EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31997D0125

Odločba Komisije z dne 24. januarja 1997 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semen oljnic in predivnic in o dopolnitvi Odločbe 87/309/EGS o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo nekaterih vrst krmnih rastlin

UL L 48, 19.2.1997, str. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 278 - 279
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 227 - 228
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 020 str. 227 - 228
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 056 str. 129 - 130

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/125/oj

31997D0125Uradni list L 048 , 19/02/1997 str. 0035 - 0036


Odločba Komisije

z dne 24. januarja 1997

o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semen oljnic in predivnic in o dopolnitvi Odločbe 87/309/EGS o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo nekaterih vrst krmnih rastlin

(97/125/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin [1], nazadnje spremenjene z Direktivo 46/72/ES [2], in zlasti člena 10(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 69/208/EGS z dne 30. junija 1969 o trženju semen oljnic in predivnic [3], nazadnje spremenjene z Direktivo 96/72/ES, in zlasti člena 10(1)(a) Direktive,

ker se semena krmnih rastlin in semena oljnic in predivnic navadno ne smejo dati na trg, če embalaža ni označena z uradno etiketo v skladu z določbami Direktive 66/401/EGS in Direktive 69/208/EGS;

ker se lahko odobri neizbrisno tiskanje zahtevanih podatkov na osnovi vzorca, predpisanega za etiketo, neposredno na embalažo;

ker je Komisija že dodelila takšno odobritev z Odločbo 80/755/EGS [4], spremenjeno z Odločbo 81/109/EGS [5], v primeru žitnih semen in z Odločbo 87/309/EGS [6], spremenjeno z Odločbo 88/493/EGS [7], v primeru semen določenih vrst krmnih rastlin;

ker so bila v okviru te Odločbe odobritve dodeljene pod določenimi pogoji, ki zagotavljajo, da je odgovornost ostala pri organu za potrjevanje;

ker se je ta sistem pokazal kot uporaben;

ker je sedaj primerno dodeliti podobno odobritev glede semen oljnic in predivnic;

ker je prav tako primerno, da se v primeru vrst krmnih rastlin odobritev razširi na vse vrste, zajete v Direktivi 66/401/EGS;

ker so ukrepi, predvideni s to Direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega Odbora za semena in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice se pod pogoji iz odstavka 2 pooblasti, da predvidijo tiskanje pod uradnim nadzorom predpisanih podatkov na embalažo oljnic in predivnic "osnovnega semena" in "potrjenega semena" vseh kategorij.

2. V zvezi s pooblastilom, dodeljenim v odstavku 1, se uporabijo naslednji pogoji:

(a) predpisani podatki se neizbrisno natisnejo ali odtisnejo na embalažo;

(b) postavitev in barva natisa ali odtisa morata biti v skladu z vzorcem etikete, ki se uporablja v zadevni državi članici;

(c) od predpisanih podatkov se natisnejo ali odtisnejo najmanj tisti, ki se jih zahteva v Prilogi IV, del A(a)(3) in (4) k Direktivi 69/208/EGS, potem ko se odvzamejo vzorci skladno z členom 7(2) Direktive, tiskanje ali odtis se opravi uradno ali pod uradnim nadzorom;

(d) poleg predpisanih podatkov mora imeti vsaka embalaža uradno določeno individualno serijsko številko, ki jo neizbrisno natisne ali odtisne vtisne podjetje, ki tiska embalažo; to podjetje obvesti organ za potrjevanje o količinah izdane embalaže, vključno z njihovimi serijskimi številkami;

(e) organ za potrjevanje hrani dokumentacijo o količinah tako označenega semena vključno s številko in vsebino embalaže vsake partije ter serijskimi številkami, navedenimi pod (d);

(f) evidence proizvajalcev nadzira organ za potrjevanje.

Člen 2

Odločba 87/309/EGS se spremeni na naslednji način:

V členu 1 (1) se besedilo "seme krmnega graha in krmnega boba" se nadomesti z besedilom "seme krmnih rastlin".

Člen 3

Države članice obvestijo Komisijo o pogojih, pod katerimi uporabljajo pooblastilo, dodeljeno v členu 1. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, dne 24. januarja 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[2] UL L 304, 27.11.1996, str. 10.

[3] UL L 169, 10.7.1969, str. 3.

[4] UL L 207, 9.8.1980, str. 37.

[5] UL L 64, 11.3.1981, str. 13.

[6] UL L 155, 16.6.1987, str. 26.

[7] UL L 261, 21.9.1988, str. 27.

--------------------------------------------------

Na vrh