяване на научна информация за дейността на Общността,

развитие и снабдяване със специфични информационни средства,

техническа помощ,

насърчаване и разширяване на обмена на информация.

2.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПОМАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Дейностите, извършвани от образувания, които могат да получат безвъзмездни средства по програмата, идват по направление на действия, които целят заздравяването на мерките на Общността за защита на финансовите интереси следват целите на общия европейски интерес в тази област или цел, която е част от политиката на Европейския съюз в тази насока.

В съответствие с член 2 от решението, следните образувания имат достъп до програмата:

всички национални или регионални администрации на държавите-членки или страни извън Общността, както е определено в член 3, които насърчават засилването на дейността на Общността в областта на защита на финансовите интереси на Общността,

всички изследователски и образователни институции, които са юридически лица от най-малко една година и са създадени и функционират в една държава-членка или в страна извън Общността, както е определено в член 3, и които насърчават засилване дейността на Общността за защита на нейните финансови интереси,

всички образувания с идеална цел, които са юридически лица най-малко от една година и са законно създадени в държава-членка или страна извън Общността, както е определено в член 3 и, които насърчават засилването на дейността на Общността за защита на финансовите интереси на Общността.

Годишни отворени безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени за подкрепа на прилагането на текуща работна програма на такова образувание.

3.   ИЗБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ

Образуванията, натоварени да получат безвъзмездни средства за дейността или отворени безвъзмездни средства по точка 2, се избират на базата на покани за предложения.

4.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ОТПУСКАНЕТО

Заявления за безвъзмездни средства за дейности или, когато е уместно, за действащи безвъзмездни средства се приемат по отношение на:

постоянството на предложената дейност по отношение на целите на програмата,

допълване на предложената дейност с други присъединителни дейности,

правдоподобност на предложената дейност, т.е. реалната възможност, че той може да бъде изпълнен с използване на предложените средства,

съотношението приход-разход,

допълнителната полза от предложената дейност,

размер на хората, обект на предложената дейност,

трансгранични и мултидисциплинарни аспекти на дейността,

географски обхват на предложените мерки.

5.   НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

По силата на точка 2 само разходите, необходими за успешното прилагане на дейността, се вземат предвид, когато се изчисляват безвъзмездните средства.

Също необходими са разходите във връзка с участието на представители на балканските страни, които са част от стабилизационния и присъединителен процес за страни от Югоизточна Европа (1) и някои страни от Общността на независимите държави (2).

6.   ПРОВЕРКИ И ОДИТИ

6.1.   Бенефициерите на действащи безвъзмездни средства трябва да могат да предоставят на Комисията всички удостоверяващи документи, особено одиторски финансови заключения, които се отнасят до разходите, осъществени по време на годината на безвъзмездните средства за период от пет години след последното плащане. Бенефициерът на безвъзмездните средства трябва да докаже, че, в случай на нужда, удостоверяващи документи, притежавани от партньори или членове, са предоставени на Комисията.

6.2.   Комисията може да иска одит на използването на безвъзмездните средства, направен или директно от нейния собствен персонал или от друга квалифицирана външна институция по неин избор. Такива одити могат да се правят в продължение на периода на споразумението и за период от пет години от датата на изплащането на сумата. Където е целесъобразно, одиторските констатации могат да доведат до оздравителни решения на Комисията.

6.3.   Персонал на Комисията и външен персонал, упълномощен от Комисията, има съответно право на достъп до местата и сградите, където се извършва действието и до всяка информация, включително в електронен формат, необходима за провеждане на такъв одит.

6.4.   Сметната палата и OLAF се ползват със същите права, главно за достъп, като лицата, посочени в точка 6.3.

6.5.   Нещо повече, с цел да защити финансовите интереси на Европейската общност срещу измами и други нередности, Комисията извършва проверка на място и инспекции по тази програма в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (3). Където е необходимо, изследвания трябва да се проведат от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ръководени от Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (4).

7.   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

На основата на анализ за ефикасността на разходите Комисията може да наема експерти и да ползва други форми на техническа и административна помощ, без да включва участието на обществена власт, произтичащо от договори за услуга ad hoc. Освен това може да финансира изследвания и да организира срещи на експерти, за улеснение изпълнението на програмата, както и да предприема действия в областта на информацията, публикуването и разпространението, директно свързани с постигане целта на програмата.


(1)  Бившата югославска република Македония, Албания, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватия.

(2)  Беларус, Молдова, Руската федерация и Украйна.

(3)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.


Top