EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32003D0393

Odločba Komisije z dne 22. maja 2003 o spremembi Odločbe 2000/728/ES o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 1780)Besedilo velja za EGP.

UL L 135, 3.6.2003, str. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v estonščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v litovščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v madžarščini poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v malteščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v poljščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 459 - 459
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 15 zvezek 010 str. 3 - 3
posebna izdaja v romunščini: poglavje 15 zvezek 010 str. 3 - 3
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 013 str. 40 - 40

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/393/oj

32003D0393Uradni list L 135 , 03/06/2003 str. 0031 - 0031


Odločba Komisije

z dne 22. maja 2003

o spremembi Odločbe 2000/728/ES o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 1780)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/393/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje [1] ter zlasti člena 12 Uredbe in Priloge V k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu z delovnim načrtom, vzpostavljenim z Odločbo Komisije 2002/18/ES [2], bi morala struktura pristojbin za znak Skupnosti za okolje primerno spodbujati uporabo znaka za okolje, podeljenega na podlagi sistema Skupnosti kot tudi na podlagi drugih sistemov za podeljevanje znaka za okolje.

(2) Odločbo Komisije 2000/728/ES z dne 10. novembra 2000 o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje [3] bi bilo torej treba spremeniti tako, da bi se omogočila znižanja za proizvode, ki jim je bil podeljen drug znak za okolje, usklajen s splošnimi zahtevami ISO 14024.

(3) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 17 Uredbe (ES) št. 1980/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V člen 2 Odločbe 2000/728/ES se vstavi naslednji odstavek 8a:

"8a. Pristojni organi lahko odobrijo znižanje do 30 %, če je bil zadevnemu proizvodu podeljen drug znak za okolje, ki izpolnjuje splošne zahteve ISO 14024."

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice in na organe, pristojne za podeljevanje znaka za okolje v Skupnosti.

V Bruslju, 22. maja 2003

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 237, 21.9.2000, str. 1.

[2] UL L 7, 11.1.2002, str. 28.

[3] UL L 293, 22.11.2000, str. 18.

--------------------------------------------------

Na vrh