EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31987D0095

Padomes Lēmums (1986. gada 22. decembris) par standartizāciju informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā

OV L 36, 7.2.1987., 31./37. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 105 - 111
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 105 - 111
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 223 - 229
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 223 - 229

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2012; Atcelts ar 32012R1025 . Jaunākā konsolidētā versija: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/95/oj

31987D0095

Padomes Lēmums (1986. gada 22. decembris) par standartizāciju informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā

Oficiālais Vēstnesis L 036 , 07/02/1987 Lpp. 0031 - 0037
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 16 Lpp. 0105
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 16 Lpp. 0105
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 236 - 242


Padomes Lēmums

(1986. gada 22. decembris)

par standartizāciju informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā

(87/95/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā informācijas tehnoloģiju nozarē piemērojamiem standartiem un pasākumiem, kas vajadzīgi to sagatavošanai, jo īpaši jāņem vērā

- tehnisko specifikāciju sarežģītība un vajadzīgā precizitāte, lai nodrošinātu informācijas un datu apmaiņu un saskaņotu sistēmu darbību,

- vajadzība nodrošināt standartu publicēšanu nekavējoties, lai nepamatota kavēšanās neradītu tekstu ātru novecošanu, kuru apsteidz tehnoloģijas attīstība,

- vajadzība veicināt starptautisku standartu piemērošanu informācijas un datu apmaiņai, lai tādējādi nodrošinātu to uzticamību no praktiskās īstenošanas viedokļa,

- standartizācijas ekonomiskā nozīme, veicinot Kopienas tirgus veidošanu šajā jomā;

tā kā Direktīva 83/189/EEK [3] ļauj Komisijai, dalībvalstīm un standartizācijas iestādēm saņemt informāciju par standartizācijas iestāžu nolūku sastādīt vai grozīt standartu, un, turpretī, saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, Komisija var noteikt standartizācijas darba uzdevumus, kas izraisa kopēju interesi, kas jāveic kopīgi un sākotnējā stadijā;

tā kā minētā direktīva neietver visus noteikumus, kas nepieciešami, lai īstenotu Kopienas standartizācijas politiku informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā;

tā kā pieaugošais savstarpējais tehniskais pārklājums dažādās standartizācijas jomās, jo īpaši informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā attaisno ciešu standartizācijas iestāžu sadarbību, lai strādātu ar kopēju interesi izraisošiem jautājumiem;

tā kā Komisija nesen noslēgusi nolīgumus saistībā ar savstarpējās saprašanās memorandu, ko parakstījusi Eiropas Pasta un telekomunikāciju pārvalžu konference (CEPT) un kurus vispārējo vadlīniju kontekstā apstiprinājusi kopīgā standartizācijas organizācija, Eiropas Standartizācijas komiteja/Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CEN/CENELEC);

tā kā Direktīva 86/361/EEK [4] izklāsta programmas darbam ar vispārējām tehniskām specifikācijām šai nozarei (atbilstīgi Eiropas telekomunikāciju standartiem (NET)), apspriežoties ar Eiropas Pasta un telekomunikāciju pārvalžu konferenci, un vajadzības gadījumā ar Eiropas Standartizācijas komiteju un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteju;

tā kā valsts iepirkumu jomā tiek veicināts tas, ka arvien plašāk tiek pieņemtas atklātās sistēmas informācijas apmaiņai un datu apmaiņas standarti, pateicoties to pārmērīgumam iepirkumos;

tā kā nepieciešams uzticēt komitejai pienākumu palīdzēt Komisijai lēmumā noteikto mērķu un darbību izpildē un vadībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Šajā lēmumā

1) "tehniskās specifikācijas" ir specifikācijas, kas ietvertas dokumentā, kurš uzskaita izstrādājumam nepieciešamās īpašības, piemēram, kvalitātes līmeni, veiktspēju, drošību vai izmērus, to skaitā prasības, kas piemērojamas izstrādājumam attiecībā uz terminoloģiju, simboliem, testiem un testa metodēm, iepakojumu, marķējumu vai etiķetēšanu;

2) "vispārējas tehniskās specifikācijas" ir tehniskās specifikācijas, kas noteiktas, lai panāktu vienotu piemērošanu visās Kopienas dalībvalstīs;

3) "standarts" ir tehniska specifikācija, ko atkārtotai vai ilgstošai piemērošanai apstiprinājusi atzīta standartizācijas iestāde, bet kura ievērošana nav obligāta;

4) "starptautisks standarts" ir standarts, ko pieņēmusi atzīta starptautisko standartu iestāde;

5) "starptautiskā standarta projekts (DIS)" ir standarta projekts, ko pieņēmusi atzīta starptautisko standartu iestāde;

6) "starptautiska tehniskā specifikācija telekomunikācijās" ir tehniska specifikācija vienai vai vairākām izstrādājuma īpašībām, kuras iesaka tādas organizācijas, kā Starptautiskā telefona un telegrāfa konsultatīvā komiteja (CCITT) vai CEPT;

7) "Eiropas standarts" ir standarts, kas ir apstiprināts saskaņā ar to standartizācijas iestāžu statūtiem, ar kurām Kopiena ir noslēgusi nolīgumus;

8) "Eiropas pagaidu standarts" ir standarts, kas pieņemts ar attiecīgu norādi (EPS) saskaņā ar to standartizācijas iestāžu tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem Kopiena ir noslēgusi nolīgumus;

9) "funkcionālais standarts" ir standarts, kas izstrādāts, lai iegūtu kompleksu funkciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sistēmu sadarbspēju, un vispārīgi tas iegūts, apvienojot vairākus pastāvošos atsauces standartus, un pieņemts saskaņā ar standartizācijas iestāžu tiesību aktu noteikumiem;

10) "funkcionālā specifikācija" ir specifikācija, kura telekomunikāciju jomā nosaka viena vai vairāku atvērto sistēmu sadarbības standartu piemērošanu, pēc īpaša pieprasījuma komunikācijai starp informācijas tehnoloģiju sistēmām (tādu organizāciju kā Starptautiskā telefona un telegrāfa konsultatīvā komiteja (CCITT) vai CEPT ieteiktie standarti);

11) "tehniskie noteikumi" ir tehniskās specifikācijas, to skaitā atbilstošie administratīvie noteikumi, kuru ievērošana ir obligāta, de jure vai de facto, realizācijas vai izmantošanas gadījumā dalībvalstī vai tās nozīmīgā daļā, izņemot tās, kuras noteikušas vietējās iestādes;

12) "atbilstības sertificēšana" ir darbība, ar kuru izstrādājuma vai pakalpojuma atbilstība noteiktiem standartiem vai citām tehniskām specifikācijām tiek apstiprināta ar sertifikātu vai atbilstības zīmi;

13) "informācijas tehnoloģijas" ir sistēmas, iekārtas, sastāvdaļas un programmatūra, kas nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas iegūšanu, apstrādi un uzglabāšanu visās cilvēku darbības jomās (mājās, birojā, rūpnīcā utt.), kuru piemērošanai parasti nepieciešama elektronikas vai līdzīgas tehnoloģijas izmantošana;

14) "valsts iepirkumi" ir šādi iepirkumi:

- Direktīvas 77/62/EEK 1. pantā [5] minētie,

- tādi, kas noslēgti iekārtu piegādei, kas saistītas ar informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijām, neatkarīgi no pasūtījumu veikušās iestādes darbības jomas;

15) "telekomunikācijas iestādes" ir atzītas iestādes vai privāti uzņēmumi Kopienā, kuri piedāvā publiskos telekomunikāciju pakalpojumus.

2. pants

Lai veicinātu standartizāciju Eiropā, standartu sagatavošanu un piemērošanu informācijas tehnoloģiju jomā un funkcionālo specifikāciju telekomunikāciju jomā, Kopienas līmenī, saskaņā ar 3. panta 2. punktu un 4. pantu jāīsteno šādi pasākumi:

a) regulāra, vismaz ikgadēja, standartizācijas prioritāro prasību noteikšana, pamatojoties uz starptautiskiem standartiem, starptautiskiem pagaidu standartiem vai līdzvērtīgiem dokumentiem, ar mērķi sagatavot darba programmas tādu Eiropas standartu un funkcionālo specifikāciju izstrāde, lai nodrošinātu informācijas un datu apmaiņu un sistēmu savstarpēju izmantošanu;

b) pamatojoties uz starptautiskajiem standartizācijas pasākumiem,

- Eiropas standartizācijas iestādes un specializētās tehniskās iestādes informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju sektorā tiek aicinātas izveidot Eiropas standartus, Eiropas eksperimentālos standartus vai telekomunikāciju funkcionālas specifikācijas, nepieciešamības gadījumā, izmantojot pagaidu vai funkcionālos standartus, lai nodrošinātu vajadzīgo precizitāti, kas nepieciešama informācijas un datu apmaiņas un sistēmas savstarpējas izmantošanas lietotājiem. Šādas iestādes pamato savu darbu uz starptautiskiem standartiem, pagaidu starptautiskiem standartiem vai starptautiskām tehniskām specifikācijām telekomunikācijās. Ja starptautisks standarts, pagaidu starptautiskais standarts vai starptautiska telekomunikāciju tehniskā specifikācija, piedāvā skaidrus vienotas piemērošanas noteikumus, šie noteikumi jāpieņem Eiropas standartā, Eiropas pagaidu standartā vai telekomunikāciju funkcionālajā specifikācijā nemainīti. Tikai tad, ja šādu skaidru noteikumu nav starptautiskajos standartos, pagaidu starptautiskajos standartos un starptautiskajās telekomunikāciju tehniskajās specifikācijās, tiks rakstīts Eiropas standarts, Eiropas eksperimentālais standarts vai starptautiskās telekomunikāciju tehniskās specifikācijas, lai, vajadzības gadījumā, noskaidrotu starptautiskos standartus, pagaidu starptautiskos standartus vai starptautiskās telekomunikāciju tehniskās specifikācijas, vienlaicīgi noskaidrojot novirzes no tiem,

- šīs pašas iestādes tiek aicinātas sagatavot tehniskās specifikācijas, kas varētu kalpot par pamatu Eiropas standartiem vai Eiropas eksperimentālajiem standartiem, ja nav pieņemtu starptautisko standartu informācijas un datu apmaiņai un sistēmu savstarpējai izmantošanai, vai arī, lai veicinātu to izveidi;

c) pasākumi, lai veicinātu standartu un funkcionālo specifikāciju piemērošanu, jo īpaši koordinējot dalībvalstu darbības šādās jomās:

- izstrādājumu un pakalpojumu atbilstības pārbaude standartiem un funkcionālajām specifikācijām, pamatojoties uz norādītajām testu prasībām;

- standartu un funkcionālo specifikāciju atbilstības sertificēšana saskaņā ar pienācīgi saskaņotām procedūrām;

d) to standartu un funkcionālo specifikāciju piemērošanas veicināšana, kuri attiecas uz informācijas tehnoloģijām un telekomunikācijām valsts sektora pasūtījumos un tehniskajos noteikumos.

3. pants

1. Īpaši mērķi ierosinātajiem pasākumiem aprakstīti šā lēmuma pielikumā.

2. Šis lēmums attiecas uz

- standartiem informācijas tehnoloģiju jomā, kā minēts 5. pantā,

- funkcionālās specifikācijas pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti īpaši valsts telekomunikāciju tīkliem informācijas un datu apmaiņai starp informācijas tehnoloģiju sistēmām.

3. Šis lēmums neattiecas uz

- tehniskajām specifikācijām termināliekārtām, kas pieslēgtas valsts telekomunikāciju tīkliem, kas minēti Direktīvā 86/361/EEK,

- iekārtu specifikācijām, kas pašas par sevi veido jebkuru telekomunikāciju tīklu daļu.

4. pants

Nosakot standartizācijas prasības, izstrādājot standartizācijas darba programmu un sagatavojot funkcionālās specifikācijas, Komisija jo īpaši atsaucas uz informāciju, kas tai darīta zināma saskaņā ar Direktīvu 83/189/EEK.

Komisija, apspriedusies ar 7. pantā minēto Komiteju, uzdod tehnisko darbu kompetentajām Eiropas standartizācijas iestādēm vai specializētajām tehniskajām iestādēm (CEN, CENELEC un CEPT), nepieciešamības gadījumā tām pieprasot izstrādāt atbilstīgos Eiropas standartus un funkcionālās specifikācijas. Šīm organizācijām dotās pilnvaras attiecināmas uz nolīgumu ar Komiteju, kas paredzēts Direktīvas 83/189/EEK 5. pantā, saskaņā ar minētajā direktīvā paredzēto kārtību. Netiek izsniegti pilnvarojumi, kas pārklājas ar jebkuru darba programmu daļu, kas sākta vai izveidota saskaņā ar Direktīvu 86/361/EEK.

5. pants

1. Ņemot vērā atšķirības pastāvošajās attiecīgo valstu procedūrās, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atsauci uz

- Eiropas standartiem vai Eiropas eksperimentālajiem standartiem, kā minēts 2.b pantā,

- starptautiskajiem standartiem, ja tos atzinusi līgumslēdzēju iestāžu valsts; lai nodrošinātu, ka valsts iepirkumos,

kas attiecas uz informācijas tehnoloģijām, šie standarti tiek izmantoti par pamatu informācijas un datu apmaiņai, kā arī sistēmu savstarpējai izmantošanai.

2. Lai nodrošinātu pilnīgu saderību, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai panāktu to, ka to telekomunikāciju iestādes izmanto funkcionālās specifikācijas kā pieeju savas valsts telekomunikāciju tīkliem attiecībā uz tiem pakalpojumiem, kas īpaši paredzēti informācijas un datu apmaiņai starp informācijas tehnoloģiju sistēmām, kuras izmanto 1. punktā minētos standartus.

3. Piemērojot šo pantu, jāņem vērā šādi še turpmāk izklāstītie apstākļi, kas varētu attaisnot to, ka izmanto citus standartus un specifikācijas, kas nav minētas šajā lēmumā:

- ja vajadzīgs, lai esošās sistēmas turpinātu darboties bez pārtraukuma, tomēr tikai atbilstīgi skaidri definētām un pieņemtām stratēģijām, lai vēlāk pārietu uz starptautiskām vai Eiropas normām vai darbības specifikācijām,

- ja projekti ir patiešām novatoriski,

- ja attiecīgais standarts vai tā funkcionālā specifikācija ir tehniski neatbilstīga tās mērķim, pamatojoties uz to, ka tā nenodrošina pienācīgus līdzekļus informācijas un datu apmaiņas vai sistēmu savstarpējas izmantošanas panākšanai, vai, ja pastāvošie līdzekļi (to skaitā testēšana) nepanāk apmierinošu izstrādājuma atbilstību standartam vai funkcionālajai specifikācijai, vai, Eiropas pagaidu standartu gadījumā, tiem trūkst nepieciešamās piemērošanas stabilitātes. Citām dalībvalstīm jābūt iespējai parādīt 7. pantā minētajai Komitejai, ka standartam atbilstošās iekārtas tiek izmantotas apmierinoši un ka šī izņēmuma pieļaušana nav bijusi attaisnota,

- ja pēc rūpīgas tirgus izpētes konstatē, ka ir svarīgi iemesli saistībā ar izmaksu lietderību padara nelietderīgu attiecīgā standarta vai funkcionālās specifikācijas izmantošanu. Tie būs pieejami citām dalībvalstīm, lai demonstrētu 7. pantā minētajai Komitejai, ka standartam atbilstošās iekārtas tiek izmantotas apmierinoši, ar parastiem komerciāliem noteikumiem, un ka šī izņēmuma pieļaušana nebija attaisnota.

4. Papildus dalībvalstis var pieprasīt atsauci uz pagaidu starptautiskiem standartiem, pamatojoties uz tiem pašiem iemesliem kā 1. punktā.

5. Līgumslēdzējas iestādes, pamatojoties uz 3. punktu, dokumentē savas rīcības iemeslus, ja iespējams, sākotnējā piedāvājuma dokumentācijā, kas izsniegta saistībā ar šo iepirkumu, un visos gadījumos dokumentē šos iemeslus savos iekšējos dokumentos, un pēc pieprasījuma sniedz šādu informāciju uzņēmumiem, kas piedalās izsolē, un 7. pantā minētajai Komitejai, vienlaikus ievērojot komerciālo konfidencialitāti. Jānodrošina arī iespēja iesniegt sūdzības par 3. punktā minēto atkāpju izmantošanu tieši Komisijai.

6. Komisijai jānodrošina, ka šī panta noteikumi tiek piemēroti visu Kopienas projektu un programmu gadījumos, to skaitā valsts iepirkumos, kurus finansē no Kopienas budžeta.

7. Līgumslēdzējas iestādes vajadzības gadījumā var piemērot citas specifikācijas līgumiem, kuru vērtība nepārsniedz 100000 ECU, ar nosacījumu, ka šie iepirkumi neliedz izmantot standartus, kas minēti 1. un 2. punktā jebkurā līgumā, kura vērtība pārsniedz šajā punktā minēto summu. Izņēmuma nepieciešamība vai šajā punktā noteiktais robežlielums tiks pārskatīts triju gadu laikā pēc šā lēmuma piemērošanas uzsākšanas.

6. pants

Sastādot vai grozot tehniskos noteikumus jomās, kas nav ietvertas šajā lēmumā, dalībvalstis atsaucas uz 5. pantā minētajiem standartiem, ja vien tie attiecīgā veidā atbilst regulas tehniskajām specifikācijām.

7. pants

1. Padomdevēja komiteja, saukta "Vecāko amatpersonu grupa informācijas tehnoloģiju jomas standartizācijai" palīdz Komisijai saskaņā ar tās noteiktajiem mērķiem un ar šo lēmumu paredzēto darbību vadību. To veido dalībvalstu iecelti pārstāvji, kuri var lūgt ekspertu vai padomdevēju palīdzību, tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Telekomunikāciju jautājumus izskata kompetentā komiteja, "Augstāko ierēdņu grupa telekomunikāciju jomā", kas paredzēta ar Direktīvas 86/361/EEK 5. pantu.

2. Komisija apspriežas ar Komiteju, nosakot Kopienas prioritātes, īstenošanas pasākumus, kas minēti pielikumā, risinot jautājumus saistībā ar standartu atbilstības pārbaudēm, kontrolējot 5. panta un citu nosacījumu īstenošanu, kas attiecas uz standartizāciju informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā vai citās jomās, kuras pārklājas ar iepriekšminēto. Tā apspriežas ar Komiteju arī par 8. pantā minēto pārskatu.

3. Komisija ar Direktīvas 83/189/EEK 5. pantā minēto Komiteju koordinē komiteju darbības, jo īpaši, ja pastāv iespējama prasību pārklāšanās Eiropas standartizācijas iestādēm, saskaņā ar šo lēmumu un minēto direktīvu.

4. Pēc priekšsēdētāja vai dalībvalsts pieprasījuma jebkuru jautājumu saistībā ar šī lēmuma īstenošanu var iesniegt Komitejai.

5. Komiteja sanāk vismaz divas reizes gadā.

6. Komiteja apstiprina savu reglamentu.

7. Sekretariāta pakalpojumus Komitejai nodrošina Komisija.

8. pants

Reizi divos gados Komisija iesniedz darba pārskatu Eiropas Parlamentam un Padomei par standartizācijas pasākumiem informāciju tehnoloģiju sektorā. Šis pārskats attiecas uz Kopienā pieņemto izpildes kārtību, sasniegtajiem rezultātiem, šo rezultātu piemērošanu valsts iepirkumos un valsts tehniskajos noteikumos, un jo īpaši to praktisko pielietojumu sertificēšanā.

9. pants

Šis lēmums neierobežo Direktīvas 83/189/EEK un Direktīvas 86/361/EEK piemērošanu.

10. pants

Šis lēmums stājas spēkā vienu gadu pēc datuma, kad tas publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1986. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Shaw

[1] OV C 36, 17.2.1986., 55. lpp.

[2] OV C 303, 25.11.1985., 2. lpp.

[3] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[4] OV L 217, 5.8.1986., 21. lpp.

[5] OV L 13, 15.1.1977., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

STANDARTIZĀCIJAS PASĀKUMI INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UN TELEKOMUNIKĀCIJU JOMĀ

1. Mērķi

a) sekmēt integrāciju iekšējā Kopienas tirgū informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju sektorā;

b) uzlabot Kopienas ražotāju starptautisko konkurētspēju, veicinot lielāku tirgus apgrozījumu Kopienā iekārtām, kas ražotas atbilstīgi atzītiem Eiropas un starptautiskiem standartiem;

c) veicināt informācijas apmaiņu visā Kopienā, samazinot šķēršļus, ko rada neatbilstība standartu neesamības dēļ vai to neprecizitātes dēļ;

d) nodrošināt, ka tiek ņemtas vērā lietotāju prasības, dodot lietotājiem lielāku brīvību sistēmu komplektēšanā tādā veidā, kas garantē darbības atbilstību, un attiecīgi, labāku darbību ar zemākām izmaksām;

e) veicināt standartu un funkcionālo specifikāciju piemērošanu valsts līgumos.

2. Veicamo pasākumu un darbību apraksts

2.1. Darba programmu izveide un prioritāšu noteikšana

Darba programmas izstrāde un prioritāšu noteikšana, ņemot vērā Kopienas prasības un šo darbību ekonomisko ietekmi no lietotāju, ražotāju un telekomunikāciju pārvalžu viedokļa. Šajā līmenī veicamie uzdevumi jo īpaši var būt šādi.

2.1.1. Detalizētas informācijas vākšana, pamatojoties uz valsts un starptautisku programmu bāzes, šādas informācijas pasniegšana tādā formā, kas veicina salīdzinošu analīzi un pārskatu sagatavošanu, kas nepieciešami Komitejas darbam.

2.1.2. Šīs informācijas izplatīšana, prasību izpēte un ieinteresēto pušu pārrunas.

2.1.3. Darba programmu sinhronizācija ar starptautiskiem standartizācijas pasākumiem.

2.1.4. Darba programmu vadība.

2.1.5. Pārskatu sagatavošana par darbību īstenošanu un īstenošanas praktiskajiem rezultātiem.

2.2. Standartizācijas pasākumu īstenošana informācijas tehnoloģiju jomā

Darba programmu izpilde rada nepieciešamību īstenot virkni pasākumu, atbildību par kuriem parasti uztic CEN/CENELEC un CEPT, un kuri parasti atbilst dažādām darbības fāzēm un ir jāpabeidz, lai nodrošinātu standartu uzticamību.

Šie pasākumi var būt šādi.

2.2.1. Starptautisko standartu precizējumi ar mērķi atbrīvoties no neskaidrībām un izvēlēm, kas deformē standartu funkciju, kas radīti, lai garantētu informācijas apmaiņu un saskaņotu sistēmu darbību.

2.2.2. Eksperimentālo standartu pagaidu variantu pieņemšana gadījumos, kas attaisnojami ar pārmērīgu starptautisko procedūru vai standartu kavēšanos, kas nepieciešami Kopienas kontekstā starptautisko standartu trūkuma dēļ.

2.2.3. Nosacījumu definēšana, kas jāizpilda, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību standartam.

2.2.4. Testu standartu vai testu specifikāciju, kas iekļauti standartos, un organizatorisko procedūru un struktūru, kas veicina testu laboratoriju atbilstības pārbaudes sagatavošana, lai pārbaudītu atbilstību šiem standartiem uz pienācīgi harmonizēta pamata.

2.3. Pasākumi, kas skar telekomunikāciju sektoru

Standartizācijas pasākumi, kuri attiecas uz telekomunikāciju sektoru var būt divu veidu pasākumi:

- pagaidu funkcionālo specifikāciju izveide, kas pamatota uz starptautiskiem vai Eiropas standartiem/specifikācijām, ja tādi pastāv, lai nodrošinātu piekļuvi valsts telekomunikāciju tīkliem un veiktu pakalpojumus, kas īpaši paredzēti informācijas tehnoloģijas sistēmu informācijas un datu apmaiņai. Šis tehniskais darbs ir saskaņošanas pasākumu daļa, kas tiks veikti telekomunikāciju sektorā, un ir uzticēti CEPT, saskaņā ar Direktīvā 86/361/EEK aprakstīto procedūru,

- informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā veicamais darbs prasa ciešāku kompetento tehnisko iestāžu sadarbību (piemēram, CEN/CENELEC, CEPT). Tam būtu jāpaaugstina konverģences līmenis, lai standarti un funkcionālās specifikācijas varētu pielietot tik daudzos veidos, cik iespējams un saskaņoti, kā noteikts Direktīvas 83/198/EEK aprakstītajā procedūrā.

2.4. Papildu pasākumi

Šīs programmas daļā ir šādi pasākumi:

2.4.1. Īpaši metroloģiski pasākumi, kas attiecas uz

- testēšanas un apstiprināšanas instrumentu un formālās aprakstīšanas tehnikas attīstības veicināšanu,

- atbalstu atsauces gadījumos, jo īpaši piemērošanas gadījumos, kad pieteikumā vajadzīgi funkcionāli standarti, kas balstās uz vairāku standartu kombināciju.

2.4.2. Rokasgrāmatu sagatavošanas veicināšana, sniedzot vadlīnijas standartu piemērošanai galējam patērētājam.

2.4.3. Saskaņotas darbības demonstrējuma veicināšana, kas panākta standartu piemērošanas rezultātā. Šī pasākuma galvenais mērķis ir veikt testu un pārbaudīt metroloģijas kontroles ierīces, kas definētas 2.4.1. pantā, kas pieejamas izmantošanai dažādos projektos, kā arī nodrošināt, ka attīstības standarti tiek pārbaudīti.

2.4.4. Tādu pasākumu veicināšana, kas pārsniedz rūpnieciskās standartizācijas robežas, ir atkarīga no nolīgumiem, kas noslēgti konkrētās profesionālās darbību sfērās un veicina efektīvu informācijas apmaiņu (ceļošanas biroja darījumi, naudas darījumu automatizācija, muitas dokumentu pārveidošana elektroniskā formā, robotika, biroja automatizācija, mikroinformātika u.c.).

2.4.5. Pētījumi un projekti, kas attiecas tieši uz standartizāciju informācijas tehnoloģiju jomā.

3. Pasākumi, kas attiecas uz standartu piemērošanu valsts iepirkumiem

Visefektīvāko metožu noteikšana, lai nodrošinātu ātru standartu un tehnisko specifikāciju piemērošanu, patreizējā lēmuma kontekstā, nodrošinot piemērotu saistību ar Direktīvu 77/62/EEK [1].

[1] OV L 13, 15.1.1977., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša