Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Ilman huoltajaa tulevat alaikäiset ja perheenyhdistäminen: turvapaikkahakemuksen jättämispäivä on ratkaiseva, katsoo unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin on todennut antamassaan tuomiossa, että alaikäiset, jotka tulevat täysi-ikäisiksi turvapaikkamenettelyn kuluessa, säilyttävät oikeuden perheenyhdistämiseen.

Tuomioistuin täsmensi kuitenkin, että perheenyhdistämistä koskeva hakemus on tehtävä kohtuullisessa ajassa, lähtökohtaisesti kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jolloin asianomaiselle alaikäiselle on tunnustettu pakolaisasema.

Tuomio annettiin, koska rechtbank Den Haag (Haagin alioikeus, Alankomaat) oli esittänyt asiasta ennakkoratkaisupyynnön ( asia C-550/16 — A ja S vastaan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ).

Asiassa oli kyse perheenyhdistämistä koskevasta hakemuksesta, jonka oli jättänyt eritrealainen tyttö saatuaan turvapaikan Alankomaista. Alankomaiden viranomaiset hylkäsivät hakemuksen sillä perusteella, että tyttö oli jo täysi-ikäinen hakemuksen jättämisajankohtana.

Alankomaiden tuomioistuin pyysi unionin tuomioistuinta ratkaisemaan, mitä päivää on pidettävä ratkaisevana määritettäessä, pidetäänkö henkilöä ilman huoltajaa tulevana alaikäisenä siinä merkityksessä kuin oikeudesta perheenyhdistämiseen annetussa EU-direktiivissä tarkoitetaan: perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen jättämispäivää vai turvapaikkahakemuksen jättämispäivää.

Unionin tuomioistuin katsoi, että turvapaikkahakemuksen jättämisajankohta on ratkaiseva, sillä tämä ”mahdollistaa kaikkien [...] samassa tilanteessa olevien hakijoiden samanlaisen ja ennakoitavissa olevan kohtelun”.

Asiakirjat

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä – sanastoa

Aiheeseen liittyvää

(25.4.2018)