Přijmout Zamítnout

EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Komise předkládá evropský pilíř sociálních práv

Evropská komise předkládá evropský pilíř sociálních práv a zahajuje diskusi o sociálním rozměru Evropy do roku 2025.

Posílení sociálního rozměru je jednou z hlavních priorit předsedy Komise Junckera, což potvrzuje i Římské prohlášení, přijaté vedoucími představiteli EU 25. března 2017.

Pilíř stanoví 20 klíčových zásad a práv na podporu spravedlivého a řádného fungování trhů práce a systémů sociálního zabezpečení. Doplňuje jej řada konkrétních legislativních i nelegislativních iniciativ. Komise pilíř předkládá jak v podobě doporučení, tak jako návrh společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy je vedle toho prvním z řady tematických dokumentů, jejichž vypracování bylo oznámeno v bílé knize o budoucnosti Evropy .

Diskusním dokumentem Komise se zahajuje proces úvah, v jehož rámci se evropské orgány a vlády jednotlivých členských států společně s občany a sociálními partnery snaží nalézt odpovědi na výzvy, před nimiž naše společnosti nyní stojí, a vyjasnit, jak by se k řešení těchto výzev mělo přispět na úrovni EU.

Seznam dokumentů

Shrnutí právních předpisů EU

Glosář termínů z právních předpisů EU

Související stránky