EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31997D0747

Odločba Komisije z dne 27. oktobra 1997 o obsegu in pogostnosti vzorčenja, predvidenega v Direktivi Sveta 96/23/ES za nadzor nekaterih snovi in njihovih ostankov v nekaterih živalskih proizvodihBesedilo velja za EGP

UL L 303, 6.11.1997, str. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 022 str. 76 - 79
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 023 str. 51 - 54
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 023 str. 51 - 54
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 032 str. 49 - 52

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 14/12/2022; razveljavil 32022R1646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/747/oj

31997D0747Official Journal L 303 , 06/11/1997 P. 0012 - 0015


Odločba Komisije

z dne 27. oktobra 1997

o obsegu in pogostnosti vzorčenja, predvidenega v Direktivi Sveta 96/23/ES za nadzor nekaterih snovi in njihovih ostankov v nekaterih živalskih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

(97/747/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za nadzor nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih ter o razveljavitvi Direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS ter odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS [1], in zlasti člena 6(2) Direktive,

ker Priloga IV k Direktivi 96/23/ES določa obseg in pogostnost vzorčenja za žive živali in nekatere živalske proizvode iz Priloge II ter nalaga Komisiji, da jih opredeli za nekatere druge živalske proizvode;

ker Direktiva Sveta 85/73/EGS z dne 29. januarja 1985 o financiranju veterinarskih pregledov in preverjanj, zajetih v direktivah 89/662/EGS, 90/425/EGS, 90/675/EGS in 91/496/EGS [2], nazadnje spremenjene z Direktivo 96/43/ES [3], določa v Prilogi B honorarje, namenjene za zagotavljanje izvajanja pregledov živih živali in proizvodov živalskega izvora iz Direktive 96/23/ES;

ker je glede na pridobljene izkušnje z obstoječimi nacionalnimi ukrepi in informacije, ki jih je posredovala Komisija po obstoječih zahtevah Skupnosti, treba določiti obseg in pogostnost vzorčenja za živalske proizvode, ki še niso navedeni v Prilogi IV k Direktivi 96/23/ES;

ker morajo biti obseg in pogostnost vzorčenja, predvideni v tej odločbi, vključeni v načrte za nadzor ostankov najpozneje do posodobitve, predvidene za leto 1999, ki jih predložijo države članice do 31. marca 1999;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obseg in pogostnost vzorčenja za nadzor nekaterih snovi in njihovih ostankov v mleku, jajcih, mesu kuncev, uplenjene in gojene divjadi ter v medu sta določena v Prilogi k tej odločbi, ki dopolnjuje obseg in pogostnost vzorčenja, določena v Priloge IV k Direktivi 96/23/ES.

Člen 2

Obseg in pogostnost vzorčenja iz člena 1 je treba upoštevati v posodobljenih načrtih za nadzor ostankov, ki jih predložijo države članice za leto 1999.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. oktobra 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

PRILOGA

POGLAVJE 1

MLEKO

1. Goveje mleko

A. Zahteve glede vzorčenja

- Uradni pristojni organi morajo odvzeti vsak uradni vzorec tako, da je vedno mogoče zagotoviti sledljivost nazaj do gospodarstva izvora mleka.

- Vzorci, v skladu z izbiro države članice, se lahko odvzamejo:

(a) bodisi na gospodarstvu iz zbiralnika,

(b) bodisi v mlekarni pred izpraznitvijo cisterne.

- Odstopanje od zgornjega načela sledljivosti do gospodarstva izvora je sprejemljivo za snovi ali ostanke iz skupine B 3(a), (b) in (c) Priloge I k Direktivi Sveta 96/23/ES.

- Za vzorčenje se mora uporabiti surovo mleko.

Velikost vzorca je odvisna od uporabljenih analitskih metod.

B. Obseg in pogostnost vzorčenja

Letno število vzorcev je 1 na 15 000 ton letne proizvodnje mleka, odvzame pa se najmanj 300 vzorcev.

Treba je upoštevati naslednjo razčlenitev:

(a) 70 % vzorcev je treba pregledati na prisotnost ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini. V tem primeru je treba na vsakem vzorcu izvesti preskus na najmanj štiri različne snovi iz najmanj treh skupin izmed skupin A 6, B 1, B 2 (a) ter B 2 (e) iz Priloge I k Direktivi.

(b) 15 % vzorcev je treba pregledati na prisotnost ostankov iz skupine B 3 iz Priloge I k Direktivi 96/23/ES.

(c) Razlika (15 %) se porazdeli glede na položaj v državi članici.

2. Mleko drugih živalskih vrst (ovčje, kozje, konjsko)

Vsaka država članica mora določiti število vzorcev za navedene vrste glede na obseg proizvodnje in ugotovljene težave. Mleko teh živalskih vrst mora biti vključeno v načrt vzorčenja kot dodatni vzorci, ki se odvzamejo poleg vzorcev mleka goveda.

POGLAVJE 2

JAJCA

1. Kokošja jajca

A. Zahteve glede vzorčenja

- Uradni pristojni organi morajo odvzeti vsak uradni vzorec tako, daje vedno mogoče zagotoviti sledljivost do gospodarstva izvora jajc.

- Vzorci, v skladu z izbiro države članice, se lahko odvzamejo:

(a) bodisi na gospodarstvu;

(b) ali na mestu pakiranja jajc.

- Velikost vzorca je najmanj 12 jajc ali več, v skladu z uporabljenimi analitskimi metodami.

B. Obseg in pogostnost vzorčenja

Število odvzetih vzorcev na leto mora biti najmanj enako 1 na 1 000 ton letne proizvodnje konzumnih jajc, najmanjše število vzorcev pa je 200. Vsaka država članica se lahko odloči za razčlenitev vzorcev v skladu s strukturo njene industrije, zlasti glede na raven integracije znotraj nje.

Najmanj 30 % vzorcev mora biti odvzetih iz centrov za pakiranje, ki predstavljajo največji delež dobavljenih konzumnih jajc.

Treba je upoštevati naslednjo razčlenitev:

- 70 % vzorcev je treba pregledati na najmanj eno snov iz vsake od naslednjih skupin: skupine A 6, B 1 in B 2(b) iz Priloge II k Direktivi 96/23/ES.

- 30 % vzorcev je treba porazdeliti glede na razmere v posamični državi članici, vendar je treba vključiti nekaj analiz na snovi iz skupine B 3(a) iz Priloge I.

2. Jajca drugih vrst perutnine

Vsaka država članica določi število vzorcev za navedene vrste glede na obseg proizvodnje in ugotovljene težave. Jajca teh živalskih vrst morajo biti vključena v načrt vzorčenja kot dodatni vzorci, ki se odvzamejo poleg vzorcev kokošjih jajc.

POGLAVJE 3

MESO KUNCEV TER MESO UPLENJENE IN GOJENE DIVJADI

1. Meso kuncev

A. Zahteve glede vzorčenja

Posamični vzorec vsebuje eno žival istega proizvajalca ali več, odvisno od zahtev analitskih metod.

- Uradni pristojni organi morajo odvzeti vsak uradni vzorec tako, da je vedno mogoče zagotoviti sledljivost do gospodarstva izvora kuncev.

- Vzorci, v skladu s strukturo proizvodnje kuncev v vsaki državi članici, se lahko odvzamejo:

(a) bodisi na gospodarstvu;

(b) bodisi v registrirani klavnici (v smislu Direktive Sveta 91/495/EGS [4]).

Brez poseganja v določbe Direktive 96/23/ES se lahko na gospodarstvu odvzamejo dodatni vzorci pitne vode in krme za preverjanje prisotnosti nezakonitih snovi.

B. Obseg in pogostnost vzorčenja

Število vzorcev, ki se odvzamejo vsako leto, mora ustrezati 10 na 300 ton letne proizvodnje (teža mrtvih živali) za prvih 3 000 ton proizvodnje in 1 vzorcu za vsakih dodatnih 300 ton.

Treba je upoštevati naslednjo razčlenitev: (sklicevanje na Prilogo I k Direktivi 96/23/ES):

- Skupina A: 30 % od celotnega števila vzorcev,

za 70 % je treba pregledati na snovi iz skupine A 6,

za 30 % je treba pregledati na snovi iz drugih podskupin skupine A.

- Skupina B: 70 % od celotnega števila vzorcev

na 30 % je treba pregledati na snovi iz skupine B 1,

na 30 % je treba pregledati na snovi iz skupine B 2,

na 10 % je treba pregledati na snovi iz skupine B 3.

Razlika se porazdeli glede na razmere v državi članici.

Te številke se preverijo v dveh letih po sprejetju te odločbe.

2. Gojena divjad

A. Zahteve glede vzorčenja

Velikost vzorca je odvisna od uporabljenih analitskih metod.

Vzorci se odvzemajo v predelovalni enoti. Treba je omogočiti sledljivost živali ali njihovega mesa nazaj do gospodarstva izvora.

Brez poseganja v določbe Direktive 96/23/ES se lahko na gospodarstvu odvzamejo dodatni vzorci pitne vode in krme za preverjanje prisotnosti prepovedanih snovi.

B. Obseg in pogostnost vzorčenja

Vsako leto je treba vzeti najmanj 100 vzorcev.

Treba je upoštevati naslednjo razčlenitev:

- Skupina A: 20 % od celotnega števila vzorcev,

Na večini vzorcev je treba pregledati na prisotnost snovi iz skupine A 5 in skupine A 6.

- Skupina B: 70 % od celotnega števila vzorcev.

Predpisana razčlenitev:

na 30 % je treba pregledati na snovi iz skupine B 1,

na 30 % je treba pregledati na snovi iz skupine B 2(a) in (b),

na 10 % je treba pregledati na snovi iz skupine B 2(c) in (e),

na 30 % je treba pregledati na snovi iz skupine B 3.

Razlika (10 %) se porazdeli v skladu z izkušnjami držav članic.

Države članice zagotovijo Komisiji številke, ki ustrezajo njihovi nacionalni proizvodnji mesa gojene divjadi, namenjenega za prehrano ljudi. Glede na to informacijo se zgornje številke pregledajo v enem letu po sprejetju te odločbe.

3. Uplenjena divjad

A. Zahteve glede vzorčenja

Velikost vzorca je odvisna od uporabljenih analitskih metod.

Vzorci se odvzemajo v obratu za obdelavo mesa divjadi ali v zbiralnici.

Treba je omogočiti sledljivost živali nazaj do lovišč, v katerih so bile uplenjene.

B. Obseg in pogostnost vzorčenja

Vsako leto je treba vzeti najmanj 100 vzorcev.

Te vzorce je treba pregledati na ostanke kemijskih elementov.

Države članice zagotovijo Komisiji številke, ki ustrezajo njihovi nacionalni proizvodnji divjadi, namenjeni za prehrano ljudi. Glede na to informacijo se zgornje številke pregledajo v enem letu po sprejetju te odločbe.

POGLAVJE 4

MED

A. Zahteve glede vzorčenja

Velikost vzorca je odvisna od uporabljenih analitskih metod.

Vzorci se lahko odvzamejo kjerkoli v proizvodni verigi, pod pogojem, da je mogoče zagotoviti sledljivost medu do prvotnega proizvajalca.

B. Obseg in pogostnost vzorčenja

Število vzorcev, ki se odvzamejo vsako leto, mora ustrezati 10 na 300 ton letne proizvodnje za prvih 3 000 ton proizvodnje in 1 vzorec za vsakih dodatnih 300 ton.

Treba je upoštevati naslednjo razčlenitev:

- Skupina B 1 in skupina B 2(c): 50 % od celotnega števila vzorcev,

- Skupina B 3(a),(b) in (c): 40 % od celotnega števila vzorcev.

Razlika (10 %) se porazdeli v skladu z izkušnjami držav članic. Zlasti je treba upoštevati mikotoksine.

[1] UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

[2] UL L 32, 5.2.1985, str. 14.

[3] UL L 162, 1.7.1996, str. 1.

[4] UL L 268, 24.9.1991, str. 41.

Na vrh