EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31990D0424

Padomes Lēmums (1990. gada 26. jūnijs) par izdevumiem veterinārijas jomā

OV L 224, 18.8.1990., 19./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 136 - 145
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 136 - 145
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 128 - 137
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 43 - 52
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 43 - 52

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 24/05/2009; Atcelts ar 32009D0470 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/424/oj

31990D0424Oficiālais Vēstnesis L 224 , 18/08/1990 Lpp. 0019 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 33 Lpp. 0136
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 33 Lpp. 0136
12EM


Padomes lēmums

(1990. gada 26. jūnijs)

par izdevumiem veterinārijas jomā

(90/424/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Līguma II pielikuma sarakstā minēti dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti; tā kā lopkopība un dzīvnieku izcelsmes produktu laišana tirgū veido ienākumu avotu lielai daļai lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju;

tā kā šīs nozares racionāla attīstība un produktivitātes uzlabošana ir sasniedzama, ieviešot veterināros pasākumus, kas vērsti uz sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzību un uzlabošanu Kopienā;

tā kā šā mērķa sasniegšanai ir jāparedz Kopienas atbalsts veiktajiem un veicamajiem pasākumiem;

tā kā Kopienai ir jāpieņem pasākumi, kas vērsti uz iekšējā tirgus pakāpenisku izveidi laikā līdz 1992. gada 31. decembrim;

tā kā tādēļ Kopienai jāveic finanšu ieguldījums, lai pēc iespējas ātrāk izskaustu jebkādu nopietnas infekcijas slimības uzliesmojumu;

tā kā ir arī nepieciešams ar attiecīgiem kontroles pasākumiem novērst un samazināt tādu zoonožu parādīšanos, kuras apdraud cilvēku veselību;

tā kā jaunā kontroles stratēģija prasa iekšējās robežkontroles atcelšanu un kontroles sistēmas saskaņošanu produktiem, kurus ieved no trešām valstīm; tā kā šķiet lietderīgi šīs stratēģijas īstenošanu veicināt ar Kopienas finanšu ieguldījumu jaunas stratēģijas uzsākšanai un attīstībai;

tā kā pamatprasību saskaņošana attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzību, dzīvnieku veselības aizsardzību un dzīvnieku aizsardzību paredz vajadzību izveidot Kopienas sadarbības un references laboratorijas, kā arī īstenot tehniskus un zinātniskus pasākumus; tā kā šķiet lietderīgi paredzēt Kopienas finanšu ieguldījumu; tā kā jo īpaši dzīvnieku aizsardzības jomā ir vēlams izveidot datu bāzi visas vajadzīgās informācijas apkopošanai, glabāšanai un izplatīšanai;

tā kā Kopienas pasākumi atsevišķu dzīvnieku slimību izskaušanai jau pretendē uz Kopienas finansiālo atbalstu; tā kā attiecīgie noteikumi ietver tos, kuri pieņemti ar Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvu 77/391/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus liellopu brucelozes, tuberkulozes un leikozes izskaušanai [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3768/85 [5], Padomes 1982. gada 14. jūnija Direktīvu 82/400/EEK, ar ko groza Direktīvu 77/391/EEK un ievieš Kopienas papildu pasākumus liellopu brucelozes, tuberkulozes un leikozes izskaušanai [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3768/85, Padomes 1989. gada 20. februāra Lēmumu 89/145/EEK, ar ko ievieš Kopienas finansiālos pasākumus govju infekciozās pleiropneimonijas (CBPP) izskaušanai Portugālē [7], Padomes 1980. gada 11. novembra Lēmumu 80/1096/EEK, ar ko ievieš Kopienas finansiālos pasākumus klasiskā cūku mēra izskaušanai [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 87/488/EEK [9], Padomes 1986. gada 16. decembra Lēmumu 86/649/EEK, ar ko ievieš Kopienas finansiālos pasākumi Āfrikas cūku mēra izskaušanai Portugālē [10], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 89/577/EEK [11], Padomes 1986. gada 16. decembra Lēmumu 86/650/EEK, ar ko ievieš Kopienas finansiālos pasākumus Āfrikas cūku mēra izskaušanai Spānijā [12], Padomes 1989. gada 24. jūlija Lēmumu 89/455/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus eksperimentālu projektu izstrādei trakumsērgas kontroles nolūkos, lai to izskaustu vai novērstu [13]; tā kā ir ieteicams, lai Kopienas finansiālo atbalstu, kas paredzēts iepriekš minēto slimību izskaušanai, arī turpmāk reglementētu lēmums, kas uz to attiecas; tā kā tomēr attiecībā uz papildpasākumiem liellopu brucelozes, tuberkulozes un leikozes izskaušanai, kā paredzēts Lēmumā 87/58/EEK [14], konsekvences labad par pamatotu uzskatāma iespēja palielināt Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni līdz 50 % no izmaksām, kas lopu nokaušanai radušās dalībvalstīs;

tā kā jāparedz Kopienas finansiāls pasākums atsevišķu dzīvnieku slimību izskaušanai un kontrolei; tā kā visi Kopienas finansiālie pasākumi dzīvnieku slimību izskaušanai un kontrolei, kuri paredz obligātus Kopienas budžeta izdevumus, jāapkopo vienā sadaļā;

tā kā ir attiecīgi jāuzdod Komisijai veikt vajadzīgos piemērošanas pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums nosaka procedūras, kas reglamentē Kopienas finansiālo ieguldījumu:

- īpašiem veterināriem pasākumiem,

- kontroles pasākumiem veterinārijas jomā,

- dzīvnieku slimību izskaušanas un kontroles programmām.

Šis lēmums neskar dalībvalstu iespēju pretendēt uz Kopienas finansiālo ieguldījumu vairāk nekā 50 % apmērā, ko paredz Padomes 1988. gada 24. jūnija Regula (EEK) Nr. 2052/88 par struktūrfondu uzdevumiem un efektivitāti un to darbību savstarpēju saskaņošanu, kā arī par to darbības saskaņošanu ar Eiropas Investīciju banku un citiem pastāvošajiem finanšu instrumentiem [15].

1. SADAĻA

ĪPAŠI VETERINĀRIE PASĀKUMI

2. pants

Īpaši veterinārie pasākumi ietver:

- ārkārtas pasākumus,

- kampaņu pret mutes un nagu sērgu,

- dzīvnieku aizsardzības pasākumus,

- ieguldījumus valstu programmās, kas vērstas uz atsevišķu slimību izskaušanu,

- tehniskus un zinātniskus pasākumus.

1. nodaļa

Ārkārtas pasākumi

3. pants

1. Šā panta noteikumus piemēro gadījumā, ja dalībvalsts teritorijā parādās kāda no šādām slimībām:

- govju mēris,

- aitu un kazu mēris,

- cūku vezikulārā slimība,

- infekciozais katarālais drudzis,

- Tešenas slimība,

- putnu mēris,

- aitu bakas vai kazu bakas,

- Rifta ielejas drudzis,

- nodulārā eksantēma,

- Āfrikas zirgu mēris,

- vezikulārais stomatīts,

- Venecuēlas zirgu vīrusa encefalomielīts.

2. Attiecīgā dalībvalsts saņem Kopienas finansiālo ieguldījumu slimības izskaušanai ar nosacījumu, ka piemērotie pasākumi ietver saimniecības tūlītēju izolēšanu, tiklīdz radušās aizdomas par slimību, un turpmāk pēc tās oficiālas konstatācijas tiek veikta

- to uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus skārusi vai par kuriem ir aizdomas, ka tie ir slimības skarti vai inficēti, izkaušana un likvidēšana, bet putnu mēra gadījumā — olu iznīcināšana,

- inficētās barības un inficēto iekārtu iznīcināšana gadījumā, ja tās nav iespējams dezinficēt saskaņā ar trešo ievilkumu,

- saimniecību un saimniecībā esošo iekārtu tīrīšana, dezinsekcija un dezinfekcija,

- aizsardzības zonu izveide,

- attiecīgu pasākumu veikšana, lai novērstu infekciju izplatības risku,

- nogaidīšanas perioda ievērošana pēc dzīvnieku izkaušanas un pirms saimniecības ganāmpulka atjaunošanas,

- ātra un atbilstoša kompensācija lopkopjiem.

3. Attiecīgā dalībvalsts bez kavēšanās informē Komisiju un citas dalībvalstis par pasākumiem, kuri tiek piemēroti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par paziņošanu un izskaušanu, kā arī par to rezultātiem. Situāciju iespējami īsā laikā izskata Pastāvīgajā veterinārijas komitejā, šeit turpmāk "Komiteja", kura izveidota ar Lēmumu 68/361/EEK [16]. Par īpašo Kopienas finansiālo ieguldījumu tiek lemts saskaņā ar 41. pantā paredzēto procedūru, neierobežojot pasākumus, kas paredzēti saistībā ar attiecīgo tirgu kopīgo organizāciju.

4. Ja no situācijas attīstības viedokļa Kopienā ir nepieciešams turpināt 2. punktā paredzētos pasākumus, tad saskaņā ar 40. pantā paredzēto procedūru drīkst pieņemt jaunu lēmumu par Kopienas finansiālo ieguldījumu, kurš varētu pārsniegt 50 % robežu, kas noteikta 5. punkta pirmajā ievilkumā. Kad šis lēmums ir pieņemts, drīkst pieņemt jebkādus pasākumus, kuri attiecīgajām dalībvalstīm vajadzīgi, lai nodrošinātu rīcības efektivitāti, un jo īpaši tos, kuri nav minēti 2. punktā.

5. Neierobežojot tirgus atbalsta pasākumus, kuri veicami tirgus kopīgajā organizācijā, Kopienas finansiālajam ieguldījumam, kuru nepieciešamības gadījumā sadala vairākās daļās, jāsedz

- 50 % no izmaksām, kas radušās dalībvalsij, kompensējot īpašniekiem tiem piederošo dzīvnieku izkaušanu un iznīcināšanu un vajadzības gadījumā — to produktu iznīcināšanu, kā arī saimniecību un iekārtu tīrīšanu, dezinseciju un dezinfekciju, un inficētās barības un inficēto iekārtu iznīcināšanu, kā minēts 2. punkta otrajā ievilkumā,

- gadījumos, kad saskaņā ar 4. punktu nolemts veikt vakcināciju, 100 % no vakcīnas piegādes izmaksām un 50 % no vakcinēšanas izmaksām.

4. pants

1. Trešo pantu piemēro Āfrikas cūku mēra vai govju infekciozās pleiropneimonijas gadījumā dalībvalsts teritorijā vai teritorijas daļā, uz kuru neattiecas minētās slimības izskaušanas plāns saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

2. Ja dalībvalsts teritorijā sākas Ņūkāslas slimība, piemēro 3. pantu.

Tomēr, izņemot gadījumu, kad Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 41. pantā paredzēto procedūru, kas ar zināmiem nosacījumiem ierobežotā laikposmā un ierobežotā teritorijā atļauj izmantot vakcināciju, Kopienas finansiālais ieguldījums vakcīnas iegādei vai vakcinēšanai netiek piešķirts.

5. pants

1. Saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru Komisija pēc dalībvalsts lūguma pievieno 3. panta 1. punkta sarakstam eksotisku slimību, kuras deklarēšana ir obligāta un kura var būt bīstama Kopienai.

2. Saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru 3. panta 1. punkta sarakstu var papildināt atbilstoši situācijas attīstībai, lai ietvertu slimības,par kurām jāziņo saskaņā ar Direktīvu 82/894/EEK, un slimības, ar kurām var inficēt zivis; sarakstu var arī labot vai saīsināt, ņemot vērā panākumus, kas gūti ar Kopienas mēroga pasākumiem atsevišķu slimību, jo īpaši klasiskā cūku mēra, kontrolē.

3. Trešā panta 2. punktu var papildināt vai grozīt saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru, īpaši ņemot vērā jaunu slimību iekļaušanu 3. panta 1. punktā, iegūto pieredzi vai Kopienas noteikumu pieņemšanu attiecībā uz slimību kontroli.

6. pants

1. Gadījumos, kad dalībvalsti tieši apdraud blakus esošas trešās valsts vai dalībvalsts teritorijā izcēlusies vai attīstījusies kāda no 3. panta 1. punktā, 4. panta 1. un 2. punktā vai 11. panta 1. punktā minētajām slimībām, tā informē Komisiju un citas dalībvalstis par pasākumiem, kurus tā aizsardzības nolūkā gatavojas veikt.

2. Iespējami īsā laikā situāciju izskata Komitejā, kas minēta 41. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto procedūru var nolemt pieņemt jebkādus situācijai piemērotus pasākumus, tostarp vakcinācijas buferzonas izveidi, kā arī piešķirt Kopienas finansiālo ieguldījumu to pasākumu īstenošanai, kurus uzskata par īpaši nepieciešamiem darbības sekmīga iznākuma nodrošināšanai.

3. Otrajā punktā minētais lēmums nosaka attaisnotās izmaksas un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru.

7. pants

1. Kopiena pēc dalībvalsts lūguma var nolemt, ka dalībvalstīm ir jāizveido bioloģisko produktu krājumi, kas paredzēti 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā minēto slimību kontrolei (vakcīnas, standartizēti vīrusu serotipi, diagnostikas serumi), neskarot Direktīvas 85/511/EEK 14. panta 2. punktā un šā lēmuma 11. panta 1. punktā paredzēto lēmumu.

2. Par 1. punktā minēto darbību un tās īstenošanas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz šādu krājumu izvēli, ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu un izmantošanu, un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru lemj saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

8. pants

1. Ja kādas slimības, kas minētas 3. panta 1. punktā, 4. panta 1. punktā, 5. panta 1. punktā vai 11. panta 1. punktā, izcelšanās vai attīstība trešā valstī var radīt draudus Kopienai, tad Kopiena var atbalstīt šīs slimības kontroles pasākumiem, piegādājot vakcīnu vai finansējot vakcīnas iegādi.

2. Par 1. pantā minēto darbību, tās īstenošanas noteikumiem, nosacījumiem, kas uz to var attiekties, kā arī par Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru lemj saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

9. pants

1. Komisija sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm veic pārbaudes uz vietas, lai veterinārā aspektā pārliecinātos, ka pieņemtie pasākumi tiek piemēroti.

2. Dalībvalstis dara visu, kas vajadzīgs, lai atvieglotu šādas pārbaudes, un jo īpaši nodrošina, ka ekspertiem ir pieejama visa informācija un dokumenti, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos, ka pasākumi ir veikti.

3. Vispārējus noteikumus šā panta piemērošanai, īpaši attiecībā uz 1. punktā minēto pārbaužu veikšanas biežumu un veidu, veterināro ekspertu iecelšanu un procedūru, kura tiem jāievēro, gatavojot ziņojumu, pieņem saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

10. pants

Par apropriācijām, kas vajadzīgas šajā nodaļā paredzētajiem pasākumiem, saskaņā ar budžeta procedūru lemj katru gadu.

2. nodaļa

Kampaņa pret mutes un nagu sērgu

11. pants

1. Šā panta noteikumi piemēro gadījumā, kad dalībvalsts teritorijā izceļas mutes un nagu sērga.

2. Attiecīgā dalībvalsts saņem Kopienas finansiālo ieguldījumu mutes un nagu sērgas izskaušanai ar nosacījumu, ka nekavējoties tiek piemēroti 3. panta 2. punktā paredzētie pasākumi un attiecīgie noteikumi Padomes 1985. gada 18. novembra Direktīvā 85/511/EEK, ar ko paredz Kopienas pasākumus mutes un nagu sērgas kontrolei [17], kas grozīta ar Direktīvu 90/423/EEK [18].

3. Piemēro 3. panta 3. punktu.

4. Neierobežojot pasākumus, kas tirgus atbalsta nolūkā veicami tirgus kopīgajā organizācijā, īpašais finansiālais ieguldījums saskaņā ar šo lēmumu ir 60 % no dalībvalstu izmaksām,

a) piešķirot kompensācijas īpašniekiem par:

i) dzīvnieku izkaušanu un iznīcināšanu;

ii) piena iznīcināšanu;

iii) saimniecību tīrīšanu un dezinfekciju;

iv) inficētās barības un inficēto ierīču iznīcināšanu gadījumā, ja tās nevar dezinficēt;

v) saskaņā ar Direktīvas 85/511/EEK 13. panta 3. punkta priekšpēdējo daļu — par zaudējumiem, kas lopkopjiem radušies to ierobežojumu dēļ, kas uzlikti lauksaimniecības dzīvnieku un ganībās nobarotu dzīvnieku tirdzniecībai, no jauna ieviešot ārkārtējo vakcināciju;

b) vajadzības gadījumā par kautķermeņu transportēšanu uz pārstrādes rūpnīcām;

c) par visiem citiem pasākumiem, kuri ir būtiski slimības uzliesmojuma likvidēšanai.

Komisija saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru definē citu c) apakšpunktā minēto pasākumu būtību, kuri var pretendēt uz to pašu Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī gadījumus, kādos piemērojams a) un v) apakšpunkts.

5. Pirmajā reizē, ne vēlāk kā 45 dienas pēc tam, kad oficiāli apstiprināts pirmais mutes un nagu sērgas uzliesmojums, un pēc tam tad, kad tas vajadzīgs atbilstoši notikumu pavērsienam, situāciju atkārtoti izskata 42. pantā minētajā Komitejā. Šajā izskatīšanā ietver gan veterināro situāciju, gan uz aprēķinātos izdevumus, kuri jau veikti vai plānoti. Pēc šīs izskatīšanas saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru var pieņemt jaunu lēmumu par Kopienas finansiālo ieguldījumu, kurš var pārsniegt 4. punktā noteiktos 60 %. Ar šo lēmumu nosaka attaisnotās izmaksas un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru. Turklāt, pēc šā lēmuma pieņemšanas attiecīgā dalībvalsts drīkst pieņemt visus pasākumus, kuri tai vajadzīgi, lai nodrošinātu darbības sekmīgu iznākumu, jo īpaši pasākumus, kas nav minēti 2. punktā.

6. Tomēr, atkāpjoties no 4. punkta, līdz 1995. gada 1. janvārim Kopienas īpašais finansiālais ieguldījums minētajā punktā paredzēto pasākumu īstenošanai ir 70 %.

12. pants

Jebkuram pasākumam, kuru Kopiena pieņem, lai atbalstītu kampaņu pret mutes un nagu sērgu ārpus Kopienas, jo īpaši pasākumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 6. un 8. pantu, var piešķirt Kopienas finansiālo ieguldījumu.

13. pants

Par pasākumiem un noteikumiem 12. pantā minēto pasākumu īstenošanai, nosacījumiem, kādi var uz tiem attiekties, un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru lemj saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru.

14. pants

Kopienas atbalstu var piešķirt, lai izveidotu Kopienas mutes un nagu sērgas vakcīnu rezervi, kā paredzēts Direktīvas 85/511/EEK 14. panta 2. punktā.

Kopienas dalības apjomu un iespējamos šīs dalības nosacījumus nosaka saskaņā ar 42. pantā paredzēto procedūru.

15. pants

Par apropriācijām, kas vajadzīgas pasākumiem, kuri precizēti 12., 13. un 14. pantā, saskaņā ar budžeta procedūru lemj katru gadu.

Ja nopietns mutes un nagu sērgas uzliesmojums, ievērojot šīs sadaļas noteikumus, rada nepieciešamos izdevumus, kas pārsniedz apropriācijas, kuras noteiktas saskaņā ar pirmo daļu, Komisija savu pilnvaru robežās veic vajadzīgos pasākumus vai iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai nepieciešamos priekšlikumus, lai nodrošinātu 11. pantā minēto finansiālo saistību izpildi.

Pasākumus, kas paredzēti 11. pantā, uzskata par intervenci Regulas (EEK) Nr. 729/70 3. panta 1. punkta nozīmē.

3. nodaļa

Dzīvnieku aizsardzība

16. pants

Kopiena sniedz finansiālu ieguldījumu informācijas politikas izveidē dzīvnieku aizsardzības jomā, ietverot:

- sistēmas ieviešanu un attīstību, tostarp attiecīgu datu bāzi, lai apkopotu un uzglabātu visu informāciju, kas saistīta ar Kopienas tiesību aktiem par audzēšanai turēto dzīvnieku aizsardzību Kopienā, dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā un kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzību, kā arī šādas informācijas izplatīšanai kompetentajām iestādēm, ražotājiem un patērētājiem,

- pētījumu veikšanu, kas nepieciešami tiesību aktu sagatavošanai un izstrādei dzīvnieku aizsardzības jomā.

17. pants

Par 16. pantā minētajiem pasākumiem, to ieviešanas noteikumiem un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru lemj saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

18. pants

Par apropriācijām, kas vajadzīgas šajā nodaļā precizētajiem pasākumiem, saskaņā ar budžeta procedūru lemj katru gadu.

4. nodaļa

Tehniskie un zinātniskie pasākumi

19. pants

Kopiena uzņemas veikt vai palīdz dalībvalstīm uzņemties veikt tehniskos un zinātniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai izstrādātu Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā.

20. pants

Par 19. pantā minētajiem pasākumiem, par to īstenošanas noteikumiem un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru lemj saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

21. pants

Par apropriācijām, kas vajadzīgas šajā nodaļā paredzētajiem pasākumiem, saskaņā ar budžeta procedūru lemj katru gadu.

II SADAĻA

Dzīvnieku slimību izskaušanas un kontroles programma

22. pants

1. Kopienas finansiālo līdzdalību govju brucelozes, tuberkulozes un leikozes izskaušanā, neierobežojot 25. panta 1. punkta noteikumus, paredz:

- Direktīva 77/391/EEK,

- Direktīva 82/400/EEK,

- Lēmums 87/58/EEK.

2. Kopienas finansiālo ieguldījumu govju lipīgās pleiropneimonijas izskaušanā paredz ar Lēmumu 89/145/EEK.

23. pants

1. Kopienas finansiālo ieguldījumu klasiskā cūku mēra izskaušanai paredz ar Lēmumu 80/1096/EEK.

2. Kopienas finansiālo ieguldījumu Āfrikas cūku mēra izskaušanai paredz:

- Lēmums 86/649/EEK,

- Lēmums 86/650/EEK,

- Padomes 1990. gada 25. aprīļa Lēmums Nr. 90/217/EEK par Kopienas finansiālo atbalstu Āfrikas cūku mēra izskaušanai Sardīnijā [19].

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu aitu brucelozes izskaušanai paredz Padomes 1990. gada 21. maija Lēmums 90/242/EEK, ar ko ievieš Kopienas finansiālo pasākumu aitu un kazu brucelozes izskaušanai [20].

4. Kopienas finansiālo ieguldījumu hematopoētiskās nekrozes infekcijas izskaušanai nosaka līdz 1990. gada 31. decembrim, ievērojot Padomes lēmumu, ar ko ievieš Kopienas finansiālo pasākumu lašu dzimtas zivju hematopoētiskās nekrozes infekcijas izskaušanai Kopienā.

24. pants

1. Kopienas finansiālo pasākumu ievieš, lai izskaustu un kontrolētu pielikumā uzskaitītās slimības. Šo sarakstu var papildināt vai grozīt saskaņā ar veselības aizsardzības situācijas attīstību Kopienā, balstoties uz Padomes lēmumu, kas pēc Komisijas priekšlikuma pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu.

2. Līdz 1990. gada 1. oktobrim Padome ar kvalificētu balsu vairākumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, apstiprina Kopienas kritērijus, kas piemērojami 1. punktā minētajam pasākumam. Tomēr attiecībā uz slimībām, kurām Kopiena jau apstiprinājusi pieņemamo pasākumu kritērijus, dalībvalstis drīkst Komisijai iesniegt programmu saskaņā ar 3. punktu, tiklīdz šis lēmums ticis izziņots.

3. Iesniedzot programmu Komisijai, attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo finanšu informāciju un konkrēti norāda programmas īstenošanas kopējās paredzētās gada izmaksas. Šo programmu, kuru pēc izskatīšanas Komisijā var grozīt, apstiprina saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

4. Par katru programmu — Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru — un visiem nosacījumiem, kas uz to var attiekties, lemj saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

5. Par izdevumiem, kas attiecīgajai dalībvalstij radušies kalendārā gada laikā, jāiesniedz maksāšanas pieteikumi, un tie jāiesniedz Komisijai līdz nākamā gada 1. jūlijam.

6. Pēc apspriešanās ar Komiteju Komisija pieņem lēmumu par atbalstu.

7. Sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm Komisija veic regulāras pārbaudes uz vietas tam, kā tiek īstenotas programmas, kas saņem Kopienas finansiālo ieguldījumu.

8. Komisija regulāri — vismaz vienreiz gadā — informē dalībvalstis Komitejā, pamatojoties uz informāciju, ko sniedz attiecīgās dalībvalstis, kuras sagatavo sīki izstrādātu ziņojumu Komisijai kopā ar maksājuma pieprasījumiem un, vajadzības gadījumā, pamatojoties uz tādu ekspertu ziņojumiem, kurus iecēlusi Komisija un kuri darbojas Kopienas vārdā, un veic pārbaudes uz vietas.

9. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai pieņem saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

25. pants

1. Neatkarīgi no 22., 23. un 24. panta Kopienas finansiālās līdzdalības apmēru programmās, kuras saistītas ar šajos pantos minētajām slimībām, nosaka Komisija saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 41. pantā, un tas ir 50 % no dalībvalsts izdevumiem, izmaksājot īpašniekiem kompensācijas par lopu izkaušanu attiecīgās slimības dēļ.

2. Pēc dalībvalsts lūguma Komisija Pastāvīgajā veterinārajā komitejā no atkārtoti izskata situāciju attiecībā uz slimībām, kuras minētas 22., 23. un 24. pantā. Šajā atkārtotajā izskatīšanā ietilpst gan veterinārā situācija, gan veikto un plānoto izdevumu tāmes pārbaude. Pēc šīs atkārtotās izskatīšanas saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru pieņem jaunu lēmumu par Kopienas finansiālo ieguldījumu, kas var pārsniegt 50 % no dalībvalsts izdevumiem, izmaksājot īpašniekiem kompensācijas par lopu izkaušanu attiecīgās slimības dēļ.

Kad ir pieņemts šis lēmums, attiecīgā dalībvalsts drīkst veikt jebkādus pasākumus, lai nodrošinātu sekmīgu darbības iznākumu.

26. pants

Paredzētais gada atbalsts, ko sedz no Kopienas budžeta atbilstīgi nodaļai par izdevumiem lauksaimniecībā, ir EUR 70 miljoni saskaņā ar šo sadaļu paredzētajiem pasākumiem.

III SADAĻA

VETERINĀRĀ INSPEKCIJA

27. pants

Kopiena palīdz uzlabot veterinārās inspekcijas efektivitāti šādi:

- piešķirot finansiālu atbalstu sadarbības un references laboratorijām,

- sniedzot finansiālu ieguldījumu pārbaudēm, ko veic zoonožu profilaksei,

- sniedzot finansiālu ieguldījumu jaunas inspekcijas stratēģijas ieviešanai pēc iekšējā tirgus izveides.

1. nodaļa

Sadarbības un references laboratorijas

28. pants

1. Visas sadarbības vai references laboratorijas, kuras par tādām ir izraudzītas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem veterinārijas jomā un kuras pilda pienākumus un ievēro prasības, kas noteiktas šajos aktos, var saņemt Kopienas atbalstu.

2. Pirmajā punktā minētā atbalsta piešķiršanas kārtību, nosacījumus, ar kādiem to piešķir, un atbalsta apmēru nosaka saskaņā ar 41. pantā paredzēto procedūru.

3. Par apropriācijām, kas vajadzīgas šajā nodaļā paredzētajiem pasākumiem, saskaņā ar budžeta procedūru lemj katru gadu.

2. nodaļa

Zoonožu profilakses nolūkos veiktās pārbaudes

29. pants

Kad ir ieviesti Kopienas zoonožu kontroles noteikumi, kurus kā valsts plāna daļu jāapstiprina Komisijai saskaņā ar 41. panta noteikto procedūru, dalībvalstis var pieteikties uz Kopienas finansiālo ieguldījumu savam kontroles plānam.

30. pants

Iesniedzot savu kontroles plānu Komisijai, attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo finanšu informāciju un konkrēti norāda plāna īstenošanai paredzētās gada izmaksas.

31. pants

Katram valsts kontroles plānam Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru un visus nosacījumus, kas uz to var attiekties, nosaka saskaņā ar 41. pantā paredzēto procedūru.

32. pants

Šai nodaļai piemēro 24. panta 5. līdz 8. punktu.

33. pants

Par apropriācijām, kuras vajadzīgas šajā nodaļā paredzētajiem pasākumiem, saskaņā ar budžeta procedūru lemj katru gadu.

3. nodaļa

Jaunā kontroles stratēģija

34. pants

1. Katra dalībvalsts izstrādā programmu par veterinārijas nozarē strādājošo amatpersonu apmaiņu.

2. Pastāvīgajā veterinārajā komitejā Komisija kopā ar dalībvalstīm koordinē apmaiņas programmas.

3. Attiecīgā dalībvalsts veic visus nepieciešamos pasākumus koordinēto apmaiņas programmu īstenošanai.

4. Katru gadu Komiteja pārbauda apmaiņas programmu īstenošanu, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem.

5. Dalībvalstis ņem vērā gūto pieredzi, lai uzlabotu un paplašinātu apmaiņas programmas.

6. Kopienas finansiālo atbalstu drīkst piešķirt, lai veicinātu apmaiņas programmu veiksmīgu norisi, jo īpaši organizējot tālākizglītības kursus, kas minēti 36. panta 1. punktā. Kopienas finansiālā ieguldījuma apmēru un jebkādus tā piešķiršanas nosacījumus nosaka saskaņā ar 41. pantā paredzēto procedūru.

7. Šā panta mērķiem piemēro 20. un 21. pantu.

35. pants

Šā lēmuma 34. panta 6. un 7. punktu piemēro programmām, kas izstrādājamas saskaņā ar lēmumu, kurš paredzēts 19. pantā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvā 89/662/EEK [21] par veterināro kontroli, ko piemēro Kopienas iekšējā tirdzniecībā iekšējā tirgus izveidei, lai uz ārējām robežām organizētu veterināro inspekciju produktiem, kurus ieved Kopienā no trešām valstīm.

36. pants

1. Komisija var tieši vai ar valstu kompetento iestāžu starpniecību organizēt kvalifikācijas celšanas kursus vai personālsastāva tikšanās dalībvalstīs, jo īpaši personālsastāvam, kas atbild par 35. pantā minētajām pārbaudēm.

2. Pirmajā punktā paredzēto pasākumu organizēšanas kārtība un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmērs Komisijai jānosaka saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru.

37. pants

1. Kopienas finansiālo atbalstu var saņemt dzīvnieku identifikācijas un slimību reģistrācijas sistēmu ieviešanai saskaņā ar tiesību aktiem par Kopienas dzīvo dzīvnieku iekšējās tirdzniecības veterinārajām pārbaudēm iekšējā tirgus izveides nolūkos.

2. Pirmajā punktā paredzēto pasākumu organizēšanas kārtība un Kopienas finansiālā ieguldījuma apmērs Komisijai jānosaka pēc apspriešanās ar Komiteju.

38. pants

1. Ja dalībvalstij, ieviešot jauno kontroles stratēģiju saistībā ar iekšējā tirgus izveidi dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktiem, rodas personāla vai infrastruktūras problēmas strukturālā vai ģeogrāfiskā aspektā, tā pārejas laikā var saņemt Kopienas finansiālo atbalstu, ko pakāpeniski samazina.

2. Attiecīgā dalībvalsts Komisijai iesniedz valsts programmu kopā ar visu nepieciešamo finanšu informāciju, kas vajadzīga kontroles sistēmas uzlabošanai.

3. Šim pantam piemēro 24. panta 3. punktu un 24. panta 5. līdz 8. punktu.

39. pants

Par apropriācijām, kas vajadzīgas šajā nodaļā paredzētajiem pasākumiem, lemj saskaņā ar budžeta procedūru katru gadu.

IV SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

40. pants

Padomes 1970. gada 21. aprīļa Regulas (EEK) Nr. 729/70 par kopējā lauksaimniecības politikas finansēšanu [22], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2048/88 [23], 8. un 9. pantu piemēro mutatis mutandis.

41. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc kādas dalībvalsts lūguma nekavējoties nodod jautājumu izskatīšanai Pastāvīgajā veterinārijas komitejā, turpmāk "Komiteja", kas izveidota ar Direktīvu 68/361/EEK [24].

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā, gadījumos, kad Padomei tas jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai arī ja šāds atzinums netiek sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja triju mēnešu laikā no datuma, kad informēta Padome, pēdējā nav pieņēmusi lēmumu, Komisija pieņem ierosinātos pasākumus un nekavējoties tos īsteno.

42. pants

1. Ja ir jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc kādas dalībvalsts lūguma bez kavēšanās nodod jautājumu Pastāvīgajā veterinārajai komitejai, še turpmāk "Komiteja", kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 68/361/EEK [25].

2. Komisijas pārstāvis Komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu divu dienu laikā. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā, gadījumos, kad Padomei tas jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai šāds atzinums netiek sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja 15 dienu laikā no datuma, kad informēta Padome, pēdējā nav pieņēmusi lēmumu, Komisija pieņem ieteiktos pasākumus un nekavējoties tos īsteno.

43. pants

1. Padomes 1976. gada 21. decembra Lēmums 77/97/EEK par Kopienas finansējumu atsevišķiem ārkārtas pasākumiem dzīvnieku veselības aizsardzības jomā [26], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3768/85, ar šo tiek atcelts no šā lēmuma publicēšanas dienas.

Saskaņā ar 41. pantā noteikto procedūru Komisija nosaka kārtību, kādā sedz izmaksas par vakcinācijas pasākumiem pret Āfrikas zirgu mēri no 1989. gada 1. septembra.

2. Tomēr lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar Lēmumu 77/97/EEK, paliek spēkā.

44. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1990. gada 26. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. O'Kennedy

[1] OV C 84, 2.4.1990., 1. lpp.

[2] OV C 149, 18.6.1990.

[3] OV C 168, 10.7.1990., 5. lpp.

[4] OV L 145, 13.6.1977., 14. lpp.

[5] OV L 362, 31.12.1985., 9. lpp.

[6] OV L 173, 19.6.1982., 18. lpp.

[7] OV L 53, 25.2.1989., 55. lpp.

[8] OV L 325, 1.12.1980., 5. lpp.

[9] OV L 280, 3.10.1987., 26. lpp.

[10] OV L 382, 31.12.1986., 5. lpp.

[11] OV L 322, 7.11.1989., 21. lpp.

[12] OV L 382, 31.12.1986., 9. lpp.

[13] OV L 223, 2.8.1989., 19. lpp.

[14] OV L 24, 27.1.1987., 51. lpp.

[15] OV L 185, 15.7.1988., 9. lpp.

[16] OV L 255, 18.10.1968. 23. lpp.

[17] OV L 315, 26.11.1985., 11. lpp.

[18] OV L 224, 18.8.1990., 13. lpp.

[19] OV L 116, 8.5.1990., 24. lpp.

[20] OV L 140, 1.6.1990., 123. lpp.

[21] OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

[22] OV L 94, 28.4.1970., 13. lpp.

[23] OV L 185, 15.7.1988., 1. lpp.

[24] OV L 255, 18.10.1968., 23. lpp.

[25] OV L 255, 18.10.1968., 23. lpp.

[26] OV L 26, 31.1.1977., 78. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

SLIMĪBU SARAKSTS

1. grupa

Endēmiskās slimības, uz kurām attiecas obligāti vai brīvprātīgi kontroles un/vai izskaušanas pasākumi ganāmpulkos

- Govju tuberkuloze

- Govju bruceloze

- IBR/IPV(infekciozais liellopu rinotraheīts/infekcionais pustulozais vulvovaginīts)(AI + embriju skaits)

- Aitu un kazu bruceloze (B. melitensis)

- Govju enzootiskā leikoze (EBL)

- Aujeski slimība

- Salmonella pullorum

- Salmonella gallinarum

- Liesas sērga

- Maedi/Visna un CAEV

- IBR/IPV (cita veida pasākumi)

- Paratuberkuloze (Johnes disease)

- Mycoplasma gallisepticum

2. grupa

Zoonozes vai epizootijas, kas nav iekļautas citur

- Trakumsērga

- Ehinokokoze

- Govju spongiozā encefalopātija (GSE) vai cita lēni progresējoša slimība

--------------------------------------------------

Augša