EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31995D0408

Padomes Lēmums (1995. gada 22. jūnijs) par nosacījumiem, ar kādiem uz pārejas periodu izstrādā pagaidu sarakstus ar trešo valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus, zvejniecības produktus vai dzīvas gliemenes

OV L 243, 11.10.1995., 17./20. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 231 - 234

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/408/oj

31995D0408Oficiālais Vēstnesis L 243 , 11/10/1995 Lpp. 0017 - 0020


Padomes Lēmums

(1995. gada 22. jūnijs)

par nosacījumiem, ar kādiem uz pārejas periodu izstrādā pagaidu sarakstus ar trešo valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus, zvejniecības produktus vai dzīvas gliemenes

(95/408/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā dzīvnieku izcelsmes produkti, zvejniecības produkti un dzīvas gliemenes ir iekļautas produktu sarakstā, kas noteikts Līguma II pielikumā; tā kā Kopienas līmenī ir noteikti veselības noteikumi, kas attiecas uz ražošanu un realizāciju;

tā kā attiecībā uz ievedumiem no ārpuskopienas valstīm ir noteikts Kopienas režīms; tā kā šis režīms prasa izveidot to ārpuskopienas valstu uzņēmumu sarakstus, no kuriem ir atļauti noteiktu produktu ievedumi saskaņā ar 14.B 2. punkta a) apakšpunktu Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīvā 71/118/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū [3], 4. panta 1. punktu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvā 72/462/EEK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, ievedot liellopus, aitas un kazas, cūkas, kā arī svaigu gaļu vai gaļas produktus no ārpuskopienas valstīm [4], 9. panta 3. punkta c) apakšpunktā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/492/EEK, ar ko veselības nosacījumus dzīvu gliemeņu ražošanai un laišanai tirgū [5], 11. panta 4. punkta c) apakšpunktā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvā 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū [6], 16. panta 3. punktā a) apakšpunktā Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/45/EEK par sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības problēmām, kas attiecas uz savvaļas medījumdzīvnieku nogalināšanu un savvaļas medījumdzīvnieku gaļas laišanu tirgū [7], 23. panta 3. punkta a) apakšpunktā Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/46/EEK, ar ko nosaka higiēnas prasības svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanai un laišanai tirgū [8], un 10. panta 3. punkta b) apakšpunktā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvā 92/118/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības, kas reglamentē to produktu tirdzniecību un ievedumus Kopienā, uz kuriem neattiecas minētajās prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I nodaļā un – attiecībā uz patogēniem – Direktīvā 90/425/EEK [9];

tā kā, lai dotu pietiekami daudz laika, kas vajadzīgs Kopienas pārbaužu veikšanai ārpuskopienas valstīs, lai pārliecinātos, ka to uzņēmumi atbilst Kopienas noteikumiem un lai izvairītos no pārrāvuma tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm, pārejas periodā jāpiemēro vienkāršota apstiprināšanas sistēma;

tā kā pārejas perioda laikā attiecīgo ārpuskopienas valstu kompetentajām iestādēm jāapņemas garantēt atbilstība Kopienas noteikumiem par sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzību; tā kā uzņēmumus tikai tad var iekļaut sarakstos, ja attiecīgā ārpuskopienas valsts ir sniegusi vajadzīgos apliecinājumus par atbilstību Kopienas noteikumiem;

tā kā būtu jāparedz procedūra ciešai un efektīvai Komisijas un dalībvalstu sadarbībai Pastāvīgajā veterinārijas komitejā,

tā kā jāparedz iespēja Padomei paplašināt pagaidu pasākumus, lai izvairītos no jebkāda pārrāvuma tradicionālajās tirdzniecības plūsmās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Šo lēmumu piemēro, lai izveidotu to ārpuskopienas uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest produktus, kas definēti 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā Padomes 1990. gada 10. decembra Direktīvā 90/675/EEK, ar ko nosaka principus, kas reglamentē veterinārās pārbaudes produktiem, kurus ieved Kopienā no ārpuskopienas valstīm [10]. Šie uzņēmumu saraksti ir derīgi, kamēr tiks izveidoti galīgie uzņēmumu saraksti saskaņā ar to dažādo direktīvu noteikumiem, kas reglamentē katram attiecīgajam produktam piemērojamās higiēnas prasības.

2. Tomēr šā lēmuma 2. pantu neattiecina uz to ārpuskopienas valstu uzņēmumu sarakstu izveidošanu, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest svaigu gaļu, kā definēts Direktīvas 72/462/EEK 1. panta trešajā daļā.

2. pants

1. Komisija saskaņā ar 4. pantā paredzēto procedūru var izveidot pagaidu sarakstus ar tiem ārpuskopienas valstu uzņēmumiem, no kuriem atļauti ievedumi attiecībā uz katru produktu, kas ietverts 1. pantā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uzņēmumam jāatrodas tādā ārpuskopienas valstī vai šīs valsts daļā, kas minēta to ārpuskopienas valstu sarakstā, no kurām attiecīgo produktu ievedumi ir atļauti;

b) uzņēmumam jāatrodas tādā ārpuskopienas valstī vai šīs valsts daļā, kurai saskaņā ar īpašo direktīvu noteikumiem konkrētajiem produktiem ir noteikti attiecīgi importa nosacījumi un sertifikācijas prasības;

c) attiecīgās ārpuskopienas valsts kompetentā iestāde sniedz Komisijai apmierinošas garantijas tam, ka sarakstā vai sarakstos minētais uzņēmums atbilst attiecīgajām Kopienas higiēnas prasībām un tā ir oficiāli apstiprinājusi šo uzņēmumu, kas minēts sarakstos izvedumiem uz Kopienu;

d) gadījumā, ja uzņēmums neatbilst minētajām garantijām, ārpuskopienas valsts kompetentajai iestādei jābūt reālām pilnvarām apturēt tā uzņēmuma izvedumu darbības uz Kopienu, par kuru minētā iestāde ir sniegusi garantijas;

e) Kopienas vai dalībvalsts inspekcija pārbauda par uzņēmumu apstiprināšanu atbildīgās kompetentās iestādes struktūru un organizāciju, kā arī pilnvaras, kas piešķirtas minētajai kompetentajai iestādei, un garantijas, ko tā var sniegt attiecībā uz Kopienas noteikumu īstenošanu. Šajās pārbaudēs jāiekļauj pārbaudes uz vietas noteiktā skaitā uzņēmumu, kas iekļauti sarakstā vai sarakstos, ko iesniegusi ārpuskopienas valsts.

2. Attiecībā uz zvejniecības produktiem, kā definēts Direktīvas 91/493/EEK 2. panta 1. punktā, Komisija saskaņā ar 4. pantā paredzēto procedūru izveido to ārpuskopienas valstu vai šo valstu daļu sarakstu, no kurām atļauts zvejniecības produktu imports, ja ārpuskopienas valsts kompetentā iestāde ir sniegusi Komisijai garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas Direktīvā 91/439/EEK paredzētajām garantijām.

3. Saskaņā ar 5. pantā paredzēto procedūru Komisijas var grozīt vai papildināt 1. un 2. punktā paredzētos sarakstus, ņemot vērā jaunāko saņemto informāciju.

4. Ja 1. punkta e) apakšpunktā paredzētie nosacījumi nav izpildīti, Komisija, pieņemot, ka visi pārējie nosacījumi ir izpildīti, var izveidot to uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem ievedumi ir atļauti saskaņā ar 4. pantā noteikto procedūru. Tomēr ievedumi no uzņēmumiem, kas iekļauti šādos sarakstos, nevar pretendēt uz mazākām fiziskajām pārbaudēm, kas paredzētas saskaņā ar Direktīvas 90/675/EEK 8. panta 3. punktu, līdz attiecībā uz ievedumiem no šiem minētās ārpuskopienas valsts uzņēmumiem saņemti saskaņā ar minētās direktīvas 8. panta 3. punktu iesniegtās informācijas rezultāti.

3. pants

1. Var izmantot arī 5. pantā noteikto procedūru:

i) lai grozītu apstiprināto uzņēmumu sarakstus, kas izveidoti saskaņā Direktīvas 72/462/EEK 4. pantu atbilstoši informācijai, ko sniegusi attiecīgā ārpuskopienas valsts;

ii) lai grozītu apstiprināto uzņēmumu sarakstus un/vai zivju pārstrādes kuģu sarakstus, kas izveidoti saskaņā Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 5. punktu atbilstoši informācijai, ko sniegusi attiecīgā ārpuskopienas valsts;

ii) lai grozītu uzņēmumu sarakstus, kas izveidoti saskaņā ar 9. panta 3. punkta c) apakšpunktu, un ražošanas apgabalus, kas noteikti saskaņā ar 9. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktu Direktīvā 91/492/EEK atbilstoši informācijai, ko sniegusi attiecīgā ārpuskopienas valsts.

iv) lai grozītu uzņēmumu sarakstus, kas izveidoti saskaņā ar Direktīvas 92/118/EEK 10. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

2. Ja tas šķiet vajadzīgs, pirms saraksta grozīšanas Komisija veic iepriekšējas pārbaudes uz vietas.

4. pants

1. Ja ir jāievēro šajā pantā paredzētā procedūra, jautājumus nekavējoties iesniedz Pastāvīgajā veterinārijas komitejā, kas izveidota ar Lēmumu 68/361/EEK [11] (še turpmāk "Komiteja"), tās priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šiem pasākumiem laika posmā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, ko Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, tad Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trijos mēnešos kopš priekšlikuma iesniegšanas Padomei Padome nav pieņēmusi lēmumu, Komisija apstiprina ierosinātos pasākumus, ja vien Padome ar vienkāršu balsu vairākumu nav noraidījusi minētos pasākumus.

5. pants

1. Piecu darba dienu laikā kopš ierosināto izmaiņu saņemšanas Komisija informē dalībvalstis par attiecīgās ārpuskopienas valsts ierosinātajām izmaiņām uzņēmumu sarakstos.

2. Dalībvalstu rīcībā kopš 1. punktā minēto uzņēmumu sarakstu izmaiņu saņemšanas ir septiņas darba dienas, lai nosūtītu Komisijai jebkādas rakstiskus komentārus.

3. i) Ja rakstiskus komentārus ir iesniegusi vismaz viena dalībvalsts, Komisija piecu darba dienu laikā informē dalībvalstis un iekļauj jautājumu nākamajā Pastāvīgās veterinārijas komitejas sanāksmē, lai pieņemtu lēmumu saskaņā ar 4. pantā noteikto procedūru.

ii) Ja 2. punktā noteiktajā termiņā no dalībvalstīm nav saņemti komentāri, uzskata, ka dalībvalstis ir pieņēmušas saraksta izmaiņas. Komisija piecu darba dienu laikā informē dalībvalstis, un piecas darba dienas pēc tam, kad dalībvalstis ir saņēmušas šo informāciju, atļauj ievedumus no šādiem uzņēmumiem.

4. Komisija regulāri un vismaz ik pēc sešiem mēnešiem pieņem lēmumus, kas vajadzīgi, lai atjauninātu uzņēmumu sarakstus, un publicē tos Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 94/941/EEK.

7. pants

Lemjot saskaņā ar 4. pantā paredzēto procedūru Komisija var pieņemt pārejas pasākumus, kas vajadzīgi, lai atvieglotu uzņēmumu pagaidu sarakstu izveidošanu un pareizu piemērošanu saskaņā ar šo lēmumu.

8. pants

Šajā lēmumā attiecībā uz aizsardzības pasākumiem piemēro Direktīvas 90/675/EEK 19. pantu. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā Komisija attiecīgo uzņēmumu svītros no pagaidu saraksta.

9. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 1996. gada 31. decembrim, ja vien Padome, pēc Komisijas priekšlikuma lemjot ar kvalificētu vairākumu, nenolemj pagarināt tā spēkā esamības termiņu.

10. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 22. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Ph. Vasseur

[1] OV C 208, 28.7.1994., 9. lpp.

[2] OV C 276, 3.10.1994., 13. lpp.

[3] OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/116/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp.).

[4] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (OV L 173, 27.6.1992., 13. lpp.).

[5] OV L 268, 24.9.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar EEZ līgumu.

[6] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar EEZ līgumu.

[7] OV L 268, 14.9.1992., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/116/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp.).

[8] OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 94/330/EK (OV L 146, 11.6.1994., 23. lpp.).

[9] OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 94/723/EK (OV L 288, 9.11.1994., 48. lpp.).

[10] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (OV L 173, 27.6.1992., 13. lpp.).

[11] OV L 255, 18.10.1968., 23. lpp.

--------------------------------------------------

Augša