EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02000D0728-20030603

Konsolidirano besedilo: Odločba Komisije z dne 10. novembra 2000 o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje (notificirana pod dokumentno številko K(2000) 3279) (Besedilo velja za EGP) (2000/728/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/728/2003-06-03

2000D0728 — SL — 03.06.2003 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. novembra 2000

o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje

(notificirana pod dokumentno številko K(2000) 3279)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/728/ES)

(UL L 293, 22.11.2000, p.18)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

ODLOČBA KOMISIJE z dne 22. maja 2003

  L 135

31

3.6.2003
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. novembra 2000

o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje

(notificirana pod dokumentno številko K(2000) 3279)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/728/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ( 1 ) in zlasti člena 12 in Priloge V Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 1980/2000 predvideva, da se mora za vsako vlogo za podelitev znaka za okolje plačati pristojbina v zvezi s stroški obravnavanja vloge in da mora vlagatelj za uporabo znaka za okolje plačati letno pristojbino.

(2)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 1980/2000 predvideva, da pristojbine za vlogo in letne pristojbine določi Komisija v skladu s Prilogo V in po postopku, določenem v členu 17 navedene uredbe.

(3)

Priloga V Uredbe (ES) št. 1980/2000 predvideva, da je treba določiti najnižjo in najvišjo pristojbino za vlogo in da je treba v primeru MSP ( 2 ) in tudi proizvajalcev proizvodov ter ponudnikov storitev iz držav v razvoju pristojbino za vlogo znižati za vsaj 25 %.

(4)

Priloga V Uredbe (ES) št. 1980/2000 predvideva, da je treba letno pristojbino izračunati glede na letni obseg prodaje proizvoda v Skupnosti, kateremu je podeljen znak za okolje, in da je treba določiti najnižjo in najvišjo pristojbino.

(5)

Priloga V Uredbe (ES) št. 1980/2000 predvideva, da je treba v primeru MSP in tudi proizvajalcev proizvodov ter ponudnikov storitev iz držav v razvoju letne pristojbine znižati za vsaj 25 %.

(6)

Priloga V Uredbe (ES) št. 1980/2000 predvideva, da se vlagateljem, ki so že prejeli certifikat EMAS ali ISO 14001, lahko dodatno zniža letna pristojbina.

(7)

Priloga V Uredbe (ES) št. 1980/2000 predvideva, da bi se lahko nadaljnja znižanja upoštevala po postopku, določenem v členu 17 navedene uredbe.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 17 Uredbe (ES) št. 1980/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

1.  Vloga za podelitev znaka bo predmet plačila pristojbine v zvezi s stroški obravnavanja vloge.

2.  Najnižja pristojbina za vlogo je 300 EUR. Najvišja pristojbina za vlogo je 1 300 EUR.

3.  V primeru MSP in tudi proizvajalcev proizvodov ter ponudnikov storitev iz držav v razvoju se pristojbina za vlogo zniža za 25 %. Obe znižanji sta kumulativni in veljata tudi za najnižjo in najvišjo pristojbino za vlogo.

Člen 2

1.  Vsak vlagatelj, ki mu je podeljen znak za okolje, plača pristojnemu organu, ki podeli znak, letno pristojbino za uporabo znaka.

2.  Obdobje, za katerega se plača pristojbina, se začne z datumom podelitve znaka za okolje vlagatelju.

3.  Številke za letni obseg prodaje temeljijo na cenah franko tovarna, če je proizvod, za katerega je podeljen znak za okolje, blago. Kadar gre za storitve, številke temeljijo na dobavni ceni.

4.  Letna pristojbina znaša 0,15 % letnega obsega prodaje proizvoda, ki je prejel znak za okolje, v Skupnosti.

5.  Najnižja letna pristojbina je 500 EUR na skupino proizvodov na vlagatelja. Najvišja letna pristojbina je 25 000 EUR na skupino proizvodov na vlagatelja.

6.  V primeru MSP in tudi proizvajalcev proizvodov ter ponudnikov storitev iz držav v razvoju se letna pristojbina zniža za 25 %. Obe znižanji sta kumulativni.

7.  Letna pristojbina se vlagateljem, ki so registrirani po sistemu EMAS in/ali imajo certifikat ISO 14001, zniža za 15 %. To znižanje je pogojeno s tem, da je vlagatelj v svoji okoljski politiki izrecno zavezan, da zagotovi popolno usklajenost svojih proizvodov, označenih z znakom za okolje, z merili za znak za okolje v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe in da je ta obveznost primerno vključena v podrobne okoljske cilje. Vlagatelji z ISO 14001 vsako leto prikažejo izvajanje te obveznosti. Vlagatelji z EMAS posredujejo kopijo vsakoletno potrjene okoljske izjave.

8.  Pristojni organi lahko dodelijo znižanja do 25 % prvim trem vlagateljem v državah članicah, ki se jim podeli znak za okolje za dano skupino proizvodov.

▼M1

8a.  Pristojni organi lahko odobrijo znižanje do 30 %, če je bil zadevnemu proizvodu podeljen drug znak za okolje, ki izpolnjuje splošne zahteve ISO 14024.

▼B

9.  Vsa zgoraj navedena znižanja so kumulativna in veljajo tudi za najnižjo in najvišjo letno pristojbino, vendar skupaj ne presegajo 50 %.

10.  Za proizvode, katerih vmesni proizvodi so že predmet plačila letne pristojbine, se plača le pristojbina, ki ustreza letni prodaji proizvodov po odbitku vrednosti stroška takih vmesnih proizvodov.

Člen 3

Niti pristojbina za vlogo niti letna pristojbina ne vključujeta nobenega stroška preskušanja in preverjanja, ki sta lahko potrebna za proizvode, ki so predmet vlog. Vlagatelji sami nosijo strošek takega preskušanja in preverjanja.

Člen 4

Pogodbe za uporabo znaka za okolje, sklenjene pred začetkom veljavnosti te odločbe, se lahko na zahtevo imetnika dovoljenja spremenijo, tako da se upoštevajo določbe te odločbe.

Člen 5

Sprejetje ali revizija skupin proizvodov za znak za okolje EU s strani Skupnosti lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 6 Uredbe (ES) št. 1980/2000, povzročita spremembe pri uporabi sedanje odločbe o določitvi stroškov in pristojbin za posamezno skupino proizvodov. Take spremembe je treba izrecno predvideti v odločbi o vzpostavitvi okoljskih meril za navedeno skupino proizvodov.

Člen 6

Odločba Komisije 93/326/EGS z dne 13. maja 1993 o vzpostavitvi okvirnih smernic za določanje stroškov in pristojbin v zvezi z znakom za okolje Skupnosti ( 3 ) je s tem razveljavljena.

Člen 7

Komisija lahko pregleda in oceni izvajanje te odločbe v dveh letih in lahko predlaga, da se po potrebi spremeni.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.( 1 ) UL L 237, 21.9.2000, str. 1.

( 2 ) MSP, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 96/280/ES (UL L 107, 30.4.1996, str. 4).

( 3 ) UL L 129, 27.5.1993, str. 23.

Na vrh