EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 41995D0553

Padomes sanāksmē pieņemtais dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (1995. gada 19. decembris) par Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās

OV L 314, 28.12.1995., 73./76. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 19 - 22
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 15 - 18
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 15 - 18
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 20 Sējums 001 Lpp. 15 - 18

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/05/2018; Atcelts ar 32015L0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj

41995D0553Oficiālais Vēstnesis L 314 , 28/12/1995 Lpp. 0073 - 0076


Padomes Sanāksmē Pieņemtais Dalībvalstu Valdību Pārstāvju lēmums

(1995. gada 19. decembris)

par Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās

(95/553/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI, TIEKOTIES PADOMES SANĀKSMĒ,

nolēmuši turpināt veidot Savienību, arvien tuvinot to tās pilsoņiem,

ņemot vērā Savienības pilsonības jēdzienu, kas ir ieviests Līgumā par Eiropas Savienību, šim jēdzienam atšķiroties no valsts pilsonības jēdziena un nekādā gadījumā to neaizstājot,

vēloties pildīt Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 8.c pantā izklāstītās saistības,

tā kā šādi kopīgi aizsardzības pasākumi stiprinās Savienības identitāti trešās valstīs;

ņemot vērā to, ka kopīgo Savienības pilsoņu aizsardzības pasākumu ieviešana trešās valstīs arī stiprinās Eiropas solidaritātes ideju starp attiecīgiem pilsoņiem,

IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

1. pants

Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības uz jebkuras dalībvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības konsulāro aizsardzību, ja tā atrašanās vietā tā dalībvalstij vai citai šo valsti pastāvīgi pārstāvošai valstij:

- nav pieejamas pastāvīgas pārstāvniecības, vai

- nav pieejams šādos jautājumos kompetents Goda konsuls.

2. pants

1. Diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, pie kurām vēršas, atbild uz attiecīgās personas lūgumu par aizsardzību ar nosacījumu, ka, uzrādot pasi vai personas apliecību, konstatēts, ka šai personai ir Savienības dalībvalsts pilsonība.

2. Minēto dokumentu zādzības vai nozaudēšanas gadījumā var pieņemt jebkuru citu pilsonības apliecinājumu, vajadzības gadījumā pēc tās dalībvalsts centrālo iestāžu pārbaudes, uz kuras pilsonību pretendē šī persona vai pēc minētās valsts tuvāko diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību pārbaudes.

3. pants

Diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kuras nodrošina aizsardzību, izturas pret personu, kurai vajadzīga palīdzība, kā pret tās dalībvalsts pilsoni, ko tās pārstāv.

4. pants

Neskarot 1. pantu, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības var vienoties par praktiskajiem pasākumiem, lai efektīvi pārvaldītu pieteikumus par aizsardzību.

5. pants

1. Aizsardzība, kas minēta 1. pantā, ietver:

a) palīdzību nāves gadījumā;

b) palīdzību smagā nelaimes gadījumā vai smagas saslimšanas gadījumā;

c) palīdzību apcietinājuma vai aizturēšanas gadījumā;

d) palīdzību vardarbīga nozieguma upuriem;

e) palīdzību un repatriāciju tiem Savienības pilsoņiem, kas nonākuši briesmās.

2. Turklāt dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās amatpersonas, kuras strādā trešās valstīs, var palīdzēt, ciktāl tas ir to pilnvarās, jebkuram Savienības pilsonim, kurš to pieprasa citos apstākļos.

6. pants

1. Neatkarīgi no 3. panta un izņemot ārkārtējas steidzamības gadījumus, nevar piešķirt nekādu finanšu aizdevumu vai palīdzību, vai radīt izdevumus Savienības pilsoņa uzdevumā bez šīs personas pilsonības dalībvalsts kompetento iestāžu atļaujas, ko sniedz Ārlietu ministrija vai tuvākā diplomātiskā pārstāvniecība.

2. Ja vien prasītāja pilsonības dalībvalsts iestādes skaidri neatsakās no šīs prasības, prasītājam jāapņemas jebkura finanšu aizdevuma vai palīdzības un radīto izdevumu pilnas vērtības atmaksa, un papildus, attiecīgā gadījumā, jāatmaksā kompetento iestāžu paziņotā konsulārā nodeva.

3. Atmaksāšanas saistību forma ir tāda, ar ko briesmas cietušajam pilsonim pieprasa atmaksāt tā pilsonības dalībvalsts valdībai jebkuras tā uzdevumā radītās izmaksas vai tam izmaksāto naudu un, papildus, jebkuru piemērojamu nodevu.

4. Prasītāja pilsonības dalībvalsts valdība pēc pieprasījuma atmaksā visas izmaksas palīdzību sniedzošās dalībvalsts valdībai.

5. Vienotas formas atmaksāšanas saistības ir norādītas I un II pielikumā.

7. pants

Šo lēmumu pārskata piecu gadu laikā pēc tā stāšanās spēkā, ņemot vērā gūto pieredzi un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 8.c panta minētos mērķus.

8. pants

Šis lēmums stājas spēkā tad, kad visas dalībvalsts ir paziņojušas Padomes Ģenerālsekretariātam, ka ir izpildītas procedūras, ko prasa to tiesību sistēmas, lai piemērotu šo lēmumu.

9. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 1995. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Atienza Serna

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša