EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000D0439

Padomes Lēmums (2000. gada 29. jūnijs) par Kopienas finanšu iemaksām izdevumu segšanai, kas dalībvalstīm radušies, savācot datus, kā arī pētījumu un eksperimentālo projektu finansēšanai, lai realizētu kopējo zivsaimniecības politiku

OV L 176, 15.7.2000., 42./47. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 305 - 310

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32011R0693 . Jaunākā konsolidētā versija: 12/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/439/oj

32000D0439Oficiālais Vēstnesis L 176 , 15/07/2000 Lpp. 0042 - 0047


Padomes Lēmums

(2000. gada 29. jūnijs)

par Kopienas finanšu iemaksām izdevumu segšanai, kas dalībvalstīm radušies, savācot datus, kā arī pētījumu un eksperimentālo projektu finansēšanai, lai realizētu kopējo zivsaimniecības politiku

(2000/439/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) 16. pants Padomes 1992. gada 20. decembra Regulā (EEK) Nr. 3760/92, ar ko izveido Kopienas zivsaimniecības un akvakultūras sistēmu [3], paredz, ka regulāri jānovērtē situācija attiecībā uz zvejas resursiem un tās ekonomiskā ietekme.

(2) Regula (EK) Nr. 1543/2000 [4] nosaka Kopienas nostādni par to zivsaimniecības datu vākšanu un pārvaldību, kas vajadzīgi, lai īstenotu kopējo zivsaimniecības politiku (KZP).

(3) Vācot šos datus, dalībvalstis veic uzdevumu, kas ir labvēlīgs Kopienai, jo veicina efektīvāku kopīgo resursu pārvaldību. Kamēr programmu īstenošana ir dalībvalstu pienākums, tām jāpretendē uz Kopienas ieguldījumu konkrētās izmaksās, kas radušās, savācot un pārvaldot minētos datus.

(4) Komisijas rīcība šo datu vākšanā, ikgadus uzaicinot iesniegt priekšlikumus, ko finansē kā ZVFI jauninājumus, ir kļuvusi stabila. Tādēļ šī rīcība jākonsolidē ilggadējā laikposmā.

(5) 1999. gada 6. maija iestāžu nolīguma starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 34. punkta nozīmē finanšu atsauce ir iekļauta šajā lēmumā visu tā perioda darbības laiku, par kuru nodrošināma finansiālā palīdzība, neskarot budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, kas noteiktas Līgumā.

(6) Lai garantētu nepieciešamos finanšu resursus, valsts programmu sagatavošanai un attiecīgā Komisijas lēmuma sagatavošanai, kas paredz tās līdzfinansēt, jānotiek gadu pirms to izpildes.

(7) Jāparedz iespēja 2001. gadā nodrošināt to pamatdatu savākšanu, kas vajadzīgi, lai īstenotu KZP.

(8) Metodes, ko izmanto zivsaimniecības pamatdatu savākšanai un apstrādei, jāsalīdzina un jādomā, kā tās uzlabot. Iegūto rezultātu kvalitāte regulāri jāpārbauda un jānovērtē.

(9) Tādēļ jāpiešķir finansiāla palīdzība, lai izpētītu iespējas un lietderību paplašināt Kopienas nostādnes darbības jomu pamatdatu vākšanai un pārvaldībai.

(10) Eksperimentālie projekti un pētījumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu KZP, ir tiesīgi pretendēt uz atbalstu, jo īpaši ekonomiskām un bioekonomiskām analīzēm, jaudas pārpalikuma likvidācijai un aizkavēšanai un savstarpējai sadarbībai starp zivsaimniecību un akvakultūru, un ūdens ekosistēmas attīstībai.

(11) Jārīkojas, lai nodrošinātu apmierinošu to pasākumu rezultātu, ko finansē saskaņā ar šo lēmumu.

(12) Lai atvieglotu šo noteikumu izpildi, jāizstrādā procedūra, kas nosaka ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju pārvaldības komitejā.

(13) Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka procedūras Komisijai piešķirtās izpildvaras īstenošanai [5].

(14) Jāizstrādā normas, kas nosaka tiesības uz izdevumiem, Kopienas ieguldījuma līmenis un noteikumi, saskaņā ar kuriem tas būs pieejams,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Kopiena var nodrošināt finansiālu palīdzību tiem pasākumiem, kas minēti šajā lēmumā saskaņā ar tajā paredzētajiem noteikumiem.

2. Finanšu atsauce to pasākumu īstenošanai, kuriem tiek paredzēta finansiāla palīdzība periodā no 2000. — 2005. gadam, ir EUR 132 miljoni. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija finanšu plāna robežās.

I SADAĻA

Izdevumi, kas radušies saskaņā ar Kopienas nostādnēm par datu vākšanu un pārvaldību

2. pants

Kopienas palīdzība atbilst attaisnotiem valsts izdevumiem, kas radušies dalībvalstīm, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 1543/2000. Tikai šā lēmumā pielikumā minētie izdevumi tiek uzskatīti par attaisnotiem.

3. pants

Kopienas ieguldījums nepārsniedz:

- izmaksas 50 % apmērā no attaisnotajiem valsts izdevumiem, kas radušies, realizējot Regulas (EK) Nr. 1543/2000 5. pantā paredzēto minimālo programmu,

- 35 % no papildu attaisnotajiem valsts izdevumiem, kas radušies, realizējot Regulas (EK) Nr. 1543/2000 5. pantā paredzēto paplašināto programmu. Tiem pasākumiem, kas saistīti ar paplašinātajām Kopienas programmām, var piešķirt finanšu iemaksas, tikai ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts pilnībā atbilst prasībām, kas attiecināmas uz minimālo Kopienas programmu, un ka Kopienas gada apropriācijas, kas pieejamas saskaņā ar šo lēmumu, nav izsmeltas, piešķirot finanšu iemaksas minimālajai programmai.

4. pants

1. Ne vēlāk kā 2001. gada 31. maijā dalībvalstis, kas vēlas saņemt finanšu iemaksas, iesniedz Komisijai:

- valsts programmu, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1543/2000 6. pantā,

- savu ikgadējo izdevumu prognozes periodam no 2002. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, par kuriem tās vēlas saņemt finanšu iemaksas no Kopienas.

2. Katru gadu pirms 31. maija katra dalībvalsts nosūta Komisijai:

- sākot ar 2003. gadu finansu atskaiti, kurā ir izdevumu prognozes salīdzinājums ar iepriekšējā kalendārā gada izdevumu prognozi,

- sākot ar 2002. gadu, ja nepieciešams, savas valsts programmas precizētu redakciju un/vai ikgadējo izdevumu prognozi, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1543/2000 6. panta 1. un 2. punktā, par esošo un turpmākajiem gadiem.

3. Saskaņā ar 12. panta 2. punktā noteikto procedūru, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija katru gadu lemj par:

a) prognozēto izdevumu atbilstību;

b) Kopienas sniegtās finansiālās palīdzības summu nākamam gadam.

4. Komisijas lēmumi piešķirt finansiālu palīdzību uzskatāmi par līdzvērtīgiem budžetā apstiprinātajām izdevumu saistībām.

5. pants

Lai 2001. gadā palīdzētu datu vākšanā un pārvaldē, Komisija organizē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un uzaicinājumus uz konkursu, saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem un praksi pēc vajadzības.

6. pants

1. Dalībvalstij piešķirtā palīdzība par katra gada programmas pieteikumu izmaksājama divās daļās šādi:

a) 50 % apmērā, ja pieteikums ir apstiprināts;

b) atlikums maksājams pēc tam, kad Komisijai nosūtīti ikgadējie pieteikumi to izdevumu atmaksāšanai, kas dalībvalstij radušies, un pēc tam, kad Komisija akceptējusi 4. panta 2. punktā minēto finansu atskaiti un 2. punktā minēto tehnisko ziņojumu.

2. No 2003. gada un turpmāk katru gadu ne vēlāk par 31. maiju pēc programmas pieteikuma iesniegšanas dalībvalstis iesniedz:

- tehnisko ziņojumu, kurā iekļauta detalizēta informācija par izvirzīto mērķu sasniegšanu gadījumā, ja tiktu izveidotas minimālās un paplašinātās programmas,

- savus pieteikumus to izdevumu atmaksāšanai, kas radušies iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī attaisnojošus dokumentus.

3. Iesniedzot pieteikumus izdevumu atmaksāšanai, dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai pārbaudītu un apstiprinātu:

- to, ka īstenotie pasākumi un izdevumi, kas radušies saskaņā ar Komisijas lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 4. panta 3. punktu, atbilst Komisijas akceptētajai programmai,

- ka minētie izdevumi atbilst šajā lēmumā, jo īpaši tā pielikumā norādītajiem nosacījumiem,

- ka līgumi ir piešķirti saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz valsts līgumiem.

7. pants

1. Komisijas pārstāvji var veikt pārbaudes uz vietas, inter alia, ņemot paraugus izlases kārtā pasākumos, ko finansē saskaņā ar šo lēmumu, un izpētīt kontroles pasākumus un pasākumus, ko ievieš valsts iestādes, lai nepieļautu pārkāpumus un sodītu par tiem, un, ja nepieciešams, atgūtu līdzekļus, kas zaudēti pārkāpumu rezultātā.

2. Komisija var veikt visas pārbaudes, ko tā atzīst par vajadzīgām, lai nodrošinātu atbilstību nosacījumiem un uzdevumu izpildei, ko šis lēmums uzliek tām dalībvalstīm, kas palīdz pārstāvjiem, ko Komisija iecēlusi šim nolūkam.

8. pants

1. Ziņojumā, kas Komisijai jāizstrādā līdz 2003. gada 31. decembrim, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1543/2000 10. panta 2. punktu, ir paveiktā darba izmaksu un ieguvuma samēra analīze.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto ziņojumu, Komisija pārbauda, vai ir nepieciešams grozīt šo lēmumu vai uzlabot tā pieteikumu, un attiecīgā gadījumā uzrādīt Padomei piedāvājumu.

II SADAĻA

Pētījumi un eksperimentālie projekti

9. pants

1. Komisija var veikt pētījumus un eksperimentālos projektus.

2. Darbības jomas, ko drīkst aptvert, iekļauj:

a) metodoloģiskos pētījumus un projektus, kuru mērķis ir optimizēt un standartizēt Regulas (EK) Nr. 1543/2000 1. pantā noteiktās datu vākšanas metodes;

b) pētnieciskos datu vākšanas projektus jomās, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1543/2000 10. panta 3. punktā;

c) ekonomiskās un bioekonomiskās analīzes un simulācijas, kas saistītas ar lēmumiem, ko plāno saskaņā ar KZP, un KZP ietekmes izvērtēšanu;

d) zvejas paņēmienu selektivitāti un pārbaudi saiknei starp nozvejas apjomu, zvejas intensitāti un zivju mirstību katrā zvejā;

e) KZP piemērošanas uzlabošanu, jo īpaši attiecībā uz izmaksu lietderību;

f) izvērtēšanu un kontroli saiknei starp zvejas darbību un akvakultūru un ūdens ekosistēmām.

3. Eksperimentālie projekti un pētījumi nedrīkst aptvert pasākumus:

a) kas ir piemēroti saskaņā ar Eiropas pamatprogrammu pētniecības jomā;

b) uz ko attiecas šā lēmuma I sadaļa;

c) uz ko attiecas 21. un 22. pants Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, kas nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [6].

4. Komisija katru gadu publicē prioritāro tēmu sarakstu pētījumiem un eksperimentālajiem projektiem.

5. Kopienas finanšu iemaksas pētījumiem un eksperimentālajiem projektiem nepārsniedz:

a) 50 % no kopējām attaisnojamajām izmaksām attiecībā uz pasākumiem, ko veic pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus. Tās universitātes un sabiedriskas pētniecības organizācijas, kurām saskaņā ar valsts likumu, kam tās ir pakļautas, ir jāsedz robežizmaksas, var iesniegt piedāvājumus attiecībā uz līdz pat 100 % no robežizmaksām, kas radušās, realizējot projektu;

b) 100 % no attaisnojamajiem izdevumiem, kas radušies, veicot pētījumus un eksperimentālos projektus pēc Komisijas iniciatīvas kādas procedūras dēļ, kas nav uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.

6. Visu to pētījumu un eksperimentālo projektu finansējums, kas veikti, ievērojot 2. punkta c) līdz f) apakšpunktu, nedrīkst pārsniegt 15 % no gada apropriācijām, kas piešķirtas pasākumiem, ko finansē saskaņā ar šo lēmumu.

III SADAĻA

Vispārīgi noteikumi

10. pants

Finansējumu var nodrošināt arī pēc Komisijas iniciatīvas par periodu, kas minēts 1. panta 2. punktā, lai segtu:

1) pasākuma izdevumus par tehnisko un administratīvo palīdzību Komisijas un saņēmēja savstarpējam labumam, un neiekļaušanos esošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas areālā un to programmu un projektu pārbaudi, kas minēti I un II sadaļā;

2) izmaksas, kas radušās, izplatot rezultātus, kādi iegūti ar to valsts programmu, pētījumu un eksperimentālo projektu starpniecību, kas minēti I un II sadaļā.

11. pants

Šā lēmuma un jo īpaši 4. pantā minēto jautājumu īstenošanai vajadzīgos pasākumus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru.

12. pants

1. Komisijai palīdz Zivsaimniecības un akvakultūras komiteja (še turpmāk "komiteja"), kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 3760/92 17. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais periods ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Šo lēmumu piemēro no 2000. gada 22. jūlija.

14. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2000. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Arcanjo

[1] OV C 56 E, 29.2.2000., 29. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2000. gada 2. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1181/98 (OV L 164, 9.6.1998., 1. lpp.).

[4] OV L 176, 15.7.2000., 1. lpp.

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Attaisnojamie izdevumi saskaņā ar Kopienas programmām

Neskarot 4. punktu, attaisnotos izdevumus veido tikai tie izdevumi, ko faktiski ir uzņēmies saņēmējs un dalībnieki laikā starp projekta uzsākšanas dienu un tā pabeigšanas dienu un kas nepieciešami darba veikšanai. Attaisnotajos izdevumos var tikt iekļauti visi vai daži no šiem:

- personāla izdevumi,

- ceļa izdevumi,

- ilglietojuma preces,

- patērējamie materiāli un krājumi,

- kuģošanas līdzekļi,

- elektroniskās datu apstrādes izmaksas,

- apakšuzņēmuma līgumi/pieaicināta palīdzība un citi izdevumi.

1. Personāla izdevumi

1.1. Izdevumi personāla vajadzībām laikā, ko projektam veltījis tikai zinātniskais vai tehniskais personāls.

1.2. Personāla izdevumus sadala attiecībā pret darba laiku, kas faktiski veltīts projektam un to aprēķina, atsaucoties uz:

- faktiskajām darbaspēka izmaksām (algām, sociālām izmaksām, sociālo nodrošinājumu un iemaksām pensiju fondā), vai

- vidējās darbaspēka izmaksas atbilstīgi attiecīgā saņēmēja vai dalībnieka darbībai, ja šīs vidējās darbaspēka izmaksas būtiski neatšķiras no faktiskajām darbaspēka izmaksām.

1.3. Laiks, ko personāls veltījis un iedalījis programmai, pilnībā jāuzrāda dokumentācijā (darba laika uzskaites grafikos) un jāapstiprina vismaz vienreiz mēnesī personai, kas ir atbildīga par programmu vai jebkuram citam vadošā personāla kompetentajam loceklim, kas strādā pie programmas.

2. Ceļa izdevumi

2.1. Ceļa izdevumus iedala saskaņā ar saņēmēju vai dalībnieku iekšējās darba kārtības noteikumiem; tomēr attiecībā uz braucieniem ārpus Kopienas, jāpieprasa Komisijas iepriekšēja piekrišana.

3. Ilglietojuma preces

3.1. Izdevumi par ilglietojuma precēm ir attiecināmi uz iepirkumu vai ražošanu pēc programmas faktiskās uzsākšanas dienas vai sešu nākamo mēnešu laikā, un:

- šo ilglietojuma preču paredzētais darbības laiks nav īsāks par programmas laikā veicamā darba ilgumu,

- šīs ilglietojuma preces ir iekļautas attiecīgā koordinatora vai dalībnieka ilglietojuma preču uzskaitē, vai

- šīs ilglietojuma preces tiek uzskatītas par aktīviem saskaņā ar attiecīgā saņēmēja vai dalībnieka uzskaites metodēm, noteikumiem un principiem.

3.2. Lai aprēķinātu attaisnotos izdevumus, par ilglietojuma preču paredzamo derīguma termiņu tiks uzskatīti 36 mēneši attiecībā uz datoriekārtu, kuras vērtība nepārsniedz EUR 10000, un 60 mēneši attiecībā uz citām precēm. Attaisnotā summa būs atkarīga no preču paredzētā derīguma termiņa saistībā ar programmas darbības termiņu, ar nosacījumu, ka šīs summas aprēķināšanai izmantotais periods sāksies ar programmas faktiskās uzsākšanas dienu vai ar preču iepirkuma dienu, ja piemērotā summa būs pieejama pēc uzsākšanas dienas un beigsies programmas pabeigšanas dienā. Ir jāņem vērā arī preču izmantojums minētā perioda laikā.

3.3. Katru reizi iepērkot ilglietojuma preces, ienākumu un izdevumu sarakstam jāpievieno faktūrrēķina apliecināta kopija un jānosūta Komisijai.

4. Patērējamie materiāli un krājumi

4.1. Izdevumi par patērējamajām izejvielām jebkādu preču iepirkumam, ražošanai, remontam vai lietošanai, vai ierīces:

- kuru paredzamais derīguma termiņš ir īsāks par programmas laikā veicamā darba ilgumu, un

- kuras nav iekļautas attiecīgā saņēmēja vai dalībnieka ilglietojuma preču uzskaitē, vai

- kuras netiek uzskatītas par aktīviem saskaņā ar attiecīgā koordinatora vai dalībnieka uzskaites metodēm, noteikumiem un principiem.

5. Kuģošanas līdzekļi

Pētniecības pārskatiem jūrā, tostarp tiem, ko vada no fraktētiem kuģiem, ir attaisnojamas tikai nomas maksas un citas pamatdarbības izmaksas. Ienākumu un izdevumu sarakstam jāpievieno faktūrrēķina apliecināta kopija un jānosūta Komisijai.

6. Elektroniskās datu apstrādes izmaksas

6.1. Izdevumi par programmatūras izveidi un piegādi dalībvalstīm datu bāzu pārvaldībai un vaicājumam.

7. Apakšuzņēmuma līgumi/pieaicināta palīdzība un citi izdevumi

7.1. Apakšuzņēmuma līgumi/pieaicināta palīdzība (standarta un nenovatoriski pakalpojumi, kas paredzēti saņēmējiem vai partneriem, kas paši nespēj tos nodrošināt) vai jebkādi citi papildu vai neparedzēti izdevumi, kas neatbilst nevienai no iepriekšminētajām kategorijām, var tikt segti no programmas, tikai ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu.

7.2. Ārpuskopienas valstis var piedalīties valsts programmā kā apakšuzņēmēji ar Komisijas rakstisku apstiprinājumu, ja to ieguldījums ir vajadzīgs vai vēlams Kopienas programmu īstenošanai.

8. Neatļautie izdevumi

8.1. Turpmāk uzskaitītie izdevumi nav uzskatāmi par attaisnotiem un nevar tikt segti tieši vai netieši no Komisijas:

- peļņas normas,

- izdevumi par greznuma priekšmetiem,

- reklāmas produktu izplatīšanas, tirgdarbības un reklāmas izmaksas un komercdarbība,

- noteikumi,

- kapitālieguldījumu nodokļi vai ieņēmumi,

- sliktie parādi,

- reprezentācijas izmaksas, izņemot tās, ko Komisija uzskata par obligāti nepieciešamām, lai projekta laikā veiktu darbu,

- visi izdevumi par citiem projektiem, ko finansē trešā persona,

- visi izdevumi par projekta laikā veiktā darba rezultātu aizsardzību,

- netiešās izmaksas, piemēram: pārvalde, palīgpersonāls, kancelejas preces, infrastruktūra, preces un pakalpojumi,

- PVN un citi maksājumu atgūstamie veidi, maksas vai nodevas, atmaksājums vai kompensācija, vienā vai otrā veidā.

--------------------------------------------------

Augša