EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0475

2004/475/EC: COMMISSION DECISION of 29 April 2004 adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the meat and milk sectors in Slovenia (notified under document number C(2004) 1732) (Text with EEA relevance )

OJ L 160, 30.4.2004, p. 79–82 (EL, SV)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 83–87 (IT, NL, PT)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 80–83 (DE)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 78–81 (ES, DA, EN, FR)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 91–94 (FI)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 452 - 454

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/475/oj

32004D0475

2004/475/EC:COMMISSION DECISION of 29 April 2004 adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the meat and milk sectors in Slovenia (notified under document number C(2004) 1732) (Text with EEA relevance )

Official Journal L 160 , 30/04/2004 P. 0078 - 0081


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

priimantis pereinamojo laikotarpio priemonę, naudingą tam tikroms Slovėnijos mėsos ir pieno sektoriaus įmonėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1732)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/475/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutartį [1], ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą [2], ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1) Keturios Slovėnijos didelio pajėgumo mėsos įmonės ir viena didelio pajėgumo pieno perdirbimo įmonė turi sunkumų nuo 2004 m. gegužės 1 d. pradėti laikytis 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 64/433/EEB dėl sveikatos reikalavimų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai šviežia mėsa [3] I priede, 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 77/99/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai mėsos produktais [4] A ir B prieduose ir 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką [5] B priede, nustatytų struktūrinių reikalavimų.

(2) Todėl šioms penkioms įmonėms reikia laiko užbaigti modernizavimo procesą, kad jos galėtų visiškai laikytis atitinkamų Direktyvose 64/433/EEB, 77/99/EEB ir 92/46/EEB nustatytų struktūrinių reikalavimų.

(3) Šios penkios įmonės, kurių modernizavimas jau pažengęs arba kurios yra įsipareigojusios užbaigti naujas patalpas, suteikė patikimas garantijas, kad turi reikalingų lėšų per pagrįstą laiką ištaisyti likusius trūkumus, ir gavo palankią Slovėnijos Respublikos veterinarinės administracijos nuomonę dėl jų modernizavimo proceso užbaigimo.

(4) Slovėnijai pateikiama išsami informacija apie kiekvienos įmonės trūkumus.

(5) Siekiant palengvinti Slovėnijos perėjimą nuo dabartinės tvarkos prie Bendrijos veterinarijos teisės aktų taikymo, pateisinamas yra pereinamojo laikotarpio, kaip išskirtinės laikinos priemonės, suteikimas minėtoms penkioms Slovėnijos įmonėms šios šalies prašymu.

(6) Dėl šio šio pereinamojo laikotarpio, kuris nebuvo numatytas derybose dėl plėtros, išskirtinio pobūdžio, priėmus šį sprendimą, vėlesni Slovėnijos prašymai taikyti pereinamojo laikotarpio priemones gyvūninės kilmės produktus arba pieną ar pieno produktus gaminančioms įmonėms keliamų struktūrinių reikalavimų atžvilgiu, neturėtų būti patenkinami.

(7) Dėl to, kad modernizavimas Slovėnijoje jau pažengęs, ir dėl išskirtinio pereinamojo laikotarpio priemonės pobūdžio, pereinamasis laikotarpis turėtų trukti ne ilgiau kaip iki 2004 m. gruodžio 31 d. ir neturėtų būti pratęstas.

(8) Įmonėms, kurioms taikoma šiame sprendime minima pereinamojo laikotarpio priemonė, yra tinkama taikyti tas pačias taisykles, kurios taikytinos produktams, pagamintiems įmonėse, kurioms pereinamasis laikotarpis struktūrinių reikalavimų atžvilgiu suteiktas atitinkamuose Stojimo akto prieduose nustatyta tvarka.

(9) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas šio sprendimo priede išvardytoms Slovėnijos įmonėms iki kiekvienai iš jų nustatytos datos netaikomi Direktyvos 64/433/EEB I priede, Direktyvos 77/99/EEB A ir B prieduose ir Direktyvos 92/46/EEB B priede nustatyti struktūriniai reikalavimai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtose įmonėse pagamintiems produktams taikomos šios taisyklės:

- tol, kol šio sprendimo priede išvardintos įmonės naudojasi šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, jose pagaminti produktai pateikiami tik į vidaus rinką arba naudojami tolesniam perdirbimui toje pačioje įmonėje, neatsižvelgiant į pardavimo dieną. Ši taisyklė taikoma ir tiems produktams, kurie buvo pagaminti integruotose mėsos įmonėse, jei šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos įmonės daliai,

- jie turi specialų sveikumo ženklą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutarties įsigaliojimą ir nuo įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 236, 2003 9 23, p. 17.

[2] OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

[3] OL 121, 1964 7 29, p. 2012. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

[4] OL L 26, 1977 1 31, p. 85. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003.

[5] OL L 268, 1992 9 14, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Mėsos ir pieno įmonės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

1 dalis

Nr. | Veterinarinio patvirtinimo numeris | Įmonės pavadinimas ir adresas | Sektorius: mėsos | Laikymosi pradžia |

Įmonės veikla |

Šviežia mėsa, skerdimas, pjaustymas | Mėsos produktai | Šaldymo sandėlis |

1. | 14 | Meso Kamnik, Kamnik | x | | | 2004 12 31 |

2. | 25 | Mesarstvo Bobič, Škocjan | x | | | 2004 12 31 |

3. | 19 | Meso Kamnik, Domžale | x | x | | 2004 12 31 |

4. | 306 | Arvaj Anton s.p., Kranj | x | x | | 2004 12 31 |

2 dalis

Nr. | Veterinarinio patvirtinimo numeris | Įmonės pavadinimas ir adresas | Sektorius: pieno | Laikymosi pradžia |

Įmonės veikla |

Pienas ir pieno pagrindo produktai |

1. | M-163 | Mlekarna Palinka, Kobarid | x | 2004 12 31 |

--------------------------------------------------

Top