EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994D0795

Padomes Lēmums (1994. gada 30. novembris) par kopīgu rīcību, ko Padome, pamatojoties uz K3. panta 2. punkta b) apakšpunktu Līgumā par Eiropas Savienību, pieņēmusi attiecībā uz ceļošanas iespējām skolēniem no trešām valstīm, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji

OV L 327, 19.12.1994., 1./3. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 19 Sējums 009 Lpp. 3 - 5

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/795/oj

31994D0795Oficiālais Vēstnesis L 327 , 19/12/1994 Lpp. 0001 - 0003


Padomes Lēmums

(1994. gada 30. novembris)

par kopīgu rīcību, ko Padome, pamatojoties uz K3. panta 2. punkta b) apakšpunktu Līgumā par Eiropas Savienību, pieņēmusi attiecībā uz ceļošanas iespējām skolēniem no trešām valstīm, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji

(94/795/TI)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā K3. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

ņemot vērā Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīvu,

tā kā saskaņā ar K1. panta 3. punktu Līgumā par Eiropas Savienību politika attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem ir jautājums, kas dalībvalstīs izraisa kopēju ieinteresētību;

tā kā šī politika jo īpaši paredz nosacījumu izstrādi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un pārvietošanos dalībvalstu teritorijā saskaņā ar K1. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

tā kā ceļošanas iespēju piešķiršanā skolēniem, kas ir Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji, izpaužas dalībvalstu politika, kas paredz uzlabot trešo valstu pilsoņu integrāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Lai ieceļotu kādā dalībvalstī, skolēnam, kas nav šīs dalībvalsts pilsonis, bet ir kādas citas dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs, un kas vēlas uz īsu laiku ieceļot šīs dalībvalsts teritorijā vai doties caur to tranzītā, vīzas nav vajadzīgas, ja:

a) skolēns ceļo vispārizglītojošas skolas skolēnu grupā, kas devusies skolas ekskursijā;

b) grupu pavada attiecīgās skolas skolotājs, kurš var uzrādīt šīs grupas skolēnu sarakstu, ko izsniegusi attiecīgā skola tādā formā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā:

- sniedzot pavadāmo skolēnu vārdus un uzvārdus,

- precizējot paredzētās uzturēšanās vai tranzītceļojuma mērķi un apstākļus;

c) skolēns uzrāda attiecīgās robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu, izņemot 2. pantā norādītos gadījumus.

2. Dalībvalsts var nepieļaut skolēna ieceļošanu, ja viņš neatbilst citiem būtiskiem nosacījumiem iebraukšanai šajā dalībvalstī.

2. pants

Skolēnu saraksts, kas jāuzrāda, šķērsojot attiecīgo robežu, kā tas prasīts 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ir atzīstams par derīgu ceļošanas dokumentu visās dalībvalstīs 1. panta 1. punkta c) apakšpunkta nozīmē, ja:

- sarakstam pievieno jaunākās to sarakstā minēto skolēnu fotogrāfijas, kas nevar uzrādīt personas apliecību ar fotogrāfiju,

- konkrētās dalībvalsts atbildīgā iestāde apstiprina skolēnu pastāvīgā iedzīvotāja statusu, viņu tiesības atgriezties šajā valstī, kā arī nodrošina, lai dokuments būtu attiecīgi apliecināts,

- dalībvalsts, kuras pastāvīgie iedzīvotāji skolēni ir, lūdz citām dalībvalstīm, lai šo pantu piemēro minētās valsts sarakstiem.

3. pants

Dalībvalstis vienojas bez formalitātēm pieņemt atpakaļ skolēnus, kuri ir trešo valstu pilsoņi un kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, kas ielaisti citā dalībvalstī, pamatojoties uz šo kopīgo rīcību.

4. pants

Ja izņēmuma gadījumā steidzamu valsts drošības apsvērumu dēļ dalībvalstij rodas vajadzība veikt pasākumus, izmantojot Līguma par Eiropas Savienību K2. panta 2. apakšpunktā paredzēto iespēju, tā var atkāpties no šā lēmuma 1. panta noteikumiem, ņemot vērā citu dalībvalstu intereses. Attiecīgā dalībvalsts par to pienācīgā veidā informē pārējās dalībvalstis. Šos pasākumus var piemērot tādā apjomā un tik ilgi, cik obligāti vajadzīgs attiecīgā mērķa sasniegšanai.

5. pants

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai likumos veiktu vajadzīgos pielāgojumus un lai šīs vienotās rīcības noteikumus transponētu, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk par 1995. gada 30. jūniju.

2. Dalībvalstis paziņo Padomes Ģenerālsekretariātam par grozījumiem valstu likumos, ko izdara šajā nolūkā.

6. pants

Šī kopīgā rīcība neiespaido citādu sadarbību šajā jomā starp atsevišķām dalībvalstīm.

7. pants

1. Šis lēmums stājas spēkā līdz ar tā publikāciju Oficiālajā Vēstnesī.

2. Šā lēmuma 1. līdz 4. pantu piemēro otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ar paziņojumu par veiktajiem grozījumiem saskaņā ar 5. panta 2. punktu nākusi klajā pēdējā dalībvalsts, kurai šī formalitāte jāievēro.

Briselē, 1994. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. Kanther

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

CEĻOTĀJU SARAKSTS

skolas ekskursijām Eiropas Savienībā

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša