Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

За EUR-Lex

EUR-Lex предоставя безплатен достъп на 24-те официални езика на ЕС до:

  • автентичния Официален вестник на Европейския съюз
  • правото на ЕС (Договорите за ЕС, директиви, регламенти, решения, консолидирано законодателство и др.)
  • подготвителни документи (законодателни предложения, доклади, зелени и бели книги и др.)
  • съдебната практика на ЕС (решения, определения и др.)
  • международни споразумения
  • документи на ЕАСТ
  • резюмета на правни актове на ЕС, в които актовете са поставени в контекста на съответните политики и са обяснени на разбираем език
  • други публични документи.

EUR-Lex също така ви дава възможност да следите процедурите, водещи до приемането на правни актове.

Базата данни се актуализира ежедневно, като някои текстове датират още от 1951 г. Всеки документ се показва заедно с аналитични метаданни (данни за публикацията, дати, ключови думи и т.н.), организирани в различни раздели. „Текст“ е разделът по подразбиране, който се отваря. „Информация за документа“ съдържа данни за документа (метаданни). В зависимост от вида на документа може да има и други раздели (например „Процедура“, „Национално транспониране“ и др.).

Документите могат да бъдат показани на 2 или 3 езика едновременно. По подразбиране първият език е езикът на потребителския интерфейс в дадения момент.