EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32000D0258

Padomes Lēmums (2000. gada 20. marts), ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai

OV L 79, 30.3.2000., 40./42. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 028 Lpp. 394 - 396
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 76 - 79
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 76 - 79
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 017 Lpp. 54 - 56

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/04/2021; Atcelts un aizstāts ar 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/258/oj

32000D0258Oficiālais Vēstnesis L 079 , 30/03/2000 Lpp. 0040 - 0042


Padomes Lēmums

(2000. gada 20. marts),

ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai

(2000/258/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības, kas regulē tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un ievedumus Kopienā, uz kuriem neattiecas Direktīvas 90/425/EEK [1] A pielikuma 1. iedaļā minētajos īpašajos Kopienas noteikumos paredzētās dzīvnieku veselības prasības, un jo īpaši tās 10. panta 6. punkts,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Direktīvā 92/65/EEK paredzēta alternatīva karantīnas sistēma atsevišķu tipu mājdzīvnieku gaļēdāju ievešanai dažu tādu dalībvalstu teritorijā, kurās nav trakumsērgas. Šīs sistēmas īstenošanai nepieciešamas minēto dzīvnieku vakcinēšanas efektivitātes pārbaudes, veicot antivielu titrēšanu.

(2) Lai garantētu efektīvu uzraudzības sistēmu laboratorijām, kuras veic šīs analīzes, būtu jāievieš šo laboratoriju Kopienas apstiprināšanas sistēma.

(3) Kopienas etalonlaboratorijai minētajos jautājumos būtu jākoordinē minēto laboratoriju apstiprināšana.

(4) Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (Francijas Pārtikas nekaitīguma aģentūra, Nancy) atbilst nepieciešamajām prasībām, lai to izraudzītu par Kopienas etalonlaboratoriju šajos jautājumos.

(5) Šī etalonlaboratorija var saņemt Kopienas atbalstu, kas paredzēts Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmuma 90/424/EEK 28. pantā par izdevumiem veterinārajā jomā [2].

(6) Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka Komisijai piešķirto izpildpilnvaru īstenošanas kārtību [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy) laboratorija, par kuru precīzas ziņas sniegtas I pielikumā, ar šo tiek izraudzīta par īpašu iestādi, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai.

2. pants

Laboratorijas pienākumi, kas minēti 1. pantā, izklāstīti II pielikumā.

3. pants

Lēmuma 1. pantā minētā laboratorija nosūta Komisijai to Kopienas laboratoriju sarakstu, kuras ir tiesīgas veikt seroloģiskos testus, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti. Šīs laboratorijas tiek pilnvarotas saskaņā ar 5. panta 2. punktu.

4. pants

Šā lēmuma pielikumus groza saskaņā ar 5. panta 2. punktā noteikto kārtību.

5. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā veterinārijas komiteja (še turpmāk "Komiteja"), kas izveidota ar Lēmuma 68/361/EEK [4] 1. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir trīs mēneši.

3. Komiteja nosaka savu reglamentu.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Capoulas Santos

[1] OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 95/176/EK (OV L 117, 24.5.1995., 23. lpp.).

[2] OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1258/1999 (OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.).

[3] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[4] OV L 255, 18.10.1968., 23. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Domaine de Pixérécourt

BP 9

F– 54220

Malzéville

Tālr.: (00-33) 383 29 89 50

Fakss: (00-33) 383 29 89 59

E-pasts: maubert@fitech.fr

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Īpašā iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai:

- koordinē pret trakumsērgu vakcinētiem gaļēdājiem paredzētās seroloģiskās titrēšanas metožu izveidošanu, uzlabošanu un standartizāciju,

- novērtē tās laboratorijas, par kurām dalībvalstis ir iesniegušas apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz pirmajā ievilkumā minētajām analīzēm; lai saņemtu šo apstiprinājumu, novērtējuma rezultāti jānosūta Komisijai,

- sniedz šīm laboratorijām jebkādu noderīgu informāciju par analīžu metodēm un salīdzinošiem pētījumiem un organizē apmācības un kvalifikācijas celšanas kursus savam personālam,

- organizē starplaboratoriju zināšanu pārbaudes,

- sadarbojas ar laboratorijām, kuras atbildīgas par šo analīžu veikšanu trešās valstīs, un ierosina Komisijai šo laboratoriju apstiprināšanas procedūru,

- nodrošina zinātnisku un tehnisku atbalstu Komisijai un dalībvalstīm šajos jautājumos, jo īpaši gadījumos, kad starp dalībvalstīm rodas nesaskaņas par analīžu rezultātiem.

--------------------------------------------------

Augša