EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003D0467

Komisijas Lēmums (2003. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka no tuberkolozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1925)Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 156, 25.6.2003., 74./78. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 152 - 156
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 047 Lpp. 260 - 264
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 047 Lpp. 260 - 264
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 161 - 165

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/04/2021; Atcelts ar 32021R0620 . Jaunākā konsolidētā versija: 14/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/467/oj

32003D0467Official Journal L 156 , 25/06/2003 P. 0074 - 0078


KOMISIJAS LĒMUMS

(2003. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka no tuberkolozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1925)

(dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/467/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1226/2002[2], un jo īpaši tās A I pielikuma 4. punktu, A II pielikuma 7. punktu un D I pielikuma E daļu,

tā kā:

(1) Direktīvā 64/432/EEK ir paredzēts, ka dalībvalstis vai to daļas vai reģionus var pasludināt par oficiāli brīviem no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem, ievērojot atbilstību dažiem tajā direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem.

(2) Ar Komisijas Lēmumu 1999/467/EK[3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/26/EK[4], noteica no tuberkolozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

(3) Ar Komisijas Lēmumu 1999/466/EK[5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/164/EEK[6], noteica no brucelozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

(4) Ar Komisijas Lēmumu 1999/465/EK[7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/177/EEK[8], noteica no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem.

(5) Beļģija attiecībā uz minētās dalībvalsts teritoriju un Itālija attiecībā uz Askoli Pičeno, Bergamo, Leko un Sondrio provincēm iesniedza Komisijai dokumentus, kuri pierāda atbilstību visiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētajiem nosacījumiem, lai Beļģijas teritoriju un minētos Itālijas reģionus varētu pasludināt par oficiāli brīviem no tuberkolozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

(6) Beļģija attiecībā uz minētās dalībvalsts teritoriju un Itālija attiecībā uz Sardīnijas reģionu un Askoli Pičeno, Bergamo, Komo, Leko, Mantovas, Sondrio, Trento un Varēzes provincēm iesniedza Komisijai dokumentus, kuri pierāda atbilstību visiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētajiem nosacījumiem, lai Beļģijas teritoriju un minētos Itālijas reģionus varētu pasludināt par oficiāli brīviem no brucelozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

(7) Itālija iesniedza Komisijai dokumentus, kuri pierāda atbilstību visiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz Askoli Pičeno, Bergamo, Brešas, Komo, Leko, Mantovas, Sondrio un Varēzes provincēm, lai minētos reģionus varētu pasludināt par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes.

(8) Skaidrības labad tajā pašā dokumentā jāizklāsta to dalībvalstu un dalībvalstu reģionu saraksti, kas pasludināti par oficiāli brīviem no tuberkolozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem. Attiecīgi, jāatceļ Lēmums 1999/467/EEK, Lēmums 1999/466/EKK un Lēmums 1999/465/EEK.

(9) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No tuberkolozes oficiāli brīvas dalībvalstis un dalībvalstu reģioni

1. Dalībvalstis, kas uzskaitītas I pielikuma 1. nodaļā, tiek pasludinātas par oficiāli brīvām no tuberkolozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

2. Dalībvalstu reģioni, kas uzskaitīti I pielikuma 2. nodaļā, tiek pasludināti par oficiāli brīviem no tuberkolozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

2. pants

No brucelozes oficiāli brīvas dalībvalstis un dalībvalstu reģioni

1. Dalībvalstis, kas uzskaitītas II pielikuma 1. nodaļā, tiek pasludinātas par oficiāli brīvām no brucelozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

2. Dalībvalstu reģioni, kas uzskaitīti II pielikuma 2. nodaļā, tiek pasludināti par oficiāli brīviem no brucelozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

3. pants

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas dalībvalstis un dalībvalstu reģioni

1. Dalībvalstis, kas uzskaitītas III pielikuma 1. nodaļā, tiek pasludinātas par oficiāli brīvām no govju enzootiskās leikozes.

2. Dalībvalstu reģioni, kas uzskaitīti III pielikuma 2. nodaļā, tiek pasludināti par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes.

4. pants

Atcelšana

Lēmumu 1999/465/EEK, Lēmumu 1999/466/EEK un Lēmumu 1999/467/EK atceļ.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā - Komisijas loceklis David Byrne

I PIELIKUMS

1. NODAĻA

No tuberkolozes oficiāli brīvas dalībvalstis

Beļģija

Dānija

Vācija

Francija

Luksemburga

Nīderlande

Austrija

Somija

Zviedrija

2. NODAĻA

No tuberkolozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

- Lombardijas reģions: Bergamo, Leko, Sondrio provinces

- Markes reģions: Askoli Pičeno province

- Trentīno-Alto Adidže reģions: Bolcano, Trento provinces

II PIELIKUMS

1. NODAĻA

No brucelozes oficiāli brīvas dalībvalstis

Beļģija

Dānija

Vācija

Luksemburga

Nīderlande

Austrija

Somija

Zviedrija

2. NODAĻA

No brucelozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

- Lombardijas reģions: Bergamo, Komo, Leko, Mantovas, Sondrio, Varēzes provinces

- Markes reģions: Askoli Pičeno province

- Trentīno-Alto Adidže reģions: Bolcano, Trento provinces

- Emīlija Romanja reģions: Boloņas, Ferrāras, Forli-Čezenas, Modenas, Parmas, Pjačencas, Ravennas, Redžo Emīlijas, Rimini provinces

- Sardīnijas reģions: Kaļjari, Nuoro, Oristanas, Sassari provinces

Portugālē:

- Azoru salu autonomais apgabals: Piko, Grasjosas, Floresas, Korvo salas

Apvienotajā Karalistē:

- Lielbritānijā: Anglija, Skotija, Velsa

III PIELIKUMS

1. NODAĻA

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas dalībvalstis

Beļģija

Dānija

Vācija

Spānija

Francija

Īrija

Luksemburga

Nīderlande

Austrija

Somija

Zviedrija

Apvienotā Karaliste

2. NODAĻA

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

- Lombardijas reģions: Bergamo, Brešas, Komo, Leko, Mantovas, Sondrio, Varēzes provinces

- Markes reģions: Askoli Pičeno province

- Trentīno-Alto Adidže reģions: Bolcano, Trento provinces

- Emīlija Romanja reģions: Boloņas, Ferrāras, Forli-Čezenas, Modenas, Parmas, Pjačencas, Ravennas, Redžo Emīlijas, Rimini provinces

- Valledaostas (Aostas ielejas) reģions: Aostas province

[1] OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

[2] OV L 179, 9.7.2002., 13. lpp.

[3] OV L 181

, 16.7.1999., 36. lpp.

[4] OV L 6, 11.1.2001., 18. lpp.

[5] OV L 181, 16.7.1999., 34. lpp.

[6] OV L 66, 11.3.2003., 49. lpp.

[7] OV L 181, 16.7.1999., 32. lpp.

[8] OV L 70, 14.3.2003., 50. lpp.

Augša