Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992D0438

Padomes Lēmums (1992. gada 13. jūlijs) par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts), par Direktīvas 90/675/EEK, 91/496/EEK, 91/628/EEK un Lēmuma 90/424/EEK grozīšanu un Lēmuma 88/192/EEK atcelšanu 92/438/EEK

OV L 243, 25.8.1992., 27./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 181 - 185
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 044 Lpp. 181 - 185
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 69 - 73
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 107 - 113
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 107 - 113
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 058 Lpp. 21 - 25

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 13/12/2019; Atcelts un aizstāts ar 32017R0625 : Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/438/oj

31992D0438Oficiālais Vēstnesis L 243 , 25/08/1992 Lpp. 0027 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 0181
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 44 Lpp. 0181


Padomes Lēmums

(1992. gada 13. jūlijs)

par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts), par Direktīvas 90/675/EEK, 91/496/EEK, 91/628/EEK un Lēmuma 90/424/EEK grozīšanu un Lēmuma 88/192/EEK atcelšanu

92/438/EEK

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā kopš Padomes 1988. gada 28. marta Lēmuma 88/192/EEK pieņemšanas par veterinārās kontroles sistēmu robežinspekcijas posteņos no trešajām valstīm ievestajām precēm (Shift projekts) [2] notikušas ievērojamas izmaiņas veterināro jautājumu harmonizēšanā;

tā kā Padome pieņēmusi 1990. gada 10. decembra Direktīvu 90/675/EEK, kas nosaka veterinārās kontroles organizēšanas galvenos principus produktiem, kurus Kopienā ieved no trešajām valstīm [3], 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, kas nosaka veterinārās kontroles organizēšanas galvenos principus dzīvniekiem, kurus Kopienā ieved no trešajām valstīm [4], un 1991. gada 19. novembra Direktīvu 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā [5];

tā kā veterinārijas nozares harmonizēšana noris labvēlīgi, ir piemērots brīdis noteikt jaunas prasības veterinārās robežkontroles datorizācijā un šā iemesla dēļ atcelt Lēmumu 88/192/EEK;

tā kā jaunajām prasībām jāpalīdz aizsargāt sabiedrības un dzīvnieku veselību un jāsekmē dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu iekšējā tirgus uzplaukums;

tā kā tiks pārtraukta iekšējo robežu kontrole, jaunās prasības ir īpaši nepieciešamas;

tā kā datorizētai veterinārās robežkontroles procedūrai jānodrošina efektīvs veids, kā valsts pilnvarotajam veterinārārstam nodot tālāk informāciju par robežkontroles postenī neielaistajām kravām; kā arī jānodrošina detalizēta ievešanas prasību, ievesto dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu datu bāze;

tā kā atbilstoši jāgroza Direktīvas 90/675/EEK, 91/496/EEK un 91/628/EEK;

tā kā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumā 90/424/EEK par izmaksām veterinārajā sektorā [6] jāiekļauj noteikumi Kopienai finansiāli sekmēt jaunu pasākumu ieviešanu veterinārās robežkontroles procedūru datorizācijai;

tā kā Komisijai jāuztic uzdevums pieņemt nepieciešamos Lēmuma ieviešanas noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Veterinārās robežkontroles procedūras datorizācija ietver:

- robežkontroles posteņa valsts pilnvarotā veterinārārsta ziņojuma nodošanas procedūru par neielaistu kravu,

- Kopienas dzīvnieku un produktu ievešanas prasību datu bāzes izveidošanu un izmantošanu,

- Kopienā ievesto dzīvnieku un produktu datu bāzes izveidošanu un izmantošanu.

2. 1. punktā minētā datorizācija atbilst pašreizējiem starptautiskiem standartiem.

2. pants

Šajā Lēmumā izmantotas Direktīvās 90/675/EEK, 91/496/EEK un 91/628/EEK sniegtās definīcijas.

3. pants

1. 1. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā minētā paziņošanas procedūra attiecas uz robežkontroles punktiem, dalībvalstu centrālajām iestādēm un Komisiju.

2. 1. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā minētā paziņošanas procedūra darbojas, kā minēts I pielikumā.

4. pants

1. 1. panta otrajā ievilkumā minētās datu bāzes satur detalizētas dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanas prasības, to skaitā, trešo valstu sarakstu, kurām ir atļauja ievest Kopienā, atzīto uzņēmumu sarakstu, paredzētos aizsargpasākumus un atļautos sertifikātu paraugus.

2. 1. panta 1. punkta otrajā ievilkumā minētās datu bāzes izveido un izmanto, kā minēts II pielikumā.

5. pants

1. 1. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minētās datu bāzes satur detalizētu informāciju par katru Kopienā ievesto kravu, t.i., Direktīvas 91/628/EEK III nodaļā minētās dzīvnieku pārvadāšanas prasības un saskaņā ar Direktīvām 90/675/EEK un 91/496/EEK veikto pārbaužu rezultātus.

2. 1. panta trešajā ievilkumā minētās datu bāzes izveido un izmanto, kā minēts III pielikumā.

6. pants

Šajā Lēmumā minētās robežkontroles punktos izmantotās iekārtas precizētas Komisijas 1991. gada 19. jūlija Lēmumā 91/398/EEK par vienotu veterināro iestāžu datoru tīklu (Animo) [7].

7. pants

Ar šo ir atcelts Lēmums 88/192/EEK.

8. pants

Ar šo Direktīva 90/675/EEK ir grozīta šādi:

1. 4. panta 1. punktam pievieno turpmāk minēto ievilkumu:

"— Padomes 1992. gada 13. jūlija Lēmuma 92/438/EEK par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts) [8] 1. panta pirmajā ievilkumā minētajā procedūrā nenorāda neielaistās kravas."

2. 8. panta 2. punktam pievieno šādu tekstu:

"d) ņemt vērā Lēmuma 92/438/EEK 1. panta otrajā ievilkumā minētās datu bāzes.";

3. 9. panta 2. punkta iii) apakšpunktam pievieno turpmāk minēto teikumu:

"Viņš veic visus papildinājumus datu bāzē, kā norādīts Lēmuma 92/438/EEK 1. panta trešajā ievilkumā.";

4. 11. panta 4. punkta b)apakšpunkta pirmo ievilkumu aizstāj ar:

"— izmantojot vienoto veterināro iestāžu datorizēto tīklu (Animo), sniegt informāciju galamērķa robežkontroles posteņa valsts pilnvarotajam veterinārārstam par gaidāmo produktu kravu un iespējamo robežas šķērsošanas laiku,";

5. 11. panta 4. punkta b) apakšpunktam pievieno teikumu:

"Šādā gadījumā kompetentu iestādi informē, izmantojot vienoto veterināro iestāžu datorizēto tīklu (Animo).";

6. 16. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmo ievilkumu aizstāj ar:

"— uzsākt paziņošanas procedūru, kā paredzēts Lēmuma 92/438/EEK 1. panta pirmajā ievilkumā,";

7. Svītro 16. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešo ievilkumu.

8. 16. panta 5. punktu aizstāt ar šādu:

"5. Piemēro Lēmuma 92/438/EEK prasības."

9. pants

Ar šo Direktīvu 91/496/EEK groza šādi:

1. 4. panta 1. punktam pievieno turpmāk minēto ievilkumu:

"— Padomes 1992. gada 13. jūlija Lēmuma 92/438/EEK par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts) [9] 1. panta pirmajā ievilkumā minētajā procedūrā nenorāda neielaistās kravas."

2. 4. panta 2. punktam turpmāk minēto pievieno kā otro daļu:

"Pārbaudi veic, atsaucoties uz Lēmuma 92/438/EEK 1. panta otrajā ievilkumā minētajām datu bāzēm.";

3. 6. panta 2. punktam pievieno teikumu:

"Valsts pilnvarotais veterinārārsts veic visus papildinājumus datu bāzē, kā norādīts Lēmuma 92/438/EEK 1. panta trešajā ievilkumā.";

4. 9. panta 1. punkta d) apakšpunktā vārdus "minēts 12. panta 4. punkta otrajā daļā" aizstāj ar "minēts Direktīvas 90/425/EEK 20. pantā".

5. 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmo ievilkumu aizstāj ar turpmāk minēto:

"— uzsākt paziņošanas procedūru, kā paredzēts Lēmuma 92/438/EEK 1. panta pirmajā ievilkumā,";

6. Svītrot 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta trešo ievilkumu.

7. 12. panta 4. punktu aizstāj ar turpmāk minēto:

"4. Piemēro Lēmuma 93/438/EEK noteikumus.";

8. 30. panta 2. punkta pirmajā daļā svītro vārdus "otrajā daļā".

10. pants

Direktīvas 91/628/EEK 11. pantam pievieno turpmāk minēto punktu:

"5. Padomes 1992. gada 13. jūlija Lēmuma 92/438/EEK par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts) [*] OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp. prasības ir ievērotas."

11. pants

Lēmumam 90/424/EEK pievieno turpmāk minēto pantu:

"37.a pants

1. Kopiena var piešķirt finansiālu palīdzību Lēmumā 92/438/EEK [*] OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp. minētajai veterinārās robežkontroles datorizācijai.

2. 1. punktā minētās finansiālās palīdzības organizatoriskos priekšdarbus un Kopienas palīdzības apjomu nosaka saskaņā ar 41. pantā minēto procedūru."

12. pants

1. Šī Lēmuma realizēšanai nepieciešamos noteikumus pieņem saskaņā ar 13. pantā minēto procedūru.

13. pants

1. Pastāvīgā veterinārijas komiteja, kura izveidota ar Lēmumu 68/361/EEK [12] un še turpmāk saukta "Komiteja", palīdz Komisijai.

2. Gadījumos, kad jāievēro šajā pantā noteiktā kārtība, Komitejas priekšsēdētājs pēc savas vai dalībvalsts pārstāvja iniciatīvas jautājumu nekavējoties nodod Komitejai.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šiem pasākumiem laika posmā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumus sniedz ar 54 balss vairākumu, dalībvalstu balsis vērtējot saskaņā ar Līguma 148. panta 2. punktu. Priekšsēdētājs nebalso.

4. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus un nekavējoties tos īsteno, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu.

b) Ja tie nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja atzinumu nesniedz, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par pasākumiem, kas jāpieņem. Padome pieņem pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešu laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas dienas Padome nekādus pasākumus nav pieņēmusi, Komisija pieņem paredzētos pasākumus un nekavējoties tos īsteno.

14. pants

Šī Lēmuma prasības atkārtoti izskata līdz 1995. gada 1. jūlijam, lai ņemtu vērā tehnoloģijas attīstību un veiktu nepieciešamos uzlabojumus, īpaši ņemot vērā progresīvāko dalībvalstu attīstības līmeni.

15. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 13. jūlijā

Padomes vārdā —

prezidents

J. Gummer

[1] Atzinums saņemts 1992. gada 10. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV L 89, 6.4.1988., 32. lpp.

[3] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp.; Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/496/EEK (OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.).

[4] OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.; Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/628/EEK (OV L 340, 12.12.1991., 17. lpp.).

[5] OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp.

[6] OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3763/91 (OV L 356, 24.12.1991., 1. lpp.).

[7] OV L 221, 9.8.1991., 30. lpp.

[8] OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp.

[9] OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp.

[12] OV L 255, 18.10.1968., 23. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. Sistēmas pamatprincips ir iespēja katrai attiecīgajai iestādei (robežkontroles punktam; dalībvalsts centrālajai iestādei; Komisijai) izlases veidā piekļūt failiem, kuros ir informācija par dzīvnieku vai produktu kravām, kuras ir pārsūtītas pamatojoties uz direktīvas 91/496/EEK 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai direktīvas 90/675/EEK 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

2. Šo failu regulāri papildina dalībvalsts kompetentas iestādes. Paziņojums pēc iespējas ātrāk jānosūta pa valsts pakešu komutācijas tīklu.

3. Par tīklu atbild Komisija. Tīkla operatoru ieceļ un visaptverošu tīkla tehnisko instrukciju nosaka saskaņā ar šī Lēmuma 13. pantā minēto procedūru.

4. Failā jānorāda kravas pārsūtīšanas iemesli. Šī punkta realizēšanai nepieciešamos noteikumus pieņem saskaņā ar 13. pantā minēto procedūru.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

1. Komisija izveido dzīvo dzīvnieku un produktu kravu ievešanas prasību Kopienas datu bāzi, kura pieejama visām dalībvalstīm un robežkontroles posteņiem.

2. Katra dalībvalsts izveido dzīvo dzīvnieku un produktu ievešanas prasību datu bāzi savai teritorijai (jautājumi, kas nav iekļauti 1. punktā). Datu bāzei jābūt pieejamai citām dalībvalstīm, Komisijai un visiem Kopienas robežkontroles punktiem.

3. Katra dalībvalsts nosaka, kā tās robežkontroles punkti piekļūst 1. un 2. punktā minētajām datu bāzēm.

4. Komisija ir atbildīga par 1. punktā minētās datu bāzes papildināšanu. Dalībvalstis katra atsevišķi ir atbildīga par 2. punktā minēto datu bāžu papildināšanu.

5. Datu bāžu harmonizēšanas tehniskās prasības un to papildināšanas kārtību nosaka atbilstoši 13. pantā minētajai procedūrai.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

1. Katra dalībvalsts izveido datu bāzi, kurā apkopota informācija par valstī ievestajiem dzīvniekiem un produktiem.

2. Katra dalībvalsts Komisijai sniedz informāciju, kas iegūta no 1. punktā minētās datu bāzes; informācijas sniegšanas biežumu nosaka atbilstoši 13. pantā minētajai procedūrai.

3. Datu bāžu harmonizēšanas tehniskās prasības un to papildināšanas kārtību nosaka atbilstoši 13. pantā minētajai procedūrai.

--------------------------------------------------

Augša