EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002D0253

Komisijas lēmums (2002. gada 19. marts), ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (paziņots ar dokumenta Nr. C(2002) 1043)

OV L 86, 3.4.2002., 44./62. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 007 Lpp. 28 - 46
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 138 - 156
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 138 - 156
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 011 Lpp. 8 - 26

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/07/2018; Atcelts ar 32018D0945 . Jaunākā konsolidētā versija: 27/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/253/oj

32002D0253

Komisijas lēmums (2002. gada 19. marts), ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (paziņots ar dokumenta Nr. C(2002) 1043)

Oficiālais Vēstnesis L 086 , 03/04/2002 Lpp. 0044 - 0062
CS.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
ET.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
HU.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
LT.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
LV.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
MT.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
PL.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
SK.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46
SL.ES Nodaļa 15 Sējums 07 Lpp. 28 - 46


Komisijas lēmums

(2002. gada 19. marts),

ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK

(paziņots ar dokumenta Nr. C(2002) 1043)

(2002/253/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (1998. gada 24. septembris) par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā [1], jo īpaši tā 3. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Dalībvalstis sniedz informāciju par infekcijas slimību epidemioloģisko attīstību un sabiedrības veselības apdraudējuma rašanos, izmantojot Kopienas tīklu tā, lai varētu izdarīt salīdzinājumus profilaktisko un kontroles pasākumu veikšanai Kopienas un vietējā līmenī.

(2) Lai varētu salīdzināt šādu informāciju, jānosaka vienotas gadījumu definīcijas, pat ja vēl nav izveidoti īpaši uzraudzības tīkli attiecīgajai slimībai. Tiklīdz šis lēmums stājas spēkā, gadījumu definīcijas jālieto, lai ziņotu Kopienas tīklā un atbilstu regulām par personas datu aizsardzību.

(3) Gadījumu definīcijām, kas pieļauj salīdzināmu ziņošanu, jāsatur daudzpakāpju sistēma, kas ļautu dalībvalstu struktūrām un/vai iestādēm variēt ziņošanā par slimībām un īpašiem veselības jautājumiem. Īpaši šīs gadījumu definīcijas atvieglos ziņošanu par Komisijas Lēmumā Nr. 2000/96/EK minētajām slimībām [2].

(4) Gadījumu definīcijas jāveido tā, lai dotu iespēju dalībvalstīm pēc iespējas piedalīties ziņošanā, izmantojot datus no tajās esošajām sistēmām. Tām jāpieļauj dažādi jutīguma un specifiskuma līmeņi saskaņā ar dažādajiem apkopotās informācijas mērķiem, un tām ir jābūt viegli grozāmām.

(5) Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Lēmumu Nr. 2119/98/EK izveidotā Komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Datu iesniegšanas nolūkā infekcijas slimību epidemioloģiskajai uzraudzībai un kontrolei saskaņā ar Lēmuma Nr. 2119/98/EK noteikumiem, jo īpaši tā 4. pantu, dalībvalstis piemēro pielikumā noteiktās gadījumu definīcijas.

2. pants

Šo lēmumu pielāgos tā, cik tas nepieciešams, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem datiem.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2003. gada 1. janvāra.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 19. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 268, 3.10.1998., 1. lpp.

[2] OV L 28, 3.2.2000., 50. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

LĒMUMĀ Nr. 2000/96/EK MINĒTO SLIMĪBU GADĪJUMU DEFINĪCIJAS

ŠO DEFINĪCIJU PIEMĒROŠANAS VISPĀRĒJIE PRINCIPI

- Ja vien nav noteikts citādi, ziņo tikai par simptomātiskiem gadījumiem, tomēr asimptomātiskas infekcijas ir uzskatāmas par gadījumiem, ja infekcijai ir terapeitiska ietekme vai ietekme uz sabiedrības veselību.

- "Gadījums ar epidemioloģisku saikni" ir gadījums, kas vai nu bijis pakļauts apstiprināta gadījuma ietekmei, vai kas bijis pakļauts tādai pat ietekmei kā apstiprināts gadījums (piemēram, vienas un tās pašas pārtikas lietošana, dzīvošana vienā un tajā pašā viesnīcā utt.).

- Izmanto trīspakāpju sistēmu ar šādiem līmeņiem:

- apstiprināts gadījums: apstiprināts ar laboratorijas analīzēm,

- aizdomīgs gadījums: skaidras klīniskās pazīmes vai ir epidemioloģiska saikne ar apstiprinātu gadījumu,

- varbūtējs gadījums: zīmīga klīniskā aina, bet nav ne apstiprināts, ne aizdomīgs gadījums.

Dažādo līmeņu klasifikācija var atšķirties atkarībā no atsevišķu slimību epidemioloģijas.

- Uzskaitītie klīniskie simptomi ir tikai norādoši, bet ne pilnīgi piemēri.

- Lielākajai daļai slimību ir uzskaitīti vairāki "laboratorijas diagnostikas kritēriji". Ja nav norādīts citādi, gadījuma apstiprināšanai pietiek ar vienu no kritērijiem.

- N. P. gadījumu definīcijā nozīmē "nav piemērojams".

IEVADA PIEZĪMES

1. Šajā dokumentā ietvertā informācija ir paredzēta tikai vienveidīgai ziņošanai/datu salīdzināmībai Kopienas tīklā. Klīniskais apraksts ir vispārējs slimības apraksts un tajā nav obligāti ietvertas visas pazīmes, kas vajadzīgas slimības klīniskajai diagnozei.

2. Šeit minētos laboratorijas diagnožu kritērijus var izpildīt ar dažādām testēšanas metodēm. Tomēr to izmantošana ir ieteicama, ja ir norādīti īpaši paņēmieni.

GADĪJUMU DEFINĪCIJAS

IEGŪTAIS IMŪNDEFICĪTA SINDROMS (AIDS) UN HIV INFEKCIJA

1. AIDS

Klīniskais apraksts

Ietver visus ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) inficētos indivīdus, kuriem ir kāds no 28 Eiropas AIDS uzraudzības gadījumu definīcijas klīniskajiem nosacījumiem.

Diagnostiskie kritēriji

I. Pieaugušie un pusaudži: 1993. gada Eiropas AIDS uzraudzības gadījumu definīcija (skat. II pielikumu).

II. Bērni līdz 13 gadu vecumam: 1995. gada Eiropas AIDS uzraudzības gadījumu definīcijas bērniem pārskatītais variants (skat. III pielikumu).

Gadījumu klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Gadījums, kas atbilst Eiropas AIDS gadījuma definīcijai. |

2. HIV infekcija

Klīniskais apraksts

Diagnoze balstās HIV infekcijas laboratoriju kritērijos vai AIDS diagnozē.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

I. Pieaugušie, pusaudži un bērni, vecāki par 18 mēnešiem:

- pozitīvs HIVantivielu izmeklēšanas tests, kas apstiprināts ar citu HIV antivielu testu,

- HIV nukleīnskābju noteikšana (RNSvai DNS),

- HIV noteikšana ar HIV p24 antigēna testu, tostarp ar neitralizācijas reakciju,

- HIV izolācija (vīrusa kultūra).

II. Bērni līdz 18 mēnešu vecumam:

- pozitīvs rezultāts divās atsevišķās analīzēs (izņemot nabassaites asinis) ar vienu vai vairākām no šādām HIV noteikšanas metodēm:

- HIV nukleīnskābju (RNS vai DNS) noteikšana,

- HIV p24 antigēna tests, tostarp neitralizācijas reakcija, ja bērns ir vecāks par 1 mēnesi,

- HIV izolācija (vīrusa kultūra).

Gadījumu klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts vai atbilst Eiropas AIDS gadījumu definīcijai. |

SIBĪRIJAS LOPU MĒRIS

Klīniskais apraksts

Sibīrijas lopu mēra plaušu forma

Pēc Bacillus anthracis ieelpošanas un akūtām elpošanas ceļu vīrusa infekcijas pirmajām pazīmēm attīstās hipoksija, aizdusa un mediastināls paplašinājums radioloģiskos izmeklējumos.

Sibīrijas lopu mēra ādas forma

Ādas bojājumi, kas attīstās kā papula, iziet vezikulāro stadiju, rodas melna krevele ar tūsku ap to. Bojājumi parasti ir nesāpīgi, bet var būt vispārēji simptomi (drudzis un savārgums).

Sibīrijas lopu mēra zarnu forma

Pēc inficētas pārtikas uzņemšanas attīstās stipru vēdersāpju, caurejas, drudža un septicēmijas sindroms.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- B. anthracis izdalīšana un apstiprināšana parasti sterilos paraugos (piemēram, asinīs vai galvas un muguras smadzeņu šķidrumā) vai citu skarto audu bojājumos (ādā, plaušās vai zarnās),

- abi šie kritēriji:

- B. anthracis DNS apstiprināšana (piemēram, ar polimerāzes ķēdes reakciju) parasti sterilos paraugos (piemēram, asinīs vai galvas un muguras smadzeņu šķidrumā) vai citu skarto audu bojājumos (ādā, plaušās vai zarnās),

- B. anthracis klātbūtne klīniskajā paraugā, izmeklējot imūnhistoķīmiski skartos audus (ādu, plaušas vai zarnas).

Iztriepe no deguna bez slimības pazīmēm neapstiprina diagnozi.

Gadījumu klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Aizdomīgs gadījums ir: klīniski ticams slimības gadījums bez B. anthracis izdalīšanas un alternatīvas diagnozes, bet ar laboratoriskajām B. anthracis pazīmēm vienā no papildus laboratoriskajiem testiem,klīniski ticams Sibīrijas lopu mēra gadījums, kas ir epidemioloģiski saistīts ar apstiprinātu vides piesārņojumu, bet bez laboratoriski apstiprinātas B. anthracis infekcijas klātbūtnes. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

PĀRTIKAS IZRAISĪTS BOTULISMS

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā botulisma gadījumā, piemēram, diplopija, neskaidra redze un acs ābola paralīze. Pakāpeniski var progresēt simetriska paralīze.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Botulīna toksīna noteikšana serumā, izkārnījumos, kuņģa saturā vai pacienta pārtikā.

- Clostridium botulinum izdalīšana no izkārnījumiem.

Gadījumu klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts |

BRUCELOZE

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā brucelozes gadījumā, piemēram, akūts vai nemanāms slimības sākums ar drudzi, nakts svīšanu, izteiktu nogurumu, apetītes zudumu, svara zudumu, galvas sāpēm un locītavu sāpēm.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Specifisko antivielu veidošanās pierādīšana,

- Brucella sp. pierādīšana klīniskā paraugā ar imunofluorescences metodi,

- Brucella sp. izdalīšana no klīniskā parauga.

Aizdomīga gadījuma gadījumā:

- vienu reizi augsts titrs.

Gadījumu klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni, vai gadījums, kad ir tikai augsts titrs. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

KAMPILOBAKTERIĀLĀ INFEKCIJA

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā kampilobakteriozes gadījumā, piemēram, dažādas smaguma pakāpes caureja.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Campylobacter sp. izdalīšana no klīniskā parauga.

Gadījumu klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

DZIMUMORGĀNU INFEKCIJA CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā Chlamydia trachomatis infekcijas gadījumā, piemēram, uretrīts, epididimīts, cervicīts, akūts salpingīts vai citi seksuāli transmisīvi sindromi.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji:

- C. trachomatis kultūras izdalīšana no uroģenitālā trakta parauga,

- C. trachomatis pierādīšana klīniskā paraugā no uroģenitālā trakta, nosakot antigēnu vai nukleīnskābes.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums. |

HOLĒRA

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā holeras gadījumā, piemēram, ūdeņaina caureja un/vai vemšana. Smaguma pakāpes dažādas.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Toksigēna (t.i., holeras toksīnu izraisoša) Vibrio cholerae O1 vai O139 izdalīšana no izkārnījumiem vai vēmekļiem,

- Specifiskas antitoksīna un vibriona antivielu atbildes pierādīšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

KRIPTOSPORIDIOZE

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā kriptosporidiozes gadījumā, kam raksturīga caureja, vēdera krampji, apetītes zudums, nelabums un vemšana.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Cryptosporidium oocistu pierādīšana izkārnījumos,

- Cryptosporidium pierādīšana zarnu šķidruma vai tievo zarnu biopsijas paraugos,

- Cryptosporidium antigēna pierādīšana izkārnījumos.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums. |

DIFTERIJA

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā difterijas gadījumā, piemēram, augšējo elpceļu slimība, kam raksturīgs iekaisis kakls, nedaudz paaugstināta temperatūra un plēvjaini aplikumi uz mandelēm, rīklē un/vai degunā.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Toksīnu izraisošas Corynebacterium diphtheriae infekcijas izdalīšana no klīniskā parauga,

- Histopatoloģiska difterijas diagnosticēšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums, kas nav laboratoriski apstiprināts un kuram nav epidemioloģiskas saiknes. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir vai nu laboratoriski apstiprināts, vai kam ir epidemioloģiska saikne. |

Par asimptomātiskiem pārnēsātājiem, netoksinogēnas C. diphteriae gadījumiem un ādas difterijas gadījumiem nav jāziņo.

EHINOKOKOZE

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā ehinokokozes gadījumā, kas var izpausties kā dažādi klīniskie sindromi atkarībā no cistu izmēriem un lokalizācijas.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

Diagnosticē:

- histopatoloģiski,

- kombinējot attēldiagnostikas metodes un seroloģiskos izmeklējumus (piemēram, hemaglutināciju, imunodifūziju, imunoblota metodi).

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

EHEC (enterohemorāģiskās Escherichia coli infekcija)

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā EHEC gadījumā, piemēram, caureja (bieži ar asiņu piejaukumu) un vēdera krampji. Slimības laikā var rasties hemolītiski urēmiskā sindroma (HUS) vai trombotiskās trombocitopēniskās purpuras (TTP) komplikācijas.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- E. coli izdalīšana, kas pieder seroloģiskai grupai, kura parasti izraisa enterohemorāģisku slimību,

- Seroloģiska apstiprināšana pacientiem ar HUS vai TTP,

- Aizdomīgā gadījumā: gēnu noteikšana, kuri nosaka St×1/St×2 produkciju.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Laboratoriski apstiprināts gadījums bez klīniskās informācijas vai gadījums, kad ir klīniskie simptomi ar epidemioloģisko saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

ŽIRARDIĀZE

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā Giardia lamblia infekcijas gadījumā, kam raksturīga caureja, vēdera krampji, vēdera uzpūšanās, svara zudums vai malabsorbcija.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- G. Lamblia cistu pierādīšana izkārnījumos,

- G. lamblia trofozoītu pierādīšana izkārnījumos, duodenālā šķidrumā vai tievo zarnu biopsijā,

- G. Lamblia antigēna pierādīšana izkārnījumos.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums. |

GONOREJA

Klīniskais apraksts

Klīniskās izpausmes kā gonorejas gadījumā, piemēram, uretrīts, cervicīts vai salpingīts.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Neisseria gonorrhoeae izdalīšana no klīniskā parauga,

- Neisseria gonorrhoeae antigēna vai nukleīnskābju izdalīšana,

- Gramnegatīvu intracelulāru diplokoku pierādīšana uztriepē no vīrieša uretras.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums. |

INVAZĪVA B TIPA HAEMOPHILUS INFLUENZAE SLIMĪBA

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā invazīvas slimības gadījumā, piemēram, bakteriēmija, meningīts, artrīts, epiglotīts, osteomielīts vai celulīts.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- B tipa Haemophilus influenzae izdalīšana no parasti sterilas vietas,

- H. influenzae nukleīnskābju noteikšana parasti sterilā vietā.

Aizdomīgā gadījumā:

- H. influenzae antigēna noteikšana parasti sterilā vietā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Gadījums, kas klīniski izpaužas ar epiglotītu, bez laboratoriska apstiprinājuma vai ar noteikšanu tikai nesterilā vietā. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar antigēna noteikšanu, kā minēts iepriekš. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

VĪRUSU HEPATĪTI

Klīniskais apraksts

Simptomātiskos gadījumos klīniskā aina kā hepatīta gadījumā, piemēram, pakāpeniska simptomu un dzeltes parādīšanās vai paaugstināti seruma transamināžu līmeņi.

Akūts A hepatīts

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Pozitīvas IgM klases antivielas pret A hepatīta vīrusu (anti–HAV),

- Antigēna noteikšana izkārnījumos,

- Nukleīnskābju noteikšana serumā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Gadījums, kas atbilst gadījuma klīniskajai definīcijai un kam ir epidemioloģiska saikne. |

Apstiprināts: | Gadījums, kas atbilst gadījuma klīniskajai definīcijai un kas ir laboratoriski apstiprināts. |

Akūts B hepatīts

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Pozitīvas IgM klases antivielas pret B hepatīta serdes antigēnu (anti–HBc),

- HBV nukleīnskābju noteikšana serumā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | HBsAg pozitīvs gadījums, kas klīniski uzskatāms par akūtu hepatītu. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums. |

C hepatīts

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- HCV specifisko antivielu noteikšana,

- HCV nukleīnskābju noteikšana klīniskajā paraugā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Simptomātisks gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

HIV INFEKCIJA

(Skat. iegūto imūndeficīta sindromu iepriekš.)

GRIPA

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā gripas gadījumā, piemēram, pēkšņs slimības sākums, klepus, drudzis virs 38 oC, muskuļu sāpes un/vai galvassāpes.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Gripas antigēna vai gripas vīrusa specifiskās RNS noteikšana,

- Gripas vīrusa izolēšana,

- Gripas A vai B specifiskās seruma antivielu atbildes noteikšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Klīnisks gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

LEGIONELOZE

Leģionāru slimība

Klīniskais apraksts

Pneimonija

Pontiaka drudzis

Klīniskais apraksts

Pašlimitējoša gripai līdzīga slimība, kam raksturīgs drudzis, galvassāpes, miaļģijas un neproduktīvs klepus. Pacienti atveseļojas spontāni, bez ārstēšanas 2-5 dienu laikā. Nav pneimonijas pazīmju.

Legionelozes laboratoriskie diagnostiskie kritēriji

- Legionelu izdalīšana no elpceļu sekrētiem, plaušu audiem vai asinīm.

- Specifisku antivielu atbildes pret 1. serogrupas Legionella pneumophila vai citām serogrupām, vai citām legionelu sugām noteikšana ar netiešās imunofluorescences antivielu testu vai ar mikroaglutināciju.

- Specifisko legionelu antigēnu noteikšana urīnā, izmantojot apstiprinātus reaģentus.

Aizdomīgā gadījumā:

- vienreizēji augsts specifisko seruma antivielu titrs pret 1. serogrupas L. pneumophila vai citu serogrupu legionelām, vai citu sugu legionelām,

- legionelu specifiskā antigēna noteikšana elpceļu izdalījumos ar tiešās fluorescences antivielu (TFA), krāsojot organismus elpceļu izdalījumos vai plaušu audus un izmantojot atzītus monoklonālos reaģentus.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums, kas laboratoriski pārbaudīts kā aizdomīgs (skat. iepriekš), vai klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

LEPTOSPIROZE

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā leptospirozes gadījumā, kam raksturīgs drudzis, galvassāpes, drebuļi, konjunktīvs piesarkums, retāk — meningīts, izsitumi, dzelte vai nieru mazspēja.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Leptospiruizdalīšana no klīniskā parauga.

- Leptospiru aglutinācijas titra specifiskā pieauguma noteikšana.

- Leptospiru noteikšana klīniskā paraugā ar imunofluorescences metodi.

- Leptospiru IgM klases antivielu noteikšana serumā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

LISTERIOZE

Klīniskais apraksts

Infekcija, ko izraisa Listeria monocytogenes, var izpausties kā dažādi klīniskie sindromi, tostarp nedzīvs piedzimis bērns, jaundzimušo listerioze, meningīts, bakteriēmija vai norobežota infekcija.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- L. monocytogenes izdalīšana no parasti sterilas vietas (piemēram, asinīm vai galvas un muguras smadzeņu šķidruma, vai retāk — locītavu, pleiras vai perikarda šķidruma).

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

MALĀRIJA

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā malārijas gadījumā, piemēram, drudzis un parastie saistītie simptomi, tostarp galvassāpes, muguras sāpes, drebuļi, svīšana, miaļģijas, nelabums, vemšana, caureja un klepus.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Malārijas izraisītāju noteikšana asins uztriepē.

- Plazmodiju nukleīnskābju noteikšana

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts malārijas parazitēmijas gadījums jebkurā personā (simptomātiskā vai asimptomātiskā). |

MASALAS

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā masalu gadījumā, t.i., vispārēji izsitumi ilgāk kā 3 dienas un temperatūra virs 38 oC un viena vai vairākas šādas pazīmes: klepus, iesnas, Koplika plankumi, konjunktivīts.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Masalu IgM klases antivielu noteikšana, ja nesen nav veikta vakcinācija.

- Specifiskas masalu antivielu atbildes noteikšana, ja nesen nav veikta vakcinācija.

- Masalu vīrusa noteikšana klīniskā paraugā (ne vakcīnu celmi).

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Gadījums, ko ārsts ir diagnosticējis kā masalas. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums vai klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. Laboratoriski apstiprinātam gadījumam nav jāatbilst klīniskajai gadījuma definīcijai. |

MENINGOKOKU INFEKCIJA

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā meningokoku infekcijas gadījumā, piemēram, meningīts un/vai meningokokcēmija, kas var ātri progresēt līdz purpura fulminans, šokam un nāvei. Iespējamas arī citas izpausmes.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Neisseria meningitidis izdalīšana no parasti sterilas vietas (piemēram, asinīm vai galvas un muguras smadzeņu šķidruma, vai retāk — locītavu, pleiras vai perikarda šķidruma).

- N. meningitidis nukleīnskābju noteikšana parasti sterilā vietā.

- N. meningitidis antigēna noteikšana parasti sterilā vietā.

- Gramnegatīvu diplokoku noteikšana, mikroskopējot parasti sterilā vietā.

Aizdomīgā gadījumā:

- vienreizēji augsts meningokoku antivielu titrs slimnieka, kurš atveseļojas, serumā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniskā aina kā invazīvas meningokoku infekcijas gadījumā bez laboratoriska apstiprinājuma vai N. meningitidis identifikācija parasti sterilā vietā, vai augsti meningokoku antivielu titri slimnieka, kurš atveseļojas, serumā. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

Ievērojiet, ka par asimptomātiskiem nēsātājiem nav jāziņo.

CŪCIŅAS

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā cūciņu gadījumā, piemēram, akūts vienpusējs vai abpusējs uzpampums, pašlimitējoša pieauss dziedzera vai citu siekalu dziedzeru dedzināšana ilgāk kā 2 dienas bez cita redzama iemesla.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Cūciņu IgM klases antivielu izdalīšana.

- Specifiskas cūciņu antivielu atbildes noteikšana, ja nesen nav veikta vakcinācija.

- Cūciņu vīrusa izdalīšana no klīniskā parauga (ne vakcīnu celmi).

- Cūciņu vīrusa nukleīnskābju noteikšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Gadījums, kas atbilst gadījuma klīniskajai definīcijai un ir epidemioloģiski saistīts ar apstiprinātu gadījumu. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums. |

GARAIS KLEPUS

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā garā klepus gadījumā, piemēram, klepus ilgāk kā 2 nedēļas un kāda no šīm pazīmēm: klepus lēkme, inspirators stridors vai pēcklepus vemšana bez cita redzama iemesla.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Specifiskas garā klepus antivielu atbildes noteikšana, ja nesen nav veikta vakcinācija.

- Nukleīnskābju noteikšana.

- Bordetella pertussis izdalīšana no klīniskā parauga.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Gadījums, kas atbilst klīniskajai gadījuma definīcijai. |

Aizdomīgs: | Gadījums, kas atbilst gadījuma klīniskajai definīcijai un kam ir epidemioloģiska saikne. |

Apstiprināts: | Laboratoriski apstiprināts gadījums. |

MĒRIS

Klīniskais apraksts

Slimībai raksturīgs drudzis, drebuļi, galvassāpes, nogurums, prostrācija un leikocitoze, kas izpaužas kādā no šīm galvenajām klīniskajām formām:

- reģionāls limfadenīts (bubonu mēris),

- septicēmija bez redzama bubona (mēra septiskā forma),

- plaušu mēris,

- faringīts un kalka limfadenīts.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Yersinia pestis izdalīšana no klīniskā parauga.

- Y. pestis F1 antigēna specifiskās antivielu atbildes pierādīšana.

Aizdomīgā gadījumā:

- paaugstināti Y. Pestis 1. frakcijas (F1) seruma antivielu titri (bez pierādītām specifiskām izmaiņām) pacientam, kas nav vakcinēts pret mēri,

- F1 antigēna pierādīšana klīniskajā paraugā imunofluorescencē.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Klīniski ticams gadījums. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar aizdomīgiem laboratoriskajiem rezultātiem. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums ar apstiprinošiem laboratoriskajiem rezultātiem. |

PARALĪTISKAIS POLIOMIELĪTS

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā poliomielīta gadījumā, piemēram, viena vai vairāku locekļu akūta šļauganā paralīze ar samazinātiem vai neesošiem cīpslu refleksiem skartajos locekļos bez cita redzama iemesla un bez sajūtu vai apziņas traucējumiem.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Poliomielīta vīrusa izdalīšana no klīniskā parauga.

- Poliomielīta vīrusa nukleīnskābju noteikšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Klīniski ticams gadījums. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar aizdomīgiem laboratoriskajiem rezultātiem. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums ar apstiprinošiem laboratoriskajiem rezultātiem. |

CILVĒKU TRAKUMSĒRGA

Klīniskais apraksts

Trakumsērga ir akūts encefalomielīts, kas gandrīz vienmēr progresē līdz komai vai nāvei 10 dienu laikā kopš pirmo simptomu parādīšanās.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Vīrusa antigēnu noteikšana klīniskajā paraugā ar tiešās imunofluorescences metodi (vēlams smadzenēs vai nervos ap matu folikuliem skaustā).

- Trakumsērgas nukleīnskābju atrašana klīniskajā paraugā.

- Trakumsērgas vīrusa izdalīšana no siekalām, galvas un muguras smadzeņu šķidruma vai centrālās nervu sistēmas audiem (šūnu kultūrā vai izmēģinājuma dzīvniekā).

- Trakumsērgas neitralizēšanas antivielu titra noteikšana (pilna neitralizācija) serumā vai galvas un muguras smadzeņu šķidrumā nevakcinētai personai.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Klīniski ticams gadījums bez laboratoriska apstiprinājuma. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

MASALIŅAS

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā masaliņu gadījumā, piemēram, akūti makulopapulozi izsitumi un artraļģijas/artrīts, limfadenopātija vai konjunktivīts.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Masaliņu IgM klases antivielu noteikšana, ja nesen nav veikta vakcinācija.

- Specifiskas masaliņu antivielu atbildes noteikšana, ja nesen nav veikta vakcinācija.

- Masaliņu vīrusa izdalīšana, ja nesen nav veikta vakcinācija.

- Masaliņu nukleīnskābju atrašana klīniskajā paraugā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Gadījums, kas atbilst klīniskajai gadījuma definīcijai. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

SALMONELOZE (NE TĪFA, NE PARTĪFA)

Klīniskais apraksts

Klīniskās izpausmes kā salmonelozes gadījumā, piemēram, caureja, sāpes vēderā, slikta dūša un dažreiz vemšana. Izsaucējs var izraisīt arī ekstraintestinālu saslimšanu.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Salmonellu (ne tīfa, ne paratīfa) izdalīšana no klīniskā parauga.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Laboratoriski apstiprināts gadījums bez klīniskās informācijas vai gadījums, kad ir klīniskie simptomi ar epidemioloģiskā saikne. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

ŠIGELOZE

Klīniskais apraksts

Dažādas smaguma pakāpes slimība, ko raksturo caureja, drudzis, slikta dūša, spazmas un tenesms.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Shigella sp. izdalīšana no klīniskā parauga.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

INVAZĪVA STREPTOKOKU PNEIMONIJAS SLIMĪBA

Klīniskais apraksts

Steptococcus pneumoniae izraisa daudzus klīniskos sindromus atkarībā no infekcijas vietas (piemēram, akūtu vidusauss iekaisumu, pneimoniju, bakteriēmiju vai meningītu).

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- S. pneumoniae izdalīšana no parasti sterilas vietas (piemēram, asinīm vai galvas un muguras smadzeņu šķidruma, vai retāk — locītavu, pleiras vai perikarda šķidruma).

- S. pneumoniae nukleīnskābju noteikšana parasti sterilā vietā.

Aizdomīgā gadījumā:

- S. pneumoniae antigēna noteikšana parasti sterilā vietā.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | Klīniski ticams gadījums, kas nav laboratoriski apstiprināts vai kas noteikts tikai nesterilā vietā. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums, kurā ir pozitīvs antigēns. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

SIFILISS

Primārais sifiliss

Klīniskais apraksts

Treponema pallidum infekcijas stadija, kam raksturīgi viens vai vairāki šankri (čūlas). Šankri izskata ziņā var ievērojami atšķirties.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Specifisko IgM klases antivielu noteikšana ar EIA.

- T. pallidum noteikšana klīniskajā paraugā ar tumšā lauka mikroskopiju, tiešās imunofluorescences antivielām vai līdzvērtīgām metodēm.

Aizdomīgā gadījumā:

- seroloģiskās reakcijas pārbaude (netreponemāla: Venerisko slimību pētniecības laboratorija (VDRL) vai mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīna antigēnu (RPR tests); treponēmu: fluorescējošo treponēmu antivielu absorbēšanas tests (FTA–ABS) vai T. pallidum antivielu pasīvās hemaglutinācijas tests (MHA–T).

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar vienu vai vairākām čūlām (šankriem) atbilstoši primārajam sifilisam un jebkāda seroloģiskās reakcijas pārbaude. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

Sekundārais sifiliss

Klīniskais apraksts

T. pallidum izraisītas infekcijas stadija, kam raksturīgi norobežoti vai difūzi ādas un gļotādas bojājumi, bieži kopā ar ģeneralizētu limfadenopātiju. Primārais šankrs vēl aizvien var būt redzams.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- T. pallidum noteikšana klīniskajā paraugā ar tumšā lauka mikroskopiju, tiešās imunofluorescences antivielām vai līdzvērtīgām metodēm.

Aizdomīgā gadījumā:

- seroloģiskās reakcijas tests (netreponemāla: Venerisko slimību pētniecības laboratorija (VDRL),

- mikroprecipitācijas reakcija ar kardiolipīnu antigēnu (RPR tests); treponēmu: fluorescējošo treponēmu antivielu absorbēšanas tests (FTA–ABS),

- T. pallidum antivielu pasīvās hemaglutinācijas tests (MHA–TP).

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar jebkādu seroloģiskās reakcijas testu. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

Latents sifiliss

Klīniskais apraksts

T. pallidum ierosinātas infekcijas stadija, kurā organismi eksistē inficētās personas ķermenī, neizsaucot nekādus simptomus vai pazīmes.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

Pozitīva specifiskā EIA reakcija, bet negatīvi laboratoriskie testi attiecībā uz infekciozu sifilisu (skat. primāro vai sekundāro sifilisu).

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Nav klīnisku sifilisa pazīmju vai simptomu un pozitīvu laboratorisko izmeklējumu, kā minēts iepriekš. |

Apstiprināts: | N. P. |

STINGUMKRAMPJI

Klīniskais apraksts

Klīniskā aina kā stingumkrampju gadījumā, piemēram, akūta hipertonija un/vai sāpīga muskuļu saraušanās (parasti žokļu un kakla muskuļos) un vispārējas muskuļu spazmas bez cita redzama medicīniska iemesla.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Stingumkrampju toksoīda noteikšana nevakcinētam un neārstētam pacientam.

- Stingumkrampju toksoīda specifisko antivielu atbildes pierādīšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums. |

TOKSOPLAZMOZE

Klīniskais apraksts

Protozoju slimība, kura izpaužas kā akūta slimība ar vienu vai vairākiem šādiem simptomiem: limfadenopātija, encefalīts, horioretinīts, centrālās nervu sistēmas disfunkcija. Iedzimta infekcija var izpausties kā hidrocefālija, mikrocefālija, intracerebrāla sakaļķošanās, krampji, garīga atpalicība.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Toksoplazmu specifisko antivielu atbildes pierādīšana.

- Izsaucēja pierādīšana organisma audos vai šķidrumos vai izolācija dzīvniekos vai šūnu kultūrā.

- Toksoplazmas nukleīnskābju noteikšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | N. P. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

TRIHINELOZE

Klīniskais apraksts

Slimība, ko izraisa Trichinella larvae uzņemšana ar barību. Slimībai ir dažādas klīniskās izpausmes. Simptomātiskas personas parastās pazīmes un simptomi ir eozinofilija, drudzis, miaļģijas un periorbitāla tūska.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Trichinella larvae pierādīšana audos muskuļu biopsijā.

- Trichinella specifisko antivielu atbildes pierādīšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

TUBERKULOZE

Klīniskie kritēriji

- Klīnicista lēmums, ka klīniskās un/vai radioloģiskās pazīmes un/vai simptomi ir līdzīgi tuberkulozei,

un

- klīnicista lēmums ārstēt pacientu ar pilnu prettuberkulozes terapijas kursu.

Laboratoriskie kritēriji

- Tuberkulozes mikobaktēriju kompleksa izdalīšana kultūrā (izņemot M. bovis un BCG) no jebkāda klīniskā parauga.

- Pret skābi izturīgu baciļu atrašana (AFB), mikroskopējot spontānas vai izraisītas krēpas.

Klasifikācija atkarībā no laboratoriskiem kritērijiem

Noteikti

Gadījums, kad ir izdalīts tuberkulozes mikobaktēriju komplekss (izņemot M. bovis vai BCG) no jebkāda klīniskā parauga. Valstīs, kur kultūra nav ikdienā pieejama, gadījumus, kad krēpu uztriepē konstatē pret skābi izturīgus baciļus (AFB), arī uzskata par noteiktiem gadījumiem.

Citi

Gadījums, kas atbilst iepriekšminētajiem klīniskajiem kritērijiem, bet neatbilst noteikta gadījuma laboratoriskajiem kritērijiem.

Klasifikācija atkarībā no slimības lokalizācijas

Plaušu tuberkuloze

Plaušu parenhīmas vai traheobronhiālā koka tuberkuloze.

Ārpusplaušu tuberkuloze

Tuberkuloze, kas skar jebkuru citu vietu, izņemot iepriekšminētās.

Klasifikācija atkarībā no iepriekšējas prettuberkulozes ārstēšanas

Neārstēts

Gadījums, kad nekad nav saņemta nekāda aktīva prettuberkulozes ārstēšana vai ārstēšana ir saņemta mazāk kā vienu mēnesi.

Iepriekš ārstēts

Gadījums, kad iepriekš ir diagnosticēta aktīva tuberkuloze un saņemta prettuberkulozes ārstēšana (ieskaitot profilaktisko ārstēšanu) mazāk kā vienu mēnesi.

TĪFS/PARATĪFS

Klīniskais apraksts

Slimība, ko izraisa Salmonella typhi vai paratyphi, kam bieži raksturīgs mānīgs slimības sākums ar ilgstošu drudzi, galvassāpēm, vājumu, apetītes trūkumu, relatīvu bradikardiju, aizcietējumiem vai caureju un klepus bez krēpām. Tomēr bieži mēdz būt arī vieglas un atipiskas slimības formas.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- S.typhi vai paratyphi izdalīšana no asinīm, izkārnījumiem vai cita klīniskā parauga.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Laboratoriski apstiprināts gadījums bez klīniskās informācijas vai gadījums, kad ir klīniskie simptomi ar epidemioloģisko saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

KREICFELDA–JAKOBA SLIMĪBAS VARIANTS

Klīniskais apraksts

I. Anamnēze:

- progresējoši neiropsihiski traucējumi,

- slimība ilgst vairāk nekā 6 mēnešus,

- parastie izmeklējumi neuzvedina uz citu diagnozi,

- nav ziņu par jatrogēnu iedarbību.

II. Klīniskās izpausmes:

- agri psihiskie simptomi,

- pastāvīgi sāpīgi jušanas simptomi,

- ataksija,

- mioklonuss vai horeja, vai distonija,

- demence.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- EEG neuzrāda tipisko klasiskas KJS ainu (vai EEG nav veikta).

- Abpusējs augsts spilvena signāls MRI.

- Raksturīgs neiropatoloģisks un imūnpatoloģisks rezultāts.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | I un 4/5 klīnisko pazīmju un EEG neuzrāda tipisko klasiskas KJS ainu (vai EEG nav veikta), bilaterāls spilvena augsts signāls MRI un pozitīva mandeļu biopsija. |

Apstiprināts: | Progresējoši neiropsihiatriski traucējumi un KJS varianta diagnozes neiropatoloģiski rezultāti. |

VĪRUSU HEMORĀĢISKIE DRUDŽI

Ebola/Marburga drudzis

Klīniskais apraksts

Sākas pēkšņi ar drudzi, caureju, kas var būt asiņaina, un vemšanu. Bieži ir galvassāpes, slikta dūša un sāpes vēderā. Vēlāk var būt hemorāģiskas izpausmes. Dažiem pacientiem var būt makulopapulozi izsitumi uz rumpja.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- pozitīva vīrusa izolācija.

- Pozitīva ādas biopsija (imūnhistoķīmija).

- Ebola/Marburga vīrusa nukleīnskābju noteikšana.

- Pozitīva seroloģija, kura var parādīties vēlīnās slimības stadijās.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

Lassa drudzis

Klīniskais apraksts

Slimība sākas pakāpeniski ar vājumu, drudzi, galvas sāpēm, sāpēm kaklā, klepu, sliktu dūšu, vemšanu, caureju, miaļģijām un sāpēm krūšukurvī. Vēlāk var būt hemorāģiskas izpausmes.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Vīrusa izdalīšana.

- Pozitīva ādas biopsija (imūnhistoķīmija).

- Lassa vīrusa nukleīnskābju noteikšana.

- Pozitīva seroloģija, kura var parādīties vēlīnās slimības stadijās.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

Kongo–Krimas hemorāģiskais drudzis

Klīniskais apraksts

Slimība sākas pakāpeniski ar pēkšņu augstu temperatūru, drebuļiem, miaļģijām, sliktu dūšu, anoreksiju, vemšanu, galvas sāpēm un muguras sāpēm. Vēlāk var būt hemorāģiskas izpausmes.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Vīrusa izdalīšana.

- Kongo–Krimas hemorāģiskā drudža vīrusa nukleīnskābju noteikšana.

- Pozitīva seroloģija, kura var parādīties velīnās slimības stadijās.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

DZELTENAIS DRUDZIS

Klīniskais apraksts

Slimībai raksturīgs pēkšņs sākums un raksturīgi simptomi, kam seko īsa remisija, drudža atgriešanās, hepatīts, albuminūrija un dažos gadījumos nieru mazspēja, šoks un vispārējas hemorāģijas.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Specifiskas dzeltenā drudža antivielas pacientam, kurš nav vakcinēts pret dzelteno drudzi un kuram ir izslēgta savstarpēja reakcija ar citiem flavivīrusiem.

- Vīrusa izdalīšana.

- Dzeltenā drudža antigēna noteikšana.

- Dzeltenā drudža nukleīnskābju noteikšana.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Jebkurš klīniski ticams gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

JERSINIOZE

Klīniskais apraksts

Dažādas smaguma pakāpes slimība, kam raksturīga caureja, drudzis, slikta dūša, spazmas un tenesms.

Diagnozes laboratoriskie kritēriji

- Yersinia enterocolitica vai pseudotuberculosis izdalīšana no klīniskā parauga.

Gadījuma klasifikācija

Varbūtējs: | N. P. |

Aizdomīgs: | Klīniski ticams gadījums ar epidemioloģisku saikni. |

Apstiprināts: | Gadījums, kas ir laboratoriski apstiprināts. |

--------------------------------------------------

Augša