Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31990D0258

Komisijas Lēmums (1990. gada 10. maijs) par tīršķirnes vaislas aitu un kazu, to spermas, olšūnu un embriju zootehniskajiem sertifikātiem

OV L 145, 8.6.1990., 39./47. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 224 - 233
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 224 - 233
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 80 - 88
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 4 - 12
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 4 - 12
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 058 Lpp. 7 - 15

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/258/oj

31990D0258Oficiālais Vēstnesis L 145 , 08/06/1990 Lpp. 0039 - 0047
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0224
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0224


Komisijas lēmums

(1990. gada 10. maijs)

par tīršķirnes vaislas aitu un kazu, to spermas, olšūnu un embriju zootehniskajiem sertifikātiem

(90/258/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 30. maija direktīvu 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitu un kazu audzēšanu [1] un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā direktīvas 89/361/EEK 6. pantā ir paredzēts, ka Komisijai saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību ir jānosaka zootehniskais sertifikāts, ko dalībvalstis var prasīt tīršķirnes vaislas aitu un kazu, to spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai;

tā kā ir jāprecizē zootehniskajā sertifikātā iekļaujamie dati;

tā kā praktisku iemeslu dēļ būtu jāpieņem paraugsertifikāts un jāizklāsta nosacījumi, kurus, ievērojot datus par tīršķirnes vaislas aitām un kazām, to spermu, olšūnām un embrijiem, var ierakstīt pavaddokumentos;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Pastāvīgās zootehnikas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Tīršķirnes vaislas aitu un kazu zootehniskajā sertifikātā ir paredzēti šādi konkrēti dati:

- izdevējiestāde,

- ciltsgrāmatas nosaukums,

- ciltsgrāmatas ieraksta numurs,

- izdošanas datums,

- identifikācijas sistēma,

- identifikācija,

- dzimšanas datums,

- šķirne,

- dzimums,

- audzētāja vārds un uzvārds, un adrese,

- īpašnieka vārds un uzvārds, un adrese,

- raduraksti:

Tēvs Tēva tēvs Tēva māte Ciltsgrāmatas numurs | Ciltsgrāmatas numurs Ciltsgrāmatas numurs Māte Mātes tēvs | Mātes māte Ciltsgrāmatas numurs Ciltsgrāmatas numurs Ciltsgrāmatas numurs |

2. Sertifikātā uzrāda produktivitātes pārbaužu rezultātus un atjauninātos rezultātus, ieskaitot dzīvnieka un viņa vecāku un vecvecāku izcelsmi, ģenētiskās vērtības novērtējumu, ja tie ir noteikti saskaņā ar Komisijas Lēmumu 90/256/EEK [2].

2. pants

1. pantā minētos konkrētos datus var uzrādīt:

1. Sertifikātā, kas atbilst I pielikuma paraugam.

2. Pavaddokumentos par tīršķirnes vaislas aitām vai kazām, kad kompetenta iestāde apliecina, ka 1. pantā precizētie konkrētie dati ir ietverti dokumentos, ievēro šādu formulējumu:

"Apakšā parakstījies apliecina, ka šajos dokumentos ir iekļauti Komisijas Lēmuma 90/258/EEK 1. pantā minētie konkrētie dati."

3. pants

Tīršķirnes vaislas aitu un kazu spermas zootehniskajā sertifikātā min šādus konkrētus datus:

- visus 1. pantā minētos datus par donorteķi vai āzi un gadījumā, ja runa ir par piena šķirnēm, arī tā asinsgrupu vai tādas pārbaudes rezultātus, kas dod līdzvērtīgas zinātniskas garantijas,

- informāciju, kas ļauj identificēt spermu, tās ievākšanas datumu un spermas ievācēja centra nosaukumu un adresi, un saņēmēja vārdu un uzvārdu, un adresi.

4. pants

3. pantā minētos konkrētos datus var uzrādīt:

1. Sertifikātā, kas atbilst II pielikuma paraugam.

2. Pavaddokumentos par tīršķirnes vaislas aitām vai kazām, kad kompetenta iestāde apliecina, ka 3. pantā precizētie konkrētie dati ir ietverti dokumentos, ievērojot šādu formulējumu:

"Apakšā parakstījies apliecina, ka šajos dokumentos ir iekļauti Komisijas Lēmuma 90/258/EEK 3. pantā minētie konkrētie dati."

5. pants

1. Tīršķirnes vaislas aitu un kazu olšūnu zootehniskajā sertifikātā min šādus konkrētus datus:

- visus 1. pantā minētos datus par sieviešu kārtas donoraitu vai kazu,

- informāciju, kas ļauj identificēt olšūnu, tās ievākšanas datumu un olšūnas ievācēja centra nosaukumu un adresi, un saņēmēja vārdu un uzvārdu, un adresi.

2. Ja pajetē ir vairāk par vienu olšūnu, tas ir skaidri jākonstatē un visām olšūnām ir jābūt vienas izcelsmes olšūnām.

6. pants

5. pantā minētos konkrētos datus var uzrādīt:

1. Sertifikātā, kas atbilst III pielikuma paraugam.

2. Pavaddokumentos par tīršķirnes vaislas aitām vai kazām, kad kompetenta iestāde apliecina, ka 5. pantā precizētie konkrētie dati ir ietverti dokumentā, ievērojot šādu formulējumu:

"Apakšā parakstījies apliecina, ka šajos dokumentos ir iekļauti Komisijas Lēmuma 90/258/EEK 5. pantā minētie konkrētie dati."

7. pants

1. Tīršķirnes vaislas aitu un kazu embriju zootehniskajā sertifikātā min šādus konkrētus datus:

- visus 1. pantā minētos datus par sieviešu kārtas donoraitu vai kazu un visus 3. panta pirmajā ievilkumā konkretizētos datus par donorteķi un āzi,

- informāciju, kas ļauj identificēt embrijus, apsēklošanas vai apaugļošanas datumu, ievākšanas datumu un embriju ievācēja centra nosaukumu un adresi, un saņēmēja vārdu un uzvārdu, un adresi.

2. Ja pajetē ir vairāk par vienu embriju, tas ir skaidri jākonstatē un visiem embrijiem ir jābūt vienas izcelsmes embrijiem.

8. pants

7. pantā minētos konkrētos datus var uzrādīt:

1. Sertifikātā, kas atbilst IV pielikuma paraugam.

2. Pavaddokumentos par tīršķirnes vaislas aitām vai kazām, kad kompetenta iestāde apliecina, ka 7. pantā precizētie konkrētie dati ir ietverti dokumentos, ievērojot šādu formulējumu:

"Apakšā parakstījies apliecina, ka šajos dokumentos ir iekļauti Komisijas Lēmuma 90/258/EEK 7. pantā minētie konkrētie dati."

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Ray Mac Sharry

[1] OV L 153, 6.6.1989., 30. lpp.

[2] OV L 145, 8.6.1990., 35. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša