EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Dokument 32003D0701

2003/701/EG: Kommissionens beslut av den 29 september 2003 om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 3405]

EUT L 254, 8.10.2003, s. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
tjeckisk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
estnisk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
lettisk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
litauisk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
ungersk specialutgåva Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
maltesisk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
polsk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
slovakisk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
slovensk specialutgåva: Område 15 Volym 007 s. 617 - 624
bulgarisk specialutgåva: Område 15 Volym 010 s. 64 - 71
rumänsk specialutgåva: Område 15 Volym 010 s. 64 - 71
Kroatisk specialutgåva: Område 15 Volym 017 s. 86 - 93

Gällande

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/701/oj

32003D0701

2003/701/EG: Kommissionens beslut av den 29 september 2003 om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 3405]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 254 , 08/10/2003 s. 0021 - 0028


Kommissionens beslut

av den 29 september 2003

om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

[delgivet med nr K(2003) 3405]

(Text av betydelse för EES)

(2003/701/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(1), särskilt artikel 10 andra meningen i detta, och

av följande skäl:

(1) Vid avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer för varje annat ändamål än utsläppande på marknaden föreskrivs i artikel 10 i direktiv 2001/18/EG att anmälaren av en sådan utsättning, efter det att denna har slutförts och därefter så ofta som det fastställs i medgivandet på grundval av resultatet av miljöriskbedömningen, skall tillsända den behöriga myndigheten resultatet av utsättningen med avseende på risker för människors hälsa eller för miljön, och i förekommande fall särskilt ange varje typ av produkt som anmälaren avser att anmäla vid ett senare tillfälle.

(2) Hittills har de flesta genetiskt modifierade organismer som satts ut i gemenskapen i enlighet med del B i direktiv 2001/18/EG varit genetiskt modifierade högre växter. Det är därför nödvändigt att fastställa ett formulär som anmälaren skall använda för att redovisa resultaten av utsättning av dessa växter för den behöriga myndigheten. Formuläret bör spegla behovet av att möjliggöra största möjliga utbyte av relevant information, som redovisas på ett standardiserat och lättförståeligt sätt. Formuläret bör hållas så allmänt som möjligt så att det i förekommande fall kan täcka utsättningar som görs på flera olika platser eller under flera år, och utsättningar av flera organismer inom ramen för en anmälan.

(3) Eftersom gentekniken emellertid inte begränsas till högre växter kommer det att behövas ytterligare bestämmelser där man fastställer formulär för andra typer av genetiskt modifierade organismer, t.ex. genetiskt modifierade djur (inbegripet genetiskt modifierade insekter), veterinärmedicinska och medicinska produkter (som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer) och genetiskt modifierade växter som kan producera läkemedelsprodukter. Den fortsatta utvecklingen kan dessutom göra att det blir nödvändigt att anpassa de rapportformulär som redan har fastställts.

(4) De åtgärder som fastställs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 30 i direktiv 2001/18/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anmälaren skall använda det formulär som anges i bilagan till detta beslut (nedan kallat "rapportformuläret"), för att redovisa till den behöriga myndigheten resultatet av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter i miljön i enlighet med artikel 10 i direktiv 2001/18/EG.

Artikel 2

Ett rapportformulär skall vara knutet till endast ett medgivande som utfärdats av den behöriga myndigheten och det skall identifieras genom ett enda anmälningsnummer.

Artikel 3

1. Anmälaren skall för varje anmälningsnummer lämna en slutrapport och, om nödvändigt, en slutrapport och delrapport om övervakning efter utsättning. Båda typerna av rapporter skall upprättas i enlighet med rapportformuläret.

2. Slutrapporten skall lämnas efter den sista skörden av de genetiskt modifierade högre växterna. I de fall där ingen övervakning efter utsättning krävs för en anmälan, behövs inga ytterligare rapporter.

3. Slutrapporten om övervakning efter utsättning skall lämnas när övervakningen efter utsättningen har avslutats.

Den behöriga myndigheten skall, i förekommande fall, ange i medgivandet hur länge övervakningen efter utsättningen skall pågå och en tidtabell för när delrapporter om denna övervakning skall lämnas.

4. Den behöriga myndigheten skall uppmuntra anmälare att lämna rapporten i elektronisk form.

Artikel 4

Den behöriga myndigheten får begära ytterligare upplysningar från anmälaren, särskilt genom journaler eller genom delrapporter som lämnas under det att forskningsprogrammet pågår och innan utsättningen avslutas.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2003.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

BILAGA

>PIC FILE= "L_2003254SV.002302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003254SV.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003254SV.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003254SV.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003254SV.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003254SV.002801.TIF">

Upp