EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004D0217

Komisijas Lēmums (2004. gada 1. martā), ar ko pieņem materiālu sarakstu, kuru apgrozība ir aizliegta vai kurus aizliegts izmantot dzīvnieku ēdināšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 583)Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 67, 5.3.2004., 31./33. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 054 Lpp. 24 - 26
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 054 Lpp. 24 - 26

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2010; Atcelts ar 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/217/oj

32004D0217Oficiālais Vēstnesis L 067 , 05/03/2004 Lpp. 0031 - 0033


Komisijas Lēmums

(2004. gada 1. martā),

ar ko pieņem materiālu sarakstu, kuru apgrozība ir aizliegta vai kurus aizliegts izmantot dzīvnieku ēdināšanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 583)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/217/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/25/EK par barības sastāvdaļu apgrozību, ar ko groza Direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ Direktīvu 77/101/EEK [1], un jo īpaši tās 11. panta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Lēmumu 91/516/EEK [2] tika izveidots sastāvdaļu saraksts, kuru lietošana barības maisījumos ir aizliegta saskaņā ar Padomes Direktīvu 79/373/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par barības maisījumu tirdzniecību [3]. Šajā lēmumā noteiktais aizliegums neattiecas uz šādu sastāvdaļu kā barības apgrozību vai tiešu izmantošanu. Šis sastāvdaļu saraksts ir grozīts vairākas reizes.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/16/EK [4] paredz, ka to materiālu saraksts, kuru apgrozība ir aizliegta vai kurus aizliegts izmantot kā barības sastāvdaļas, jāveido, pamatojoties uz Direktīvu 96/25/EK, kas aizstāj Lēmumu 91/516/EEK, lai aizlieguma darbības joma ir vispārēja un ir piemērojama gan attiecībā uz barības sastāvdaļu izmantošanu kā tādu, gan uz to izmantošanu barības maisījumos.

(3) Tādēļ, lai nodrošinātu barības sastāvdaļu atbilstību drošības prasībām, kas noteiktas Direktīvas 96/25/EK 3. pantā, tika izveidots šāds saraksts, kura mērķis ir aizstāt ar Lēmumu 91/516/EEK izveidoto sarakstu.

(4) Daži ierobežojumi un aizliegumi jau ir noteikti Kopienas tiesību aktos, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai [5] un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam [6]. Tādēļ šie ierobežojumi un aizliegumi nav atkārtoti jāiekļauj to materiālu sarakstā, kuru apgrozība ir aizliegta vai kurus aizliegts izmantot dzīvnieku ēdināšanai.

(5) Kopienas tiesību aktu skaidrības labad Lēmums 91/516/EEK jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(6) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šo lēmumu piemēro neierobežojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 un (EK) Nr. 1774/2002.

2. pants

Pielikumā uzskaitīto materiālu apgrozība un izmantošana dzīvnieku ēdināšanai ir aizliegta.

3. pants

Lēmumu 91/516/EEK atceļ.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada 25. marta.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 1. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 125, 23.5.1996., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

[2] OV 281, 9.10.1991., 23. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2000/285/EK (OV L 94, 14.4.2000., 43. lpp.).

[3] OV L 86, 6.4.1979., 30. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

[4] OV L 105, 3.5.2000., 36. lpp.

[5] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2245/2003 (OV L 333, 20.12.2003., 28. lpp.).

[6] OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 808/2003 (OV L 117, 13.5.2003., p.1).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Materiālu saraksts, kuru apgrozība vai izmantošana dzīvnieku ēdināšanai ir aizliegta

Šādu materiālu apgrozība vai izmantošana dzīvnieku ēdināšanai ir aizliegta:

1. Izkārnījumi, urīns, kā arī atdalīts gremošanas trakta saturs, kas rodas gremošanas trakta iztukšošanas rezultātā neatkarīgi no jebkādas apstrādes veida vai piejaukuma.

2. Dzīvnieku āda, kas apstrādāta ar miecēšanas vielām, arī tās atliekas.

3. Sēklas un citi pavairošanas materiāli, kas pēc ražas novākšanas tika īpaši apstrādāti ar augu aizsardzības līdzekļiem to paredzētai lietošanai (pavairošanai), un jebkādi iegūtie blakusprodukti.

4. Kokmateriāli, arī zāģskaidas vai citi materiāli, kas iegūti no koka, kurš apstrādāts ar koksnes aizsardzības līdzekļiem, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK V pielikumā [1].

5. Atkritumi, kas iegūti no dažādiem pilsētas, komunālajiem un rūpniecības notekūdeņu posmiem, kā noteikts Padomes Direktīvas 91/271/EEK 2. panta [2] apstrādes procesā, neatkarīgi no šo atkritumu tālākās pārstrādes un arī notekūdeņu izcelsmes [3].

6. Cietie sadzīves atkritumi [4], tādi kā mājturības atkritumi.

7. Iepakojumi un iepakojumu daļas no lauksaimniecības pārtikas rūpniecības izstrādājumu izmantošanas.

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

[2] Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par pilsētas notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.)

[3] "Notekūdeņi" neattiecas uz "pārstrādes ūdeņiem", piemēram, ūdens no izolētiem cauruļvadiem, kas ir integrēti pārtikā vai barības ražošanā; ja šie cauruļvadi ir apgādāti ar ūdeni, ūdeni nedrīkst izmantot dzīvnieku ēdināšanai, ja vien tas ir veselīgs un tīrs ūdens kā paredzēts 4. pantā Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvai 98/83/EK par lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitāti. Zivju pārstrādes rūpniecībā attiecīgos cauruļvadus var apgādāt ar tīru ūdeni jūras ūdeni kā noteikts 2. pantā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvai 91/493/EEK, ar ko nosaka higiēnas prasības attiecībā uz zvejniecības produktu ražošanu un laišanu tirgū. Pārstrādes ūdeni var neizmantot dzīvnieku ēdināšanai, ja vien tajā ir pārtikas vai barības sastāvdaļas un tehniski tajā nav tīrīšanas, dezinficējoši līdzekļi vai citas dzīvnieku ēdināšnas tiesību aktos neatļautās sastāvdaļas.

[4] Termins "cietie sadzīves atkritumi" neattiecas uz ēdienu atliekām kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1774/2002.

--------------------------------------------------

Augša