EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31980D0755

Odločba Komisije z dne 17. julija 1980 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena žit

UL L 207, 9.8.1980, str. 37–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 030 str. 71 - 71
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 018 str. 287 - 287
portugalska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 018 str. 287 - 287
finska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 012 str. 85 - 85
švedska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 012 str. 85 - 85
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 004 str. 208 - 208
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 003 str. 211 - 211
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 003 str. 211 - 211
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 026 str. 22 - 22

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 11/03/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/755/oj

31980D0755Uradni list L 207 , 09/08/1980 str. 0037 - 0037
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0085
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 30 str. 0071
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0085
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 18 str. 0287
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 18 str. 0287


Odločba Komisije

z dne 17. julija 1980

o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena žit

(80/755/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/692/EGS [2], in zlasti zadnjega stavka člena 10(1)(a) Direktive,

ker semena žit načeloma ni mogoče dati na trg, če embalaža ni označena z uradno etiketo v skladu z določbami Direktive 66/402/EGS;

ker se lahko na podlagi navedenih določb odobri neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov na podlagi vzorca, predpisanega za etikete, neposredno na embalažo;

ker je treba tako odobritev dodeliti pod določenimi pogoji, ki zagotavljajo odgovornost organov za potrjevanje;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semena in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice so pod pogoji iz odstavka 2 pooblaščene, da predvidijo tiskanje pod uradnim nadzorom predpisanih podatkov na embalažo semena žit kategorij "osnovno seme" in "certificirano seme".

2. V zvezi s pooblastilom, dodeljenim v odstavku 1, veljajo naslednji pogoji:

(a) predpisani podatki se neizbrisno natisnejo ali odtisnejo na embalažo;

(b) postavitev in barva natisa ali odtisa morata biti v skladu z vzorcem etikete, ki se uporablja v zadevni državi članici;

(c) od predpisanih podatkov se natisnejo ali odtisnejo vsaj tisti, ki so zahtevani v Prilogi IV, (A)(a)(3.3a) in (6) Direktive 66/402/EGS, takrat ko se vzamejo vzorci v skladu s členom 7(2) zgoraj navedene direktive; tiskanje ali odtis se opravi uradno ali pod uradnim nadzorom;

(d) poleg predpisanih podatkov mora imeti vsaka embalaža uradno določeno individualno serijsko številko, ki jo neizbrisno natisne ali odtisne ali pa perforira podjetje, ki tiska embalažo; to podjetje obvesti organ za potrjevanje o količinah izdane embalaže vključno s serijskimi številkami;

(e) organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah tako označenega semena vključno s številko in vsebino embalaže vsake partije ter serijskimi številkami, navedenimi pod (d);

(f) evidence proizvajalcev nadzira organ za potrjevanje.

Člen 2

Države članice obvestijo Komisijo o pogojih, pod katerimi izvajajo pooblastilo, dodeljeno v člena 1. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. julija 1980

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

[2] UL L 205, 13.8.1979, str. 1.

--------------------------------------------------

Na vrh