EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0491

79/491/EEC: Commission Decision of 17 May 1979 laying down a code and standard rules for the transcription into a machine-readable form of the data of the basic surveys of areas under vines

OJ L 129, 28.5.1979, p. 9–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 82 - 93
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 102 - 113
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 102 - 113
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 228 - 239
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 228 - 239
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 58 - 69
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 85 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 85 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2006; Repealed by 32006D0717 . Latest consolidated version: 10/09/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/491/oj

  The document is unavailable in your User interface language

03/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

85


31979D0491


L 129/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 май 1979 година

относно определяне на код и стандартни правила за преобразуване във форма, подходяща за машинно четене на данните от основните изследвания на площите с лозя

(79/491/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. относно статистическите изследвания за площите с лозя (1), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

като има предвид, че член 4, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 357/79 предвижда, че държавите-членки, които обработват електронно резултатите от техните основни изследвания, следва да представят резултатите във форма, подходяща за машинно четене;

като има предвид, че оборудването, с което Комисията разполага за анализиране на резултатите от статистическите изследвания на площите с лозя и необходимостта от рационалната му употреба изискват установяване на стандартен формат за преобразуване на данните във форма, подходяща за машинно четене на данните, в съответствие с процедурата, предвидена в член 8 от посочения регламент;

като има предвид, че предвидените с настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет за земеделска статистика,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Формата, подходяща за машинно четене, за предаване на данните, предвидени в членове 2 и 5 от Регламент (ЕИО) № 357/79 от тези държави-членки, които обработват електронно резултатите от техните изследвания, е магнитна лента.

Член 2

Кодовете и правилата, определящи преобразуването върху магнитна лента на данните, предвидени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 357/79, са изложени в приложенията към настоящия документ.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 1979 година.

За Комисията

François-Xavier ORTOLI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 54, 5.3.1979 г., стр. 124.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАГНИТНА ЛЕНТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ЕВРОСТАТ НА ДАННИ ОТ ОСНОВНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПЛОЩИ С ЛОЗЯ

(Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

I.   Държавите-членки, които обработват електронно информацията от своите статистически изследвания, следва да представят на Евростат информацията, записана в съответствие с характеристиките, посочени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 357/79, в следната форма:

1.

Информацията следва да се отнася до сумарни данни за земеделските стопанства, ако изследването е изчерпателно (или до екстраполирани общи данни за стопанствата, ако изследването се основава на случайна извадка), а не до отделни стопанства.

2.

Информацията се предава на деветпистова магнитна лента/със стандартен надпис 1 600 BPI (630 байта/см).

3.

Информацията следва да представлява запис с определена дължина, състоящ се от 308 позиции, и следва да бъде записана в EBCDIC Код за разширен бинарен кодиран десетичен обмен.

4.

Първите две полета на всеки запис следва да съдържат информация, позволяваща идентификация. Първото поле (три позиции) определя географската единица, чието систематично подреждане е представено в подробните разпоредби и в приложение II.

5.

Второто поле (две позиции) определя таблицата в списъка с таблици, предвиден в Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета. Систематизирането на тези таблици е представено в подробните разпоредби.

6.

Броят и размерът на полетата във всеки запис варира според таблицата. Ако в някои таблици не са попълнени всичките 308 позиции, записът следва да се допълни с празни пространства.

7.

Информацията се въвежда с дясно подравняване във всяко поле.

8.

Данните, отнасящи се до площите се записват в хектари до два десетични знака с десетична точка.

9.

Държавите-членки имат право на избор на коефициент на разпределяне в блокове информацията на магнитната лента (коефициент на блокуване), а Евростат следва да бъде информиран за това какъв коефициент на блокуване е използван.

10.

Записите се подреждат по географски единици, таблици, категории по размер или сорт, в такъв порядък.

11.

Стандартните административни процедури за предаване на файловете на магнитен запис на Евростат се утвърждават съвместно от Евростат и държавите-членки.

II.   За всяка таблица и за различните полета на всеки запис са посочени:

а)

кодовете, които следва да се използват;

б)

максималният брой цифри, изисквани за съответното поле;

в)

последователното номериране на позициите за различните полета.

ПОДРОБНИ РАЗПОРЕДБИ

Първите две полета на всеки запис съдържат следната информация:

 

Код

Брой цифри

Брой байтове на лентата (записа)

1.   Географска единица

Виж приложение II

3

1 – 3

2.   Таблици

 

2

4 – 5

1

10

 

 

2.1

21

 

 

2.2.

22

 

 

2.3

23

 

 

2.4

24

 

 

2.5

25

 

 

3

30

 

 

4

40

 

 

5 (1)

50

 

 

В списъка по-долу са дадени спецификациите на записа по таблици:

 

Код

Брой цифри

Брой байтове на лентата

ТАБЛИЦА 1

1.1.   Категории размер на площите с лозови насаждения (ха)

 

2

6 – 7

< 0.10

01

 

 

0.10 – < 0.20

02

 

 

0.20 – < 0.30

03

 

 

0.30 – < 0.50

04

 

 

0.50 – < 1

05

 

 

1 – < 2

06

 

 

2 – < 3

07

 

 

3 – < 5

08

 

 

5 – < 10 (2)

11

 

 

10 – < 20 (3)  (2)

12

 

 

20 – < 30 (3)  (2)

13

 

 

≥ 30 (3)  (2)

14

 

 

≥ 10

21

 

 

≥ 5

31

 

 

Всички категории

41

 

 

1.2.   

Общо

Земеделски стопанства

 

7

8 — 14

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

15 — 24

Площ (ха)

 

9

25 — 33

1.3.   

Винени сортове лози

Общо

Земеделски стопанства

 

7

34 — 40

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

41 — 50

Площ (ха)

 

9

51 — 59

Качествени вина, произведени в определени райони

Земеделски стопанства

 

7

60 — 66

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

67 — 76

Площ (ха)

 

9

77 — 85

Други вина

Общо

Земеделски стопанства

 

7

86 — 92

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

93 — 102

Площ (ха)

 

9

103 — 111

От които за спиртни напитки

Земеделски стопанства

 

7

112 — 118

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

119 — 128

Площ (ха)

 

9

129 — 137

1.4.   

Десертни сортове лози

Земеделски стопанства

 

7

138 — 144

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

145 — 154

Площ (ха)

 

9

155 — 163

1.5.   

Засадени подложки за присаждане

Земеделски стопанства

 

7

164 — 170

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

171 — 180

Площ (ха)

 

9

181 — 189

1.6.   

Площи за лозов посадъчен материал

Разсадници

Земеделски стопанства

 

7

190 — 196

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

197 — 206

Площ (ха)

 

9

207 — 215

Маточни лозя

Земеделски стопанства

 

7

216 — 222

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

223 — 232

Площ (ха)

 

9

233 — 241

ТАБЛИЦА 2 (Таблици 2.1 до 2.5)

2.1.   Класове според размера на заетите с лозя площи (ха)

Виж таблица 1

Виж таблица 1

2

6 — 7

2.2.   

Общо

Земеделски стопанства

 

7

8 — 14

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

15 — 24

Площ (ха)

 

9

25 — 33

> 0 – < 10

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

34 — 40

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

41 — 50

Площ (ха)

 

9

51 — 59

10 – < 25

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

60 — 66

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

67 — 76

Площ (ха)

 

9

77 — 85

25 – < 50

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

86 — 92

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

93 — 102

Площ (ха)

 

9

103 — 111

50 – < 75

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

112 — 118

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

119 — 128

Площ (ха)

 

9

129 — 137

75 – < 90

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

138 — 144

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

145 — 154

Площ (ха)

 

9

155 — 163

≥ 90

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

164 — 170

Използвана земеделска площ (ха)

 

10

171 — 180

Площ (ха)

 

9

181 — 189

ТАБЛИЦА 3

3.1.   Класове според размера на заетите с лозя площи

 

 

 

(Виж таблица 1)

Виж таблица 1

2

6 — 7

3.2.   

Общо

Земеделски стопанства

 

7

8 — 14

Общо (ха)

 

9

15 — 23

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

 

9

24 — 32

0

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

33 — 39

Общо (ха)

 

9

40 — 48

Качествени вина, произведини в определен район (ха)

(стойността трябва да бъде 0)

 

9

49 — 57

>0 – < 10

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

58 — 64

Общо (ха)

 

9

65 — 73

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

 

9

74 — 82

10 – < 25

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

83 — 89

Общо (ха)

 

9

90 — 98

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

 

9

99 — 107

25 – < 50

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

108 — 114

Общо (ха)

 

9

115 — 123

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

 

9

124 — 132

50 – < 75

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

133 — 139

Общо (ха)

 

9

140 — 148

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

 

9

149 — 157

75 – < 90

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

158 — 164

Общо (ха)

 

9

165 — 173

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

 

9

174 — 182

90 – < 100

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

183 — 189

Общо (ха)

 

9

190 — 198

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

 

9

199 — 207

100

 

 

 

Земеделски стопанства

 

7

208 — 214

Общо (ха)

 

9

215 — 223

Качествени вина, произведени в определен район (ха)

(равнява се на предишното поле)

 

9

224 — 232

ТАБЛИЦА 4

На запис има по три сорта;

трите сорта са с една и съща структура

 

 

 

4.1.   

ПЪРВИ СОРТ

4.1.1.   

Сорт

Кодовете за сортове са посочени в приложение III

Виж приложение III

4

6 — 9

4.1.2.   

Класове според възрастта

Общо

Площ (ха)

 

9

10 — 18

Възрастов клас 1

Класификация

10

2

19 — 20

Площ (ха)

 

9

21 — 29

Възрастов клас 2

Класификация

20

2

30 — 31

Площ (ха)

 

9

32 — 40

Възрастов клас 3

Класификация

30

2

41 — 42

Площ (ха)

 

9

43 — 51

Възрастов клас 4

Класификация

40

2

52 — 53

Площ (ха)

 

9

54 — 62

Възрастов клас 5

Класификация

41

2

63 — 64

Площ (ха)

 

9

65 — 73

Възрастов клас 6

Класификация

45

2

74 — 75

Площ (ха)

 

9

76 — 84

Възрастов клас 7

Класификация

21

2

85 — 86

Площ (ха)

 

9

87 — 95

Възрастов клас 8

Класификация

22

2

96 — 97

Площ (ха)

 

9

98 — 106

4.2.   

ВТОРИ СОРТ

4.2.1.   Сорт

Виж приложение III

4

107 — 110

4.2.2.   

Класове според възрастта

Общо (ха)

 

9

111 — 119

Възрастов клас 1 до 8

Класификация

 

8 полета по 2

120 — 207

Площ (ха)

 

8 полета по 9

4.3.   

ТРЕТИ СОРТ

4.3.1.   Сорт

Виж приложение III

4

208 — 211

4.3.2.   

Възрастов клас

Общо (ха)

 

9

212 — 220

Възрастов клас 1 до 8

Класификация

 

8 полета по 2

221 — 308

Площ (ха)

 

8 полета по 9

Зоните за всеки сорт на записа следва да се попълват с нула, в случай че не се използват всички категории.

Ако в последния запис има само един сорт (или два сорта), информацията отнасяща се до липсващия сорт (сортове) следва да се посочи с нули (байтове 107 – 308 или 208 – 308).

 

Код

Брой цифри

Брой байтове на лентата

ТАБЛИЦА 5

Общо

 

 

 

5.1.   Площ (ха)

 

9

6 — 14

5.2.   

Качествени вина, произведени в определен район

Общо (ха)

 

9

15 — 23

Клас по добив I

Класификация (4)

 

2

24 — 25

Площ (ха)

 

9

26 — 34

Клас по добив II

Класификация (4)

 

2

35 — 36

Площ (ха)

 

9

37 — 45

Клас по добив III

Класификация (4)

 

2

46 — 47

Площ (ха)

 

9

48 — 56

Клас по добив IV

Класификация (4)

 

2

57 — 58

Площ (ха)

 

9

59 — 67

Клас по добив V

Класификация (4)

 

2

68 — 69

Площ (ха)

 

9

70 — 78

5.3.   

Други вина

Общо (ха)

 

9

79 — 87

Клас по добив I до V

Класификация (4)

 

5 полета по 2

88 — 142

Площ (ха)

 

5 полета по 9


(1)  По отношение на тези таблици, държавите-членки, които обработват електронно данните от техните основни статистически изследвания, е желателно да изпращат на Евростат информацията, предвидена в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета, на магнитна лента.

(2)  За географските единици, използването на една категория размер „> 5 ха“ е по избор за Германия и Люксембург.

(3)  За географските единици, използването на една категория размер „> 10 ха“ е по избор за Франция и Италия.

(4)  Кодовете за тази класификация по добив (брой и граници) ще бъдат въведени впоследствие.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГЕОГРАФСКИ ЕДИНИЦИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 357/79 НА СЪВЕТА

 

Код

ГЕРМАНСКА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА

(Винопроизводителни региони)

010

Ahr

110

Mittelrhein

111

Mosel-Saar-Ruwer

112

Nahe

113

Rheinhessen

114

Rheinpfalz

115

Hessische Bergstraίe

116

Rheingau

117

Württemberg

118

Baden

119

Franken

120

ФРАНЦИЯ

430

Департаменти или групи департаменти

Aude

543

Gard

544

Hérault

545

Lozère

546

Pyrénées-Orientales

547

Var

552

Vaucluse

553

Bouches-du-Rhône

551

Gironde

516

Gers

523

Charente

511

Charente-Maritime

512

Ardèche

532

Aisne

472

Seine-et-Marne

461

Ardennes — Aube — Marne — Haute-Marne

439

Cher — Eure-et-Loir — Indre — Indre-et-Loire — Loir-et-Cher — Loiret

442

Côte-d'Or — Nièvre — Saône-et-Loire — Yonne

444

Meurthe-et-Moselle — Meuse — Moselle — Vosges

445

Bas-Rhin — Haut-Rhin

446

Doubs — Jura — Haute-Saône — Territoire de Belfort

447

Loire-Atlantique — Maine-et-Loire — Sarthe — Vendée

448

Deux-Sèvres — Vienne

401

Dordogne — Landes — Lot-et-Garonne — Pyrénées-Atlantiques

402

Ariège — Aveyron — Haute-Garonne — Lot — Hautes-Pyrénées — Tarn — Tarn-et-Garonne

403

Corrèze — Haute-Vienne

453

Ain — Drôme — Isère — Loire — Rhône — Savoie — Haute-Savoie

404

Cantal — Allier — Haute-Loire — Puy-de-Dôme

455

Alpes-de-Haute-Provence — Hautes-Alpes — Alpes-Maritimes

405

Corse-du-Sud — Haute-Corse

458

ИТАЛИЯ

562

Torino

590

Vercelli

591

Novara

592

Cuneo

593

Asti

594

Alessandria

595

Valle d'Aosta

575

Imperia

596

Savona

597

Genova

598

La Spezia

599

Varese

600

Como

601

Sondrio

602

Milano

603

Bergamo

604

Brescia

605

Pavia

606

Cremona

607

Mantova

608

Bolzano-Bozen

609

Trento

610

Verona

611

Vicenza

612

Belluno

613

Treviso

614

Venezia

615

Padova

616

Rovigo

617

Pordenone

618

Udine

619

Gorizia

620

Trieste

621

Piacenza

622

Parma

623

Reggio nell'Emilia

624

Modena

625

Bologna

626

Ferrara

627

Ravenna

628

Forlì

629

Massa Carrara

630

Lucca

631

Pistoia

632

Firenze

633

Livorno

634

Pisa

635

Arezzo

636

Siena

637

Grosseto

638

Perugia

639

Terni

640

Pesaro e Urbino

641

Ancona

642

Macerata

643

Ascoli Piceno

644

Viterbo

645

Rieti

646

Roma

647

Latina

648

Frosinone

649

Caserta

650

Benevento

651

Napoli

652

Avellino

653

Salerno

654

L'Aquila

655

Teramo

656

Pescara

657

Chieti

658

Campobasso

659

Isernia

660

Foggia

661

Bari

662

Taranto

663

Brindisi

664

Lecce

665

Potenza

666

Matera

667

Cosenza

668

Catanzaro

669

Reggio di Calabria

670

Trapani

671

Palermo

672

Messina

673

Agrigento

674

Caltanissetta

675

Enna

676

Catania

677

Ragusa

678

Siracusa

679

Sassari

680

Nuoro

681

Cagliari

682

Oristano

683

ЛЮКСЕМБУРГ

Образува единна географска единица

805


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КОДОВЕ ЗА КОНКРЕТНИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЕВРОСТАТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПЛОЩИТЕ С ЛОЗЯ

(Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета)

Сортове

Код

1.   

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Индивидуални сортове (да се уточнят)

Червени сортове лози

1000 — 1998

Общо

1999

Бели сортове лози и други

2000 — 2991

Общо

2992

Общо единични сортове

2993

Други сортове

Червени сортове лози

2994

Бели сортове лози и други

2995

Общо

2996

Всички сортове

Червени сортове лози

2997

Бели сортове лози и други

998

Общо

2999

2.   

ФРАНЦИЯ

Индивидуални сортове (да се уточнят)

Червени сортове лози

3000 — 3998

Общо

3999

Бели сортове лози и други

4000 — 4991

Общо

4992

Общо единични сортове

4993

Други сортове

Червени сортове лози

4994

Бели сортове лози и други

4995

Общо

4996

Всички сортове

Червени сортове лози

4997

Бели сортове лози и други

4998

Общо

4999

3.   

ИТАЛИЯ

Индивидуални сортове (да се уточнят)

Червени сортове лози

5000 — 5998

Общо

5999

Бели сортове лози и други

6000 — 6991

Общо

6992

Общо индивидуални сортове

6993

Други сортове

Червени сортове лози

6994

Бели сортове лози и други

6995

Общо

6996

Всички сортове

Червени сортове лози

6997

Бели сортове лози и други

6998

Общо

6999

4.   

ЛЮКСЕМБУРГ

Индивидуални сортове (да се уточнят)

Червени сортове лози

7000 — 7998

Общо

7999

Бели сортове лози и други

8000 — 8991

Общо

8992

Общо единични сортове

8993

Други сортове

Червени сортове лози

8994

Бели сортове лози и други

8995

Общо

8996

Всички сортове

Червени сортове лози

8997

Бели сортове лози и други

8998

Общо

8999

Държавите-членки посочват кода на сортовете върху документите за предаване на информацията.


Top